ዕድመ ንኹልኽን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ጨንፈር ደንማርክ

ሓምሻይ ጉባኤ ናጻ ማሕበር ኤርትራውያን
ደቂ-ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውሮፓ
ናጻ ምሕበር ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣውረፓ፡ ሓሙሻይ ጉባኤኡ ኣብ ሃገረ
ደንማርክ ክካየድ ወሲኑ። ናጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንሰላምን ዲሞክራስን ጨንፈር
ደንማርክ፡ ሓምሻይ ጉባኤ ናጻ ማሕበር ንኽሰላሰል ምድላው ኣብ ርእሲ ምግባሩ፣ ጽባሕ ጉባኤ ድማ
ኣህጉራዊ ማዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ 8 መጋቢት ንምኽባር ኣብ ምቕርራብ ይርከብ ። ንሕና ኤርትራውያን ደቂ
ኣንስትዮ፣ ኣካል ውጹዓት ደቂ ኣንስትዮ ዓለም ብምዃንና መጠን፡ ንድርብ ዕማም ብድርብ መኸተ ኣብ
ትሕቲ ዝብል ጭርሖ፡ ነቲ ብሓያል ቃልስን ጻዓትን ኣህጉራዊያን ደቂ-ኣንስትዮ ዝተረጋገጸ ታሪኻዊ ጽንብል
ክነብዕሎ ተዳሊና ምህላውና፡ ብዚ ኣጋጣሚ ኩለን/ም ደለይቲ ፍትሕን ዲሞክራስን ምሳና ሓቢሮም
ክውዕሉ ዘለና ልዑል ባህጊ ክንገልጽ ንፈቱ።
ዝካየደሉ ዕለት 15 ወርሒ 2 ኮይኑ ኣድራሻ
Braineparken 23,
6100 Haderslev
Danmark
ዝጅመረሉ ግዜ ሳዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ
ብሰላም ምጽኡ
ናጻ ማሕበር ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ነሰላምን ዲሞክራስን ዞባ ኣወረጳ
ጨንፈር ደንማርክ

ንሰማዒ ዝገረሞ መስደመም ሕልሚ ደርሆ ጋዜጠኛ ኢትዮጵያዊ ገብረ ተኽለ ኣቡ ዓሸራ፡

Gebre Tekle's Profile Photo, Image may contain: 1 person, eyeglasses

ታኣምራት ዝባሃል ተዛረቦ ንዓና
ንኤርትራውያን ልቢ ክንገብር
ዝዕድም ፈኸራን ንዕቐትን ሰሚዕና

ብዝኽነ ቅድሚ ክንገብሮ ዘለና ቕድሚ ዛኣገረ
ን ኢትዮጵያዊ ታኣምራት ከዛኻኽሮ ዝደሊ ማንም ኤርትራዊ ሎሚ ቢኢትዮጵያ
ንመግጻእቲ ክቑረን ኤርትራ ክትኣዉ ኢልካ ምሕላምካ ገሊጽካልና ኤርትራ
ዓቕምን መሳርያን ከምዘይ ብላ ኣብ ተንተናኻ ተብርህ ብረት ሳላ ስንፈትክምን ሳላ
ዱኹም ቦጅባጅ ፈራሕ ማዓንጣኹምን ካባኹም ተመንዝዔ ብረትን ታንክታትን
መዳፍዓትን ኣኺሉ ተሪፉስ ንኻሎኦት ሃገራት ይዋሃብ ከም ዘሎ ወረ ናይ ዓለም
ይካታተል ኣይነበረን ታኣምራት።
ኤርትራ ልዕላውነት ብሓይላን ብሕግን ረፈረንደም ሃገር ሉዑላውነታ ኣብ 1991
ናጻ ዝኾኖቱሉ ባሕሪ ግድን ክህልወና ኣለዎ ዓሰብ ኣይ ንገድፋን ኢልኩም
ዕግርግርን ዳዕዎን ክትገብሩ ኸለኹም መለስ ዜናዊ ባሕሪ ስለ ዘይብላ ኢትዮጵያ
ባሕሪ እንዳማታ ወሪራ ክትጎብጥ ድኹም ድልየትኩም በሉ ብረት ሳላ ራሻ
ዝተሳነየሎን ሰቡት እንተ ኵንኩም ኪዱ ተበገሱ እንተ በጽሕኩም ንዓሰብ ክሪኤኩም
ኢና ኢሉ መልሲ ሂቡኩም ከም ዝነበረ ትዝኩሩ ኢኹም።
ብዛዕባ መሳርያ የብሎምን ደይ ትጠቅም ሃገር እያ ዝብል
ጉራ ዝመሎኦ እውን ሰሚዕናን ተዓዚብናን እስከ ናብ ናይ ኣቦታትካን ኣያታትካን
ታሪኽ ክመልሰካ
ንኤርትራ ምስ ገበጥዋ ታሪኽ ተወከስ ብርታዊ ገድሊ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ
ብጅግና ሓምድ እድርስ ዓወተ ምስ ሻባዓይ ርእሱ ተጀመረ ክንደይ ብረት እንታይ
ዓይነት ብረት ከም ዝነበሮም ጥፈልጥ ዶ ንታሪኽ ጀጋኑ ኤርትራ ።
ኢትዮጵያ ብ እስራኤል ብ ኣመርካ ብ ራሻ ወታሃደራዊ ስልጠና ሂቦም ስጋብ
ዓንቀሮም ነፈርቲ ኵናት ታንክታት ናይ ባሕሪ መረክብ ናይ ውግእ ናይ እግረኛ
መሳርያታት መዳፍዓት ርሻሻት ሞትር ተውንጫፍን ዕትቂ ዓጢቖሞም ከም ዝነበሩ
እዚ ዕትቂ እዚ ሰለስተ ርብዒ ኣብ ውግእ ኤርትራውያን ዶ ኣይክኑን
መንዚዖምኹም ብዕትቅኹም ክትቃጸሉ ከለኹም ቁዱስ ጌሪሽ ትዝኩሩ ዶ ኣይ
ነብርክምን ዘኩሩ ታሪኽ ከመይ ጌርኩም ትርስዕዎ።
ንምጻእ ኣብ ኤርትራውያን ዘንጻላሉ ዘሎ ናይ ጥፍኣትና ድነ ከይነጎደን ከይ
ሰረበን ኮሎ መዕቐሊ ሓድነትና ንግበር እዚ ኩሉ ውድባትየ ሰልፍታትየ ማሕበራተየ
ይኣክልየ ተቓዋማየ ደጋፋየ ኢልካ ናይ ሃልኪ ከይዲ የብቕዕ ይኣኽል እዚ ዝኸይድ
ዘሎ ንርኣዮ ንማሃረሉ ኢሳያስ ጽቡቕ ገይሩ ኣማቻኡሎም ኣሎ ኣንጻር ኤርትራን
ትግራይን ንነገራት ኣላዊሱ ኣባኵዑዎ ኣሎ ጠያይትን ቦምብታትን መዳፍዓትን
ገይሩ ብርኩቱኡ ገይሩ ክበልዖ ኢዩ ቀለብ ኢሳያ ክሳብ ክንደይ ግዜ ኢና ብርክቱኡ
ክንኮውን ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ምስ ኢሳያስ ኮይኖም ብኽልተ ማኣዝን ናብ
ትግራይ ህዝቢ ኤርትራ ዘይ ደልዮ ውግእ ክኸፍትሎም ኢዮም ኣብዚ ውግእ እዚ
ዳግማይ ክንደይ መንእሰያት ኢዮም ክልከሙ ናይ ዝሓለፈ ዛጎዶ ውግእ ከይ ኣክል
ኢሳያስ ውግእ መንበሪ ስልጣኑን ዕድሚኡን ምኹኣኑ ኣጸቢቕና ንረዳእ
ኤርትራውያን።
ዝኸይድ ዝሎ ብጉዳይ ሃገና ኢሳያስ ዝፈጠሮን ዝገብሮ ዘሎን ሓደገኛ
ንመጻኢ ወለዶ ከምቲ ናዓታትና ኣቦታትና ከቢድ ዋጋ ዘኸፈሉና ከቢድ ዋጋ ከይ
ነኽፍሎም ሕጂ ንመጻኢ ወለዶ ንሕሰብ እና በልኩ ኣብዚሑፈይ። ክዛዝም ኢየ