ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ Washington,DC ንዕለት 8 ኅዳር, 2019

Image result for eritrean abune antonios in jail

ኣብ ኸባቢ ዋሺንግቶን ዲስን ከባቢኣን ትቅመጡ ኤርትራውያን ፡ነዚ ጻውዒት ንገብሮ ዘለና ሰላማዊ ሰልፊ ንብጹእ ኣቦና ፓትርያክ ኣቡነ ኣንተንዮስ ዝግበር ዘሎ ብደልን መሰሎም ምግሃስን ደው ክብል ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፍትሒ ኣልቦ መንግስቲ ንምቅዋም ኩልና ብሐበራ ድምጽና ነስምዕ።

ይኣክል ዲሲ፤ ንትጽቢታት ህዝቢ ክበቕዖ ድዩ?

ዲሲ ተጠማቲት ናይ ቀልሲ ግንባር..ግን ነዚ ትጽቢት ዝበቅዕ ምንቅሳቓስን ምልዕዓልን ምድላውን ይርኤ ኣሎ ድዩ?

ኤርትራውያን ዲሲን ከባበኣን ናይ ይኣክል ባይቶ ኣብ ምምስራት እብ ዝነጥፍሉ ዘሎዉ ግዜ፡ ንመንፈስን ዕላማን ይኣካል ማእከል ዝገበረ፡ ሰፊሕ፡ ስጡም፡ ኣሳታፊ፣ ብዙሕነት ዝመለለይኡ ውደባ ክገብሩ ትጽቢት ይግበረሉ እዩ ዘሎ። ብብግዚኡ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዝርኤ ዘሎ ሰፊሕን ሕኑንን ተሳተፎ ህዝቢ ንተቓለስቲ ዲሲን ከባቢኣን ሓያል ብድሆ እዩ።

ዲሲ፡ ማእከል ቃልሲ ንፍትሒ ስለ ዝኾነት፡ ኣብዚ መድረኽ ህዛቢዊ ማዕበል፡ ኣገዳስን መሪሕ ግድን ክትጻወት እዩ ትጽቢት ዝግበረላ ዘሎ። ነዚ ንምብቃዕ ዓቢን ከቢድን ሓላፍነት እዩ። “ዲሲ እንተሰኒፎም ወይ ጸገም እንተገሮም፣ ቃልሲ ይኣክል ክህሰ እዩ” ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም።

ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዲሲ፡ ናይ ኣመሪካ ኮንግረስ ኣብ ዲስ፡ ናይ ዓለም ኤምባሲታት ኣብ ዲሲ፡ ወጻኢ ጉዳይ ኣመሪካ ኣብ ዲሲ..ዝበዝሔ ኤርትራውያን ዝቐመጡሉ ካባቢ ዲስ ..እዚ ጸጋታትን ዕድላትን ሕሉፍ ናይ ቃልሲ ታሪኽ ዲስን ንዲሲ ተጠማቲት ናይ ቃልሲ ግንባር ይገብራ።

እንተኾነ፡ ልዕሊ እዚ ኣብ ኩሉ ከተማታት ዓለም ዝግበር ዘሎ ናይ ይኣክል መስራቲ ኣኻብታትን ውደባን ትኸወን፡ ካብኡ ብዝተረፈ፡ ማዕረኡ ክትከውን ይግብእ እንተተባህለ ዘይወድዓዊ ትጽቢት ኣይኮነን፡፡ ግን፡ ነዚ ትጽቢት ዝበቅዕ ምንቅሳቓስን ምልዕዓልን ዝካየድ ዘሎ ኣይመስልን። ጽብብ ከይትብል ይፍራሕ እዩ ዘሎ። ከም’ቲ ዝጸንሔን ዝርኤ ዘሎ ኣካይዳን፡ ማለት፡ እቶም ኣብ ምንቅስቓስ ዝጸንሑን ዘለዉን፡ እንተ ብስልኪ እንተ ብተክስት እንተ ብኢመይል ተጻውዊዖም ንበይኖም ከይገብርዎ እሞ ብኩሉ ሸነኹ ጸቢብ ከይከውን ብእዋኑ፡ ቀያሕቲ ናእሽቱ መብራህቲ ውልዕ ውልዕ እየን ዝብላ ኣለዋ።

ግዜ ሂብካ: ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ከድሊ እዩ።

ባይቶ ይኣክል ንምትካል ኣብ ኣመሪካ ካናዳ ኣውራጳ ከምኡ’ውን ኣውስትራልያ ዝተገበረ መስራቲ ኣኻባታት፡ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብዝሒ ህዝቢ ዝተሳተፎ ምንባሩ ኣብ ዜናታት ንዕዘብ ኣለና። እዚ፡ ብዝሒ ተሳታፊ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ፡ ተሳትፎ መንእሰያትን ደቀ-ኣንስትዮን ጎሊሁ ዝተራእየሉ ዕዉት ኣኸባታት እዩ ነይሩ። እዚ መስራቲ ኣኸባታት፡ ብቐሊሉ ዝመጸ ዘይኮነስ፣ ግዜ ተወሲዱ፡ ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ከም ዝተገብረሉ ካብ ወደብቲ ዝተርኽበ ሓበረታ የረጋግጽ።

“ኤርትራውያን ኣብ ዝርከብሉ፡ ገዛ-ገዛ እንዳኸድና፡ እብ ቤተ-ክርስትያናት፡ መጻጊድ፣ ኣብ ቦታ ንግዳዊ ትካላት (ታክሲታት ደው ዝብላሉ፡ ቤት መገቢ)ተዋፊርና ሰፉሕ ዕዉት ኣኸብታት ክንገበር በቒዕና” እዮም ዝብሉና ዘለዉ፣ እቶም ዝወደቡ።

ሕጂ እንተስፍሕዎ’ ምብር ተደዋዊሊም እዮም ዝገብርዎ ነሮም..

ከምዚ ዓይነት ሓሜታ ጸኒሑ እዩ። እቶም ንወዕሎ ዲሲ ከም ሰብ ወራይ ኮይኖም ዘዓወቱ ኣሕዋትን ኣሓትንን: ንህዝቢ ዲሲን ከባቤኣን ግን ዛጊት ኣብ ኣኸባታት ይኣክል ብብዝሒ ከሳትፍዎም ኣይከኣሉን ዘለዉ። እቶም ካብ ዲሲን ከባቤኣን ኣብ’ታ ናይ ሰሜን ኣመሪካ ባይቶ ዝተወከሉ ሰለስተ ኣባላት ዘካየድዎ ኣኸባታት: ብመጠን ብዝሒ ህዝቢ ዲሲን ከባቢኣን: ቁንጣሮ እዮም ነሮም እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ንምንታይ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ፡ ሕጂ፡ እቲ ዝጸንሔ ጸቢብ ኣካይዳ ብምስፋሕ፡ ኣቐዲሞም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዘይተሳተፉ ምርካብን ኣብዚ ታሪኻዊ ናይ ምስረታ ኣኻባ ከሳተፉ ብመዕዳማን ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ክግበር ጻዕሪ ምክያድ ዘደሊ ይመስል። እዚ ከይገበርካ ተጓይኻ ኣኸባ ምግባርን ኣካየድቲ ምምርጻን ሓያል ናይ ይኣክል ውደባ ክፍጥር ኣይክእልን፡፡

ናይ ሓደ ወርሒ ጹዑቕ ህዝብዊ ወፈራ ኣብ ዲሲ ከድሊ እዩ..

ነዚ ንምግባር፣

  1.  ብውሑዱ ናይ ሓደ ወርሒ ጹዑቕ ህዝብዊ ወፈራ ኣብ ዲሲ፡ መሪላንድ፣ ቨርጂንያ ወፈራ ክግበር፡ ነዚ ዝፍጽማ ናይ ምልዕዓል ኮሚተ ክቖማ፡
  2.  ቀዳም-ቀዳም ክሳብ ዕለት መስራቲ ኣኸባ ብዛዕባ ምስረታ ባይቶ ይኣክል ኣብ ረድዮ ረክላም ክግበር
  3. ንኣኸባ ዝዕድም ወረቓቕቲ (ፍላየር) ኣብ ቤተ-ክርስትያንትን መሳጊድን ኣብያተ ንግድን ክዝርጋሕ። ኤርትራውያን ዝኣትዉዎ ቤተ መግብን እንዳ ቡንን ናይ መግቢ መሸጣ ትካላት ( Safeway, Giant, Shoppers)
  4. ቅድሚ ከልተ ሰሙን መዓልቲ ኣኸባ፣ ኣብ ህቡባት ሚድያታት፡ ኣሰና፡ ኤሪ-ሳት፡ ፋኑስ ነተዎርክ፡ ረድዮ ኤረና..ክቃላሕ ምግባር

    መስከረም 10/04/2019

Five Eritrean football players disappear in Uganda – official

KAMPALA, Oct 3 (Reuters) – Ugandan security forces are hunting for five Eritreans who disappeared from a hotel in Uganda where their team was playing in a soccer tournament, a Ugandan official said on Thursday.

The missing players could be planning to seek asylum, which some Eritrean sports players have done in the past while traveling abroad. Tens of thousands of Eritreans flee their small Horn of Africa country every year, citing political repression and lengthy military conscription.

Officials from the U.N. refugee agency in Uganda and the prime minister’s office told Reuters they had not received asylum requests from the five players.

The five men disappeared from their hotel in the eastern town of Jinja on Sunday after playing a match in the quarter finals of a three-week regional tournament.

“The search is going on, we notified security, they are trying to trace them,” Rogers Mulindwa, spokesman for Council of East and Central Africa Football Association, which organised the tournament, told Reuters.

Mulindwa said they had intensified security measures around the 13 remaining Eritrean team members to prevent more players from disappearing.

In 2012, 14 members of the Eritrea soccer squad disappeared while playing in the same tournament in Uganda. The U.N. refugee agency, the UNHCR, said it did not have an immediate answer on whether those players had applied for asylum in Uganda or moved to another country.

The United Nations says Eritrea is the world’s ninth largest source of refugees, with at least 507,300 refugees registered at the end of 2018.

In August, international rights group Human Rights Watch said Eritrea was still forcing thousands of students and teachers into indefinite national service, frustrating hopes that last year’s peace deal with former archenemy Ethiopia might lead to scaled back conscription. (Reporting by Elias Biryabarema Editing by Katharine Houreld and Frances Kerry)

https://www.yahoo.com/news/five-eritrean-football-players-disappear-121757997.html

 

ኡጋንዳ፣ ሓሙሽተ ተጻወቲ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዑቕባ ንምሕታት ሃዲሞም

Radio Erena: 02 October 2019

ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 20 ዓመት እትሳተፍ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፣ ሓሙሽተ ካብ ተጻወታ ዑቕባ ንምሕታት ከምዝተሰወሩ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ማዕከናት ዜና እታ ሃገር ደይሊ ሞኒተር ገሊጻ።

እቶም ኣብ ጂንጃ ካብ ዝርከብ ሆቴል ከምዝተሰወሩ ዝግለጹ ዘለዉ ሓሙሽተ ተጻወቲ ሄርሞን ፍስሃየ ዮሃንስ፣ መዋእል ተስፋይ ዮሴፍ፣ ስምኦን ኣስመላሽ መኮነን፣ ደይበን ግብጻዊ ህንጻኣብን ቀዳማይ ተሰላፊ ሓለው ልዳት ናይታ ሃገራዊት ጋንታ ግርማይ ሃኒባል’ዮም።

ኣቦ መንበር ኣዳላዊት ኮሚተ ግጥማት ሴካፋ ትሕቲ 20 ዓመት፣ ኣይማብል ሃሚባና፣ ሓሙሽተ ተጻወቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፣ ብሰሉስ 01 ጥቅምቲ ካብ ሆቴሎም ከምዝተሰወሩ ብምርግጋጽ ፣ ካልኦት’ውን ኣሰሮም ከይስዕቡ ሓለዋ ይካየድ ከምዘሎ ሓቢሩ።

ኣሰልጣኒ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣለምሰገድ ተስፋይ፣ ብዛዕባ ህድማ ተጻወቲ ተሓቲቱ ንደይሊ ሞኒተር ኣብ ዝሃቦ መልሲ፣ ገለ ካብ ተጻወቲ ብሕማም ከምዝተረፉ’ዩ ገሊጹ።

እዞም ተጻወቲ ከምዝተሰወሩ ዝግለጽ ዘሎ፣ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፣ ምስ ኬንያ ናይ ፍርቂ ፍጻሜ ወሳኒ ግጥም ንምክያድ ኣብ እትቀራረበሉ ዝነበረት እዋን’ዩ።

ብቀጻሊ ዓወታት ክትምርሽ ዝጸንሐት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ፣ ሓሙሽተ ተጻወታ ድሕሪ ምስዋሮም ሎሚ ረቡዕ 02 ጥቅምቲ ምስ ኬንያ ክትገጥም’ያ።

ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ትሕቲ 20 ዓመት፣ ምስ ጅቡቲ ኣብ ዘካየደቶ ናይ መጻረዩ ግጥም፣ 7 ብ 0 ብምስዓር ሃገራዊ ክብረ ወሰን ዝሓዘት’ያ።

ኣብ 2012፣ 18 ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣብ ኡጋንዳ ከምዝተረፉ ይዝከር።

ኣብ 2015 ኣብ ቦስስዋና ድሕሪ ዘጋጠመ ህድማ ልዕሊ ፍርቂ ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ድማ፣ ንኣርባዕተ ዓመታት ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ግጥማት ደው ኢሉ’ዩ ጸኒሑ።

 

Humans of Eritrea

 

The project “Humans of Eritrea” aims to reopen Eritrean society and to make you navigate through this community arrived in several waves. The first wave was generally fleeing the liberation war between 1961 and 1991. Then the following, from the years 2000 until today, generally flee the political repression.

Since the 2000s, self-censorship has become the norm in Eritrean society. IFE is committed to breaking this law of silence and to make you discover the faces and the voices living within this society.

Humans of Eritrea