ዝገርም ጉዳይ ኣበድ ተስፋይ

Image result for eritrea isseyas snake on his head

እንተሃልዩ ሓደ መራሕ ሃገር ካብ ገጽ ህዝቢ እንተተኸዊሉ ኣብቲ ምልካዊ ስልጣኑ ኣሎ ንምባል ዝከኣል ኣይኮነን። ኢሰያስ ኣፈወርቂ ካብ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ፡ካብ መሳርሕቱ ሚኒስተራት ፡ኣማሓደርቲ ኣዘዝቲ ሰራዊት ፍጹም ተኸዊሉ ፡ምስ ሓለፍቲ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ብጸቢብ መንገዲ ከም ዝራኸብ እዩ ዝስማዕ ዘሎ፡ስለምንታይ ካብ ገጽ ህዝብን መሳርሕቱን ተሓቢኡ ዝብል ሕቶ ክምለሽ ዘለዎ ይመስለኒ፡እቲ ጉዳይ ብሩህ እዩ፡ደቁ ንናጽነትን ልኡላውነትን ሃገር ዝኸፈለ ህዝቢ ብሃገሩ እናተዋገኻ ከመይ ጌርካ ገጹ ክትርኢ ትደፍር፡እቶም መሳርሕቱ ደሓን፡ንሱ ኣቐዲሙ ሓለውቲ ነብሱ ዝኾኑ ፍሉያት ሓይልታት ስለ ዘጥረየ ኸይግልብጡኒ ኢሉ ኣይስከፍን እዩ፡ነዚኣቶም ንእሽቶ ስጋ ኣብ ዓጽሚ እናደርበየ ነዚ ሓይልታት እዝን ሓለፍቱን ብኽንክን ብምሓዝ ነብሱ ክዕቅብ

ኪኢሉ እዩ፡ካልእ ሰራዊት ኣዘዝቶም ብብላዕ ዝተታሕዙ ጉዳይ ነብሶም ጥራይ ስለ ዘገድሶም፡እቲ ንሶም ዝእዝዝዎ ሓይሊ ተስፋ ዝቖረጸ ምችእቲ ናይ ህድማ መዓልቲ ዝጽበ እዩ፡ካብዚኦም ለውጢ ክትጽበ ኣይትኽእልን ኢኻ፡ሕጂ ድማ ምእንቲ ጽርግ ኢሎም ክኸዱ ን4 ዓመት ብዘይ ዓስቢ ከገልግሉ ተነጊሩ ኣሎ፡ብቐደሙስ እንታይ ደሞዝ ነይሩዎም፡”ኣንታ ጾምካ ዝሓደርካ ሎሚ እውን ከም ትማልካ” እዩ ነገሩ።ሃገር ብዘይ ህዝቢ ብዘይ ሰራዊት ከም ትተርፍ ምግባር እምበኣር ነቶም ገፋዕትና ምቹእ መግዛእታዊ ማዕጾ ኣርሒኻ እተዉ ንምባል እዩ፡ ንሳቶም ክሳዕ ዘየእተዎም ካብ ገጽ ህዝቢ ኤርትራን መሳርሕቱ ዕንዝራታትን ተኸዊሉ ክጸንሕ እዩ።
ስለዚ ኤርትራ ንስሙ እውን እንተኾነ መንግስቲ ዘይብላ ንመሪሕነት ዶ/ር ኣቢይ ትጽበ ዘላ በጊዕ ኣውደኣመት ንምግባራ እዩ ጻዕሪ እቲ ክሓዲ ሃጸይ ክፍኣት፡እዚ መጋብር እዩ ድማ ካብ ገጽ ህዝቢ ኣጥፊኡዎ ዘሎ።ንሕና ደቀባት ኤርትራ ኸ ነዚ ውዲት ዘይንኸውን ህዝቢ ዲና፡ነቲ ካብ ገጽ ህዝቢ ጠፊኡ ዘሎ ገበነኛ ክሓዲ ካብ ገጽ ኤርትራ ዘይነጥፍኦ፡ኩሉሻዕ ክቕድመና ዕድል ምሃብ ከብቅዕ ኣለዎ፡ኢትዮጵያዊ እየ ወይ ትግራዋይ እየ ዝብል እንተኾይኑ ብሰላም ይኺድ፡ንሱ ግን ምስ ኢትዮጵያ ሓዊ ኣጒደልኩምየ ዝኸይድ ይብለና ስለ ዘሎ ነዚ ውዲት ኩሉ ኤርትራ ኣብ ምፍሻሉ እጃሙ ክገብር ይዕደም፡ሃገርና በጊዕ ዶ/ር ኣቢይ ካብ ምዃን ነድሕን እዚ ወድሓንኩም ኤርትራውያን ኣሕዋት።
ውድቀት ንተዋደይቲ
ዓውት ንሃገራውያን
ደለይቲ ለውጢ !!!
ኣበድ

Tesfamichad Gerhatu (Audio Only), Eritrea Review – 32nd Session of Universal Periodic Review

United Nations, Geneva, Switzerland-28 January 2019—Excerpt of the 32nd Session of Universal Period Review of Eritrea: Eritrea, Ethiopia peace fanfare all ok, but no mercy for Eritrea Ruler, tyrant Isias Afarqi’s blatant violation of Human Rights, crimes against humanity, endless military conscription, defiance of Human Rights specific mandates, like the tyrant’s refusal to allow access to Eritrea human rights special rapporteur, political prisoners and more. Video of the entire 3 hours session available at UN Web TV.

 

ኣገዳሲ ሐቤረታ ሓድሽ ካብ ውሽጢ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ:

ኣብዚ እዋን’ዚ ነቲ ምስ ሃገርና ኤርትራ ተጀሚሩ ዘሎ ርክብ እትከታተልን እትመርሕን ኮምሽን ብደር/ ኣቢይ ኣሕመድ ተረቑሓ ናብ ባይቶ ቀሪባ ባይቶ ድማ ምሉእ ስልጣን ሂቡ ዘበገሳ ኾምሽን ብክኢላታት ሓድሽ ንድፊ ንእዋናዊ ዝምድና ኢትዮጵያ ኤርትራ ዝምልከት ኣዳልያ ናብ ሃገራዊ ባይቶ ኢትዮጵያ ኣቅሪባቶ ባይቶ ድማ ዝምላእ መሊኡ ዝጎድል’ውን ኣጉዲሉ ንስራሕ ድልዊ ከም ዘሎ መራከቢ ብዙሓን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓቢሮም ኣለዉ።
ህዝቢ ኤርትራ ድማ ንዜናታት ኢትዮጵያ እና ተካታተለ እዩ። ከም ህዝብን ሃገርን ብሓቂ ዘሕፍር ወይ ዘሕንክ ድማ ንሃገረ ኤርትራ ዝውክሉ ሃገራዊ ባይቶ ስለዘይብልና እዩ፡ ብፕረዚደንት ኢሳያስ ዝተሓርዩ ሓሙሽተ ዝኣባላታ ኮምሽን ናይ ፕረዚደት ኢሳያስ ቆይማ ኣላ፡ እዞም ዝስዕቡ ድማ’ዮም፦
1/ ሚኒስተር ዑስማን ሳልሕ፣
2/ ኣቶ የማነ ገብርኣብን፣
3/ ኣምባሳደር ሰመረ ርእሶምን፣
4/ ብ/ጀነራል ኣብርሃ ካሳን፣
5/ ኮ/ል ኣብርሃም ኢሳያስ እዮም።
ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ’ዚ ሕጂ ካየድ ዘሎ ዝምድና ዝኾነ ይኩን ሓበሬታ ካብ መራሕቱ የብሉን ስለዝኾነ እዩ ኣብ ከቢድ ኣሉ ባልታ ተጸሚዱ ነንሓድሕዱ ምሸት ምሸት ኣብ ምጭፍጫፍን ዘዝተባህሎ ከም ባባጋሎ ኣብ ምድጋምን ዝርከብ ዘሎ።

ኢዮብ ጎጃለ በይን

ህዝቢ ኤርትራ ከም ወትሩ ብሕጊ ዝመርሖ ሰብ የለን

Image result for eritrea isayas and Abiy mohamed

ህዝቢ ኤርትራ ንነዊሕ እዋናት ንቡር ሲኢኑ ከም ሐደ ዘኽታም ብዝይ ኣቦን  ኣደን ዝዓበየ ቆልዓ ኮይኑ ብሐደ ገባቲ ክጭፍጨፍ ጸኒሑን ኣሎን።ሃገረ ኤርትራ ቢኢሰያስ ተረሚሳ ህዝባን መሬታን ኣብ ሐደጋ ትርከብ ኣላ፡መቀጸልትኡ ውን

ኣብ ዓዲ ቀይሕ ብርኽት ዝበሉ ምስልምና ኣመንቲ ኣሕዋትናን ኣቦታትናን ከምዛኣሰረን ከሙኡውን ኣብ ኣስመራ ብስዉር ዜጋታትና ያኣስር ምህላዉ ምንጭታት ይሕብሩ።ይኹን እምበር ሕጂ ውን ኤርትራ ብ ኢትዮጵያ ኢድ ኣዙር ትማሐደር

ከምዘላ ኣብ ኩሉ ዜናታት ዝፍኖ ዘሎ መረጋገጺ ንርእዮ ንዕዘቦን ኣለና።

ኢሰያስ ንኣቢይ ናይ ውሽጥን ወጻእን ኣማሐዳሪ ከምዝገበሮ  ከምድላዩ ውን ዕንደራን ንዕቀትን ኣብ ርእሲ ህዝቢ ይፍጽም ምህላዉ በዚ ኣጋጣሚ ነዞም ህግደፋውያን ከነዘኻኽሮ

ንፈቱ።

 

 

 

ፈረንሳ፣ ኣብ ምህናጽ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትዋሳእ ከምእትኽእል ተገሊጹ

aby et macron

ፈረንሳ፣ ኣብ ምህናጽ ናይቲ ከም ሓድሽ ዝቐውም ዘሎ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ክትዋሳእ ከምእትኽእል ተሓቢሩ።

እዚ ዝሕበር ዘሎ፣ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት፣ ላዕለዎት ወትሃደራውያን መኮንናት ኢትዮጵያ፣ ኣብ ፈረንሳ ምብጻሕ ድሕሪ ምክያዶም’ዮም።

ኣብ ፈረንሳ ዝመደበሩ ማዕከን ዜና ኢንድያን ኦሻን ኒውስ ሌተር፣ ብዝዘርግሖ ዜና መሰረት፣ እቲ ናብ ፈረንሳ ዝበጽሐ ወትሃደራዊ ልኡኽ መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ናይ ቀደም ኣባላት ሓይሊ ባሕሪ ነበር ዝርከብዎም ወትሃደራዊ ኮሚተ’ዩ።

ዳግመ ስርርዕ ሰራዊት እተካይድ ዘላ ኢትዮጵያ፣ ሓይሊ ባሕሪ ምቛም ካብ ኣውራ ቀዳምነታት ሰሪዓቶ ከምዘላ’ያ ትግለጽ።

ኣፍደገ ባሕሪ ዘይብላ ኢትዮጵያ፣ ኣብዚ እዋን’ዚ ሓይሊ ባሕሪ ዳግም ንምቛሙ እትጓየየሉ ዘላ ዕላማ ንጹር ኣይኮነን።

ይኹን’ምበር፣ ምክትል ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ምስ ማዕከናት ዜና ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቕ፣ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ጽልዋ ክትመልስ እንተኾይና፣ ምህናጽ ሓይሊ ባሕሪ ኣገዳሲ ምዃኑ’ዩ ሓቢሩ።

ኣብ 1930 ከምዝቖመ ዝንገረሉ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ፣ ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ኣብ 1991 ከምዝተበታተነ ይዝከር።

እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፣ መንግስቲ ፈረንሳ፣ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ፣ ዝርከብ ሓወልቲ ላሊበላ ንምጽጋን ዘኽእል መጽናዕቲ እተዳሉ ኮሚተ ናብ ኢትዮጵያ ልኢኹ።

ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ፣ ኣብ ፈላም ናይ ኤውሮጳ ዑደቱ፣ ናብ ፈረንሳ ኣብ ዝበጽሓሉ ምስ ፕረዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ሓያሎ ስምምዓት ከምዝኸተመ ኣይርሳዕን።

Radio Erena.org

ዓው ኢልካ ዘይብከዮ ሞት ሕጹይ!! (ኢዮብ ጎጀላ በይን)

 Isaias Afeworki Abiy Ahmed

ብሂወትና ምስትንፋስና ይቀብሩና ኣለው እንዳ ተደምረናል ኣንድሆነናል:ዶር ኣቢ ኢዩ ዝመርሓና ንቀልዓለም ዘይኮነስ ናይባሓቂ ክብል ከሎ ኢሳያስ ብኣንጻሩ ኢዩ:

ኢሳያስ ተሓቢኡ ብድሕሪ መጋረጃ ንዶር ኣቢ ቅያር ዑስማን ሳልሕ ደብዳቤ ሒዙ ሎኽሎኽ ከምዝብል ገይርዎ :ብስውር ንኢትዮጵያ ይመርሓ ኣሎ ብዋጋ ቃልሲ ህዝብና ዝረኸቦ ምዓርግን ስልጣንን ስለዘየዕገቦ ናይ ዓቢ መሬትን ዓቢ ህዝብን ዓቢ መራሒ ናይምኻን ዝነበሮ ሕልሚ ሓሳብ ልቡ ሰሚርሉ ብግሁድን ብስውርን ንኣዲስ ኣበባ ጊዕዞ ተታሓሒዝዎ ኣቲ ማርያም ኣስመረይቲ እንታይ ኢኺ ተርኢይና ዘለኺ ተበልናስ ንማርያም ኣስመረይቲ ሕተትዋ ኮይኑ በይኑ ዝጎይስ ዝቅድሞ ነይብሉ። በይኑ ምስ ዶር ኣቢ ብምስጢር ርክባት በዚሑ ግሉጽነት ዘይብሉ ምስ መን ተማኺርካ ኢዩ እዚ ኩሉ ተብ ተብ ??:

እቶም ደቂ ገርሂ ልባ ክኣ ናይውሽጢ ሃገርና መግለጺ ክገብረልና ኢዪ ኢልና ክንጽበ ቁልጭ ክንብል ወሪሕና:

ኣይግዳዱ ድማ ብዛዕባ ዓለምን ኢትዮጵያን ምሂሩና ሽርብ ኢሳያስ ዝርኣየ ዓይኑ ትብራህ ተበልካስ ኢሳያስ ትመስክር ወረ ገሊኣትናስ ኣንታ ኣብቲ ኣዲስ ኣበባ ኣራት ኪሎ ቤተመንግስቲ ግዒዙ ከይከውን እንዳተጣራጠርና ኢና :

ወዲ ኣፍየ ከይፈቀደሉ መቸም ዶክ ኣቢ ናብ ጥልያን ከይዱ ብዛዕባ ሓዲድ መንገዲ ባቡር ካብ ባጽዕ ተበጊሱ ንኣዲስ ኣበባ ዝኣቱ ምስ መንግስቲ ጥልያን ኣይምተሳማምዔን ::

ከምኡ እውን እዚ ካብ ሱዑዲ ዑረብ ተበጊሲ ንቀይሕ ባሕሪ ቆሪጹ ንኢትዮጽያ ዝኣቱ መስመር ሻምቡቆ ናይ ነዳዲ ብዘይ ፍላጥ ኢሳያስ ክኸውን ኣይክእልን ኢዩ::

እዚ ምቋም ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ
ኩሉ ተዳማሚሩ ነታ ብኽንደይ መስዋእትን ድኻምን ምብትታን ስድራቤታትን ብረዚን ዋጋ ካብ መንጋጋ ባዕዳዊ መግዛእቲ ናጻ ዘውጻእናያ ሃገርና ብጭሉቅ ብዘይወግዓዊ ሓበሬታ ይቆርንዋ ኣለው :

ሎሚዶ ጽባሕ ይትኮስ ዘይተፈልጠ ኣብ ዝተጻወደ ቦምብ ኮፍ ኢላ ዘላ ኢትዮጵያ :ብዋጋ ኤርትራን ህዝባን ህላወ ኢትዮጵያ ክረጋገጽ ኣለዎ :
ብዓል ወዲ ኣፈይ ከም ዝብልዎ ኣብ ግዜ ቃልሲ ብመንጎኝነት ሕብረት ሶቭየት ኣብ በርሊን ምስ ደርጊ ምስጢራዊ ዝርርብ ዝገብሩሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን: ንስኹም ውሑዳት ስለዝኾንኩም ኩሉግዜ ምስ ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋን ዓባይ ሃገርን ኢትዮጵያ ኢና ረብሓና ነረጋግጽ ብሰላም ኢድኩም ሃቡ ዝበሉ ሕብረት ሶቭየት ህዝብና ዕጭ ሓንፈፍኩ ኢሉ ክቡር ተዳራራቢ መስዋእቲ ብምኽፋል ናጽነቱ ኣራጋጊጹ ኢዩ::
እዚ ያማማቱ ዝብሃል ኣሜሪካዊ ልኡኽ እንታይ ዝበለ መልእኽቲ ኢዩ ዀን ኣዚዙ ክንድዚ ዞኽዞኽ::

ኢሳያስ ዝርኣየ ዓይኑ ትብራህ
ህዝቢ ኤርትራ ብዛዕባ ሃገሩ ክሓትትን እዚ ኩነታት እንታይን ከመይን ናበይን ኢዩ ኢሉ ሻቅሎቱ እንዳገለጸ ጸማም እዝኒ ክዋሃቦ ኣይግባእን :ህግደፍ ሰልዲ ክልምን ከሎ መን ከምዚ ጅግና ህዝቢ ኣሎ ኢሉ ክውድስን ክሽሕጥን :ህዝቢ ብዛዕባ መሰሉ ክሓትት ከሎ ከዳዕ ጸረ ሃገር ተባሂሉ ክዝለፍን ክንጸልን ፍትሓዊ ኣይኮነን: መሰልን ጉቡእን ኣብዛ ህግደፍ ዘማሓድራ ሃገርና ጥራይ ኢዮም ተዛቢዖም እንበር ክነጻጸሉ ዘይግብኦም ተማላላእቲ ኢዮም:

ሰብ ኣሓን ይሃድሙ ሰብ ቆራብትን ይዋግኡ ዝዓይነቱ ኢዩ ንደቀባት ኤርትራውያን ካብ ቀይሕ ባሕሪ ነጺልካ ሓደ ዓሳ ጸሚዶም ከይበልዑ ከልኪልካ እቶም ታሪኻውያን ጸላእትና ኣምሓራን የዕራብን ክዕንድሩሉ ምግባር ካብዚ ንላዕሊ ክድዓት የልቦን ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጦ ስምምዓት ንጉሆ ንግሆ ይካየድ ኣሎ:
ድርካቦም እቶም ብሕርያ ኢሳያስን ሓለፍቲ ህግደፍን ንይምሰል ዘቆምዎ ባይቶ ንባዕሉ ዝፈልጦ የብሉን ::
በዚ ኣጋጣሚ እቶም ደገፍቲ ህግደፍ ንስኹም ዓው ኢልኩም ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሃገርና ዝኸይድ ዘሎ ክትሓቱን ጸቅጢ ክትገብሩን በዚ ኣጋጣሚ ሕውነታዊ ጻውዒተይ የቅርበልኩም:

እቶም ኢትዮጽጵያውያን ሓድሽ ፍቅሪ ምስ ኢሳያስ ሒዙኩም ብጽሑፍ ትታሃላለኹና ከም ጸረ ሰላም ጌርኩም ትርኢዩና ጸዓዱስ ይፋተው እሞ በብዬትኦም ዓዓድና ሃሃገርና ኣሎና ብዛዕባ ዓድኹም ኣይተዛረብናን ብዛዕባ ሃገርና ክንዛረብ ምሉእ መሰል ኣሎና:
ንኢሳያስ ክትፈትዉዎ ትኽእሉ ኢኹም መሰልኩም ኢዪ ንዓና ግን ዝፈተናዮ ፍተው ኣይትበሉና 27 ዓመት ብዘይ ሕጊ ከም እንስሳ ስለዝገዝኣናን ስድራቤታትና ስለዝበታተነን ይኣክል ኣይንደልዮን ኢና :ንዓኹም ግን ሽፋ ይግበረልኩም ዋላ ንሓዋሩ ውሰድዎ።

ዘልኣለማዊ ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ስውኣትና

ኢዮብ በይን ኣስፍሃ

ዘልኣለማዊ ኽብርን መጎስን ንጀጋኑ ስዋኣትና!!

By Eyob Gogela Bein