ንህግሓኤ ምስኡ ስለ ዝነ በር ካ ካብባህሪኡን ተግባሩን ወጻ ኢ ኮሓሒልካ ከተቕርቦ ምፍታን መግለጺ ድሑር ፖለቲካዊ ኒ ሕ’ዩ ።

ኣ ብ ኤር ትራ ዝተኻየ ደ ሰ ላ ማውን ዕ ጥቃውን ቃል ሲ፡ ከም ኣ ብ ሕጋውን ደሞክ ራስ ያውን መድረ ኽ ዝካ የ ድ ና ይ መን ቀል ቢ ህ ዝቢ ሰ ሓበ ን ፖለ ቲካ ዊ ስ ልጣን ሓዘ ን…

ግዝአተ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ገብረዝጊ አፍወርቂ

ግዝአተ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ከሳሲ፣ ተኸሳሲን ፍርድን የብላን አብ ፍትሕን ደሞክራሲን ዘለወን ሃገራት፡ ተበዲለ አሎኹ ዝበለ ሰብ አብ ዳኛ ወይ ፍርዲ ከይዱ ይጠርዕ፤ ተኸሳሲ በዲሉ ተባሂሉ ናብ ፍርዲ ይቀርብ፡ ቤት ፍርዲ ድማ ግቡእ ፍርዲ ይውስን። ህዝብና ደም ጀጋኑ ደቁ አፍሲሱ ሂወቱ ከፊሉ…

ኤርትራውያን፡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ስደተኛታት ‘ብምዕጻው’ ተጸጊምና ይብሉ 28 ነሓሰ 2020, 10:38 EAT

https://www.bbc.com/tigrinya/53943963