Eritrean referee helps refugees through football December 7, 2017(ተባዕን ግድስትን ኤደን ሃብተሚካኤል ኣብ ሎንዶን ዝቅመጡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኮች ናይ ኩዑሶ እግሪ ኮይና ትመርሕ ኣላ።

Eden Habtemichael was one of the few female football referees in Eritrea, before she was forced to flee in fear of her life.Now living in the UK, she has started a team to help young asylum seekers.For more special content linked to this year’s BBC African Footballer of the Year award, head to bbc.com/africanfootball. The winner will be revealed on Monday 11 December.

Libya migrants: Emergency evacuation operation agreed ሊብያ ንኹሎም ስደተኛታት ንዓዶም ክትመልሶም ሕጊ ናይ ስደተኛታት ኣብ ዓለም ኣጽዲቁ

ንኹሎም ስደተኛታት ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም ዘለዉ ኣብ ዝሐጸረ እዋን ፡ካብቲ ዘለዉዎ ዘስካሕክሕ ሂወት ነንዓዶም ምስዳዶም ኣማራጺ እከውን ኢሎም ኣብ ምቅርራባት ከምዘለዉ ይገልጹ።

Migrants are returned to Libya after being intercepted by the Libyan navy, in Tripoli, Libya 4 November 2017

www.bbc.com/news/world-africa-42179434

Thirty-One Bodies Recovered After Migrant Boat Sinks off Libya(31 ኣደታትን ቆልዑትን ዝርከብዎም ሙውታት ከምዝተረኽቡ ትሩፕሊ ትሕብር።)Reuters

ኤርትራውያን ኣፍሪቃውያን እዚ ኩሉ ሽግርን ሞትን እናረኣኹም ንልብያ ትሩፕሊ መንግዲ ኣማራጺ ኣይኮነን።ኩሉ ብህዝቡ ዝግደስ ነዚ ህሞት መግዲ ኣሰቃቅን ሐደገኛ ሙኻኑ ምንጋር ናትና ሐላፍነት ኢኹን።ሊብያ ንባዕሎም ኣብ ሽግር ኣለው መብዛሕተኦም ዳዒሽ ተሐቢኦምላ ዘለዉን ከሙውን ካብ በዓል ሶርያ ሃዲሞም ምዕቆቢት ገሮማ ዘለዉ ሃገር ኢያ።ስለዚ ህዝቢ ኣፍሪቃ ኩልኻ ኣብ ዘለኻዮ ዓቅሊ ግበር መጻወቲ ዳዓሽ ከይትኸውን።እዝንኻ ኣጻብዕትኻ በብሐድ እናቆረጹ ብስቅያት ሞት ኣትምረጽ።ሞትብ ሞቱ ኣብ ሃገርካ ሞት ምረጽ።

Image result for Thirty-One Bodies Recovered After Migrant Boat Sinks off Libya

https://www.usnews.com/news/world/articles/2017-11-25/at-least-25-dead-after-migrant-boat-sinks-off-libya

ኣፍሪቃ ኣብ ሐደጋ ወዲቃ ትርከብ መን ኢዩ ተሐታቲ?

እዚ ኣብ ማዕከናት ዓለም ተዘርጊሑ ንሰምዖ ንርእዮን ዘለና ዘሕዝን ናይ ወዲ ሰብ መሸጣ ኣብ ሊብያ ብዓይኒ ኣፍሪቃውያን ኣበይ ዳኣ ኔርኹም ንብሎም።  ብሐቂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ኣሎ ክንብሎ ንደሊ፡

ኣብ መርቶዖ ዝተሞርከሰ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ሲናይ ተሐሪዶም ከም ብዕራይ ዓዕ እናበሉ ኩሊቶም ኣብ ዕዳጋ ንመሸጣ ውዒሉ ኸሙኡ ውን ደቂ ኣንስትዮና መጻወቲ በደዊን ኮይነን ተዓሚጸን ኢየን ፡

ኣብ ዘበነ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ዝወረዶ መከራ ንመን ወሪዱዎ? ሕጂ ውን ተሐተትቲ ነዚ ሐሳረ መከራ እቶም ሸፋቱ ህግደፋውያን ሙኻኖም ዝተረጋገጸ ሐቂ ኢዩ።

እምበኣርከስ እዚ ሕጂ ውን ዜናታት ዓለም ጫውጫው ዝብላሉ ዘለዋ ናይ ሊብያ ኩነታት ኣብ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ ስድራ በጺሑ ስለዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣትሪርና ዳኣ ንኹንኖም እምበር  ሕጂ ውን

ንዓና ሐድሽ ኣይኮነን።ነቶም ኣብ መሐዩር ዝሳቀዩ ዘለዉን ከምኡውን ንመሸጣ ኣውሪዶሞም ዘለዉ  ኣፍሪቃውያን (ኤርትራውያን)ቅጽበታዊ ፍታሕ ኽገብሩሎም ንጽውዕ ብዝፍጽሙዎ ዘለዉ ኢ ሰብኣዊ መሰል

ንኹንኖም። እምበኣር ሕጂ ውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና  ብተደጋጋሚ ምንቅቃሕን ምዝኽኻርን ናትና ሐላፍነት ይኻውን  ማለት ንደገ ምውጻእ ፍታሕ ኣይኮነን ንነብስኹምን ንስድራቤትኩምን ኣብ ሐደጋ

ምስጣሕ ኢዩ፡ስለዚ ኣብ ዘለኻዮ ዄንካ ቃልሲ ምቅላስ ኢዩ እቲ ኣማራጺ።ከምቲ ሕሉፍ ታሪኽ ኣብ ግዝየ ገድሊ ኣብ መንጞ ጸላኢ ኮይኖም ዝጋደሉ ዝነበሩ ሕጂ ውን ኣንታ መንእሰይ ኣማራጺ ኣለካ፡እንዳራኣኻ ኣብ ገደል

ምጽዳፍ ወይ ውን ክሳድካ ብጸላኢ (ዳዒሽ )ምሕራድ ኣይትምረጽ፡ታሪኽ ሰሪሕካ ሞት ኢዩ ‘ቲ ዝሐሸ።ኣንቱም ብዕድመ ቁሩብ ዝደፋእኩም  ነዚ ኑኡስ ውለዶ ኣይተተባብዕዎም ንደገ ኽወጹ እንተ ተኻኢሉ

ምኽሪ ለግሱሎም ስጋብ ክንደይ  ሐደገኛ ሙኻኑ ምውጻእ ካብ ዓድኻ፡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ክቃለሱ ከምዝኽእሉ ውን ሐብሩዎም። እዚ ኹሉ ህልቂት ኣብ ሰሀራ ዝተፈጸመ ቀዳማይ ተሐታቲ

ሽፍታ ህግደፍ ክኸውን ከሎ እቶም ተቀቢሎም ቀተልትን ሐረድቲ  ዳዒሽ ኣብ ሰሃራ ኻኣ ኣብ   ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሙዝጉባት  ኢዮም።

ኣብ ኣፍሪቃ ዓበይቲ ሰብ ስልጣን ዝገብሩዎ ዘለዉ ኣኬባታት ኣብ ሰሃራ ሊብያ ግፍዒ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምዕጋት ውን ፡ብዙሕ ምዝርራባትን ሙኩራት ናይ ቶረሪዝም ወታሀደራት ምቅርራባት

ካብ ሙልእ ኣፍሪቃ ይዋጹኡ ምህላዎም ምንጭታት ይገልጹ።እዚ ኹሉ ህልቂት ኣፍሪቃውያን ሳኣን ብሓባር ኣውያትና ምስማዕ ደም ኣፍሪቃዊ ኣብ ሰሀራ ከም ማይ ውሒዙ ኢዩ ።

ኣብዚ ግዝየ ግን ብዝሒ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሳሃራ ካብ መጠን ንላዕሊ እሞ ኻኣ ብዓበይቲ ዜና ዓለም ስለ ዝተቃለሔ  ኩለን ሃገራት  ብሐባር ስምዕተኤንን ምረትንን የስምዓ ኣለዋ።

እምበር ሕጂ ውን ኣፍሪቃውያን ታሪኽ ንስራሕ ንኹሎም ተጻባእትና ብሃይማኖት ብዓልየት ወዘተ… ክፈልዩና ንዝመጹ ሐይልታት ብሐባር ንመክቶም ።

ኩለን ሃይማኖትን ቡሄራትን ነናተን ክብርታተን  ስለዘለወን ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዘየስማምዕ  ማሕለኻታት ንምስጋር ግን ናትና ንቅሐትን ሐላፍነትን ወሳኒ ኢዩ፡ ሃገር ማለት

ናይ ሐባር ኢዩ ሃይማኖት ካኣ ናይ ግሊ እምነት ምዃኑ ኣጸቢቅና ፍልልያቶም ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢዩ።እዚ  ናይ ኹሉ ኤርትራዊ ሕልሚ ኣብ ግብሪ ኣቶርጝምቲ ባዕላህና ንሕና ኩልና

ደቀባት ሰብ መሬት ኢና ካብ ደገ መጺኡ ዘማሐድረና ሰብ ውን ኣይነፍቅድን።ነዚ ኹሉ ድልየትን ባህጊ ህዝብናን ኣብ ግብሪ ከነርእዮ እንትኾይና ነዚ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ዝረኤ ዘሎ

ዘየሰማምዕ ነገራት ኣብ ጞኒ ገዲፍና ነዛ ከም ጨው እናሐቀቀት ትጠፍእ ዘላ ሃገርና ንምድሐን ተንጓየይ ምሐሸ ኔሩ።ውድብ ምህላው ኣይጽላእን ኢዩ   ማዕረማዕረኡ  ግን እቲ

ቀዳማይ ዓማጺ ህግደፍ ክድምሰስ ከምዘለዎ ተረሲዑ ኣብ ሕድሕድ ዘይሰማማዓሉ ደረጃ በጺሑ መን ኢዩ እቲ መሪሕ ተራ ዝጻወት ዘሎ ምልላዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ።

ኣሰራርሐና መገዲ እንተዘይ ተዓርዩ ወግሔ ጸብሔ ኣብ ዘርባን ጓል ዘረባን ዕንኪልል ምባል እምበር ትርጉም ኣይክህሉዎን ኢዩ  ቃልስና።እዚ ካብ ተመኩሮ ዝሐለፍናዮ ሕጂ ውን

ዝቅጽል ዘሎ ኣሰራርሐ ኢዩ፡ እታ ተዋጻኣና ሐንትን  መራርን መስርሕ ኣላ፡ ንሳ ኻኣ ኣብ ህዝቢ ወሪድካ ኩሉ ሐላፍነት ምሀብ፡እንድሕር ውድባት እንዳማረርካ ትቃለስ

 ሃሊኻ ግን ዓንቃፊ እምበር ሐጋዚ ኣይኮንካን ። ኩልኻ ተቃላሳይ ኣነ ውጹዕ ኢየ ትብል ተቀላጢፍካ ፍታሕ ግበር ሕጂ ውን ንኹሉ ቃልስኻ ባዕልኻ ወንኖ።

ንህዝቢ ኤርትራ ንቃለስ እንተሃሊና ኩሉ ተቃዋማይ ብሐላፍነት ነዚ ሽፍታ ህግደፍ ካብ ሱሩ ምሒና ምጉሕፍ ኢዩ።ንዝኾነ ውጹዕ ኣካል ምስንሪኢ

ንዝተበደለ ምሕጋዝ ንዝበደለ ኻኣ ብትሪ ምቑዋም ኣድላይ ኢዩ።

ብዝተረፈ ምኽርን ሐሳባትን ካብ ኣንበብቲ ንጽበ እንታይ ኮን ይኻውን መፍትሒ  ነዚ ኹሉ ዘየሳማምዕ ዘሎ?

ፍትሐዊትን ዲሞክራሲት ኤርትራ ንምህናጽ ሻማ ሻማ ንበል።