ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

ሪፖርታጅ 2 ይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ – ሕድሪ ኣብ ውዕሎ መኽፈቲ ጉባኤ 10 ታሕሳስ 2017፡

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ – ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) 2ይ ውድባዊ ጉባኤኡ ካብ ዕለት 10 – 16 ታሕሳስ 2017 ብህዱእ መንፈስ ኩለ መዳያዊ ገምጋም ኣካይዱ። ነቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ሓንኳሊ ውሽጣዊ መስገደላትን ካልእ ሓፈሻዊ ሃገራዊ ጉዳያትን ብትብዓትን ውሕሉል ኣገባብን ተጠቒሙ ሰጊሩ ጉባኤ ብዓወት ዛዚሙ ዕማሙ ከም ዘጠቓለለ ይፍለጥ። እቲ ጉባኤ “ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ” ብዝብል መሪሕ ጭርሖን ካልኦት እዋናውያን ጭርሖታትን ወቂቡን ማዕሪጉን ተኸፍተ። ኣብ’ቲ ናይ መኽፈቲ ዕለት ኣሰናዳኢት ጉባኤ ብዝኽሪ ሰማእታትና ኣሃዱ ኢላ ስራሕ ጉባኤ ጀመረቶ፡፡

ኣስዒባ ኣሰናዳኢት ከም’ቲ ደምቢ ሕገ-ህንጻ ውድብና ዝሕብሮ ምልኣተ ጉባኤ ሕጋዊ ምሉእ ምኳኑ ብዕሊ ኣበሲራ እያ። ናይ ጉባኤ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ስራሓ ብምቕጻል ንጉባኤ ተሳተፍቲ ዘዳለወቶ ስፍሕ ዝበለ ሃገራውን ኣህጉራውን ፖለቲካዊ ጸብጻብ ንጉባኤኛታትን ዕዱማት ኣጋይሽን ተዓዘብትን ብከምዚ ትሕት ኢሉ ዝርአ ብንባብ ኣስሚዓ።

ድሕሪኡ ንዕዱማት ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ቃል ውድቦም/ሰልፎም ከስምዑ ዕድል ሂባ። ኣብ መኽፈቲ ዕለት 2 ይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ-ሕድሪ እዘን ዝስዕባ ፖለቲካዊ ውድባትን ሰልፍታትን ኤርትራ ብዝተገበረለን ዕድመ መሰረት ተረኺበን ናይ ሓባራዊ ቃልሲ ዝምድንአን ምስ ግሃድኤ-ሕድሪ ዝገልጽ ነፍስ- ወከፈን ውድባዊ ቃለን ብጽሑፍ ኣስሚዐን ኢየን፡፡ ካብቲ ዘቕረብኦ ናይ ድጋፍ መግለጺ ንኣብነት ኣሕጽር- ኣሕጽር ኣቢልና ብከም’ዚ ዝስዕብ ከነቕርብ ኢና፡፡

1. ካብ ቃል ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ (ተሓኤ) 10 ታሕሳስ 2017 “ …………… ጉባኤኹም ናይ ቃልሲ ዝምድናታት ውድባትና ዘትርርን ኮምኡውን ንረብሓ ህዝብናን ሃገርናን ከረጋግጽ ዝኽእል ውሳኔታት ሒዙ ንክወጽእ ምንዮትና እዩ …………..” ብምባል ሓላፍነት ዘሰክም ክቡር ለበዋ ንጉባኤ ውድብና ኣቕሪቦም።

2. ካብ ቃል እስላማዊ ሰልፊ ንፍትሕን ልምዓትን ኤርትራ 10 ታሕሳስ 2017  “ …………….. ጉባኤኹም ንናይ ሓባር ረብሓ ከዕዝዝን ከረጋግጽን ዝኽእል ውሳኔታት ሒዙ ክወጽእ ንምነ፡፡ ብተወሳኺ ንገባቲ ስርዓት ህግደፍ ኣሊና ጥሙሕ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ዘረጋግጽ ክኸውን ንምነ፡፡ ………………..” ብምባል ሞራል ናይ ቃልሲ ክብ ዘብል ሓሳብ ቀሪቡ።

3. ካብ ቃል ዲሞክራስያዊ ምንቕስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ (ዲምሓኩኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ……… ግሃድኤ-ሕድሪ፡ ድሕሪ ብዙሕ ውረድ-ደይብ ናብዚ መድረኽ ምብጽሑ ኣብ ደንበ ተቓውሞ ኤርትራ ከም ውድብ እጃሙ ኣብ ምልዓል ቦኺሩ ንዝጸንሐ ክፍተት ንምምላእ ዝወሰዶ ተበግሶ ዝነኣድ እዩ፡፡ ከም መሓዛ ውድብ ተራን እጃምን ናይ ሎሚ ዓዳሚ ጉባኤተኛ ግሃድኤ-ሕድሪ ኣብ ልፍንቲ ኣርባዕተ ውድባት ኣዚዩ ኣገዳሲ ግን ቦኺሩ ዝጸንሐ ሓቂ ኢዩ፡፡ ሎሚ ብሕጋዊ መድረኽ ኣቢሉ ነፍሱ ብምስራዕ እቲ ዝጸንሐ ትጽቢት የማልእ እዩ ዝብል እምነት ኣለና፡፡ ……. ግሃድኤ-ሕድሪ ከም ኣባል ውድብ ልፍንትና ድሕሪዚ ሕጋዊ መስርሕን ጉባኤን ንልፍንትና ናብቲ ተሪፍና ዘሎ ሕጋዊ መስርሕ ሰጊርናን ኣሰላሲልናን ናብ ህይወት ዘለዎ ግንባር ንክንኣቱ ብዘተባብዕ ውሳኔ ንክትወጹ ንጽበየኩም፡፡ …….” ብምባል ወኒ ናይ ቃልሲ ዘተባብዕ ቃል ተዋሂቡ።

4. ካብ ቃል ስምረት ምንቅስቓስ ኤርትራውያን ንድሕነት ሃገር፡(ስምኤድሃ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ……………… ግሃድኤ-ሕድሪ ነዚ ዘለናዮ ወሳኒ ምዕራፍ ዝምጥን ውዳበን ቃልስን ከካይድ ልሉይ ተርኡ ክጻወት መድረኽ ይጠልቦ ምህላዉ ይስሕቶ ኣይንብልን፡፡ ነዚውን ጉባኤኹም በሓደ መዳይ ነቲ ህልው ኩነታትን፡ ከም ውድብ ዝሓለፎ ኣዝዮም በዳህቲ መድረኻትን መንቀሊታቶምን ብዕምቆት ፈቲሹ ኣገደስቲ ውሳኔታት ከሕልፍን ናይ ቃልሲ ትልሚ ዕዮታት ሒዙ ክወጽእ፡ ………. ኣብቲ ሓባራዊ ነካይዶ ቃልሲ ከኣ ልሉይ ተራ ዝጻወትን ዓቢ ድርኺት ዝፈጥር መድረኽ ዝሓቶ ምላሽ ዝህብ መሪሕነትን ክመዝዝ ተስፋና ዓቢ ኢዩ፡፡ ……….. ናይ 4 ውድባት ነቲ መድረኻዊ ሕቶ ንምምላሽ ክህብ ዝበቅዕ ጉዕዞ ግንባራዊ ልፍንቲ ጀሚሩ ኣሎ፡፡ ጉባኤኹም ነቲ ጅማሮ ኣብቲ ተወጢንዎ ዘሎ ምዕራፍ ንምብጻሕ ዝሕግዝ ሓሳባትን ቀለስቲ ውሳኔታትን ከሕልፍ ትጽቢት ይግበረሉ፡፡ ………”

5. ካብ ቃል ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኤርትራ (ሰደግኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ …………… ውድብኩም ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ ሕድሪ፡ ኣብ ጉዕዞኡ ዘጋጠምዎ ብድሆታት ሰጊሩ ናብ 2ይ ውድባዊ ጉባኤ ክበጽሕ ምብቅዑ እንቋዕ ደስ በለኩም ክንብል ንፈቱ፡፡ 2 ይ ውድባዊ ጉባኤኹም ንዝሓለፍኩሞ መስርሕ ቃልሲ ብዕምቆት ገምጊሙ ኣብ ቃልሲ ህዝብታት ኣወንታዊ ተራኹም ከተዕዝዙ ዘብቕዕኹም ታሪኻዊ ውሳኔታት ኣመሓላሊፉ ብዓወት ክድምደም ትምኒትና ዕዙዝ ምኳኑ ንገልጸልኩም፡፡ …… ኣርባዕተ (4) መሓዙት ውድባትና ኣብ ውሽጦም ከካይዱዎ ዝጸንሑ ዕቱብ ቃልስን ስጡም ሕድሕድ ምድግጋፍን፡ ………. ውድብና ሰደግኤ፡ ነዚ ብደረጃ ኣርባዕተ ውድባትና ተታሒዙ ዝጸንሐ ኣማራጺ ዘይብሉ ቅኑዕ ናይ ቃልሲ ኣንፈት ኣብ ምዕዋት ምስ መሓዙቱ ውድባት ተወሃሂዱ ክቃለስ ዘለዎ ድልውነት፡ ኣብዚ ጉባኤዚ ደጊሙ የረጋግጽ፡፡ 2 ይ ውድባዊ ጉባኤኹም ድማ ነዞም በብእዋኑ እናጽረናዮምን እናዕሞቕናዮምን ዝመጻእና እዋናውያን መትከላትን ዕላማታትን ብዕምቆትን ብስፍሓትን ዘትዩ፡ ንተግባራውነቶም ብዝላዓለ ናህሪ ክተቃለሱ ዘብቅዕኹም ፖለቲካዊ ውሳኔታት ክሕንጽጽ ንትስፎ፡፡ ……..”

6. ካብ ቃል ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ (ደግሓኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ …………. ውድብና ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራን ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ -ሕድሪን ኣብ ዝሓለፈ መስርሕ ቃልሲ ዋላኳ ብከምቲ ዝድለ ኣብቲ ዘራኽበን ናይ ሓባር እምነትን ስምምዕን ዝተሰረተ ክልተኣዊ ድልዱል ዝምድና ጸኒሕወን እዩ ክበሃል ዝካኣል እንተዘይኮነ፡ ብወገን ውድብና ንቐጻሊ ክልተኣዊ ዝምድናታት ውድባትና ኣብቶም ዘራኽቡናን ዘሰማምዑናን ሃገራዊ ዕላማታትና ተሰሪትና ህዝብን ሃገርን ካብ ውድቀትን ምብትታንን ንምድሓንን፡ ንጸረ-ህዝብን ጸረ-ደሞክራስን ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ንምውጋድን፡ ሓፈሻዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ ኣብ ሃገርና ንምትእትታውን ኣብ ዝካየድ ቃልሲ፡ ውድብና ደግሓኤ ምስ ግሃድኤ-ሕድሪ ዝጸንሖ ዝምድናታት ሕጂውን ሕሉፍ ተሞክሮታትን ብምግምጋምን ካብኡ ትምህርቲ ብምቕሳምን፡ ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ብሓባር ንምስራሕ ዘለዎ ቅሩብነት በዚ ኣጋጣሚዚ ከረጋግጸልኩም ይፈቱ፡፡ …………”

7. ካብ ቃል ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ 10 ታሕሳስ 2017

“ …………… ብሓባር ምስ ኩለን ደለይቲ ለውጢ ሓይልታት ብምኳን ኣብ ኩሉ ጽላታት ንምስራሕ ዝሕግዝ ውሳኔታትን ንኩሎም ዜጋታታ ብማዕርነትን ብፍትሕን እተዕቁብ ስምርቲ ናይ መጻኢት ኤርትራ ናብ ምህናጽ ዝመርሑ፡ ኮምኡውን ኣብ ደምበ ተቓውሞ ካብ ዘለዉና ንውዕዉዕ መድረኽ ቃልሲ ዘዳኽሙ ጸገማትና ንምውጻእ ዝሕግዙ ውሳኔታትን መምርሕታትን ሒዝኩም ከምትወጹ ዓቢ ተስፋን እምነትን ከምዘለኒ ክገልጽ እፈቱ፡፡ ………….”

8. ካብ ቃል ኤርትራዊ ስምረት ንደሞክራስያዊ ለውጢ (ኤስደለ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ……………… ነቲ ክትሓልፍዎ ዝጸናሕኩም ገልታዕታዕ ዘማእዝንን፡ ንኩላትና ትምህርቲ ዝህብን ገምጋም ብምክያድ ዱልዱል ቀጻልነትኩም ዘርጋግጽ ክኸውን ዘለና ትጽቢት ልዑል ምኳኑ በዚ ኣጋጣሚ ክንሕብረኩም ንደሊ፡፡ በቲ ካልእ ወገን ደማ፡ ሃገርን ህዝብን ኤርትራ ካብዚ ኣትዮሞ ዘለዉ ቀራና መንገዲ ንምውጻእ ኣብ ደምበ ተቓውሞና ብቑዕ መላፍንትን መማልእትን ውድብ ሃኒጽኩም ንክትወጹ ዘለና ትምኒት ዝላዓለ’ዩ፡፡

……………… ኣብ እተካይድዎ ንጥፈታት ኣብ ጎንኹም ኮይንና ብሓባር ክንቃለስ ቅሩባት ምህላውና በዚ ኣጋጣሚ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ፡፡ …………….”

9. ካብ ቃል ደሞክራስያዊ ምንቅስቓስ ሳሆ ኤርትራ (ደምሳኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ………….. ናይ ደምሳኤን ግሃድኤ-ሕድሪን ክልተ ውድባትና ዝምድና ካብ ዝኾነ ሓይልታት ንላዕሊ ስጡም ክኸውን ትጽቢት ይግበረሉ፡ ግና ኮይኑ ኣይጸንሐን፡፡ ……….. ጉባኤኹም ነዚ ጉዳይዚ ኣድህቦ ሂቡ ብምግምጋምን ቅኑዕ መፍተሒ ውሳኔ ሒዙ ክወጽእ ትጽቢትና እዩ፡፡ ብወገን ደምሳኤ ጸገማትና ብዘተን ልዝብን ክፍታሕን ዓቕምታትና ኣዋሃሂድና ክንሰርሕን ዘሎና ቅሩብነት ኣብዚ ጉባኤዚ ከነረጋግጸልኩም ንፈቱ፡፡ ……………”

10. ካብ ቃል ሰልፊ ደሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ (ሰደህኤ) 10 ታሕሳስ 2017

“ ……… ጉባኤኹም ዝካየደሉ ዘሎ ግዜ፡ ወጽዓ ህግደፍ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ኣዝዩ ኣብ ዝበኣሰሉ፡ እቲ ጉጅለ ቀጻልነቱ ኣብ ስልጣን ንምርግጋጽ፡ …………. ደምበ ተቓውሞና ከኣ ብሓባር ከስርሕ ዝኽእል ዘተኣማምን መድረኽ ንምፍጣር ዝገብሮ ጻዕርታት ኣብዘይተዓወተሉ ምኳኑ ብሩህ እዩ፡፡ ብመንጽር እዚ፡ ሓላፍነት ጉባኤኹም ከቢድ ከም ዝኸውን ርዱእ እዩ፡፡ ነዚ ከቢድ ሓላፍነት ዝበቅዕ ንሓቢርካን ተኻኣኢልካን ምስራሕን ምፍጣር ሰፊሕ ጽላልን ብኡ ኣቢሉ ደማ ንምውጋድ ስርዓት ህግደፍ ቅድሚት ዝሰርዕ ፖሊሲ ክትሕንጽጹ እምነትና እዩ፡፡ ……………

ብዝተገበረለን ዕድመ መሰረት ንዕድመና ኣኽቢረን ኣብ ጉባኤ ውድብና ተረኺበን ናይ ደገፍን መተባብዕን ቃል ዝሃባ ውድባት ኩለን ምስጋናና ልዑሎ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ’ዚ ክንገልጽ ንፈቱ።

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!

ኣሰናዳኢት ሽማግለ 2 ይ ውድባዊ ጉባኤ ግሃድኤ – ሕድሪ

10 ታሕሳስ 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *