መንእሰያት ኤርትራ፡

ኣበድ ተስፋይ

Image may contain: 1 person, suit
ብዘይካ እቶም ብመርገም ወለዶም ድዩ ብኻልእ ጸረ ሃገረ ኤርትራን ኤርትራውነት ደው ዝብሉ ኤርትራውያን ናብኦም ዝቐንዕ መልእኽቲ የብለይን፡እላ ይቕሬታ ሓቲቶም ኣብ ደምበ ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሒ ክምለሱ ፍቓደኛታት ክሳብ ዘይኮኑ፡እዚኣቶም ጸላእቲ ሓድነትን ኤርትራዊ ሃገርነትን ዝኾኑ ጎረባብቲ ዝፈጠርዎም ስለ ዝኾኑ፡ ገና ዕንቅፋቶም ክቕጽል እዩ።እቶም ሃገራውያን ኣብ ሓንቲ ጥምርቲ ኤርትራ እትኣምኑ ግን፡ኣብ ኩሉ ዘለኹም ማለት ኣብ ህግደፍ ይኹን ደምበ ፍትሒ፡ኣብ ውሽጥን ኣብ ዲያስፖራን ዘለኹም፡ህዝቢ ኤርትርራ ብዘይካኹም ካልእ ዝጥምቶ የለን፡ ኮታ ” ኣባኹም ረማዕ ኣባኹም ገማዕ” ይብለኩም ኣሎ፡ሕጂ ኢሰያስን ዶ/ር ኣቢይን ብዘየማትእ መሬትናን ባሕርናን እናወረሩ ፡ዳግማይ ግዙኣት ክገብሩና፡ህዝብና ዘይፈልጦ ውዕል ይገብሩ ኣለዉ፡

ናይ ፖለቲካ ኪኢላታት ሚኒስተራት ኮፍ ኢሎም ከለዉ ኢሰያስ ኣፈርቂ እኳ ንወዱ ኣብርሃም ኢሰያስ ተማሊኡ ንስዑድያ ክዋዓዓል ምኻዱ ክሳብ ክንደይ ንዕቀት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ዜጋታት ከም ዘለዎ፡ወዱ ንምውራስ ይጓየ ምህላዉ ብብሩህ ይነግረና ኣሎ፡ስለዚ ሰላማዊ ዝመስል ጎበጣ ኣብ ልዕሊ ሉኡላውነት ሃገርና ይኸይድን እዞም ክልተ መራሕቲ ድማ፡ብ5ይ ማርሻ ይሕምበቡ ስለ ዘለዉ፡መንእሰያት ኤርትራ፡ብቐዳማይ ማርሻ ተበጊስኩም ደረጃ ብደረጃ ናብቲ ዝድለ ሕምባበ ብምብጻሕ ክብሪ ሃገርኩም ከተምልሱ እቲ ግዜ ሕጂ እዩ።እቲ ትብገስሉ ቀዳማይ መድረኽ ናይ ኣታሕሳስባ ሓድነት ምፍጣር እዩ፡በዚ ጌርካ ድማ ናብ ሓደ ዓቢ ሃገራዊ ክተት ምስግጋር እዩ፡ስለዚ ግዜ ይጎዪ ይሸብብ ሃገርና ትጥፍእ ህዝብና ድማ ይበታተን ኣሎ።
ሎሚ ምዕቡል ግዜ ንክትቃለስ እኹል ሓበሬታ ሰኒቕካ ብኣፍልጦ ስለ ትብገስ ስሉጥ ዕዮ ንምክያድ ዝጎድለካ የለን፡
እቲ ኢሰያስ ዝፍጽሞ ዘሎ ኢደወነናዊ ውዕል ብዘይካ ንኢትዮጵያውያን ኣርቢሑ ንኤርትራውያን ኣብ ገዛእ ሃገሮም ጊላታት ዝገብር ስለ ዝኾነ፡መጀመርያ ካብ ጊላነት ኢሰያስ ንምውጻእ ሕጂ ፍሕትሕት እሞ ንበል፡ናይ ኣተሓሳስባ ሓድነት ንፍጠር፡ድሕሪኡ ስለ ሓርነት ህዝብናን መሬትናን እግርና መሊእና ናብ ሸቶና ክንግዪ ዝዓግተና የለን፡ህዝቢ ኤርትራ እውን ኣብ መላእ ዓለምን ኣብ ውሽጥን ሓደ መዓልቲ ስሙር እምቢታ ንወራርን ሓድሽ መግዛእትን ክትስእ ዓቢ ትጽቢት ኣለኒ፡እዚ ካብ ሕጂ ክወዳደብ ዘለዎ መስርሕ ገዚፍ ተቓውሞ እዩ።ስለዚ ዓድና ክዝመት ዓይንና ኣይተዓመት።
ሰብ ናብ ሰቡ ዝብኢ ናብ ገረቡ!!

ግንባር ሃገራዊ ድሕንት ኤርትራ-ሕድሪ ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

ኣገዳሲ ሐበሬታ ንኹሉ ደላይ ፍትሕን ብሃገሩ ዝግደስ ኤርትራዊ

Image result for ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI logo

 

ኩሉ ኣድህቦና ናብ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ኤርትራውያን ኣብ ጀነቫ
ኣብ ዓለም ሰላም ኩሉ ነገር እዩ። ሰላም ቅሳነት፡ ምዕባለን ዕብየትን’ዩ። ኣብ ሰላም ፖለቲካዊ፡ ቊጠባዊ፡ ማሕበራዊ፡ ዲፕሎማስያዊ ጉዳያት ንረብሓ ህዝቢ ዘገልግል ምዕባለታት ብዘይምቊራጽ ከመዝገብ ይከኣል እዩ። ኣብ ቅሳነትን ምዕባለን ዝሰፈነሉ፣ ልዕልነት ሕጊ ዝተረጋገጸሉ ራዕድን ጥሜትን ቦታ የብሎምን። ፍልጠት ይምዕብል ንድንቁርና ድማ ይትክኦ፣ ሓዘን ብሓጎስ ይትካእ። ብሓፈሻዊ ኣበሃህላ ግን ሰላም ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ኩሉ ሸነኻዊ ረብሓ ዘዕቁብ ተረኽቦ እዩ። ሰላም ኣብ ዘይብሉ ኲነታት ተረባሒ እንተ’ሎ ምናልባት እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል።
ስለ ዝዀነ ሓደ ሕብረተሰብ ኣብታ ልዑላዊት ሃገሩ መንግስቲ ከጣይስ ማሕበራዊ ውዑል ክገብር ከሎ እቲ ቀዳማይ ዕማም ዝቐውም መንግስቲ ሰላም ንምስፋን እዩ። ኣብታ ሃገር ዘሎ ህዝቢ ንኽነብር ክሰርሕ፡ ክሓርስ፡ እንስሳ ዘቤት ከርብሕ፡ ክነግድ፡ ክመሃር፡ ወዘተ ቅድሚ ኩሉ ሰላም የድልዮ። እቲ ዝተደኰነ መንግስቲ ከኣ ሰላም ከስፍን፡ ሕጊ ከንግስ፡ ፍትሒ ከረጋግጽ፡ ሃገር ክከላኸል ወዘተ ይለኣኽ። ልእኹ ብግቡእን ብስነ-ስርዓትን ዘይዋጻእ እንተዀይኑ ግን ብሕጊ ይእለ።
እንተዀነ ግን ኣብ ኤርትራ ሃገርና ዘሎ ህግደፋዊ ስርዓት ባዕሉ ኣብ ስልጣን ዝተወጠሐ፣ ዘይቅዋማዊ ጉጅለ ጥራሕ ዘይኰነስ ሰላም ንኸይሰፍን ዝዘርግ፣ ቅሳነት ንኸይሰፍን ብኣንጻሩ ረብሻን ውግእን ወረ-ውግእን ከስፍን ብዘይምስልካይ ለይትን ቅትርን እንዳሰርሐ ዘበላሹን ንጐረባብቲ ሃገራት ድማ ኢድ ምትእትታው እንዳገበረን እንዳተዃተዀን ኣብ ውግእ ዝወፍር ስርዓት እዩ። ብኣጠቓላሊ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ መዘና ዘይተረኽቦ ግህሰት ፖለቲካውን ሲቪላውን ከምኡ’ውን ሰብኣዊ መሰላት ከም ዝሰፍን ይገብር። ህዝቢ ብራዕድን ጥምየትን ከም ዝሳቐ ይገብር። ሎሚ ክርአ ከሎ፡ ህግደፍ፡ ሃገር ካብ ኢትዮጵያ ክትፍለ ከላ፡ ኣብ ክንዲ ኩሎም ዝብጽሕዎን ዝግብእዎን ናይ ሃገር ልዑላውነት ዘረጋግጹ ረቛሒታት ብስነ-ስርዓት ዝርከብ፣ ካልእ ሕቡእ ኣጀንዳ ስለ ዝነበሮ፡ ሸለል ኢሉ ብምሕላፍ ብግቡእ ከይተረከቦም ጸኒሑ። ሓደ ካብ እቶም ረቛሒታት ከኣ ጉዳይ ዶብ እዩ።
ኣብዚ እዋን’ዚ እሞ ኸኣ ህግደፍ ኰነ ኢሉ ንዶብና የድፍሮ ኣሎ። ሓደ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ናይ ሃገርና ኤርትራ ዶብ ጥሒሱ ኣትዩ ንደቂ ሃገር ኤርትራውያን (ዓፋር) ብነፈርቲ ዝርሽን ዘሎ ኣካል ኣብ ሃገርና ተፈቒድሉ ስለ ዘሎ ህዝብና ዓገብ ክብሎ ጥራሕ ዘይኰነስ ልዑላውነት ሃገሩ ከዕቁብ ብትሪ ክቃለሶ ይግባእ ንብል። ንኤርትራዊ ህዝቢ ዓፋር ድማ ዘይተኣደነ በደል ብናይ ወጻኢ ሓይሊ ይወርዶ ስለ ዘሎ ሃየ ንግጠሞ። ብተወሳኺ እዚ ናይ ወጻኢ ሓይሊ’ዚ ኣብ ሃገርና ኰይኑ ንጐረበትና ዝዀነ ህዝቢ የመን ይወግእ ከም ዘሎ ከም ጽሓይ ዝበርሀ እዩ። ንሱ ከይኣክል እዚ ናይ ወጻኢ ሓይሊ’ዚ መሬትና (ወደብና) ምስካልእ ኣካል ክጥቀመሉ ውዑል ዝኣትወሉ ዘሎ ግዜ በጺሕና ከም ዘለና እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ፈሊጡ እዚ ብዝግባእ ከቃልሖ ግሃድኤ-ሕድሪ ምሕጽንትኡ የቕርብ።

ዶብ ሓደ ካብ’ቶም ልዑላውነት ንኽረጋገጽ ክማልኡ ዝግብኦም ረቛሒታት ሓደ እዩ። ዶብ ንካልኦት ካብ ዶብ ወጻኢ ዘለዉ መንግስታት ኣብ ጉዳይካ ከይኣትዉ ዝእግድ ኰይኑ፣ ንኣብ ውሽጣ ዝርከቡ ደቂ-ሃገር ከኣ ሃገሮምን ህዝቦምን ንምምሕዳር ምሉእ መሰል ዝህብ መሳርሒ ምዃኑ ይፍለጥ። ዶብ ናይ ሃገራዊ ግዝኣታዊ ልዑላውነትን ናይ ሃገር ሓድነትን ዘረጋግጽ ካብ’ቶም ልዑላውነት ዘረጋግጹ ረቛሕቲ ሓደ ምዃኑ ርጉጽ እዩ። ስለ’ዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ኣይ-ውግእ ኣይ-ሰላም ኣብቂዑ ዘላቒ ሰላም ክሰፍን እንተዀይኑ፡ ጉዳይ ዶብ ብሕጋዊ ኣገባብን ግሉጽነትን ዝተሰነየ ክፍታሕ ይግባእ። ብተወሳኺ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ መንእሰያት ናይ ክልቲኡ ሃገራት ዝቐዘፈን ድሒሩ ድማ መንእሰያትና ሃገር ጠንጢኖም ንኽውጽኡ ዘገደደን ምኽንያት ዝዀነን ጉዳይ ስለ ዝዀነ ሓያል ተኣፋፍነት ኣለዎ፤ እዚ ማለት እቲ ውሳኔ ኮሚሽን ዶብ መሰረት ዝገበረ፡ ብፍላይ ኣብ’ቲ ዶብ ዝርከቡ ኣህዛብ ክልቲኡ ሃገራት ብዝሳተፍዎ፡ ዘላቒ ሰላም ዝፈጥር ክኸውን ይግባእ።
እዚ ንጉዳይ ሃገርና ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ጀነቫ ስዊጸርላንድ ክግበር ዝቀራረብ ዘሎ ሰላማዊ ሰልፊ፣ ህዝብና ደላይ ሰላም ብምዃኑ፡ ሰላም ንኸሰፍን መዋእሉ ተቓሊሱን ገና ከኣ ይቃለስ ከም ዘሎን ዘንጸባርቕ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ። ብምዃኑ ድማ፡-
 ነዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሓፈሻ፡ ህዝቢ ትርግራይን ዓፋርን ድማ ብፍላይ፡ ዝተኣወጀ ድምጺ ሰላም ብምድጋፍ፡ ግን ዘላቒ ንክኸውን፡ ሕቶ ዶብና ሕማም ድሓር ንኸይገድፍ፡ ብሕጋውን ግሉጽን ንጹርን ቀዳምነት ተዋሂብዎ ክምልከት ዝጽውዕ ሰለማዊ ሰልፊ ምዃኑ ብምግንዛብ፣
 ብርሑቕ ንልዑላውነትና ክደፍር ዝወጣወጥን፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ግህሰት ኣድማሳዊ ሰብኣዊ መሰላት ብጽዑቕን ቀጻልን እንዳተፈጸመ ከሎ፡ ከም ዘይፍጸም ከርኢ ወስታ ክገብር ንዝመጣጠር ኣካል፡ ጸርፊ ንህዝብና ምዃኑ ዝኸሽሕ ምዃኑ ብምርዳእ፣
 ኤርትራ ሃገርና፡ እታ ኣደ ኩሎም ሕግታት ዝዀነት ቅዋም ዘይብላ፡ ብዘይሕጊ ዝጭፍልቕ ዘሎ ስርዓት ህግደፍ፡ ዝብድህን ዘቃልዕን ምዃኑ ብምስትብሃል፣
 ነዞም ኣብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝጭርሑ ዘለዉ ጉዳያትና ድማ፡ ከም ህዝቢ ኤርትራ ጉዳይና ኣብ ኢድና ክንሕዝ ክንክእል፡ ድሕሪ ሰላማዊ ሰልፊከ እንታይ ይገበር ኢሉ፡ ብውዱብ መልክዕ ንኽቃለስን፡ ንኹሉ ተቓላሳይ ድማ ንኽዛተ መድረኽ ዝፈጥር ሽማግለ ኣቝሙ ንኽወጽእ ተኽእሎ ሰላማዊ ሰልፊ ኰይኑ ስለ ዝርኣየና፣

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ (ግሃድኤ-ሕድሪ) ነዚ ሰፊሕ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፊ’ዚ ንኽረጋገጽ ንዝጽዕሩ ኩሎም ኣዳለውቲ እንዳ ኣሞገሰ፡ ንሓፋሽ ህዝብና ድማ ኣገናዕ እንዳበለ፡ ብምሉእ ልቡ ድጋፉ ይገልጽ። በዚ ኣጋጣሚ’ዚ፡ ግሃድኤ-ሕድሪ ንኹሎም ኣባላቱ ብምሉኣቶም ኣብ’ቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክሳተፉ የተባብዕ።

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን
ግሃድኤ-ሕድሪ
ዕለት 27-08-2018