ኣገዳሲ ሐበሬታ ንኹሉ ብሃገሩ ዝግደስ ዜጋ

Image result for eritrea minister osman saleh

ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ህግደፍ ላዕለዋይ ሓላፉ ዝፍለጥ ሚንስትሪ ዑስማን ሳልሕ ናብ ስዊዘርላንድ ይመጽእ ስለዝሎ ኣብዚ ዝግበር ናይ ህዝቢ ሰሚናር ኩልና ተቃወምቲ ብትሪ ተቃውሞና ከንስምዕ በዚ ኣጋጣሚ ጻዊዕትና ንሰድድ ኣለና።እዞም መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ንህዝብና ኣብ ፈቀዶ ጎዳጉዲ ኣሲሮም ኣብ ሐደጋ ኣሳጢሖሞ ክነሶም ሬሳታት ኣሕዋትና ኣብ ሐደ ጋህሲ ዝቀበረ ዲክታቶር ስርዓት ምስ በዐል ዑማን ሳልሕን ከምኡ ዛኣመሰሉ ብህዝቢ ክኹነኑ ኣለዎም። እምበኣር በዚ ኣጋጣሚ ኩልኻ ደላይ ፍትሒ ኣብዚ ሐጺር ግዝየ ተወፋይነትካ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ንሰለማዊ ሰልፊ ንዳሎ።

ከሙኡውን ነዚ ብነጋሲ ሰረቀ ዝተሰደ ዩቱይብ ኣገዳሲሐበሬታ ስለዘለዎ ሸር ግበርዎ።

ዑስማን ሳልሕ ዝመጻሉ ዕለት  7/20/2019

ነጋሲ ሰረቀ

ወግዓዊ መግለጺ ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ

ይኣክል ይኣክል

Image result for Eritrea eseyas to icc picture

ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ ፈላሚ ኣኼብኡ ብውዕውዕ መንፈስ ኣካይዱ። ንሓደስቲ ኣወሃሃድቲ
ብሙሉእ ድምጺ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃቡ፡ ማእከላይ ኮሚቴ ዝኣመሞም ሓይሊ ዕማማት ከም መበገሲ በቲ ሓድሽ ኣወሃሃዲ
ኣካል ቀሪቦም፡ ንምምሕያሾም ዝሕግዝ ንኣርባዕተ ሰዓታት ዝኸደ ርሱን ሃናጺ ዲሞክራስያዊ ክትዓት ኣካይዱ።
ከምዝዝከር እዚ ባይቶ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 24-25 ግንቦት 2019 ኣብ ዝተጋበአ ህዝባዊ
ሲምፖዝዩምን ዋዕላ ወከልቲ ህዝብን፡ ካብ 35 ከተማታት ብዝመጹ 88 ወከልቲ ቆይሙ፡፡ ኣብ ቅድሚ ካብ መላእ ሰሜን
ኣሜሪካ ዝመጹ ተሳተፍቲ ህዝቢ ቀሪቡ’ውን ቃለ-ማሕላ ከምዝፈጻመ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን እዚ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ
35 ከተማታት ዝሓቖፈ ኮይኑ፡ ኣብ ቀጻሊ ክጽንበራ ድሉዋት ዝኾና ከተማታት ክሓቁፍ ብዘኽእል ቅርጺ ሒዙ ስርሑ ኣብ
ምስልሳል ይርከብ። ብመሰረት ስምምዕ እዚ ባይቶ ነፍሲወከፍ ከተማ 3 ኣባላት ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ተወክል፡ ካብኣቶም ሓደ
ተመሪጹ ድማ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ንክኸውን ተወሲኑ። ካብ ውሽጢ ማእከላይ ኮሚተ ከኣ ናይ ፈጻሚ ኣካል መስርሕ
ምምራጽ እተወሃህድ 5 ዝኣባላታ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዝነበራ ግዝያዊት ኣወሃሃዲት ኣካል መሪጹ ከም ዝነበረ ይዝከር። እዛ
ጉጅለ 5፡ ነቶም 35 ኣባላት ማእከለይ ኮሚተ ኣብ 5 ጉጅለታት ብምምቃል፡ ኣብ ኣገባብ ኣመራርጻ ፈጻሚ ኣካል፡ ሕጹያት
ክማልእዎ ዝድለ ረቛሒታትን፡ ነዚ ባይቶ ስራሑ ንምስላጥ ዘድልዩዎ ሓይሊ ዕማማትን ብቀጻሊ ድሕሪ ምዝታይ ብዕለት 23
ሰነ፡ 7 ቀወምቲን 2 ተሓጋገዝትን ብምምራጽ ስርሓ ዛዚማ።
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ 78 ካብ 88 ኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶ ኣብዝተረኽቡሉ፡ ብዕለት 30 ሰነ 2019 ቀዳማይ ኣኼብኡ
ኣካይዱ። ኣብዚ ኣኼባ’ዚ ነቲ ሓድሽ ኣወሃሃዲ ኣካል ብምሉእ ድምጺ ኣፍልጦኡ ሂቡ። ንንጥፈታት ናይታ ግዝያዊት ኣወሃሃዲት
ጉጅለን ማእከላይ ኮሚቴን ድማ ገምጊሙ። ብተወሳኺ፡ ማእከላይ ኮሚቴ ዝኣመሞም ሓይሊ ዕማማት በቲ ሓድሽ ኣወሃሃዲ
ኣካል ቀሪቦም፡ ንምምሕያሾም ዝሕግዝ ሓሳባት ዘትዮም።
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኣብዚ በጺሑዎ ዘሎ ንኽበጽሕ ልሙጽ መንገዲ ከምዘይተጓዕዘ ንኹሉ ይኽወሎ ኣይንብልን።
እቲ ጸረ ህዝብና ዝኾነ ስርዓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕዉት ስራሕና ንኸፍሽል ብዙሕ ጽዒሩ። ምዑታት ደቂ ህዝቢ ግን
ብንቕሓት ስዒሮሞ ቦሎኽ ኢሎም እነሆ ኣብዚ በጺሑ። ገና ዝተረፎ ብድሆታት ኣብ መስርሕ እንዳመዓራረየ ከኣ ክስስን ምኻኑ
የረጋግጽ። ንመላእ ህዝብና ንዝጎደለ እንዳመለአ ዕድመ ዓማጺ ስርዓት ኢሰያስ ንምሕጻር ኣብ ጎድንና ደው ክብል በዚ ኣጋጣሚ
ይጽውዕ።
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ ንሓይልታት ጸጥታን ሓይልታት ምክልኻልን ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ደው ክብሉ እምበር
ተግበርቲ እከይ ውዲታት ስርዓት እሰያስ ከይኮኑ ብኣኽብሮት ይምሕጸን ። ብተወሳኺ፡ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ
ኤርትራዊ፡ ኩሉ ጻዕርታቱን ዓቕሙን ኣብ ምምሓው እዚ ንህዝብና ኣሳቕዩ ዝበታትን ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ከውዕሎ ባይቶ ይኣክል
ሰሜን ኣሜሪካ ብኣኽብሮት ይጽውዕ።
ኣብ መወዳእታ፡ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ ንኩሉ ኢሰብኣዊ ተግባራት ስርዓት ኢሳያስ ብትሪ ይኹንን። ንስልታዊ ምሕያርን
ቅትለትን ሓውና ስዒድ መሓመድዓሊ ይኹንን። ቆልዑን ኣዴታትን ዝርከብዎም ኣብ ቀብሪ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ብሓይልታት
ጸጥታ ብግፍዒ ተኣሲሮም ዘለው ንጹሃት ዜጋታትና ይኹንን! ብህጹጽ ክፍትሑ ይጽውዕ። ንማእሰርቲ ሓሙሸተ ኣቦታት ካብ
ገዳም ደብረ ቢዘን ይኹንን! ብህጹጽ ክፍትሑ ይጽውዕ። ካብ ገዛውቶምን ካብ ማእከል ጸሎትን ዝተኣስሩ ኣመንቲ
ጵንጠቆስታል ክርስትና ይኹንን! ብህጹጽ ክፍትሑ ይጽውዕ። ምዕጻውን ምህጋርን ብቤተክርስትያን እምነተ ክርስቶስ
እትመሓደር ኣብ ከተማ ከረን እትርከብ ቤት ትምህርቲ ይኹንን። ብተወሳኺ ከም ሕነ ምፍዳይ ንጻውዒት ዕርቅን ሰላምን
ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ሕሙማትን ኣለይቶምን ብሓይሊ ኣውጺእካ ምዕጻውን ምህጋርን ትካላት ጥዕና
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ይኹንን! ብዘይ ወዓል ሕደር ኩሉ ንብረትን ትካላትን ናብ ዋንኡ ክምለስ ይጽውዕ።
ይኣክል!!
በዚ ኣጋጣሚ፡ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ልዕሊ ማንም እዋን ሓድነቶም
ኣትሪሮም ነዚ ፈላላዪ ንዱይ ስርዓት ዕርቃኑ ከውጽእዎ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሓርነት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሕጊን ቅዋምን
ከውሕሱን፡ ፍትሒን ዲሞክራስያዊ መሰላትን ንዝተሓረሙ ወገናትና ኣለናልካ ክብሉ ብኣጽንዖት ይምሕጸን።
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኩሎም ዕምሪ ስልጣን ገባቲ ስርዓት ብምሕጻር፡ ልዕልና ሕግን ፍትሒን ንምንጋስ ዝቃለሱ
ዘለው ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሓቢሩ ክሰርሕ ድሉው ሙኻኑ ቃል ይኣቱ። ንኹሉ ሽርሕታት ዓማጺ ስርዓት ብንቅሓት
ብምፍሻል፡ ኣብ ምውሓስ ሓድነት ህዝብናን ልዑላዊ መሬትናን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብኡ ዝጥለብ ዘብለ ንኸበርክት ድልው
ምኻኑ ደጊሙ የረጋግጽ። ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጢ ዓዲን ስደትን መሰሎም ዝገሃስ ዘሎ ኤርትራውያን ብኹሉ ዓቕሙ ክጣበቕ
ምዃኑ ቃል ይኣቱ።
ይኣክል ግፍዒ፡ መከራን ስደትን!
ይኣክል ግህሰት ሰብኣዊ መሰል!
ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ!
ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!
ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ
ሓምለ 4, 2019

ብምኽንያት ዕርፍቲ ክብርቲ ኣዴና ወ/ሮ ዓሻ ዑስማን ኢድሪስ፣ በዓልቲ ቤት ጅግና ፈላሚ ብረታዊ ተጋድሎ ህዝብና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተ፣

በዓልቲ ቤቱ ንፈላሚ ብረታዊ ቃልሲ ጅግና ኣቦና ስዉእ ሓምድ ኢድሪስ ዓዋተወ/ሮ ዓሻ ዑስማን ኢድሪስ  ዓሪፈን።

Related image

 

http://www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2019/0407HB9-06CT.pdf

Eritrea: Sick Forced from Beds as 21 Hospitals and Clinics Forced to Close JULY 05, 2019 09:06ZENIT STAFFHEALTH AND HEALTHCARE

Eritrean Regime Seizes all Catholic-Run Health Services

Thousands of sick people across Eritrea are being deprived of vital medical care after the government seized three hospitals, two health centers, and 16 clinics. Government soldiers forced patients from their beds and out of the clinics and seized religious houses as they confiscated the 21 health institutes run by the Catholic Church, serving at least 170,000 people every year. Sources close to the Catholic Church told Aid to the Church in Need that – unless the services were quickly resumed – people could die, with some walking up to 16 miles (25km) to access some of the clinics. With the last of the week-long confiscations taking place on Tuesday (18th June), Eritrea’s four bishops condemned the action in a letter to Eritrea minister of health Amna Nurhusein. The letter vows to refuse to cooperate with the confiscation program – which in a stroke has closed down all the Catholic Church’s health service premises, some of them dating back more than 70 years. Calling the move “deeply unjust”, the letter states: “To deprive the church of these… institutions is to undermine its very existence, and to expose its workers, men, and women religious and lay people to persecution… The letter, a copy of which was sent to Catholic charity Aid to the Church in Need, goes on: “We declare that we will not hand over our institutions of our own free will and nothing in terms of their equipment.”

A source said: “The staff at some of the clinics refused to hand over the keys so the soldiers broke into them.” The ACN contact added: “Our message to the government is simple – leave us alone. “It is the duty of the Church to take care of the sick, the poor and the dying – nobody, not even the government, can tell the Church not to do its job.  “Our medical facilities were faithfully following the directives of the ministry of health and most of the time the ministry supervisors appreciated them very much.” The Catholic source said that the government wanted to be the sole provider of medical care but that most people preferred Catholic-run institutes as state ones generally have poor equipment and a shortage of staff, with many seeking asylum abroad. The contact said: “In providing these services, the Church is not competing with the government but is simply complementing what the government is doing.” It is not clear if the regime intends to re-open the institutes later – the ACN contact said the Catholic health institutes the regime seized two years ago remained closed. Warning that the move could lead to revolution, the source said: “The country is in danger of collapse. People in the diaspora and within the country are calling for revolt. “If the government does not choose the way of reconciliation and heeds no advice, it may end in violence and we do not know which path this violence will follow.” He appealed to the international community, including the UK government, to call on President Elias Afewerki’s government to follow the path of reconciliation.

መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ ሱቕታ ሕዝብና ፣ ፍርሃት ዲዩ ወይስ ስንፍና ? ብ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ)

Image result for eritrea nuguse haile mensai

ኣብ ልዕሊ ሕዝብና ብኣውራጃ ፣ ብሃይማኖት ብዓዲ ደረጃ ኣድልዎ ክካየድ ጸኒሑን
ኣሎን። ካብ ግዳያት ናይዚ ወጽዓ እዚ ሓንቲ ከኣ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኢያ ። እወ ፣
በቲ ዘጋጠማ ተቓውሞታትን ዕንቅፋታትን ዝሕጐሱ ደቂ ሃገር ኣለዉ ። ብኣንጻሩ በቲ
ዘጋጥማ ጸገማት ጓሂ ዝስምዖም ዜጋታት እውን ኣለዉ ። ነዞም ጓሂ ዝስሞዖም እምበኣር ፣
ብሃገራውነቶም ምስጋናይ ኣቕርበሎም ። ብዝተረፈ ፣ ኣነ ብወገነይ ንሕዝቢ ኤርትራ
ንምርዳእ ብዓቕመይ ገለ ጽሑፋት ከቕርብ ጸኒሔ ፣ ሎሚ’ውን ብኲነታት ተገዲደ ነዛ
ሓጻር ጽሕፍቲ ኣቕርብ እነኹ ።
ነቲ ብሃይማኖት ካቶሊኻዊ ዘይኮንካ ዜጋ እምበኣር ፣ ነዚ ብመንግስቲ ኤርትራ ተገይሩ
ዘሎ ፣ ንመሰል ካቶሊኻዊት ቤተ ክርስትያን ዘራኽስ ኣብ ልዕል’ቲ ብደናግል ዝውነንን
ዝመሓደርን ንዝኽነ ኤርትራዊ ግዳ ብዘይ ዝኾነ ኣፈላላይ ዘገልግል ኣብያተ ሕክምናታት
ተገይሩ ዘሎ ፣ ንብረት ናይ ምህጋርን መሰል ናይ ምግፋፍን ውሳኔ ብህጹጽ ከም ዝሰሓብ
ንምግባር ኣብ ዝካየድ ጻዕርታት ንኽትተሓባበር እምሕጸነካ ።
ከም ግቡእ ኣብዚ ኲነታት እዚ ፣ ሃይማኖታውያን ትካላት ኤርትራ ኲላተን ማለት ናይ
ኦርቶዶክስ ፣ ወንጌላዊት ፣ እስልምና ፣ መሰኻኽር የሆቫ ፣ ጰንጠ ፣ ተሓድሶ ፣ ሰቨን ደይስ
፣ ኣድቨንቲስት ወዘተ . . . ኣብ ጐድኒ ካቶሊኻዊት ቤተ ክርስትያን ደው ብምባል ፣ ጠለበን
ብተግባር ናብ ጒዳዩ ዝምልከቶም ኣካላት ብጻዕቅን ብትርን ከስምዓን ምተገብኤን ።
ከምዚ ክገብራ ድሉዋት ምስ ዘይኮና ግን ውጽኢት ቃልሰን ንመኣስ ጊዜን ንመንን ኢዩ
ክከውን ? ንምዃኑ ፣ ሱቕታ ሕዝብና ፣ ፍርሃት ዲዩ ወይስ ስንፍና ?
ኣብ ቀንዲ ኣርእስተይ ክምለስ ፣ እዘን ዓውደ ፍልጠት ዝኾና ደናግል ፣ ካቶሊኻዊት ቤተ
ክርስትያን ፣ ኣብ ልዕሊ ዘለወን ክውሰኻ ደኣ’ምበር ፣ ክምንጠላ ኣይኮነን ይግብኤን ነይሩ
። ገና ሞት ከይኰለፈትካ ወይ’ውን ጥዕና ከይጠለመትካ እንከላ ፣ ነዘን ዝዛረበለን ዘሎኹ
ማሕበራት ደናግል ፣ ከምቲ ዝምነይኦ ፣ ኣብ መላእ ኤርትራ ብምሉእ ነጻነት ፣
እናተንቀሳቐሳ ንሕዝብና ንኽፍውሳ ንከተፍቅደለን ብስመይን ብስም ኲሎም ተመሃርቲ
ዩኒቨርሲቲ ኣስመራ ሳንታ ፋሚልያን ነበርን ለበዋይ ኣቕርበልካ ።

ተ ፈ ጸ መ