ቃል ሐዘን ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ

ደ ሓን ኩን ጽኑ ዕ !

ብጻ ይ ብር ሃ ነ መን ነ ት ሰ ብ መር ገ ጽ`ዩ ፤ ን መር ገ ጽ ዝኽፈል ዋጋ ኸኣ ኣ ሎ ። እ ቲ ዝዓበ የ መር ገ ጽ ከ ኣ ን ና ይ ሓባ ር ረ ብሓ ትወስ ዶ መር ገ ጽ`ዩ ፤ መኻይዱ ኸኣ ዓ በ ይቲ ዝኸፍል ዎ ዋጋ ኣ ሎ ። ጸ ብጺብካ ዘ ይውዳ እ ዋጋ ። ሓደ ካ ብኦ ም ነ ር ካ ። ዓ ቢ ሰ ብ ።

ካ ብቲ ኣ ጸ ቢቁ ዘ ዕ ብየ ካ ኸኣ ን ኤር ትራዊ ጂኦ ፖለ ትካ ዝጾ ሮ ኩሉ ዓይነ ት ፍል ል ያ ት ሰ ቲኻ ኣ ብ ነ ፍስ ኻ ነ ቲ ብዙሕ ከም ሓደ ከ ተር እ ዮ ዝኸኣ ል ካ ምን ባ ር ካ`ዩ ።

ተጋ ዳ ላ ይ ብር ሃ ነ ገ ሹ ፡ ኩሉ`ዩ ዝመውት፤ እ ቲ ዘ ሕዘ ነ ኒ ግና ኣ ብ ዕ ብየ ትካ ሃ ገ ር ካ ክ ትሓቅፎካ ዘ ይምኽኣ ላ ን ፤ ብደ ገ ደ ገ ኻ ክ ትሰ ና በ ተና እ ን ኮ ለ ኻን `ዩ ።

እ ዚ እ ቲ ን ዓይ ዝስ ማዓ ኒ `ዩ ፤ እ ን ተ ን ስ ኻ ን ቃል ሲ ሓር ነ ት ዝተቀየ ሰ ግዜን ዕ ድመን ከምዘ የ ለ ካ ብ ሰ ብካ ን ላ ዕ ሊ ትፈል ጦ ጉዳ ይ ስ ለ ዝነ በ ረ ክምህ ከ ይበ ል ካ ኢኻ ኸድካ። እ ዚ ኣ ከ ያ ይዳ ኻ`ዚ`ዩ ኸኣ ከ ጸ ና ና ዓ ና ።

ብሰ ላ ምዕ ረ ፍ

ጽን ዓ ት ን ቤተ ሰ ብ ፈተውትን ኣ ቶ ብር ሃ ነ ገ ሹ

ኣ ወል ኼር ዓ/ሓፊዝ

The security apparatus foils the smuggling of large quantities of goods to Eritrea February 21, 2018 3:28 PM 132 Kassala (smc)

The National Security and Intelligence Service (NSS) managed to thwart the smuggling of large quantities of consumer goods in the state of Kassala, which was on its way to Eritrea.

A security source familiar with the (smc) said that the security service continued its efforts to implement presidential directives to declare a state of emergency and border closure and combat smuggling to and from Eritrea, revealing the seizure of a large number of consumer goods in the villages (Qalsa, Radeef, Daman, and the promise of our master) The border between the two countries, pointing to the seizure of 2 stores and a quantity of goods loaded with the appearance of the animals in the village (priest) Previ Kassala, next to the seizure of the number of (2) Lori and (6) Land Cruiser vehicle in the village of Daman loaded with consumables, Sugar is destined for smuggling in the village of’Ad Sidna.

The source stressed the vigilance and readiness of the security apparatus to combat smuggling and the prosecution and seizure of all smugglers and smuggled goods.

Red Sea Government and visiting Turkish delegation holds Joint talks February 22, 2018 8:13 am by: Nihad Mohamed

Government of the Red Sea State and the visiting Turkish delegation led by Turkish Deputy Prime Minister Hakan Jawish Oglu held Wednesday joint talks in Port Sudan city.

The talks reviewed horizons of cooperation and coordination to implement projects adopted as part of Strategic Partnership Agreement signed during visit of President of Turkey to Sudan in December of last year.

Governor “Wali” of the Red Sea State Ali Ahmed Hamid presented full briefing to the Turksih delegation about the State’s tremendous resources in areas of mining, tourism, industry, investment and agriculture.

For his part, Jawish Oglu described Suakin as city of civilizations and façade of Africa to the holy sites, stressing Turkey concern with restoration of Island of Sauakin to be a destination for tourists from different parts of the world.

Red Sea Government and visiting Turkish delegation holds Joint talks

“መድረኽ ንሃገራዊ ዘተ” ሕዱር ውልቃዊ ቅርሕንቲ’ዶ – ስዉር ቅሙጥ ፖሊሲ? ታደሰ ኪዳነ ( በርሚንግሃም) ቀዳማይ ክፋል, 2ይ ክፋል, 3ይ ክፋል

www.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2018/0402TK8-03AT.pdfwww.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2018/1202TK8-04AT.pdfwww.togoruba.org/togoruba1964/mainTogorubamap/mainMap/headingMap/2018/2202TK8-09AT.pdf