መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ

ትግረ“ ዝበሃል መንነት የለን ! ! !ብ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ)

 

Image result for eritrea nuguse haile mensaay

ትግረ ዝበሃል ቋንቋ ደኣ’ምበር ትግረ ዝበሃል መንነት ወይ ብሔር የለን ። እዝስ
እቶም ደቂ ከበሳ ብዛዕባ እቶም ቋንቋ ትግረ ዝዛረቡ ሕዝቢ ቀቢላታት መታሕት
ክዛረቡ እንከለዉ ብገርህነት ዝጥቀሙሉ ቃል ጥራሕ ኢዩ ። ነዞም ተዛረብቲ ቋንቋ
ትግረ ሕዝቢ ቀቢላታት መታሕት ፣ በዛ ትግረ እትብል ቃል ፣ ብዓጻቓ
ምጽውዖም እምበኣር ብሕዝቢ ቀቢላታት መታሕት ቅቡል ኣይኮነን ። ከመይ
ብኣረዳድኣኦም „ትግረ ማለት ፣ ንኣብነት ንሓደ ትግራዋይ ወዲ ኣዂሱም ፣
ወዲ ዓድዋ ፣ ወዲ መቐለ „ዓጋመ“ ኢልካ ብምስትንዓቕ ካብ ምጽውዑ ዝተሓተ
ኢዩ ። ሕዝቢ ዓጋመ ግን ኲነታት ናብራ ደኣ ኣብ ክሳዱ ተሓንጊሩ ኣዳኺሙዎ
እምበር ብትውልድን ብታሪኽን ብናይ ስራሕ ትግሃትንሲ ከም ኲሎም ሕዝብታት
ሓበሻ ክቡር ኢዩ ።
ብካልእ ኣዘራርባ ፣ „ትግረ“ ዝብል ስም ፣ „ኣገልጋሊ“ ማለት ኢዩ ። በዚ ስም እዚ
ዝጽውዑ ከኣ እቶም መሰል ዋንነት መሬት ዘይነበሮም ኣካል ሕዝቢ ቀቢላታት
መታሕት ኢዮም ነይሮም ። እዚ ሕዝብታት እዚ ብደረጃ መነባብሮኡ ክርኤ
እንከሎ ፣ ኣብ ክልተ ይምቀል ።
ሀ) መሰል ዋንነት መሬት ዘለዎም „ሽማግለ“ ብትግርኛ ክትርጐም እንከሎ
„ ደቀባት„ ማለት ኢዩ ፣
ለ) መሰል ዋንነት መሬት ዘይብሎም „ ገባር ከኣ „ትግረ“ ይበሃሉ ።

ብትግርኛ ክትርጐም እንከሎ „ማእከላይ ዓሌት“ ማለት ኢዩ ። ንሓደ
ካብ ሽማገለ ዝውለድ ባእታ „ትግረ“ ኢልካ ምጽዋዕ~ እምበኣር ፣ በዚ
ሎሚ ጊዜ ነውሪ ኢዩ ።
እወ ፣ ትማሊ ሕግታት እንዳባ ፣ ነዚ ማዕርነት ዜጋታት ዘይሕሉ ሕጊ ከም ቅኑዕ
ብምውሳድ ፣ ክስርሓሉ ጸኒሑ ። ብሕጂ ግዳ መሰል ዋንነት መሬት ፣
ንታሪኻውያን ነበርቲ ናይ ነፍስወከፍ ዓዲ ፣ ወረዳ ፣ ኣውራጃ ብማዕርነት ከም
ዝዕደል ክግበር ይግባእ ።
ኣብ ጊዜ ወተሃደራዊ ምምሕዳር እንግሊዝ እቶም ተወጺዕና ኣሎና ዝብል
ስምዒት ዝነበሮም „ትግረ“ ወይ ኣብ ሰንሒት ብዝጽውዑሉ ስም „ነገድ“ ናይ
ዋንነት መሬት ማዕርነታዊ መሰሎም ፣ ንኽሕሎ ሓቲቶም ከም ዝነበሩ ይዝንቶ ።
ሰማዒ እዝኒ ግዳ ኣይረኸቡን ። ብዝተረፈ ፣ ገለ ካብ ደቂ ትግረ ወይ ደቂ ሽማግለ
ነበር ኣብ ትምክሕታዊ ስምዒት ዘይኮነስ ኣብ ልባዊ ቅንዕና ብምምርኳስ ፣
ብዛዕባ’ዚ ጒዳይ እዚ እንተዘዘንትዉልና ጽቡቕ ነይሩ ።

ኢሂ ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣንበብቲ ጽሕፍተይ ፣ ንኣበሃህላይ ከመይ ትርእይዎ
? ጽቡቕ እንተሎኹ ከተተባብዑኒ ፣ ጌጋ እንተሎኹ ግን ንክትእርሙኒ እምበኣር
፣ ለበዋይ ኣቕርበልኩም ። ኣነ ከም ዘሎኒ ትዕዝብቲ ፣ ደቂ ሽማገለን ደቂ ትግረን
ብዛዕባ’ዚ ምኽንያት መጽሓፊ ኰይኑኒ ዘሎ ጒዳይ እዚ ወግዒ ምስ ዘልዕሉ ፣
ብዝበዝሕ ብዘይ ምርድዳእ ኢዮም ዝፈላለዩ ። እዚ ከኣ ሓዲኦም ንታሪኽ በቲ
ዝነበረ መልክዓ ከቕርባ ስለ ዘይደሊ ኢዩ ። ብዝተረፈ ፣ ደለይቲ ጽቡቕ ፣ ደቂ
ኣውራጃታት ከበሳ ፣ ካብ ሎሚ ንደሓር ብዛዕባ ተዛረብቲ ቋንቋ ትግረ ክትዛረቡ
እንከሎኽም ፣ „ብሄር ተዛረብቲ ቋንቋ ትግረ ደኣ’ምበር ፣ „ሕዝቢ ትግረ“
ብማለት በዚ ንሕና ተወለድቲ ቀቢላታት መታሕት ተዛረብቲ ትግረ
ዘይንሰማምዓሉ ስም ንከይትጽውዑና ብትሕትና ኣዘኻኽር ! ! !
ኣብ ምርድዳእ እተመርኰሰ ዓወት ንደለይቲ ፍትሒ ! ! !

ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ሂዩስተን ተክሳስ 03/17/2019

 

Image may contain: 13 people, including Rigat Abraha, people smiling, people sitting, table and indoor

 

ግዱሳት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ነበርቲ ኣብ ሂዩስተን  ኣኼባ ንኻላኣይ ጊዝየ ኣካይደን።እዘን ኣዴታት ንሐድነተን ህዝቢ ኤርትራ  ንምሕያል ብዝገብረኦ ዘለዋ ጻዕሪ ዝሙጎስን ክተባብዓን ዝግበኤን ኢዩ።እቲ ቀንዲ ዕላማኤን

መጀመርያ ነቶም ፋሕ ኢሎም ዝጸንሑ መንእሰያት ደቀን ብዝተፈላለየ ምኽንያት ዳግመ ንምርኻቦምን እቲ ኢርትራውነት ባህልን ሕውነት ኣብ ቀደሙ ንምምላስ ቀዳምነት ዕማም ሙኻኑ ይገልጻ ፡ኸሙኡ ውን ኣብ ህሉው ኩነታት ሃገርና ኢህን

ምሂን  ንምባል ክፉት  ባይታ ከፊተን ተዘራሪበን ፡ብምቅጻል እዘን ኣዴታት ነቲ ኣብ ሂዩስተን ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ኤርትራውያን ጥርኑፍ ዝኾነ ወዲ ሃገር ዝዋሳኣሉ ናይ ኣብ ሃገርና ዘሎ ኩነታት ብሰፊሑ ዝዛረበሉ መድራኽ ኣብ ጎኖም ኮይነን

ክተሐባበሮም ሙኻነን ዘትየን።ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምንቅስቃስ ንኹለን ዝተረፋ ኣሕዋት ጻዊዒት ይገብራ ።ንግዝዩኡ ትኸውን ክልተ ሽማገለ ኣቈመን ኣብ ዝሐጸረ ግዝየ ውን ስሩዕ ኣኼባ ከካይዳ ሙኻና ገሊጸን።

ካብቲ ናይ ትማሊ ሰንበት ዝነበረ ኣኼባ ቁሩብ ፍሉይ ዝገብሮ ዕዱማት መንእሰያት ዝተኻፈለኦ ኔሩ፡

ዝሐተቶኦ ሕቶ ውን ከምዚ ዝስዕብ ይኸውን፡1)ንሕና ብነኣሽቱና ከለና ኣብ ሐደ ቤተክርስትያን እናተማሀርና ዝሐለፈ ፍቅሪ ኣይንርስዖን ኢና እቲ ሽግርን ባእስን ውን ባዕልኹም ሰድራቤትና ዘምጻእኩሞ ስለ ዝኾነ ስለምንታይ ንሕና ንብደል

ናትኩም ምፍልላይ ንዓና ሃስዩና ኢዩ እሞ  ሕጂ  ኣብዚ ዘለናዮ ግዝየ  እቲ ፍቅሪ ብኸመይ ይምለስ ?ከም ኣዴታትና መጠን እቲ ዝግባኣክን ጻዕሪ ክትገብራ ንልምነክን ኢለን ፡ቀጺለን ውን ኣደ ኢያ ትሐቁፍን ትዓርቅን እሞ እዚ ንደልዮ ዘለና

ድልያት ድልየት ኩሉ መንእሰይ ኤርትራ ሙኻኑ ኣይንስሕቶን ኢና። እተን ዕዱማት መንእሰያት  ኣብ ዝቀረባ እዋን ተራኺበን  ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ምትእኽኻብ ብስፊሕ ክመያየጣሉ ሙኻንን ኣብ ማዕከናት ሚድያን ፈስቡክ ውን ፖስት ክገብሮኦን

ሙኻነን  ሐቢረን።ካብ ኣዴታት ዝነበረ መልሲ ንደቀን መንእሰያት በጣዕሚ እድግፈኦን ኣብ ጎናም ኮይነን ውን ስጋብ መጨረሽታ ካምዝተሐባበረኦም ገሊጸን ።

ካብ ግዱሳት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ህዩስተን

 

ስእላዊ ቅርጻ ናይ ጆግራፊካውን፡ ስነ ህዝባውን ኣገባብ ህዝባዊ ጥርናፈ ናይ ብህዝባዊ ማዕበል ዝልለ ቃልሲ ኤርትራውያን።

እዘን ክልተ ስእላዊ ቅርጺ ጥብቆታት (Attachments) ኣካል ናይ’ታ ብህዝባዊ ማዕበል ትልለ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራ ኮይነን፡ ዓላምኤን ከኣ፡ ነቲ ክልተ፡ ጂዮግራፊካውን፡ ስነ-ህዝባውን (Demographic approach) ሜላ ፡ በብከተምኡ ዝካየድ ጎስጓስ ህዝባዊ ጥርናፈ ኣጒሊሕካ ንምግላጽ እዩ ።
ኣብ’ዚ በጺሕናዮ ዘሎና መድረኽ ቃልሲ ኤርትራን ፡ ግዜን፡ ኩነታትን ዘልዕሎም ዘሎ ሕቶታት፡ ሓዲሽ ስልትን ፡ ሜላን ፡ኣብ ኩለን ከተማታት ተጠቒምካ፡ ኣዝዩ ሰፊሕ ፡ ንኹሎም ኤርትራውያን፡ ተቐማጦ ናይተን ከተማታት፡ ጠርኒፉ ኣብ መኣዲ ቃልሲ ዘሳትፍ ፡ ኣዝዩ ሰፊሕ ናይ ጥርናፈ ጎስጓስ ምክያድ እዩ።
ነዚ ሕቶን፡ ጠለብን ህዝቢ ንምምላሽ፡ ዝሓሸ ኣገባብ ተባሂሉ ዝተወስደ፡ ኣብ’ዘን ክልተ ስእላዊ ቅርጽታት በሪሁ ዝረኤ ጆግራፍያዊን ፡ ስነ-ህዝባው እዩ ። ትሕዝቶ ናይ ጅዮግራፊ ሜላ፡ ንነፍስ-ወከፍ ከተማ ኣብ ሓሙሽተ ዞባታት ፡ ሰሜን፡ ደቡብ፡ ምብራቕ፡ ምዕራብ፡ ማእከላይ ሰፈር ኢልካ መቒልካ፡ ኣብ ነፍስ -ወከፍ ዞባ ፡ እኹላት ቁጽሪ ናይ ውፉያት ንኡሳን ሽማግለ ረቑሕካ ነቲ ህዝቢ ምጥርናፍ ክኽውን ከሎ፡ እቲ ናይ ስነ-ህዝባዊ ኣባብ ሰፊሕ ህዝባዊ ጥርናፈ ከኣ፡ ንኹሎም ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይ’ታ ከተማ በብ ብእኩብ ዝልለዩሉ ወገናት፡ ከም’ ኣብ’ዚ ስእላዊ ቅርጺ ኣብ 12 ዝተፈላልያ ክፋላት ተገሊጹ ዘሎ፡ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ክፋል እኹላት ቁጽሪ ናይ ጠርነፍቲ ንኡሳን ሽማግለ ኣሰሊፍካ ንመላእ ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይ’ታ ከተማ፡ ብዘይ ሓደ ፍልልይ ኣብ’ቲ ሃገራዊ ቃልሲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ንምስታፍ እዩ።
ካብተን ኩለን ዝተገልጻ ሜላታት፡ እታ ኩሉ ግዜ ተጠቒምና፡ ንኹሎም ኤርትራውያን፡ ተቓወምትን፡ ደገፍትን ከይተባህለ፡ ብዓወት ንጥቀመላ ኣገባብ፡ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ገዛ ኳሕኩሕካ ናይ ዕድመ ወረቐት ዓዲልካ ንዕወተላ ኣገባብ እያ። ሕጂ ክኣ፡ ነቲ ዝተለምደ ምስ ንጥቀም ክንዕወት ንኽእል ኢና።
ምስ’ዚ ህዝባዊ ጥርናፈ’ዚ ጎድኒ- ንጎድኒ ዝኸይድ፡ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ዕማም፡ ከኣ ካብ ህዝቢ ዝእከብ ናይ ገንዘብ ወፈያ እዩ። ስለ’ዚ፡ ነፍስ-ወከፍና ብምሉእ ተገዲስነት ክንውፈየሉ ዘሎና ነጥቢ እዩ። ህዝቢ ኤርትራ ሽሕኳ ብናይ ህግደፍ ዕንቅፋት ቁሩብ ዝሕል ንበል’ምበር፡ ኣብ ሃገርና ዘሎና ፍቕርን፡ ተወፋይነትን ናይ 50 ዓመታት ሃብታም ባህልና ዝምስክሮ ዘይከሓድ፡ ሓቂ አዩ።
በዚ መሰረት’ዚ፡ አዚ ተጊልጹ ዘሎ አንታይነትን፡ ብልጫታትን ናይ ብህዝባዊ ማዕበል ትልለ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራውያን ተገንዚብና ሃየ ሓቢርና ንበራበር ንምድሓን አታ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነትት ትርከብ ሃገርና ? ነቲ መላእ ሃብቲ ሃገር ንበይኑ ገቢቱ ዘሎ ውልቀ መላኺ ንምብዳህ ናይ ህዝብና ፍጹም ትርናፌን፡ እኹል ገንዘብ ከኣ ግድነት ከድልየና እዩ ።
ልዕላውነት ሃገርና ብደምና!
በርሀ ደስታ / ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ።

 

ትርጉምን ፡ብልጫታትን፡ ናይ ብህዝባዊ  ማዕበል ዝልለ ኣገባብ ቃልሲ  ኤርትራውያን ።  

መእተዊ (Introduction)

 

 ብህዝባዊ ማዕበል ትልለ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራውያን ፡ እታ ኣብ’ዚ ኣዝዩ ዘስግእን፡ ዘሰክፍን ህልዊ ፖለቲካዊ  ኩነታት ኤርትራ ፡ ንኣብ  ወጻኢ ሃገራት ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ በብከተምኡ ፡ ኣነቓቒሓ፡ ኣተባቢዓን፡ ብምጥርናፍ፡  ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ፡ ሃገሩ ንምድሓን እተሓይል  ሓይሊ ዕማም (task force) እያ።                 

ምኽንያት ኣበጋግስኣ ከኣ፡ ካብ’ቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ብሰንኪ ግፍዓዊ  መግዛእቲ  ህግደፍ፡ ዓቐን ዘይብሉ ፡ ሕሱም  ማእሰርትን፡ ህዝባዊ ህልቂትን ዘምጽኦ ኩነታት፡ ከምልጡ ኢሎም ብ13 ጥቅምቲ፡ 2013 ዓ. ም. ፈ. ኣብ ገምገም ደሴት ላምፓዱሳ፡ ዓዲ ጣልያን፡ ጥሒሎም ዝሃለቑ  ኣስታት 360 ዝኾኑ ንጹሃት ህጻናትን፡ መንእሰያትን፡ ኣዴታትን፡ ኣቦታትን ኤርትራውያን፡ ብዝተሰምዖም ሓዘንን፡ ቁጣዔን፡ “ሕጅስ  ይኣክል” ዝብል ጭርሖ ጨሪሖም ብምብጋስ፡ ኣብ ብዙሓት ከተማታት ዓለም፡ ብደለይቲ  ፍትሒ ኤርትራውያን  ዝተበገሰ ናይ ተቓውሞ ማዕበል እዩ።   

 ኣገባብ  ኣጠራንፋ ህዝቢ ከኣ፡ ንኹሎም ኤርትራዊውያን  ተቐማጦ  ናይ ከተማ  ውዱባትን፡ ዘይውዱባትን፡ ደገፍትን፡ ተቓወሞትን፡  ከይተባህለ፡ ህጹጽን ፡ሓባራዊን፡ ጸውዓት ንሃገራዊ ድሕነት ተገይሩሎም፡ ኣብ’ቲ ህዝባዊ  ኣኼባ፡ ተሳቲፎም፡  ብምምይያጥን፡ ልዝብን፡ ምርድዳእን፡  ሓንቲ  ብሕጊ ትጥርንፎምን፡ ትመርሖምን ፡ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል፡  መሰልን፡ ጥቕምን፡ ዕድልን፡ ብማዕርነት ትሕሉ  ግዝያዊት ቅዋም ( By Laws) ብምንዳፍ፡ ውዱባትን። ዘይውዱባትን ፡ ብውልቀኣባልነት ደረጃ ተወዲቦም፡  ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈተነ፡ ኣዝዩ ሰፊሕ፡ ናይ ህዝቢ ጥርናፈ  ጎስጓስ ብምክያድ፡ ንነፍስ-ወከፍ  ናይ ኤርትራውያን ገዛውቲ፡  ብኣካል ኳሕኲሕካ ብጽሑፍ ብምዕዳምን፡ ከምኡ ከኣ፡ ብጆግራፊካውን  (geographic ) ን፡ ስነህዝባዊን (demographic) ኣገባብ ብምጥቃም፡ ነቲ ዘየሎ ክነሱስ፡ ከም ዘሎ  ጠርጢርካ ፡ ኣብ ነንሕድሕድ  ዝጸንሐን ፡ ጌና ሀሎን፡  ዘይምትእምማንን፡ ምትህልላኽን ፡ መንፈስ  ወጊድካ፡ ኣብ’ቲ  ኣዝዩ  ዘስግእን ፡ ዘሰክፍን ዘሎ  ኩነታት ሃገርና  ብሓባር ብምትኳር፡ በብከተምኡ ተጠርኒፍካ፡ ብማእከልነት ናብ ሃገራዊ  ደረጃ ብሓንቲ መሪሕነት ተሳጊርካ፡ ካብኡ ንኣብ መላእ ዓለም ዘሎ ህዝብና ናብ ሓንቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነት ተብጽሕ መድረኽ  ኣብጺሓ እተዓውት ሓንቲ መስመር ቃልሲ       ህዝቢ እያ።

 እንተኾነ ግን፡ ምስ  ኩሉ፡ብዘይ ሓደ ፍልልይ ፡ ናብ ሓንቲ መሪሕነት ሃገር  ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ንምጥርናፍ ዘብቅዕ ተኽእሎታታ ከይተረደኣና ንሓልፎ ኣሎና። ብተወሳኺ ከኣ፡ እቶም ምስ ካሊእ  ውድብ ኣባልነት ዘሎዎም ገስገስቲ፡ እቲ ዝጸንሔ ናይ ውድቦም ኣባልነት ንግዜኡ ኣብ ቦትኡ ከሎ፡ ምስኣ ብተወሳኺ፡ ኣባል ናይ ምዃን  ዝወሃብ ዕድል ተጠቒሞም ንምቅላስ  እተኽእል ክነሳ፡ ካብ ናይ  ህዝቢ ዘይተገዳስነትን፡ ዘይ ምስትውዓልን ፡ ዝተላዕለ፡ እዚ ብልጫ’ዚ  ዝግባእ  ኣቶክሮን፡ ምስጋናን ይረክብ  የለን። ተወሳኺ መለለዪኣ ከኣ፡ ኣብ መወዳእታ ስልጣን ዘይትጭብጥ፡ ብሓዲሽ  ስልትን፡ ራኢን፡ ንመላእ ህዝቢ ጠርኒፋ ብምስታፍ፡ አተዓውት ሓይሊ -ዕማም አያ። ብዘይ ናይ ሓፋሽ ህዝቢ ምሉእ ጥርናፈን ተሳትፎን፡ድለባ እኩል ገንዘብን እቲ ዝድለ ዓወት ቃልሲ ህዝቢ ክጭበጥ ስለዘይከኣል ኣተኩሮ ዘድሊዮ ዓላማ ኢዩ።

 ደረጃታት ናይ ህዝባዊ ጥርናፈ፡ ሰለስተ ኮይነን፡ ካብ’ታ ቀዳመይቲ ናብ’ታ ካልኣይቲ  ደረጃ  እተሳግር ፡  መሳለል፡ እተን ተሳተፍቲ  ከተማታት ጥርናፈኤን ምስ ተረጋገጸ፡ ንኹለን

ከተማታት ፡ ኣብ  ሓንቲ  መሪሕነት፡  ብማእከልነት centralism) ንምጥርናፍ፡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ  ከተማ  ክጥቀማሉ ዝጸንሓ፡ ግዝያዊ ቅዋም ብምጥርናፍ፡ ነፍሲ-ወከፍ  ከተማ  ርእይቶን፡ ሕቶን  ኣቕሪባ ዝተሰማማዓትሉ፡ ንኹለን ከተማታት ኣብ ሓንቲ ትጥርንፍ፡ ሓባራዊት ቅዋም (By Laws) ተነዲፋ፡ ኣባላት ናይ ኩለን ከተማታት፡ ኣንቢቦም  ምስ  ዓገቡላ ኣብ ግብሪ ትውዕል።       

 ካብ ሃገር  ናብ  ኣህጉራዊ  ደርጃ፡ ዘሰጋግር  መሳለል ግን፡ እታ ዝምልከታ ሃገር ብቑዕ  ህዝባዊ ጥርናፈኣ ምስ  ኣረጋገጸት፡ ምስ’ተን  ካልኦት ዝተጠርነፋ ሃገራት ፡ ብምምይያጥን፡ ምርድዳእን፡ ኩለን ሃገራት ወከልተን  ልኢኸን  ኣብ ንኹለን ዘማእክል  ቦታ ተኣኪበን  ፡ ንኹሉ ሕብረተ ሰብ  ኤርትራ  ትውክል ሃገራዊት ባይቶ የቑማ።                         

  ራኢ (Vision)

ራኢ ናይ’ቲ ብህዝባዊ ማዕበል ዝልለ ሓይሊ -ዕማም  ናይ ቃልሲ ኤርትራ፡  ነቲ ብውድብ ደረጃ ተጠርኒፉ ዘሎ ኤርትራዊ፡ እቲ ዝጸንሔ ውድቡ  ኣብ ቦታኡ ከሎ፡ ንሃገራዊ ድሕነት ቀዳምነት ብምሃብ ፡ ኣብ’ቲ በብኸተምኡ፡ ንኹሉ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝርከብ  ኤርትራዊ፡ በብከተምኡ ብጥርኑፍ  ኣገባብ ኣብ ብህዝባዊ ማዕበል ዝልለ  ሓይሊ- ዕማም ኣወሃሂዱ ዝብድህ ቃልሲ ህዝቢ እዩ።

ዓላማ (Goal)  

ዓላማ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራውያን፡ ንኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ  ህዝቢ ኤርትራ፡ በቢ ከተምኡ (locality) ብዘይ ሓደ ፍልልይ፡ ኣንቂሕካን፡ ኣተባቢዕካን ብምስታፍ፡ ብውልቀ- ሰብ ኣባልነት ኣገባብ ጠርኒፍካ፡ ነቲ ኣብ ኤርትራ፡ ብዘይ ሕግን፡ ፍትሕን፡  ቅዋምን፡ ንህዝቢ ዝጭፍጭፍን፡ ሃገር ዘዕኑን፡ ዘሎ፡ ስርዓት ህግደፍ፡  ሓቢርካ ንምልጋስ፡ ንኣብ ውሽጥን፡ ኣብ ወጻኢን፡ ዝርከብ  ህዝቢ ኤርትራ ፡ ኣወሃሂድካ  ፡ ብምልጋስ፡ ንኹሉ ህዝቢ ኢርትራ ብማዕርነት   ትውክል፡ ቅዋማዊትን፡ ደሞክራስያዊትን፡ ሓዳስ ኤርትራ ንምህናጽ እዩ።         

ሜላ (Approach)

ሜላ ናይ ብህዝባዊ ማዕበል ዝልለ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራ ፡ ንኹሎም ኤርትራውያን ብዘይ ሓደ ፍልልይ፡ በብከተምኡ፡ ብምጥርናፍ፡ ግዝያዊ ዓንዲ-ሕጊ ብምሕንጻጽ ፡ ነቲ ዓንቀጻት ናይ’ቲ ዓንዲ ሕግን ፡ ዓላምኣን፡  እቲ ህዝቢ ኣረዲእካ  ብምዕጋብ፡ ምስተቐበሎ፡ ኣብ ናይ  ሓባራዊ  ኣገልግሎት ውዒሉ፡  ብውልቀ- ኣባልነት፡ ደርጃ  ጠርኒፍካ፡ ካብ  ከተማ ናብ ሃገር፡ ካብ ሃገር ናብ ኣህጉር ደረጃ ብሰንሰለታዊ  ናይ ሓንቲ መርሕነት ይሰጋገር ።    

 ለን ጨናፍር  ኣብ ሓንቲ ዝጠምረን፡ ሓደ ናይ ምሉእ ኣመሪካ ውሽጣዊ ሕጊ (By Law) ብወከልተን ደረጃ ኣርቂቐን፡ ምስ ኣጽደቕኦ ንኹለን ጨናፍር ኣብ ሓንቲ ጠሚሩ (ወኪሉ)፡ ኣብ ናይ ሓባራዊ ኣገልግሎት ውዒሉ፡ ነቲ ሓፋሽ ኣብ ሓንቲ መስመር ኣሰሊፉ፡ ዘበራብርን፡ ዝንቀሳቕስን ሜላ ደኣ’ምበር፡ ንገዛእ ርእሱ  ስልጣን ዝጭብጥ ውድብ ኣይኮነን።

 ደረት: ( Limitations)

  1)   ህዝባዊ ማዕበል ቃልሲ ኤርትራዊያን፡ ንኹሎም ኤርትራዊያን ተቐማጦ ናይ’ታ ዝምልከታ ከተማ ኣተባቢዓን፡

    ኣነቓቒሓን፡ ብምጥርናፍ፡ ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ኣወሃሂዳ ብምጥርናፈ ተሳትፈ ተሳትፍ፡ ሓይሊ ዕማም ደኣ’ምበር

     መተካእታ ናይ ዝኾነ ተቓዋሚ ሓይሊ ወይ ንርእሳ ስልጣን ትጭብጥ ውድብ ኣይኮነትን።   

  

2)  ኣገባብ ኣወዳድባ ህዝባዊ ማዕበል በብከተምኡ (locality) ጠርኒፋ፡ ብውልቀ ኣባልነት ዝተሰረተ፡ ካብ ታሕቲ፡ ንላዕሊ

     ዝጠመተ ስልቲ ትኽተል  ቃልሲ ህዝቢ እያ።

 

3)  ብውድብ ደረጃ ወይ ከም ሰብኣይን ሰበይቲን (ሰብ ሓዳር) ብሓንቲ ድምጺ ኣባል ንምዃን ኣይፍቀድን።

 

4)  ሕጋውነት ንምልባስን፡ ኣገባብ ጥርናፈ ንኽጥዕምን፡ ብኣባልነት ደረጃ  ንምስራሕ ኣድላይነት ስለ ዘለዎ፡ ናይ  

     ኣባልነት ወርሓዊ ክፍሊት ብውሑዱ ብ $10.0 ይውሰን።

 

5)  ኣባልነት ናይ ህዝባዊ  ማዕበል ምስ ካሊእ ተወሳኺ  ኣባልነት  ናይ ተቓውሞ ሓይሊ (ታት) ዘሎዎም ውልቀ-ሰባት፡ ነቲ

     ኣባልነቶም ንክቕጽልዎ የተባብዕ ደኣ’ምበር ኣይኽልክልን ።

 

6)   ስራሕ ህዝባዊ ማዕበል ካብ ከተማ ጀሚራ ናብ ሃገራዊ ደረጃ  ኣሳጊራ፡ ናብ  ኣህጉራዊ  ደረጃ  ኣብጸሓ፡ ናብ ኣህጉራዊ

     ባይቶ ዝውከሉ ልኡኻት ምስ ተመርጹ፡ ስራሓ ተብቀዓሉ መድረኽ  እዩ ።  

 

7)  ወርሓዊ ክፍሊት ንምኽፋል ዓቕሚ ዘይብሉ ኣባል፡ ትሕዝትኡ ብምሪሕነት ተመርሚሩ፡ ብቑዕ ምኽንያት ምስ ዘቕርብ፡

     ክጎድለሉ ወይ ክለዓለሉ ይከኣል እዩ።

 

 መደምደምታ (Conclusion)    

ብህዝባዊ ማዕበል ዝልለ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራውያን፡ ብምኽንያት’ቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘይሕጋውን፡ ቅዋምን፡ ሕገ ኣልቦ መንግስታዊ ስርዓት ኣብ ልዕሊ መላእ  ህዝቢ ኤርትራ፡ ብቐጻሊ ከካይዶ ዝጸንሐን፡ ጌና’ውን ዘካይዶ ዘሎን ፡ቅትለትን፡ ማእሰርትን፡ ጭንቀትን  ምኽንያት፡ ብቑጠዐ ብምለዓል፡  ካብ ብዙሓት፡ ኤርትራውያን ዝርከቡለን ከተማታት ዓለም፡ ገንፊሉ ዝተላዕለ  ህዝባዊ ማዕበል እዩ።          

እዚ ብሃገራዊ  ስምዒትን፡ ንጹር ዓላማን ዝተላዕለ ገስጋሲ ሃዝቢ ኤርትራ፡ ንኹሎም ኤርትራውያን ተቐማጦ ናይ’ተን ዝተበገሰለን  ከተማታት፡ ብዘይ  ፍልልይ፡ ውዱባትን፡ ዘይውዱባትን፡ ደገፍትን፡ ተቓወምትን ፡ ከይተባህለ፡ ኣነቓቒሓን ፡ ኣተባቢዓን ብምጥርናፍ ፡ ናብ ብድሆ ሃገራዊ ድሕነት ተሳትፍ ፡ሓይሊ-ዕማም እያ።     

ህዝበን ኣነቓቒሔን ንምስታፍ ዝበቕዓ  ከተማታት፡ ብግቡእ ዝመርሐንን፡ ሕጋውነት ዘልብሰንን፡ ግዝያዊ  ቅዋም ነዲፈን፡ ብውልቀሰብ ኣባልነት ደረጃ  ይጥርነፋ እቲ ዝህነጽ ቅዋም ከኣ፡ መሰልን፡ ጠቕምን፡ ዕድልን ናይ ነፍሲ -ወከፍ ኣባል ብፍጹም ማዕርነት ዝሓለወ ኮይኑ፡ ስልቱ ከኣ፡ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝጠመተ እዩ። ኣገባብ  ኣጠራንፋ ከኣ፡ ብከተማ ደረጃ  ተጀሚሩ፡ እኹል ህዝባዊ ጥርናፈ ናይ’ተን ተሳተፍቲ ከተማታት ናይ ነፍሲ-ወከፍ ሃገር ምስተረጋገጸ ፡ ብማእከልነት (centralism) ደረጃ፡  ኣብ ትሕቲ ሓንቲ መሪሕነት ንምጥርናፈን፡ ብሓዲሽ ንኹለን ዘሰማምዕን፡ ዝውክልን፡ ዓንዲ- ሕጊ ሓንጺጸን፡ ይምረሓ።   

ኣብ ሃገር ደረጃ ፡ ናይ ኩለን  ተሳተፍቲ ፡  እኹል ህዝባዊ ጥርናፈ ምስ ተረጋገጸ ከኣ፡ ናብ’ቲ ሳልሳይን፡ መጨረሽታን ኣህጉራዊ  ደርጃ ንምብጻሕ፡ ንኹለን ተሳተፍቲ ሃገራት፡ ሃገራዊት ባይቶ ናይ መላአ ኤርትራ ኣብ ወጻኢ ሃገር ንምቛም፡ ወከልተን  ንኽልእካ ጸውዒት ተገይሩለን፡ ምስ ለኣኻ፡ ግዝያዊት፡ መሰጋገሪት ባይቶ ኤርትራ  ኣብ ወጻኢ ሃገር ትቐውም።   እዛ ህዝባዊት ማዕበል ከኣ ኣብ’ዚ ደረጃ ምስተበጽሐ ስርሓ ተብቅዕ።                

እዛ ሓዳስን ፡ ግዝያዊት፡ ባይቶ ፡ መሰጋገሪት መንግስቲ ኤርትራ ንምቛም፡ እትውከል፡ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ብሄር ኤርትራ  ዕድልን፡ መሰልን፡ ጥቕምን፡ ብፍጹም ማዕርነት ኣብ ግምት ዘእቱን፡ ዝሕሉን፡ ቀመር (formulae) ነዲፋ ፡ ብፍላይ ከኣ፡ መሰልን፡ እጃምን ፡ ማዕርነትን  ናይ  መንእሰያትን ፡ ደቂ ኣንስትዮን ፡ ብግቡእ ዝሕለወሉ ኮይኑ፡ አታ  ትህነጽ ፡ ሓዳስን፡ ቅዋማዊት ኤርትራ ፡ ናይ መንእሰያታ  ስለ ዝኾነት፡ ብብቕዓቶምን፡ ተወፋይነቶምን ብግብራዊ  ተሳታፍነቶም  ኣመስኪሮም፡ ነታ ሽግ ንኽቕበሉ ፡  ጸውዒት ክግበረሎም ይግባእ። ነተን  ክስዕ  ሕጂ ተወዲበን  ክቃለሳ ዝጸንሓ ባእታታት ኤርትራ፡ እንተኾነ ግን፡ ንሃገራዊ  ድሕነት ቀዳምነት ብምሃብ፡ ኣብ’ዚ ኣዓዋቲ ዝኾነ፡ ቅድሚ ሕጂ ዘይተፈተነ፡ ግን ኣዝዩ ቀሊል ፡ ኣገባብብን፡ ስልትን  ኣብ ህዝባዊ ጥርናፈ ዝጥቀም ሓይሊ -ዕማም (task force) ብተወሳኺ ብምስታፈን፡ ዝግበኤን  ነጥብን፡ ምስጋናን፡ ክወሃበን ይግባእ። *

        

ዘለ-ኣለማዊ ዝኽርን ፡ ክብርን፡ ንስውኣትና ፡ ክብርን ሞገስን ንስንኩላንና ።           

በርሀ ደስታ / ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ ።

 

*ግብራዊ ኣጠራንፋ ህዝቢ ይቕጽል።

ተባዓት ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ጀርመን ዕዉት ሰሚናር ተኻይዱ።

ንቅሎ ኣዴታት

Image may contain: 23 people, people smiling, indoor

ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ብዝብል ኣርእስቲ፡ ዕለት 08.-10.03.2019 ኣብ ከተማ ፍራንክፉርት/ ሃገረ ጀርመን (Johan Wolfgang
Goethe Universität) ብልዙብን ዕዉትን ኣገባብ ሰሚናር ተኻዪዱ።
ሰሚናር ብቛንቛታት ዓረብን ትግርኛን ተኻይዱ።
ብመጀመርያ ዓርቢ ዕለት 8. መጋቢት ነታ ዓለም ለኻዊትን ታሪኻዊትን መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ልምድን ክብርን ባህልና ብመራሕቲ
ሃይማኖት እስልምናን ክርስትናን፡ ብገዳይም ተቓለስቲ ኣዴታትን ብጸሎትን ተኸፊቱ። ኣስዒበን ወከልቲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ዞባ
ኣውሮጳን ኣዳላውቲ ሽማግለን ነታ ክቡር መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘንጸባርቕ ቃል ሂበን።
ቀጺሉ ብዝተፈላለዩ ተቓለስቲ ነዛ ሓርበኛ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘንጸባርቕ ደጋፍን ኣተባባዕን ቃልን ግጥምታትን ቀሪቡ። ኮምኡ ውን
ጋዜጠኛታት ነበር ተቓለስቲ ዩሱፍ ኢብራሂምን ሙና ሱልታን ነቶም ገና ኣብ መሓውር ውልቀ መላኺ ስርዓት ህግደፍ ዝርከቡ ብጾቶም
ብምዝካር ቃል ሂቦም። መንእሰይ ሳምሶን ሰለሙን (Change Now) ሰላማዊ ቃልሲ ብዝብል ኣርእስቲ መግለጺ ኣቕሪቡ።
መንእሰይ ኣብርሃም ተስፋይ ስለ ኣብ ሊብያ ኣብ ከቢድ ሽግር ተቖሪኖም ዝርከቡ ግዳያት ኤርትራውያን ኣብ ህሉው ኩነታት ዘተኮረ ኣሰቃቒ
ዝርዝር ኣቕሪቡ።
ናይ ዮሃና መልእኽቲ ካብ ተቓለስቲ ኣባላት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ስዊዝ/ኖርወይ፣ ካብ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ውድብ ስምረት፡ ካብ ተቓላሳይ
ረድኢ መሓሪ (ባሻይ) ተቐቢልና።
ክብርቲ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብኣተባባዕን ፍቕራውን ሞራል ደለይቲ ፍትሒ ሓፍ ዘብል መደብ ምዝንጋዕ ተዛዚማ።
ዕለት 9. መጋቢት ዕጡቓት ደቂ ኣንስትዮ መደባተን ብምቕጻል ብመዓዲን መሃርን ቃል መራሕቲ ሃይማኖትን ገዲም ተቓለስቲ ኣዴታትን ድሕሪ
ምኽፋት፡ ንተሳተፍቲ ሰሚናር ማሕበራቶምን፡ ምንቅስቓሳቶምን ውድባቶምን ንኸላልዩ ዕድል ሂበን ሓድሕድ ኣላልየን።
ንኹሎም ተሳተፍቲ ሰሚናር ኣብ 6 ወርክ ሾፕስ ድሕሪ ምክፍፋል፡ ኣብ 5 ሕቶታት ዘተኮረ ዘተን ሓሳብ ምልውዋጥን ንኸካይዱ ኣዋፊረን። እቲ
ዘተ ካብ ማእከሎም ብዝተመርጹ ኣለይቲ ኣኼባን ጸሓፍትን እናተሰነየ ተኻይዱ። ውጽኢት መጽናዕቲ ወርክ ሾፕስ ብኣለይቲ ወርክ ሾፕ ኣብ
ኣዳራሽ ንሙሉእ ኣኼበኛ ጸብጻብ ቀሪቡ። ብድሕሪ እዚ እቶም ጸብጻብ ዘቕረቡ ኣብ ሓደ ኮፍ ኢሎም፡ ነቲ ሓሳብ ህዝቢ ጠሚሮም ብጽፉፍ
ኣገባብ ንኣዳለውቲ ኣኼባ ደቂ ኣንስትዮ ዞባ ኦይሮጳ ኣረኪቦም። ኣዴታት ንዝመጽእ እንታይ ንግበር ንዝብል ሕቶ ዝምልከቱ ለበዋታትን ሓሳኣትን
ተቐቢለን።
ሓደ ካብቲ ኣብ መደብ ዘይነበረ ግን ክምጎስ ዘለዎ፡ ብተበግሶ መራሕቲን ኣባልትን ውድባት ናይ 15 ውድባት ወኪሎም ዝፈረሙ ብኣዴታት
ተማእኪሎም ኣቀራራቢ ዘተ ንኸካይዱ ጠሊቦም ኣብ ብሑት ቦታ ብምእካብ ንሕሕዶም ተዛትዮም። ናይ ገዛእ ርእሶም ናይ ሓባር መግለጺ
ንኸውጽኡ ተሰማሚዖም።
ብተወሳኺ ተቓላሲት ኤልሳ ጭሩም ንጸገማት ስደተናታት ኤርትራውያን፡ ብዝያዳ ኣብ ግዳያት ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ መገለጺ ኣቕሪባ።
ሰንበት ዕለት 10. ግንቦት፡ ኮሚቴ ኣዳልዊት ሰሚናር፡ ኣብ ለበዋን ጠለብን ብዙሓን ዝተመርኮሰ ዲሞክራስያዊ መረጻ ኣካይዳ። ካብቶም ካብ 10
ዝተፈላለያ ሃገራት ኦይሮጳ ዝተረኽቡ ተሳተፍቲ 1-3 ዝቑጽሮም ወከልቲ፡ 4 ናይ ዕርቂ ሽማግለ ብሓፈሽኡ 22 ሰባት ተመሪጾም። ካብ መንጉኦም
9 ዝኣባላታ ፈጻሚት ሽማግለ፡ ሓንቲ ኣፈኛ ንቕድሚት ብምምጻእ ነብሶም ሰርዖም ኽልተ ሃገራት በልጂም ከማኡ ውን ኣየር ላንድ ኮታ
ተውሂብዎን ኣሎ።
ንጹር መደብ ዕዮ እዛ ተመሪጻ ዘላ ሽማግለ ኣብ ትሕቲ ኣዳላዊት ሰሚናር ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ተወዲባ
ኣብ ዝተፈላለየ ኩርንዓት ኣውሮጳ ተበጊሱ ንዘሎ ምንቅስቓሳት ኣብ ምውህሃድን ምጥርናፍን ንኽትተሓባበርን ንጉባኤ ንህዝቢ ኤርትራ ዝውክል
ብደረጃ ኣውሮጳ ንከተዳሉ እዩ።

ህዝብን ሃገርን ወዲቕዎ ዘሎ ሓደጋ ኣብ ግምት ዘእተወ ናይ ስራሕ ህጹጽነት ተራእዩ፡ ንቕሎ ኣዴታት 2 ወርሒ ግዜ መዲበናላ እኳ እንተነበራ፡
ተሳተፍቱ ሰሚናር 3-6 ወርሒ ግዜ ንኽወሃባ ተራእዩ ጸዲቑ።
ብተወሳኺ ድሕሪ ዕዉት ምውህሃድ ምንቅስቓሳት ደለይቲ ፍትሒ፡ ሓብሪካ ናብ ዕላዊ ጉባኤ ዝእተወሉ መስርሕ ክጽናዕ እዩ።
ኣብዚ ተኣሚቱ ዘሎ ጉባኤ ድማ ኣፈኛ ህዝቢ ኤርትራ ድያስፖራ ዝኸውን መሪሕነት ንምምራጽ እዩ።

ኣብ ስራሕ ግርጭታት ክህሉ ንቡር ስለ ዝኾነ፡ ሽግራት እትፈትሕ ኣትዓራቒት ሽማግለ ብክልተ መራሕቲ ሃይማኖትን ክልተ ኣዴታትን ቆይማ።
መድረኽ ሰሚናር ናብ ኤርትራውያን መንእሰያት United for Eritrea (U4E) ን Ubuntu Haus Frankfurt ተመሓላሊፉ ስደተናታት ኣብ
ምትሕግጋዝ ተምኩሮኦም ንኽገልጹ ዕድል ተዋሂቡ።
ታሪኻዊ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ከምቲ ኣጀማምርኡ ብጸሎት ብመራሕቲ ሃይማኖትን ኣዴታትን ብጽቡቕ መንፈስ ተደምዲሙ።
ፍትሕን ሓርነትን ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ !
ኣወሃሃዲት ሽማግለ ሰሚናር ፍራንክፈርት 8-10 ጀርመን
seminardeqianistio2019@gmail.com
11.03.2019

 

نداء
مبادرة االمهات لسالمة الشعب والوطن
تحت شعار مبادرة االمهات النقاذ الشعب والوطن، عقد في الفترة من الثامن الى العاشر من شهر مارس الجاري في مدينة
فرانكفورت سمنارا ناجحا ساده الحوار والتفاكر االيجابي حول تحديات المرحلة ومتطلباتها وقد جرت جلسات السمنار باللغتين
العربية والتقرينية.
وقد بأت فعاليات السمنار بتخصيص اليوم االول لالحتفال بالثامن من مارس اليوم العالمي للمرأة، حيث اعتلى المنصة ممثلي رجال
الدين االسالمي والمسيحي حيث اثنوا على مبادرة االمهات للم الشمل وجهودهن في التصدي لمتطلبات المرحلة الراهنة. كما تحدثت
في هذه المناسبة ايضا االمهات الالتي قضين فترات طويلة من اعمارهن في النضال وال زلن يسهمن بدور ريادي في النهوض
بالعمل المقاوم.وتلى ذلك كلمة ممثلة تنسيقية تجمع المراة فرع اوربا وكلمة اللجنة التحضيرية للسمنار اللتين اكدتا على ضرورة
تجاوز كل الحواجز بغية االسهام في التصدي للمخاطر التي تحدق ببالدنا.
وتحدث بعد ذلك الصحفيان يوسف بوليسي ومنى سلطان حول اوضاع الصحافة في ارتريا وسردا نضاالت الصحفيين االرتريين ضد
النظام الديكتاتوري معاناتهم المستمرة بداخل معتقالته وخارجه، وطالبا الحضور وجميع دعاة التغيير بضرورة تضافر الجهود بغية
التخلص منه. كما تحدث الشاب سامسون سلمون حول رؤية منظمته ) التغيير اآلن ( لمفهوم التغيير السلمي. وبعد ذلك اعتلى الشاب
ابرهام تسفاي حول معاناة الالجئين االرتريين ومأساتهم في ليبيا وناشد الحضور بمساعدتهم.
وعقب ذلك تليت برقيات تضامنية من اتحادات نسائية موازية من ضمنها اتحادات المرأة االرترية بسويسرا والنرويج واتحاد المرأة
التابع لتنظيم سمر. كما بعث المناضل ردئ محاري ببرقية تضامنية اشاد فيها بالدور الفعال للمرأة االرترية ابان الثورة وفي هذه
المرحلة.
وتخللت اليوم االول فقرات غنائية وشعرية تمجد اليوم العالمي للمرأة االرترية ونضاالتها تفاعل معها الحضور .
وافتتحت فعاليات اليوم الثاني كذلك بكلمات مؤثرة من قبل رجاالت الدين واالمهات قوبلت بالتصفيق الحار من قبل الحضور، كما
اتيحت الفرصة للتنظيمات، االحزاب ومنظمات المجتمع المدني اللقاء كلمات مقتضبة والتي حرصت جلها على عكس خطورة
المرحلة وعددت مخاطرها.
ومن ثم تم تقسيم الحضور الى ستة مجموعات عمل لالجابة على خمسة اسئلة تتعلق بتقييم تجربتنا النضالية واخفافتها وايجابياتها
ومتطلبات المرحلة الراهنة. وبعد نقاش استمر الكثر من ثالثة ساعات، قدم رؤساء المجمواعات حصيلة نقاشاتهم ومخرجات
حوارتهم في القاعة الكبرى امام الحضور الذين تجاوز عددهم المائتين شخص من الجنسين. ومن ثم اجتمع رؤساء المجموعات
وقاموا بتلخيص ما توصلت اليه المجموعات وقاموا بتقديمه الى اللجنة التحضيرية للسمنار. وقبل انفضاض فعاليات اليوم الثاني الذي
شهد ايضا مطالبة االمهات المناضالت للحضور بتحمل مسئولياتهم، اتفقت التنظيمات التي حضرت السمنار، وكان عددها ٥١ تنظيما
وحزبا، على عقد اجتماع منفرد في نفس اللحظة والذي اسفر عن اتفاق مبدئي بمواصلة اللقاءات والتشاور للتنسيق فيما بينها كما
اتفقت على اصدار نداء مشترك يوجه الى المؤسسات الدولية واالقليمية وبعض الحكومات تعكس مخاوف الشعب االرتري وقلقه مما
يجري في بالدنا عقب التطورات االخيرة بين ارتريا واثيوبيا وتبعاتها المشبوهة.
وخاطبت المناضلة السا جروم الحضور معددة انتهاكات حقوق االنسان في ارتريا خاصة تلك المتعلقة باالنتهاكات التي تتعرض لها
حقوق المرأة االرترية على يد النظام االستبدادي.
وشهد اليوم الثالث االحد العاشر من مارس الحاح الحضور على انتخاب لجنة تعمل على تنسيق العمل المقاوم للتصدي لمتطلبات
المرحلة الذي تجاوبت معه اللجنة التحضيرية للسمنار ووفقا لذلك تم انتخاب ٥١ شخصا من الجنسين باالضافة للجنة تتكون من اربعة
اشخاص )٢ من رجال الدين و ٢ من االمهات تقوم بمتابعة وتقريب وجهات النظر بينهم في حالة حدوث خالفات بين اعضائها( اي
عدد ٢٢ شخصا الذين اختاروا من جهتهم لجنة تنفيذية تتكون من تسعة اشخاص قدموا من عشرة بلدان اوربية.
وتتلخص مهام اللجنة المنتخبة في خلق ارضية مناسبة للتنسيق وتوحيد جهود جميع الحراكات التي تنشط في اوربا في هذه المرحلة
ومن ثم التحضير لمؤتمر عام وشامل يهدف الى خلق آلية موحدة تمثل االرتريين في جميع بلدان القارة االوربية الذي من المتوقع
إجرائه خالل فترة تتراوح بين ٣ الى ٦ اشهر وستقوم لجنة مبادرة سمنار االمهات بتقديم التسهيالت والمشورة للجنة المنتخبة. كما
تهدف هذه اللجنة الى التواصل مع كل الحراكات االرترية في جميع انحاء العالم بغية توحيد الجهود والتحضير الى مؤتمر جامع
ويكون ضمن اهم مخرجاته جسما سياسيا يمثل الشعب االرتري ومكوناته السياسية.
واتاح السمنار في ختام اعماله المجال لمنظمة موحدون من اجل ارتريا ) detin 4 aietiiE )الذين قام بشرح نشاطاتهم في مجال
مناصرة ومساعدة الالجئين االرتريين بألمانيا.
الحرية والعدالة للشعب االرتري المكلوم
اللجنة التحضيرية لمبادرة ااالمهات االرتريات ١-٥١-٢١٥٢ فرانكفورت – المانيا

seminardeqianstiyo2019@gmail.com

11/03/2019

 

 

 

 

 

መጸዋዕታ ንርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ህዩስተን ተክሳስ ንዕለት 03/17/2019

Image result for houston texas images

ናብ ኩለን ኤርትውያን ደቂ ኣንስትዮ ተቀማጦ ህዮስተን ተክሳስ

ብመጀመርያ ሰላምታና ነቀድም ፡ብምቅጻል ኣብ ሂወትክን ምሉእ ጥዕና ኣብ ስራሕክን ኣሳልጦን ዕብየትን ክትረኽባ ንምነየልክን።

እምበኣር  ኩቡራት ደቂ ኣንስትዮ ነበርቲ ህዩስተን ብምኽንያት 8 መጋቢት በዓል ደቂ ኣንስትዮ ቀንዲ ብምግባር ንዓና ንደቂ

ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ መዳያት ዝምልከት ጉዳይ ብሰፊሑ እሂን ምሂን እንበሃለሉ ነቶም ኩቡራት ባህልታትናን ልምድናን

ክብርታትናን ነዚ ተካኢ ወለዶ ንምትሕልላፍ ብዝበለጸ ኣገባብ እንዝትየሉን ከምኡ ውን ብዛዕባ ሐፈሻዊ ህልው ኩነታት ሃገርና

እንዋሳኣሉን ክኸውን ኢዩ።

ከም ዝፍለጥ ደቂ ኣንስትዮ መብራህትን ዓንድን ማእከልን ናይ ገዛ ወይ ስድራቤት ጥራሕ ዘይኮናስ ጽንኩር መሲሉ ንዝረኤን

ዝመስልን ክዉን እንገብር ሰራሐቲ ታሪኽ ምዃና ኩሉ ዝፈልጦ ሐቂ ኢዩ፡ስለዝኾነ ድማ ዝጽበያና ዕማም ዓቢ ኢዩ።

ስለዚ ንሰንበት 17 መጋቢት 2019

ኣብ YMCA 6300 WESTPARK DR. UNIT 600

HOUSTON TX.77057

ሰዓት 1፡00 ድህሪ ቀትሪ  ኣኼባ ክንገብር ስለ ዝመደብና ኩላትና ኣብ ሰዓትና ክንረኸብ ጻዊዒትና ነቅርብ።ንዘይሰማዓ ኣሐት

ድማ ነዚ ሐበሬታዚ ከትማሐላልፍልና ብትሕትና ንሐትት።

ብሰላም የራኽበና።

ካብ ተገደስቲ ደቂ ኣንስትዮ ህዩስተን ተክሳስ