ኣቡነ ሲኖዳ፡ ብሽም ሕጊ ቃለ-ኣዋዲ ኣመኽንዮም ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያናት ንምብትታን ይጓየዩ ኣለዉ (ጥብቆ ቅዳሕ ደብዳበ ድሕሪ’ዚ ዓንቀጽ ኣለኩም) By assenna on April 16, 2015

Synod_letter

እቲ ቀዲ ምኽንያት ነዛ ጽሑፍ ክጽሕፍ ዝደፋፋኣኒ እታ ብዕለት 3/30/2015 ኣብ ኣሰና “ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከባ ናይ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት ንምፍራስ ኣባላት ሃሱሳት ሰሪዑ ኣሎ” ብዝብል ኣርእስቲ ብምንባበይን ከምእውን ብዛዕባ እዛ ጽሑፍ ምስ ሓደ እሙን ዓርከይ (ኣባል ሰበኻ ጉባኤ ናይ ሓደ ቤተክርስቲያን) ብተሌፎን እንዳዕለልና ከሎና እዚ ዓርከይ በዓል ብጹእ ኣቦና ሲኖዳ’ውን ምስ ውሑዳት ካህናት ኮይኖም ብሓደ ሸንኽ ንቤተ ክርስቲያናት ክበታትን ዝኽእል ብኻልእ ሽነኽ ከኣ ምስ ህግደፍ ልፍንቲ ፈጢሮም ይኾኑ እዩም ዝብል ሕቶ ክልዕል ዝኽእል ደብዳቤ ሰዲዶም ኣለዉ ይብለኒ። እዛ ድበዳቤ ቅዳሕ እንትሎካ ሃበኒ ይብሎ አንተኾነ ግና ክህበኒ ድልው ኣይነብረን። በል ክትህበኒ ካብ ዘይደለኻ ሕልፍ ሕልፍ ኢልካ ብዛዕባ ትሕዝቶ እታ ደብዳቤ ንገረኒ ይብሎ። እቲ ሕጊ ቃለ-ኣዋዲ ብዙሕ ኣይርዳኣንን እዩ ግና ኣብታ ደብዳቤ ከምዚ ከምዚ ከምዚ ዝብል ትሕዝቶ ዘለዎ ተጻሒፉ ኣሎ ይብለኒ። ኣነ ብወገነይ ጽን ኢለ ምስ ሰማዕክዎ “ኣዚ ደኣ መዓስ ጽቡቕ ኮይኑ ንቤተክርስቲያናት በዓል ኣቡነ ሲኖዳ ምስ ቁንጣሮ ዝኾኑ ካህናት ኮይኖም ገለ ሓሲበሙሉ ኣለው ማለት እዩ፣ ንስኻ’ውን ንቤተክርስቲያንካን ካልኦትን ከይበታትና ሓላፍነት ስልዘሎካ እዛ ደብዳቤ ኣመንቲ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተሃህዶ ቤተ ክርስቲያን ዝኮኑ ክፈልጥዎ ኣለዎም ዝብል ለበዋ” ይልግሰሉ። እዚኣስ እንድዒ ብዝኾነ ክሓስበላ እየ ዝብለ መልሲ ሂቡ ይፋነወኒ።

እቲ ዓርከይ ነቲ ዝተዘራረብናዮ ብዛዕባ እታ ደብዳቤ ሕልኒኡ ኳሕኴሒዎ’ዩ ይመስለኒ እታ ናብ ቤተክርስቲያናት ዝተሰደደትን ከምእውን  ካለኤቲ ደብዳቤ ቅዱስ ሲነዶስ ናብ ኣቡነ ሲኖዳ ዝሰደድዋ ኣብ ኢሜለይ ኣታሓሒዙ ይስደለይ። ኣነ’ውን እተን ደብዳቤታት ዝተሰዳ ድሕሪ ምንባበይ ትሕዝቶ እታ ሓንቲ ደብዳቤ ቤተክርስቲያን ንምብትታን ከምእውን ህግደፍ ኣብ ወጻኢ ዘለዋ ቤተክርስቲያናት ኢዱ ክእትው ማዕጾ ክፍተሉ ይኽእል እዩ ዝብል መደምድምታ ስልዝበጻህኩ፣ እታ ደብዳቤ ምስ ካልኣት ኣብ ካልእ እስቴታት ዝቕመጡ ግና ብቤተ ክርስቲያኖም ዝግደሱ ድሕሪ ምዝታይ፣ ካብታ ደብዳቤ ሓደ ሓደ ነጥብታት ብምልዓል እቲ በዓል ኣቡነ ሲኖዳ “ ቃለ-ኣዋዲ” ብዝብል ምስምስ  ንቤተ ክርስቲያናት ሕንፍሽ ፍሽ ንምእታው ከም’ውን ገንዘብ ቤተ ክርስቲያናት ንምጥፍፋእ ከይጥቀሙል ብዝብል ሕሊና ተበጊስና ነዛ ጽሑፍ ኣዳሊና ከምእውን ንሓደ ሓደ ኣገዳሲ ነጥብታት ብምልዓል ግብረ መልሲ ዝኸውን ክንጽሕፍ ተገዲድና ኣሎና ።

ክንፈልጦ ዝግባእ ድሕረ ባይታ፡

 1. “ቃለ-ኣዋዲ” ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያናት ዝምረሓሉ ድሕሪ ኤርትራ ነጻ ምውጸኣ ብ 1995 ዝጸደቐ ሕጊ እዩ። እዚ ሕጊ ዓሰርተው ሓደ (11) ምዕራፋት ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ሚእትን ዕስራን ሽዱሽተን ዓንቀጻት (126) ዝሓዘ እዩ። እቲ ሕግታት ዝኾነ ሰብ ብድልየት እንተኣንቢብዎ ብቐሊሉ ክርድኦ ይኽእል እዩ። ብናትና ርኢቶ እቲ መንፍሳዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ዓንቀጻት ገዲፍኻ፣ ብዛዕባ ክልል ቤተ ክርስቲያናት ምምሕዳር ዝምልከት (ዓንቀጽ 65-73) ነተን ኣብ ወጻኢ ኣብ ስደት ዝተመስረታ ቤተክርስቲያናት ከትውዕሎ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ምኽንያቱ ምስቲ ናይ መንግስቲ ኣሜሪካ ከምእውን ኣብ ንፍሲ ወከፍ እስቴታ ንቤተክርስቲይናት ተበሂሉ ዝወጸ ሕግታት  ገለ ክፋሉ ብፍጹም ክሰማምዕ ስለዘይከኣል።
 2. “ ብጹእ ኣቡነ ሲኖዳ” እዞም ኣቦ ኣብ 2005-2006 ዘሎ ግዜታት ምስቲ ኣብቲ አዋን ብበዓል ቀሺ ገብረሚካኤል ዝምራሕ ዝነብረ ንኡስ ሃገረ ስብከት ምስ ቅዱስ  ሲነዶስ ዝተፈጠረ ቅልውላው ሰንኪ ካብ ኣውሮጳ ብቕያር እዮም መራሒ ጳጳስ ሃገረ ስብከት ሕ/መ/ኣ ን ካናዳን ኮይኖም ተመዲቦም። ይኹን’በር እዞም ኣቦ ከምቲ ኣብ ኣውሮጳ ብሰንኪ ምምሕዳራዊ ክእለቶም ዝተለዓለ ንምእመና ዝጎዛዘይዎ፣ ኣብ ኣሜሪካ ምስ ኣትውም ከይ ወዓሉ ከይሓደሩ ምስ ኣብ ቅድስቲ ስላሴ ዲሲ (ኣብቲ እዋን መንበሪ ገዛ ዝሃቦም) ዘለው ምእመናናን ሰበኻ ጉባኤን ዘይምርድዳኤ ስለዝተፈጥረ፣ እቲ ምምሕዳር  ቤተ ክርስቲያን ከምዘልግሱ ገይርዎም እዩ። ድሕሪ እዚ ኩነታት እዞም ኣቦ ንዝሓልፈ 8 ዓመታት ብዝንቡእ ኣማሃድሮም ዘበገሶ ዉሱናት ቤተክርስቲያናት ኣብ ሕንፍሽ ፍሽን መፍንጫልን በጺሔን ዘለዋ።  ንኣብነት ንምጥቃስ-ኣብ ሂስቶን ቴክሳስ፡ ኣብ ሚኒሶታ፡ ሓንቲ ቤተክርስቲያን ኣብ ካናዳ፡ ኣሪዞና ከምእውን ሓንቲ ቤተክርስቲያን ኣብ ሲያትል ዋሽንግቶን እየን። ኣቦና ሲኖዳ እዚ ሒዘሞ ዘለዉ ኣካይዳ እንተቐጺሎሞ ብዙሓት ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ጸገም ከምዝሽመማ ብዙሕ ዘጠራጥር ኣይኮነን።
 3. ኣብዚ እዋን ብጹእ ኣቡነ ሲኖዳ  ሕጊ ቃለ-ኣዋዲ ጥሂሶም ዘለዉ ኣቦ እዮም
 4. ሕጊ ቃለ-ኣዋዲ ብምጥሓስ ንስሩዕ ኣኼብ ቅዱስ ሲነዶስ ናብ ኣስመራ ምጺኹም ተሳተፉ ዝብለ ተደጋግሚ ካብ ቤት ጽሕፈት መንበረ ፓትርያርክ ብደብዳቤታት ዝተዋህቦም ትእዝዛት ክስብ ሎሚ ብምንጻግ ኣይከዱን። ብጹእ ኣቦና ዓንቀጽ 31 ናይ ቃለ-ኣዋዲ ኮነ ኢሎም ጥሒሶም ኣለዉ።
 5. እዞም ኣቦ ኮነ ኢሎም ስልጣኖም ብምጥቃመን ከምእውን ምፍርራሕ ብዝታሓወሶ ንኡስ ሃገረ ሰብከታት ኣብ ትሕቲ እዞም ኣቦ ዝመርሕዎ ሃገረ ስብከት ሕ/መ/ኣሜሪካን ካናዳ ሕጊ ቃለ-ኣዋዲ ማለት ኣብ ክፍሊ ዓርባዕተ ዓንቐጽ 59 ክስብ ዓንቐጽ 61 ዘሎ ሕግታት ብምጥሓስ ከምዘይምስረታ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ኮነ ኢሎም ንዝሓለፈ 8 ዓምታት ሕግታት መጥሓሲኦም ቀንዲ ምኽንያት ምእንታን ኣብ ንፍሲ ወክፍ ቤተ ክርስቲያን ብቐጥታ ምቑጽጻር ክጥዕሞምን ስልጣኖም ንምብሓት ከምእውን  ዝኾነ ኣካል ዝሓተኒ የብለይን ኢሎም ብንዕቀት ከምዝገበርዎ ዘለዉ ኢና ንኣምን። ብተወሳኺ እዞም ኣቦ ቃለ-ኣዋዲ ዓንቐጽ 27 ዝእዝዞ  ኣዕማድ ምምሕዳር ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኮነ ኢሎም ከምዝጠሓሱ ዝምስክር እዩ።
 6. እዞም ኣቦ ሕጊ ቃለ-ኣዋዲ ብምጥሓስ ንዝሓለፈ 8 ዓመታት ሙሉእ ብዛዕባ ኣብቲ ንሶም ዝመርሕዎ ሃገረ ስብከት ሕ/መ/ኣሜሪካን ካናዳን ተጠርኒፈን ዘለዋ ቤተክርስቲቲያናት ዓመታዊ ጸብጻብ ሰዲዶም ኣፈልጡን። በዚ ምኽንያት ቅዱስ ሲነዶስ ብዓንቀጽ 54 ክፍሊ 4 መስረት ኣብ ኣቦና ዝመርሕወን ዘለዋ ኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከባ ቤተክርስቲያናት ዝለዓል ጽገማት ኣብ ግዚኡ ቅዱስ ሲነዶስ ፍታሕ ከይህብ ዓቢ ጽገም ኮይኖሞ ኣለዉ። ብዛዕባ ኩነታት  ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ቤተ ክርስቲያናት ቅዱስ ሲኖዶስ ዝፈልጦ ሓበሬታ ዋላ ሓንቲ የብሉን።
 7. እዞም ኣቦ ብዕለት ብዕለት 9/15/2014 ብፋይል ቁጽሪ ቅ/ሲ/1/397/71/07 ካብ ቅዱስ ስነዶስ ዝተሰደ ድብዳቤ ትሕዝቶ ማለት “ …. በዚ መሰረት ቅዱስ ሲነዶስ ኣብ ቀረባ ልኡኻቱ ሰዲዱ ነቲ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ክፋላት ኣባላት ቦርድ ስብከትኩም  ዘሎ ዘይምርድዳእ ምሳኹም ምዝርራብ ክሳብ ዝገብር፣ እቲ ዝነብረ ኣሰራርሓ ከምዘለዎ ክጸንሕ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይግበር ቅዱስ ሲነዶስ የፍልጥ” ዝብል ትእዛዝ ብምጥሓስ ኣቦና ምስ ገለ ስሱዓት ካህናት ኮይኖም ይሰድዎ ዘለዉ ትእዛዛትን ከምእውን ገንዘብ ተሓዛይን ተቕጻጻሪ ናይ ሃገረ ስብከት ሕ/መ/ኣሜሪካን ካንዳን ዘይይፈልጥዎ ናይ ባንክ ሂሳብ ምስ ካላኣየም ካህን ምኽፋቶም ሕጊ ሃገረ ስብከት ምጥሓስ እዩ።  ብተወሳኺ ንሃገረ ሰብከት ዓመታዊ ክፍሊት ኣብቲ ሓድሽ ባንክ ዝተኸፈተ ዘይከፈለት ቤተ ክርስቲያን ስጉመንት ከምዝወሰድ ማለት (1) ካብ ኣባልነት ሃገረ ስብከት ምስጓግ (2) ኣብ በዓል ንግደት ጳጳስ፡ካህናት፡ መዘምራን መንፈሳዊ ኣገልግሎት ከምዘይውሃቦም ኣብቲ ደብዳቤ ተገለጹ ኣሎ። ብወገና ከምዚ ዓይነት ንገዛ እግዚኣብሄር ዝኾና ቤተ ክርስቲያናት ምፍርራሕ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይፍቅዶ ዘይ ሃዋርያዊ ተግበር እዩ። እዚ  ብሽም ኣቦና ሲኖዳን ምስ ካላኣዮም ካህን ከፊተሞ ዘሎዉ ናይ ባንክ ሂሳብ ኣብ መውዳእትኡ ምስ ኣይ.ኣር.ኤስ (IRS) ኣብ ዘይሓስብዎ ጸገም ከየውድቖም ከም ደቆም ንመኽሮም ኣሎና።

በዚ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሩ ዘሎ መርትዖ ኣቦና ብጹእ ሲኖዳ ብቃለ-ኣዋዲ ዘይምርሑ ምዃኖም ብሩህ እዩ። ዝኾነ ሰብ ከኣ ልዕሊ ሕጊ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ብዝኾነ ናብታ ደብዳቤ ንመለስ። ኣብታ ደብዳቤ “ ኣብ ዘመና ኣብ ከንዲ ከምቲ ዝጸንሖ ምሕላውን ምዕቃብን (ሕጊ ቃለ-ኣዋዲ ማለቶም እዩ) ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ሃገር ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ካናዳን ናይ ቤተክርስቲያን  ሕግን ስርዓትን ብጉልባብ ውሽጣዊ ዓንዲ ሕጊ ዝበሃል ይሰዓርን ብዙሕ ሃሰያ የስዕብን ከምዘሎ ከነስተውዕል ይግባእ “ዝብል ሰፊሩ ኣሎ። ብውገና ውሽጣዊ ዓንዲ ሕጊ ናይ ቤተክርስቲያናት ዘይኮነ እቲ ጽገም፣ ኣቦና ኣቡነ ሲኖዳ ባዕሎም መንፈሳዊ ሕግታት ቃለ-ኣዋዲ እንዳ ጠሓሱ ከም’ውን ቃለ-ኣዋዲ ብቐጥታ ምስቲ ንነብረሎ ዘሎ ዓዲ ሕግታት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝራጸም ምዃኑ እንዳተፈልጠ ከሎ ብጣዕሚ ጉጉይ ዝኾነ ኣመራርሓ ንካህናት ኣንዳሃቡ ቤተክርስቲያናት ኣብ ዘይተደለየ ሁከት የእትውወን ስልዘለዉ እዩ። እቲ በዓል ኣቦና ሲኖዳ ምስ ውልቃዊ ረብሔኦም ጥራይ ዘገድሶም ካህናት ኮይኖም ኣብ ዘላናዮ ዓዲ ፍጹም ክስረሓሉ ዘይክእል ዓንቐጻት ቃለ-ኣዋዲ ንምትግባር ምፍታን ዕንወት ንቤተክርስቲያናት ከምጽእ እንተደይኮይኑ ዘምጽኦ ኣድማዒ ነገር የሎን። ከምንፈልጦ ኣብ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣዕማደ ሕጋዊ መምርሒ ቤተክርስቲያናት ካብ ላዕሊ ንታሕቲ ከምዚ ዝስዕብ እዩ፡ (1) ፌደራልዊ ሕግታት (Federal Laws  (2) ናይ እስቴት ሕግታት ብፍላይ ንቤተክርስቲያናት ዝወጸ ሕግታት (State’s Corporation Codes) (3) ቤተ ክርስቲያን ሕጋዊ ትካል ንምግባር ዝጸሓፍ ሕጋዊ ዓንቀጻት(Articles of incorporation) (4) ውሽጣዊ ዓንዲ ሕጊ ቤተ ክርስቲያናት(Church’s By Laws)።  እቲ ናትና ዓቢ ሕቶ ዘሎ እዛ በዓል ኣቦና ሲኖዳ ምስ ውሑዳት ካህናት ኮይኖም ዓንቐጻት ቃለ-ኣዋዲ ምስቲ ኣብ ቁጽሪ (1), (2) ከምእውን (3) ዘሎ ኣዕማደ ሕግታት ናይ ንነብረሉ ዓዲ  ክሳብ ዘይተጻረረ ኣብ ስራሕ ከውዕልዎ ጸገም የብሉን። ይኹን እምበር ሕግታት ንነብረሉ ዓዲ ጥሒሳካ ቅቡል ዘይኮነ ዓንቀጻት ቃለ-ኣዋዲ ብትእዛዝ ኣቦና ሲኖዳ ኣብ ስራሕ ክውዕለ እንተጀሚሩ ግና ናቱ ዝኸኣለ ሕጋዊ ማህሰይቲ ኣብ ልዕሊ ጳጳስ፡ ካህናት ከምእውን ምእመናን ኣባላት ሰበኻ ጉባኤታት ብርግጽ ከስዕብ ይኽእል እዩ።

እቲ ካልእ ብቃለ-ኣዋዲ ጉልባብ ብምግባር ብዙሓት ካህናት ንውልቃዊ ጥቕሙም ክብሉ ዝደፍኡላ ዘላ ኣጀንዳ ኣብታ ደብዳቤ  ከምዚ “ ብካህን ዘይምራሕ ሰበኻ ጉባኤ ክበሃል ኣይካኣልን  ብናይ  ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃገረ ስብከት  ሕ/መ/ኣ/ካናዳን ከምዘይንቕበሎ ንሕብር” ዝብል ሰፊሩ ኣሎ። ብሕጊ ቃለ ኣዋዲ ዓንቐጽ 66 መሰረት እቲ ካህን ዝምርሖ ሰበኻ ጉባኤ ብዝሕን ዓይነትን ከምዚ ዝስዕብ “ ናይ ሰበኻ ጉባኤ ምምሕዳር ጉባኤ ኣባላት ብዝሒ ምስ ኣማሓዳሪ ካብ ሓሙሽተ ዘይውሕዱ ካብ ሸውዓተ ዘይበዝሑ ይኾኑ፣ እዚኦም ድማ ካብ ውልደ ክህነት ሰለስተ (3)፣ካብ ምእመናን (ስጉኡን ደሙን ዝተቐበሉ) ክልተ (2)፣ ካብ ቤት ምህርቲ ሰንበት ሓደ (1)፣ እቲ ሻብዓይ ናይቲ ቤተክርስቲያን ኣማሓዳሪ (ካህን) ኣቦ መንበር ይኸውን” ዝብል ብግልጺ ሰፊሩ ኣሎ። ከምዚ ዓይነት ሰበኻ ጉባኤ ኣብ ኤርትራ ጥራይ እዩ ም ክምስረት ዝኽእል፣ ኣብ ዘለናዮ ዓዲ ዕድለኛታት ቤተ ክርስቲያናት አንተኾይኖም ጥራይ እዩ ክእለት ዘለዎም ዝቖረቡ ምእመናን ናብ ሰበኻ ጉባኤ ክሕረዩ ዝኽእሉ። እቲ ዝገርም እዞም ካህናት ዓንቕጽ 66 ዝጠሓሰ ሰበኻ ጉባኤታት ዘለወን ቤተ ክርስቲያናት ሕዱራት ኮይኖም እንዳገልገሉ ከለዉ ንምንታይ ኣቦ መንበራት ክኾኑ ይድልዩ ከምዘለዉ ክርድኣና ኣይከኣለን።   ካህናት ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ከም ኣቦና ሲኖዳ ሕጊ ሲኖዶስን (ዓንቀጽ 66) ከምእውን ሕግታት ናይ እስቴታት እንዳ ጠሓሱ ንመንታይ ንቤተ ክርስቲያናት ኣብ ዘይተደለየ ሕጋዊ ጸገማት ከእትዉወን ንፍትኑ ኣለዉ። እንታይ ጥቕሚ ክረኽቡ ይሓስቡ ከምዘለዉ’ውን ንዓናውን ክርደኣና ኣይከኣለን። ካብ ኣቦ መንበር ምዃን እንታይ ጥቕሚ ይርከብ ብጀካ ድኻም። እቶም ከም ኣቦ መናብርቲ ክኾኑ ዝዋጣወጡ ዘለው ካይናት ንዝተፈላልየ ሕግታት ኣሜሪካ ተረዲኦም ብኽእለት ቤተ ክርስቲያናት ክመርሑ ዘኽእሎም ፍልጠትን ናይ ቛንቛ ክእለትን ኣለዎም ዝብል ሕቶ’ውን ክለዓል ይከኣል እዩ? ናህና መልሲ 90% ዝኾኑ ካህናት የብለሙን። ናይ ኣቦና ሲኖዳ ሓሳብ ግና ካብ ቤት ትምህርት ሰንበትን ክፍሊ መዘምራን ኣባላት ከም ኣተርጎምትን ጸሓፍትን እንተ መዲበሎም ስርሖም ከካይዱ ይኽእሉ ዝብል እምንቶ ከምዘለዎም እዩ ናትና መረዳእታ።

ብተወሳኺ ኣብታ ደብዳቤ ከምዚ “ ሰበኻ ጉባኤ ግን ንካሕን ይኹን ንምእመናን ከሰናብቱ ስልጣን የብለሙን” ዝብል ምስ ኣንበብና ብጣዕሚ ኢና ተገርሚና። ብዛዕባ ኣብ ካናዳ ዘለዋ ቤተክርስቲያናት ኣቛውማ ከመይ ከምዝኾነ ኣይንፈልጥን ኣንተ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ቤተክርስቲያናት ግና ከም “ ተረፍ-ኣልቦ ብ501 (3) C ሃማኖታዊ ትካላት” ኮይነን ኢየን ዝቖማ ከምእውን ኣብቲ ዘለዎኦ ስቴት ዝቕይደን ሕግታት ተማእዚዘን ይኸዳ። እቶም ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ ምእመናን እቲ ካህን ፈላላያይ እንተኾይኑ፣ ብሃይማኖተን ኣውራጃን ክመቓቕሎም እንተፈቲኑ፣ ገንዘብ ከጠፋፍእ እንተረኺቦሞ ወዘተ ነቲ ካህን ክሰናብትዎ ሙሉእ ስልጣን ኣለዎም። እቲ ጌጋታት ናይ ካህን መንፈሳዊ እንተኾይኑ ግና ብሰንሰለታዊ መገዲ ንኣቦና ኣቡነ ሲኖዳ ይሕበር ከምቲ ዝግበኦ መቕጻት ከኣ ይቕበል። ንኣብነት ሕጊ ስልዝፈቕደሎም እዮም ኣብ ኣሪዞናን ስያትልን ዘለዉ ምእመናን ካህናቶም ዝሰጎጉ ዝኸኣሉ። ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ብስምምዕ  ንሓደ ካህን አንተደልዮም ይቖጽሩ አንተደሊዮም ክሰጉ ሙሉእ ስልጣን ኣለዎም ምኽንያቱ ደመወዝ ካህን ብምእመናን ስለዝኽፈል ከምእውን ሕጊ ንነብረሉ ሕጊ ስለዘፈቕደሎም። ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ካህናት ደመወዞም ብቤት ጽሕፈት ፓትሪያርክ ስልዝኽፈሉ፡ ሰበኻ ጉባኤ ንሓደ ካህን ክሰጉግ ከጸግሞ ይኽእል እዩ።

እዚ ቃለ-ኣዋዲ ከምእንኮ መምርሒ ሕጊ ንኣብ ኣሜሪካን ካናዳን ዝርከባ ቤተ ክርስቲያናት ተበሂሉ ኣብ ስራሕ እንተውዒሉ ቀንዲ ተጠቃማይ ዝኸውን ህግደፍ ክኸውን ከሎ ብካላኣይ ደረጃ ዝስርዑ ኣንቶም ቀንዲ መሳርሒ ህግደፍ ከይኖም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ማለት ከም በዓል ኣቦና ሲኖዳን፡ ደገፍቲ ህግደፍን ሃሱሳቶምን፡ ከም’ውን ንቤተ ክርስቲያናት ኣብ ሁከት ዘእትዉ ዘለዉ ስሱዓት ካህናት እዮም። ብናትና እምነት እቲ ቀዲ ምኽንያት “ቃል-ኣዋዲ” እዩ ሕግና እንዳበሎ ንቤተ ክርስቲያናት ብምፍርራህን ጸቕጢ ብምግባር ብኣቦና ሲኖዳን ውሑዳት ካህናት ዝገብሩለን ዘለዉ እዘን ዝስዕባ እከይ መደብ ኣብ ስራሕ ንምውዓል ዝሓንጸጽዎ መደብ እዩ ባሃልቲ ኢና፣

 1. ቃለ-ኣዋዲ ሕጊ ዓንቀጽ 72 ክፍሊ 6 ከምዚ፡

“በዚ ሕጊ እዚ ብዝተዘርዘረ መሰረት ናይ ሰበኻ ምእመናን ዚኸፍልዎ ክፍሊትን ሓፈሻዊ ኣታውን ናብ ናይ ኤርትራ ኣርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ባንኪ ሕሳብ ኣታዊ ይገብር” ዝብል ብግልጺ ሰፊሩ ኣሎ። ብሓጺሩ በዛ ዓንቀጽ መሰረት ኣብ ነፍስ ወከፍ ቤተክርስቲያን ዘሎ ገንዘብ ብመጅመሪያ ብሕ/መ/ኣሜሪካን ካናዳን ሃገረ ስብከት ጳጳስ ገይሩ ናብ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ፓትርያርክ ድሕሪ ምእታው እታ ቤተክርስቲያን ብዓንቐጽ 73 ክፍሊ2/ሠ መሰረት ባጀታ ምስ ኣቕረበት እቲ ገንዘብ እንደገና ካብ ኣስመራ ይስላዓላ። እዛ ዓንቀጽ ኣብ ስራሕ እንተውዒላ ገንዝብ ቤተ ክርስቲያናት ብሓጺሩ ናብ ካዝና/ቀፎ ህግደፍ ይእትዉዎ ማለት እዩ።

 1. እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ዓንቀጽ ኣብ ስራሕ ክውዕል አንተኾይኑ፣ ካህን ቤተክርስቲያን ከም ኣቦ መንበር ክመርሕ ኣለዎ። በዚ ምኽንያት እዩ በዓል ኣቦና ሲኖዳ “ካህን ከም ኣቦ መንበር ዘይብላ ቤተ ክርስቲያን ከም ቤተ ክርስቲያን ኣይትቑጸርን እያ ዝብል ኣብቲ ዝተሰደደ ደብዳቤ ሰፊሩ ዘሎ። ብኻልእ ኣዘራርባ ገንዘብ ቤተክርስቲያን ናብ ሃገረ ሰብከት ክስደድ እንተኾይኑ ካህን ከም ኣቦ መንበር ኮይኑ ክጸንሕ ኣለዎ ምኽንያቱ ኣብ ቼካት ምስ ሒሳብ ተቆጻጻሪ (ብፍላይ ናይ ህግደፍ ደጋፊ እንተኾይኑ) ኮይኑ ክፍረም ስለዝኽእል ገንዘብ ንምንቅስቓስ ቀሊል ስለ ዝኸውን።

ኣብ መወዳእታ ክንብሎ ንደሊ እንተሎ ኣቦና ኣቡነ ሲኖዳ(ቀንዲ ደጋፊ ህግደፍ)፡ደገፍቲ ህግደፍ ካህናት፡ ኣብ ፈቆዶ ቤተ ክርስቲያናት ህግደፍ ስሪዑዎም ዘለው ቃርማታት ምእመናን  ብሽም “ቃለ-ኣዋዲ” እንተ ኮይኑሎም ገንዘብ ቤተ ክርስቲያን ንምዝማት አንተ ፈሺልዎም ከኣ ኣብ መንጎ ምእመናን ሕንፍሽፍስ የእቲካ ቤተ ክርስቲያናት ከም ዝመቓቐላ ንምግባር ኮነ ኢላካ ዝተሓንጸጸ እከይ ሜላ ስለዝኾነ ኩሉ ምእመናን ክፈልጦ ዝግቦኦ ጉዳይ እዩ። ነዚ ርኹስ ሜላ ኣብ ዘዘለናዮ ቤተክርስቲያናት ኮይና ንኽንቃለሶ ግቡእና ከምዝኾነ እግረ መንገድና ክንሕብር ንፈቱ።

ቤተ ክርስትያናት ከይበታተና ዝስግኡ ኣመንታ ኦርቶዶክስ

ደቅዳሕ ደብዳበ ናይ ኤርትራ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስትያን ሃገረ ስብከት ሕ/መ/ኣመሪካን ካናዳን

TUESDAY 14 APRIL 2015 European Union , World Lampedusa: why are so many migrants dying at sea?

The UNHCR says that at least 500 migrants have died in the Mediterranean so far in 2015 – 30 times higher than in the same period last year. Channel 4 News asks if European policy is to blame.

On Tuesday, 846 migrants were rescued at sea in Sicily – including 120 women and 40 children. A dead body was also recovered off the coast of Libya, bringing the number of casualties up to eight since the weekend.

The new arrivals bring the total number of migrants rescued in the Mediterranean to more than 15,000 since the start of the year, according to the International Organisation for Migration (IOM).

Why are migrants heading for Europe?

Over the past couple of years, Europe has seen increasing waves of migration as Syrians and sub-Saharan Africans cross the Mediterranean. From unrest in Libya, civil war in Syria and the rise of Islamic State militants in Iraq, thousands of refugees have been forced to leave their homes in search of better lives.

The UNHCR says that at least 50 per cent of migrants arriving in Europe are people in search of asylum. As well as civil conflict, migrants from Eritrea, Somalia and Ethiopia are heading to Europe to escape poverty.

How many migrants are we talking about?

In 2014, almost 219,000 people crossed the Mediterranean, three times higher than the previous peak of 2011 when the Arab Spring was in full swing. In Italy, more than 170,000 people arrived by sea, mainly from Eritrea and Syria.

There are two other major sea routes, leading to Spain and its Ceuta and Melilla enclaves, and to Greece, mostly from Turkey. Over 3,500 people died or went missing in the Mediterranean in 2014, making it the deadliest year of all. So far, in the first three months of 2015, around 480 people have lost their lives or gone missing.

Zuma calls for calm as S.Africa immigrant attacks spread-BY BBC on April 16, 201

Thousands of people take part in the "peace march" against xenophobia in Durban, South Africa, on April 16, 2015. South African President Jacob Zuma on April 16 appealed for the end of attacks on immigrants as a wave of violence that has left at least six people dead threatened to spread across the country. In the past two weeks, shops and homes owned by Somalis, Ethiopians, Malawians and other immigrants in Durban and surrounding townships have been targeted, forcing families to flee to camps protected by armed guards.  AFP PHOTO

South African President Jacob Zuma on Thursday appealed for calm as a wave of anti-immigrant violence spread to Joh Annenberg,raising fears the country’s dire economic woes could spark widespread unrest.

At least six people have been killed in the last two weeks in attacks in the Indian Ocean city of Durban that targeted shops and homes owned by Somalis, Ethiopians, Malawians and other immigrants.

Police in the Actonville area of Johannesburg used tear gas and rubber bullets to disperse hundreds of anti-immigrant protesters on Thursday, while foreign-owned shops in the Jeppestown area of the city were attacked overnight.

“We have witnessed shocking and unacceptable incidents of violence directed at foreign nationals,” Zuma told parliament in Cape Town.

“No amount of frustration or anger can ever justify the attacks on foreign nationals and the looting of their shops.

“We appeal for calm, an end to the violence, and restraint.

“The police have been directed to work round the clock to protect both foreign nationals and citizens and to arrest looters.”

Thousands of people marched through Durban to call for better protection for immigrants, more than 1,000 of whom have fled their homes in the city and sought shelter in camps.

Marchers chanted “Down with xenophobia!” and “A United Africa” at an event attended by residents, students and local religious and political leaders.

Police have vowed to quell the unrest, which claimed its latest victim on Monday when a 14-year-old boy was killed in KwaMashu, a township north of Durban.

“There are tensions in various parts of the country between some locals and foreign nationals (but) lawlessness will not be tolerated,” National Police Commissioner General Riah Phiyega said in a statement.

Police, who also reported tensions in Pietermaritzburg, a city some 80 kilometres (50 miles) from Durban, called for community leaders to help reduce friction and added that false rumours of attacks were increasing fear.

– Jobs scarce –

Earlier this year, similar xenophobic violence erupted in Soweto, near Johannesburg, as frustration deepens over lack of opportunities for many young blacks 21 years after the end of apartheid in 1994.

South Africa’s economic growth was just 1.5 percent last year and unemployment is at around 25 percent — soaring to over 50 percent among the young.

Violence against immigrants in South Africa is common, with unemployed locals accusing foreigners of taking their jobs.

In 2008, 62 people were killed in xenophobic violence in Johannesburg townships.

One of the marchers in Durban, Eric Machi, 34, said he rented rooms to Zimbabweans and Malawians until they fled from attackers in recent weeks.

“We are trying to make peace with those people who came here from Africa, but now they are gone,” he said.

“It started late at night. The attackers were shouting and throwing stones, and breaking some houses.”

Zuma told parliament he wanted to address the root cause of the attacks — including illegal immigration and accusations that many migrants are criminals.

“We wish to emphasise that while some foreign nationals have been arrested for various crimes, it is misleading and wrong to label or regard all foreign nationals as being involved in crime,” he said.

“Many (immigrants) bring skills that are scarce that help us to develop the economy and are most welcome to live our country.

Many shops in the centre of Johannesburg were shut on Wednesday and Thursday after threats spread via social networks and text messages.

“Anytime (it) can happen now,” said Ali Abdi, a Somali who runs a clothes shop but is now sleeping in a camp in Durban.

“There is not just one reason. Some of it is foreigner hatred, especially against African foreigners. The other reason would be jealousy.”

– See more at: http://www.vanguardngr.com/2015/04/zuma-calls-for-calm-as-s-africa-immigrant-attacks-spread/#sthash.zdwGN46b.dpuf

Pre-army students to Netanyahu: Stop deportation of refugees- By Haggai Matar April 15, 2015

Over 130 students from pre-military academies send a letter to the prime minister, calling on him to learn the lessons of the Holocaust and put an end to Israel’s policy of deporting Sudanese and Eritrean asylum seekers.

African asylum seekers participate in a silent demonstration in front of the African Union office in Tel Aviv, calling for international support in their struggle for recognition as refugees, January 22, 2014. (photo: Oren Ziv, Yotam Ronen/Activestills.org)

On the eve of Israel’s Holocaust Remembrance Day, approximately 130 students in a pre-military academy sent a letter to Prime Minister Benjamin Netanyahu calling on him not to deport asylum seekers to countries where they would face danger.

 • The letter was sent in the wake of several reports that revealed the State’s plan to change its policy from “voluntary repatriation” (a policy strongly encouraged by the government, which included jailing asylum seekers in Holot prison) to a policy of forced deportation of asylum seekers from Sudan and Eritrea to Uganda and Rwanda.

The letter was sent by students at the Telem pre-military academy in Jaffa who recently visited Holot, where they met with asylum seekers and heard their stories. Since their visit, the students at Telem have moved to other pre-military academies, where they have taught classes about the situation in Sudan and Eritrea. “At the end of the lessons, we took down people’s contact information, and now that it was revealed that they are trying to deport asylum seekers, we turned to the same people and got their signatures for the letter,” says Shira Levi from Telem.

Among the signatories are all the students at Telem, most of the students at Minsharim Kalo in Kibbutz Ma’agan Michael and students from other pre-military academies from across the country.

Here is a portion of the letter:

“Over these past months, the Administration of Population and Immigration has been initiating a change in policy, according to which asylum seekers from Sudan and Eritrea will be forcibly deported to a third country under a shroud of secrecy. This move has no global precedent, especially from a democratic country that has signed on to the 1951 Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, not to mention a country whose history is one of refugees. This decision does not secure the protection of the asylum seekers in the slightest, and prevents them from securing their rights to life and safety.

“We call on the Israeli government to immediately check asylum seekers’ refugee requests as agreed upon in the Convention and according to international standards. Our hope is that especially at this time, when we mark Holocaust Remembrance Day, the government will learn the necessary and human lessons, and will not remain apathetic to the murder happening in front of our eyes in the asylum seekers’ home countries.

“The government of Israel must immediately cease its humiliating treatment of asylum seekers. We demand it checks requests for refugee status and not send them to danger and death in their home countries by turning them, once again, into refugees and endangering their lives.”

Cabinet of Ministers holds meeting

ብስንኪ ገደብ ዘይበሉ ሃገራዊ ኣግልሎት፡ ክሳብ 4000 መንእሰያት ኣብ ወርሒ እንዳተሰደዱ፡ ሃገራዊ ኣገልግሎት ን18 ወርሒ ጥራይ ኢልካ ካብ ምእዋጅ እንታይ እዩ ብኢድኩም ሒዙኩም። ወረ እንታይ ኢዩ፡ ንጥልያኖታት 18 ወርሒ ገቢርናያ እንዳበልኩም ትሕብሩ ንሓፋሽ ግን ሓቢእኩምሉ።

 

Asmara 14 April 2015- Eritrea’s Cabinet of Ministers held a meeting this morning at the State House. The session focused on incipient irrigation schemes as well as the extensive agricultural program for 2015 slated for implementation through traditional and modern farming techniques.

In opening remarks during the opening session, President Isaias Afwerki outlined the purpose of the program drawn up to develop land productivity and enrichment of water resources, transform agricultural production into modern stage, promote land restoration and thereby ensure soil and water  conservation vis- a- vis  the set programs for development of irrigation farming in this year.

President Isaias went on to explain in detail the enhancement of the envisaged irrigation schemes that will be implemented in three development zones in western, eastern and central highlands. The integrated approach includes development of infrastructural facilities, energy supply and related components so as to boost higher production in cereal output, fruits and vegetables. The increment development of the agro-industrial sector will constitute another vital component of the integrated approach.

In this respect, President Isaias gave extensive elaboration on the concerted action that needs to be taken regarding judicious utilization of basic resources such as energy, machinery, seeds, fertilizers, pesticide, transportation, among others, apart from project management.

Thereafter, the Ministerial Cabinet referred to a working paper presented by the Minister of Local Government on the Agricultural Program for 2015. The program envisages the cultivation of more than 568.000 hectares in the forthcoming rainyseason. This represents 10% growth compared to that of 2014.

Following the briefings by President Isaias and the Minister of Local Government, Mr. Woldemichael Abraha, the Cabinet conducted in-depth discussions on the preparations that need to be made prior to the onset of the rainy season, including that of proper deployment of machinery, budgetary allocation vis-à-vis priorities, among others. Subsequently, the Cabinet of Ministers adopted the necessary work directives.

The meeting further conducted extensive discussions on current regional and international political events and trends.

 

 

 

 

 

Migrants ‘thrown overboard’ in religious row as toll climbs -by (Italy) (AFP)

Italian Red Cross personnel prepare to give first aid to shipwrecked migrants as they arrive in the Italian port of Augusta, in Sicily on April 16, 2015
.

Italian police on Thursday said 12 African migrants had died after being thrown overboard by fellow passengers in the latest high-seas tragedy in the Mediterranean, as another 41 boat migrants were feared drowned in a separate incident.

Police in the Sicilian port of Palermo said they had arrested 15 Muslim migrants suspected of attacking Christian passengers after a religious row on a boat headed for Italy, which is struggling to cope with a huge spike in illegal migrants arriving on its shores.

The 12 victims were all Nigerians and Ghanaians while the 15 suspects came from Senegal, Mali and Ivory Coast. They were charged with “multiple aggravated murder motivated by religious hate,” according to a police statement.

Distraught survivors, who set off from Libya on Tuesday before being rescued by an Italian vessel on Wednesday, told a “dreadful” story of “forcefully resisting attempts to drown them, forming a veritable human chain in some cases,” police said.

In another drama, 41 migrants were missing feared drowned on after their dinghy sank en route to Italy, the International Organization for Migration (IOM) said, mere days after 400 migrants are believed to have died in another shipwreck off the coast of Libya.

The four survivors in Thursday’s shipwreck, who came from Nigeria, Ghana and Niger, said their boat sank after setting sail from Libya with 45 people on board.

Their vessel was spotted by a plane, which alerted the Italian coastguard, but by the time a navy ship arrived to help them only four passengers were found alive.

– ‘Terrible tensions’ –

The latest deaths bring the number of migrants killed while trying to cross the Mediterranean this year up to 900, the IOM said, up from 96 between January and April last year.

The agency said some 10,000 people had been rescued off Italy since Friday alone, with recent good weather prompting a spike in the number of boat migrants attempting the risky crossing, many of them fleeing conflict and poverty in Africa and the Middle East.

The flood of people trying to reach Italy in recent days has been “extraordinary”, IOM’s Giovanni Abbate told AFP in the Sicilian port of Augusta, where more new arrivals were disembarking.

Driven by desperation and undertaking a perilous journey, he said it was not the first time disputes between migrants on packed boats had turned deadly, in reference to the 12 Christians allegedly thrown overboard.

“Terrible tensions can arise, anything can happen,” he said.

The IOM in a statement said it had received reports of “a fight between different groups -– maybe for religious reasons… on one of the boats rescued some days ago”.

Nigerian and Ghanaian survivors told police a group of Muslim passengers on the boat, which was carrying around 100 people, began threatening the Nigerians and Ghanaians after they declared themselves to be Christians.

“The threats then materialised and 12 people, all Nigerian and Ghanaian, are believed to have drowned in the Mediterranean,” the police statement added.

– ‘Season of death’ –

Italy pleaded for more help Thursday from other European Union countries to rescue the migrants and share the burden of accommodating them.

Italy is not the final destination for most of those who risk their lives each year in search of a better life in Europe, but as their first port of call it is saddled with handling all asylum requests as well as saving those in danger from a watery grave.

“Ninety percent of the cost of the patrol and sea rescue operations are falling on our shoulders, and we have not had an adequate response from the EU,” Foreign Minister Paolo Gentiloni told the daily Corriere della Sera.

“Then there is the difficult issue of knowing where to send those rescued at sea — to the nearest port? To the country where their boat came from? The EU has to respond clearly to these questions,” Gentiloni said.

The crisis is only expected to intensify, with the Red Cross predicting record numbers of boat migrants this year.

“The flow is unstoppable, and we, the international community, are failing to deliver on our commitments,” said Francesco Rocca, president of the Italian Red Cross.

Amnesty International said it had been raising the alarm “for months” and urged European leaders to take action.

“A season of death is now upon us,” said Gauri van Gulik, the rights group’s deputy Europe and Central Asia programme director.

“It is an appalling indictment of European governments’ lack of compassion that so little has been done when so many people remain at risk of dying off Europe’s southern shores.”

Israel hands out deportation notices to asylum seekers

African asylum seekers say they are being threatened by the Israeli government with deportation to unsafe countries.

Some African asylum seekers being held in detention in Israel have said they are being threatened with deportation to unsafe countries.

Written notices given to some Eritreans held in deportation camps said they will be deported to unnamed African countries, thought to be Uganda and Rwanda.

Al Jazeera’s Nisreen El-Shamayleh reports from the Negev region in southern Israel, where deportation notices are being handed to inmates in the Holot detention centre.

Source: Al Jazeera