8 መጋቢት፡ ዝሓለፈ ታሪኽ ንጽብጽበሉን ኣብ ዳስ ሓዘና ንስዕስዐሉን ዘይኮነ፡ ብሓላፍነታዊ ስምዒት ሓቢርና ንዝትየሉ መድረኽ ክኸውን ኣለዎ

Image result for eritrean women slavery in libya images

ዓለም ለኻዊ ታሪኻዊ በዓል ደቂ-ኣንስትዮ 8 መጋቢት ንምኽባር ኣብ ዝበዝሓ ሃገራት ዓለምና ምድላዋት ይግበር ከም
ዘሎ ይፍለጥ። ኣብ ምድላውን ኣከባብራን ናይ ትሕዝቶ ዘይኮነ ናይ መልክዕ ፍልልይ ከም ዝረአ ድማ፡ ካብ ናይ
ዝሓለፉ ዓመታት ተመክሮ ክንግንዘብ ንኽእል። ስለምንታይ’ሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝበጽሕ በደላት ብደረጃ
ኣብ ህዝብታት እተን ሃገራት ተበጺሑ ዘሎ ስነ-ኣእምሮኣውን ቁጠባውን ምዕባለ ዝምዘን ፍልልያት ዘለዎ’ዩ።
ብኩለንተናአን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ምዕባለ ኣብ ዝርከባ ሃገራት፡ ኣብ ልዕሊ ደቂ-ኣንስትዮ ዝበፍጸም ጾታዊ በደላት፡ ኣብ
ዘይማዕበላ ሃገራት ካብ ዝፍጸም በደላት ዓይነታዊ ፍልልይ ኣለዎ። ንኣብነት ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ
ቁጠባዊ ትሕዝቶ ዝመሰረቱ ተጽዕኖ ኣይግበረለንን። ስለምንታይ ልክዕ ከም ደቂ ተባዕትዮ ተማሂረን ኣብ ዝደለያኦ
ስራሕ ተዋፊረን ርእሰን ዝኽእላሉ ብሓሳብ፡ ብሕግን ብተግባርን ዝተነጽፈ ሰፊሕ ዕድል ስለ ዘሎ።
መጻምዲ እንክደልያ ኣብ ሰናይ ፍቓደንን ሕርያአንን’ዩ። ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን ከምኡ’ውን ክንክን ህጻናት በይነን
ዝሰከማሉ ዕድላት የለን። ናይ መጻምድን መንግስትን ምሉእ ደገፍ ኣለወን። ብስእነተ ሰላም ኣይርበሻን። ካብ ቤት
ንብረተን ብሓይሊ ኣይፈናቐላን ኣይስደዳን። ከም ሰባት ሰብኣዊ መሰለን ዝተሓለወ’ዩ። ኣብ ፖለቲካዊ ጉዳይ ሃገረን
ከም ዝንባሌአንን ብልሐንን ናይ ምውሳእን ካብ ዝተሓተ ክሳብ’ቲ ዝለዓለ ንፖለቲካዊ ስልጣን ናይ ምውድዳር መሰለን
ዝተሓለወ’ዩ። ስለዚ ኣብ ዝማዕበላ ሃገራት ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ ኣድልዎን ጸቕጥን ኣብ ልዕሊ ኣብ
ዘይማዕበላ ሃገራት ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ምስ ዝበጽሕ ግፍዒ ከነጻጸር እንከሎ ስማዊ’ዩ።
ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፍጸም ጾታዊ መጥቃዕቲ ግን ኣዝዩ መሪር’ዩ። ማዕረ ደቂ ተባዕትዮ
ትምህርቲ ናይ ምርካብ ዕድል ጸገም ኣለወን። ኣብ መኣዲ ትምህርቲ እንተተሳተፋ’ውን ንመጽናዕቲ ዝኸውን እኹል
ግዜ ኣይወሃበንን። ኣብ ቤት ትምህርቲ ከኣትዋ፡ ንመናዕቲ ዝኸውን ግዜ ረኺበን ተወዳዲረን ኣብ ዝለዓለ ደረጃ
ትምህርቲ ክበጽሓ፡ ገዛእ ርእሰን ዝተኣማመናሉ ምሉእ ፍልጠትን ቁጠባዊ ምንጭን ኣረጋጊጸን ፍጹም ማዕርርነታዊ
ነጻነት ተሰሚዕወን ዝነብራሉ ውድዕነት ገና ኣይተመለሰን።
ጾር ናይ ጥንስን ሕርስን ጥራሕ ዘይኮነ፡ ሓፈሻዊ ጾር ስድራ ቤትን ሕብረተ-ሰብን’ውን ኣብኣተን ዝወደቐ’ዩ። ኣብ
ምምራሕ ሃገር ብዝምልከት እሞ ከኣ ካብ ኩሉ ዝኸፍአ ወጽዓን ኣድልዎን ዝረኣየሉ’ዩ እንተተባህለ ምግናን ኣይኮነን።
ርግጽ’ዩ ኣብ መኣዲ ትምህርቲ ዝሳተፋ ካብ ኮለጅን ዩኒቨሪሲቲን ዝምረቓ፡ ኣብ ፖለቲካዊ ስራሓት ዝሳተፋ ደቂ
ኣንስትዮ የለዋን ማለት ኣይኮነን። ኣለዋ’የን። ግን ኣዝየን ውሑዳት ምስ ውሕስነት ዘይብሉ ትካቦ ዝመስል መሰላት’ዩ።
ስለዚ ከኣ ዓለም ለኻዊት መዓልቲ ደቂ-ኣንስትዮ 8 መጋቢት ( ማርች 8) ከም ዕለት ብኹለን ደቂ-ኣንስትዮ ትዝከርን
ትኽበርን ‘ኳ እንተኾነት፡ ምረት ናይ’ቲ ወጽዓን ንዕኡ ዝገልጽ ጭርሖን መንጽር ክረአ እንከሎ ሓደ ኣይኮነን።
ዘተኣማምን ሰላም ኣብ ዘለወን፡ ትርጉም ክብረት ሰብኣዊ መሰላት እኹል ኣገንዝቦ ኣብ ዝተወነነለን ሃገራት፣
ደሞክራስያዊ መሰላት ብሓሳብን ብተግባርን ኣብ ዝተኸብረለን ሃገራት፣ ሕቶ ቁጠባ ኣብ ዝተመለሰለን ሃገራት፣ ጾታዊ
ማዕርነት 70 ክሳብ 80 % ኣብ ዝተፈትሓለን ሃገራት ዝርከባ ደቂ-ኣንስትዮ ኣብ ዕለት 8 መጋቢት ኣብ መድረኽ ወጺአን
ዘሰመዓኦ መደረ ብወሳኒ መልክዑ ታሪኽ ንምዝካር ዝኣክል’ዩ።
ኣብ ኤርትራን መሰል ኣብ ትሕቲ ፍጹም ምልኪ፡ ስእነተ ሰላም፣ ዓሚቕ ድሕረትን ድኽነትን ዘለወን ሃገራት ዝርከባ
ደቂ-ኣንስትዮ ዘልዕላኦ ጭርሖን ዘስመዓኦ ድምጽን ግን ፍጹም ናይ ትሕዝቶ ፍልልይ ዘለዎ’ዩ። ብስእነት ሃገራዊ ሰላም
ወላድ መኻን ኮይና ኣብ እህህታን ቃንዛን ትነብር ኤርትራዊ ኣደ፣ ዕለታዊ ትበልዖ ስኢና ብዕርቃንን ሓለንጊ ጥሜትን
ትግረፍ ዘላ ኤርትራዊ ኣደ፣ ኣልቦ ደገፍ ባህሪያዊ ጾር ጥንስን ሕርስን ምሕደራ ስድራ ቤትን ኣብ ዝባና ዝተጻዕና
ኤርትራዊት ኣደ፣ ሃለዋት በዓል ቤታ ጠፊእዋ ኣብ ሰንፈላል ትነብር ኤርትራዊ ኣደ፣ በስገዳድ መርወይቲ ስምዒት
ብብልሽውና ዝተቖማጥዑ በብደረጃኡ ዝርከቡ ሰበ-ስልጣን ህግደፍን ናብኦም ቅርበት ዘለዎም ሰብ ገንዘብን ብምዃን
ኣእምሮእን ዝተመዛበለን መጻኢ ዕድለን ዝጸልመተን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዓለም ለኻዊ በዓል ደቂኣንስትዮ 8 መጋቢት ዘልዕላኦ ጭርሖ ፍሉይን ነተሃላልዋአን ዘንጸባርቕን ክኸውን ባህሪያዊ’ዩ።
ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮ ንዓለም ለኻዊ በዓል 8 መጋቢት ንምጽንባል ካብ ብሕጂ ምድላዋት ክገብራ እንከለዋ፡ ንስለ
ዝኽሪ እታ ዕለትን ይግበር ስለ ዘሎ ንሕና’ውን ንግበር ዘይኮነ፡ ኤርትራን ህዝባን ንዝርከብሉ ጭቡጥ ፖለቲካዊ፣
ቁጠባዊ፣ ጸጥታዊ፣ ማሕበራዊ፣ ባህላዊ ብርሰትን ዲፕሎማስያዊ ተነጽሎን ዘንጸባርቕ ክኸውን ኣለዎ። ብስም ህዝብን
ሃገርን ንዝሽቅጥ ዘሎ እንኮ-ሰባዊ ስርዓት ብሓይሊ ሓሳብ ዝሃርም፡ ናብ ግብራዊ ቃልሲ ድማ ዝዕድም ምድላው ክኸውን
ይግባእ። ካብ ሕሉፍ ተሞክሮኦም ንዘይመሃሩ “ንሕና ንሱ”መሪሕ ጭርሖኦም ንዝገበሩ ኣምለኽቱ ብብሩህ ዘቃልዕ፣

ኣብ ደምበ ተቓውሞ ብሓፈሻ፡ መሪሕነታዊ ኣካላት ድማ ብፍላይ ዝጸንሐን ዘሎን ጸረ-ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ለውጢ
ዝኾነ ዓንቃፊ ኣረኣእያን ተግባርን ብእሩም ኣገባብ ዝገርሕ፣ ሃገርና ሃገርና ዘቐድም ዘይኮነስ ህዝብና ሰብኣዊ ክብርና
ዘቕድም ጭርሖታት ዝስመዓሉ መድረኽ ክኸውን ኣለዎን ይግባእን።
ዓለም ለኻዊ በዓል ደቂ-ኣንስትዮ ብታሪኻውነቱ ናይ ደቂ-ኣንስትዮ ይኹን ‘ምበር፡ ደቂ-ኣንስትዮ ፍርቂ ኣካል ሕብረተሰብ ከም ምዃነን መጠን ናይ ኩሉ ሕብረተ-ሰብ በዓልን መቃለሲ መድረኽን’ዩ። ስለዚ፡ ኤርትራውያን ደቂ-ኣንስትዮን
ደቂ-ተባዕትዮን ብሓባር ብተገዳስነት ምድላዋት ክንገብረሉ፡ ንመፈተሺ ዝተዘርገ ሓድነትናን መመንጨዊ መፍትሒ
ጸገማትና ዝኾነ ሓሳባትን ክንግልገለሉ ይህልወና። ኣብ’ዚ መድረኽ’ዚ ብሰንኪ ዘቤታዊ ጸላኢና ስማዊ መንግስቲ
ህግደፍን ልጓም ኣልቦ ሃላሊ መራሒኡን ከም ጥሙር ህዝብን ልኡላዊት ሃገርን ኣብ ንቡር የለናን። ንቡር ፖለቲካዊ
ምሕደራ ካብ ዝሕረመና ነዊሕ ዓመታት ዘቑጸርና’ኳ እንተኾና፡ ግን ኣይከም ሎሚን።
ሎሚ ተቓውሞና ኣንጻር ስማዊ መንግስቲ ህግደፍ፡ ኣብ ደሞክራስያውያን ሃገራት ንዕዘቦ ከም ዘለና ናይ ፖለቲካዊ
ስልጣን መን ሓዘ ውድድር ኣይኮነን። ብህዝባዊ ክትዕ ዝጸደቐ ህዝባዊ ደሞክራስያዊ ሃገራዊ ቅዋም ሃልዩስ፡ ዓንቀጽ
ክንዲ ተጣሒሱ ተደፊሩ ይከበረልና፡ ነዚ ዝጠሓሱ ብሕጊ ይተሓተቱልና ተቓውሞ ኣይኮነን። ሃገራዊ ሰላምን
ተወዳዲርካ ዝርከብ ናይ ስራሕ ዕድላትን ሃልዩስ ብኣድልዎ ይንፈገና ኣሎ ይተኣረመልና ሕቶን ተቓውሞን ኣይኮነን።
ብምርጫ ኣብ ስልጣን ዝደየበ፡ ንህዝቢ ዘኽብርን ዝፈርሕን ሓላፍነታዊ መንግስቲ ሃይልዩስ ናይ ፖለቲካን ሕልናን
እሱራት ይፈትሑ፡ ልኡላውነትና ይከበር፡ ብዘይኣፍልጦና ዝግበር ዝኾነ ይኹን ስምምዓት ደው ይበል፡ ብዛዕባ ሃገርና
እኹል ሓበሬታ ይወሃበና …ወዘተ ዝብል ተቓውሞ ኣይኮነን።
ከምቲ ተጋዳላይ ግርማይ ወዲ ፊተውራሪ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ሓደ ኤርትራዊ መዲያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ-መጠይቕ፡
ኣብዘይ ህላወ ህዝባዊ ሃገራዊ ቅዋምን ብህዝቢ ዝተመርጸ መንግስትን፡ እሱራት ይፈትሑ፣ ዶባና ይተሓንጸጽ፣ ቅዋም
ይተግበር ዝብል መልእኽቲ ናብ መን ኢና ነቅርቦ ዘለና? ከምኡ ዓይነት ጻውዒት ምግባር፡ ነቲ ብህዝባዊ ቃልሲ
ክቡርቆቕ ዘለዎ ጸላኢ ሕጋውነት ምልባስዩ’ሞ ንኸይድገም ክእረም ይጽውዕ ክብል ዝገለጾ፡ ሕቶናን ተቓውሞናን
ህግደፍ ክምልሰልና ንጽበዮ ዘይኮነ፡ ብሕቡር ቅልጽምና ተቓሊስና መሰልና ነረጋግጸሉ መልእኽቲ’ዩ ክኸውን ዘለዎ።
ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ደሞክራስያውያን ሃገራት ንነብር ኤርትራውያን፡ ኣህጉራዊ በዓል ደቂ-ኣንስትዮ፡ ብግቡእ
ቅድመ ምድላዋል እንተገይርናሉን ንእተተዋሲእናሉን ምስ ዘሎ ስሉጥን ዝተራቐቐን መራኸቢታት ትርጉም ዘለዎ
ስራሕ ክንሰርሓሉ ንኽእል መቃለሲ መድረኽ ምዃኑ ኣየማትእን። ብፍላይ ንዓና ንኤርትራውያን ዓለም ለኻዊ በዓል
ደቂ-ኣንስትዮ 8 መጋቢት ካብ’ቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ዝሓሰመን ዝኸፍን ኣሰካፊ ኩነታት ንርከበሉ ወቕቲ ትኽበር
ብምህላዋ ፍሉይነት ኣለዋ።
ሎሚ ስማዊ መንግስቲ ህግደፍን መራሒኡን ብስም ህዝቢ፡ ስውኣትን ልኡላውነትን ተሸፊነምሉ ዝነበሩ ካባ ተመናኒሁ
ዕርቃኖም ዝወጽእሉ፡ ቃልሲ ኣንጻር ህግደፍ ምርጫ ዘይኮነ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ዝውስን ግዴታ ኣብ ዝኾነሉ
ወቕቲ፡ መን ኣሎ ድምጻዊ፡ መን ኣሎ ፍሉጥ ናይ ሙዚቃ ባንድ ኢልና ንመርጸሉ፡ ተኻሪና እስክትሽምን ንብለሉን
ንስዕስዓሉን መድረኽ ኣይኮነን።
ካብ’ዚ ገጢሙና ዘሎ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ከቢድ ፈተነ እንኮ መዋጽኦ፡ ካብ ብግዝያዊ ስምዒታዊ ረስኒ ምግላብ፡
ብፖለቲካዊ መትከል እንክዕቀን ሚዛን ዘይብሉ ንሰብን ክብሪ ሰብን ዝንዕቕ ሃገረይ ሃገረይ ተቖጢብና፡
ደሞክራስያውያን ምሁራትን ህዝባውያን ደሞክራስያውያን ሰብ ተሞክሮን ዓዲምና ብዛዕባ ሽግርናን መፍትሒኡ
ብዕምቆት ንዛተየሉን’ዩ ክኸውን ዘለዎ። ካብ ርሑቕን ቀረባን ግዜናን ገንዘብናን ኣጥፍእና ተኣኻኺብና ከነብቅዕ
መግለጺ 8 መጋቢት ብምንባብን ሳዕሳዒትን ክንዛዝሞ ምስቲ መድረኻዊ ጠለብ ዝኸይድ ከምዘይኮነ ካብ ሕጂ ብሓላፍነት
ክንግንዘብ ኣለናን ይግባእን።
ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ 25-02-2019

ኣገዳሲ ሐበሬታ ኤትራውያን ተቀማጦ ስዊዝ

ክቡራትን ክቡራንን ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን ሕግን፡ ነበርቲ ስዊዝ፡ ብምኽንያት ዓለም-ለኸ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ እንገብሮ መደብና ብኽብሪ ንዕድም። ተዋሳኺ ሓቤሬታ +41762504932

Image may contain: text

لسيدات/السادة المحترمين،
الي الارتريين المقيمين في دولة -سويسرا ومناضلين للعادلة،
يطيب لنا ان ندعوكم في حفلنا الذي يقام بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
لمزيد من المعلومات ، الرجاء الاتصال بالرقم التالى ٤١٧٦٦٢٥٠٤٩٣٢ +

Image may contain: text