ይኣክል ዲሲ፤ ንትጽቢታት ህዝቢ ክበቕዖ ድዩ?

ዲሲ ተጠማቲት ናይ ቀልሲ ግንባር..ግን ነዚ ትጽቢት ዝበቅዕ ምንቅሳቓስን ምልዕዓልን ምድላውን ይርኤ ኣሎ ድዩ?

ኤርትራውያን ዲሲን ከባበኣን ናይ ይኣክል ባይቶ ኣብ ምምስራት እብ ዝነጥፍሉ ዘሎዉ ግዜ፡ ንመንፈስን ዕላማን ይኣካል ማእከል ዝገበረ፡ ሰፊሕ፡ ስጡም፡ ኣሳታፊ፣ ብዙሕነት ዝመለለይኡ ውደባ ክገብሩ ትጽቢት ይግበረሉ እዩ ዘሎ። ብብግዚኡ፡ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ዝርኤ ዘሎ ሰፊሕን ሕኑንን ተሳተፎ ህዝቢ ንተቓለስቲ ዲሲን ከባቢኣን ሓያል ብድሆ እዩ።

ዲሲ፡ ማእከል ቃልሲ ንፍትሒ ስለ ዝኾነት፡ ኣብዚ መድረኽ ህዛቢዊ ማዕበል፡ ኣገዳስን መሪሕ ግድን ክትጻወት እዩ ትጽቢት ዝግበረላ ዘሎ። ነዚ ንምብቃዕ ዓቢን ከቢድን ሓላፍነት እዩ። “ዲሲ እንተሰኒፎም ወይ ጸገም እንተገሮም፣ ቃልሲ ይኣክል ክህሰ እዩ” ዝብሉ ኣይሰኣኑን እዮም።

ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ዲሲ፡ ናይ ኣመሪካ ኮንግረስ ኣብ ዲስ፡ ናይ ዓለም ኤምባሲታት ኣብ ዲሲ፡ ወጻኢ ጉዳይ ኣመሪካ ኣብ ዲሲ..ዝበዝሔ ኤርትራውያን ዝቐመጡሉ ካባቢ ዲስ ..እዚ ጸጋታትን ዕድላትን ሕሉፍ ናይ ቃልሲ ታሪኽ ዲስን ንዲሲ ተጠማቲት ናይ ቃልሲ ግንባር ይገብራ።

እንተኾነ፡ ልዕሊ እዚ ኣብ ኩሉ ከተማታት ዓለም ዝግበር ዘሎ ናይ ይኣክል መስራቲ ኣኻብታትን ውደባን ትኸወን፡ ካብኡ ብዝተረፈ፡ ማዕረኡ ክትከውን ይግብእ እንተተባህለ ዘይወድዓዊ ትጽቢት ኣይኮነን፡፡ ግን፡ ነዚ ትጽቢት ዝበቅዕ ምንቅሳቓስን ምልዕዓልን ዝካየድ ዘሎ ኣይመስልን። ጽብብ ከይትብል ይፍራሕ እዩ ዘሎ። ከም’ቲ ዝጸንሔን ዝርኤ ዘሎ ኣካይዳን፡ ማለት፡ እቶም ኣብ ምንቅስቓስ ዝጸንሑን ዘለዉን፡ እንተ ብስልኪ እንተ ብተክስት እንተ ብኢመይል ተጻውዊዖም ንበይኖም ከይገብርዎ እሞ ብኩሉ ሸነኹ ጸቢብ ከይከውን ብእዋኑ፡ ቀያሕቲ ናእሽቱ መብራህቲ ውልዕ ውልዕ እየን ዝብላ ኣለዋ።

ግዜ ሂብካ: ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ከድሊ እዩ።

ባይቶ ይኣክል ንምትካል ኣብ ኣመሪካ ካናዳ ኣውራጳ ከምኡ’ውን ኣውስትራልያ ዝተገበረ መስራቲ ኣኻባታት፡ ቅድሚ ሕጂ ተራእዩ ዘይፈልጥ ብዝሒ ህዝቢ ዝተሳተፎ ምንባሩ ኣብ ዜናታት ንዕዘብ ኣለና። እዚ፡ ብዝሒ ተሳታፊ ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ፡ ተሳትፎ መንእሰያትን ደቀ-ኣንስትዮን ጎሊሁ ዝተራእየሉ ዕዉት ኣኸባታት እዩ ነይሩ። እዚ መስራቲ ኣኸባታት፡ ብቐሊሉ ዝመጸ ዘይኮነስ፣ ግዜ ተወሲዱ፡ ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ከም ዝተገብረሉ ካብ ወደብቲ ዝተርኽበ ሓበረታ የረጋግጽ።

“ኤርትራውያን ኣብ ዝርከብሉ፡ ገዛ-ገዛ እንዳኸድና፡ እብ ቤተ-ክርስትያናት፡ መጻጊድ፣ ኣብ ቦታ ንግዳዊ ትካላት (ታክሲታት ደው ዝብላሉ፡ ቤት መገቢ)ተዋፊርና ሰፉሕ ዕዉት ኣኸብታት ክንገበር በቒዕና” እዮም ዝብሉና ዘለዉ፣ እቶም ዝወደቡ።

ሕጂ እንተስፍሕዎ’ ምብር ተደዋዊሊም እዮም ዝገብርዎ ነሮም..

ከምዚ ዓይነት ሓሜታ ጸኒሑ እዩ። እቶም ንወዕሎ ዲሲ ከም ሰብ ወራይ ኮይኖም ዘዓወቱ ኣሕዋትን ኣሓትንን: ንህዝቢ ዲሲን ከባቤኣን ግን ዛጊት ኣብ ኣኸባታት ይኣክል ብብዝሒ ከሳትፍዎም ኣይከኣሉን ዘለዉ። እቶም ካብ ዲሲን ከባቤኣን ኣብ’ታ ናይ ሰሜን ኣመሪካ ባይቶ ዝተወከሉ ሰለስተ ኣባላት ዘካየድዎ ኣኸባታት: ብመጠን ብዝሒ ህዝቢ ዲሲን ከባቢኣን: ቁንጣሮ እዮም ነሮም እንተተባህለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ኣይኮነን። ንምንታይ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዝግብኦ እኳ እንተኾነ፡ ሕጂ፡ እቲ ዝጸንሔ ጸቢብ ኣካይዳ ብምስፋሕ፡ ኣቐዲሞም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ዘይተሳተፉ ምርካብን ኣብዚ ታሪኻዊ ናይ ምስረታ ኣኻባ ከሳተፉ ብመዕዳማን ጽዑቕ ህዝባዊ ወፈራን ምልዕዓልን ክግበር ጻዕሪ ምክያድ ዘደሊ ይመስል። እዚ ከይገበርካ ተጓይኻ ኣኸባ ምግባርን ኣካየድቲ ምምርጻን ሓያል ናይ ይኣክል ውደባ ክፍጥር ኣይክእልን፡፡

ናይ ሓደ ወርሒ ጹዑቕ ህዝብዊ ወፈራ ኣብ ዲሲ ከድሊ እዩ..

ነዚ ንምግባር፣

  1.  ብውሑዱ ናይ ሓደ ወርሒ ጹዑቕ ህዝብዊ ወፈራ ኣብ ዲሲ፡ መሪላንድ፣ ቨርጂንያ ወፈራ ክግበር፡ ነዚ ዝፍጽማ ናይ ምልዕዓል ኮሚተ ክቖማ፡
  2.  ቀዳም-ቀዳም ክሳብ ዕለት መስራቲ ኣኸባ ብዛዕባ ምስረታ ባይቶ ይኣክል ኣብ ረድዮ ረክላም ክግበር
  3. ንኣኸባ ዝዕድም ወረቓቕቲ (ፍላየር) ኣብ ቤተ-ክርስትያንትን መሳጊድን ኣብያተ ንግድን ክዝርጋሕ። ኤርትራውያን ዝኣትዉዎ ቤተ መግብን እንዳ ቡንን ናይ መግቢ መሸጣ ትካላት ( Safeway, Giant, Shoppers)
  4. ቅድሚ ከልተ ሰሙን መዓልቲ ኣኸባ፣ ኣብ ህቡባት ሚድያታት፡ ኣሰና፡ ኤሪ-ሳት፡ ፋኑስ ነተዎርክ፡ ረድዮ ኤረና..ክቃላሕ ምግባር

    መስከረም 10/04/2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *