እስከ ንትዓዘብ ከባብና እዚ ሽፉን ዓለም ውሽጡ ዘይተፈልጠ …ብርሃነ ተስፋይ . ኢ ሃገር ጀርመን. 12/17/2014

እስከ ንትዓዘብ ከባብና
እዚ ሽፉን ዓለም ውሽጡ ዘይተፈልጠ
ከምዓባስ ትም ኢሉ ከይዛረብ ዘስቀጠ
ምስ“ዚ ኩሉ ጉደ ምስቲ ገዚፍ ዕላጁ
ምስ ኩሉ ገበኑ ምስቲ ሓንጀመንጁ
ጥዑምን ምቁርን መታለሊ አዋጁ
ብዯገ ዘብለጭልጭ ንውሽጡ ገዱፉ
ናይዛ ዓለም ፍርዱ ኾይኑዎ ድዩ ማሲኑ
ወይስ ጥርዓን ድቂ ሰባት“ዩ ሰማዒ ሲኢኑ
አለው ቡዙሓት ሕማቃት ኪኢላታት ዝመስሉ
ንቡዙሓት ጥዑያት ለኪሞም ዝዓንው
ውሽጥም ዘይተፈልጠ ናይ ተንኮል ገዋኑ
ንክፍአት ዯቂ ሰባት ወትሩ ዘጋንኑ
ጉዶም ዘይተፈልጠ ውሩቃት ብዯገ
በዛ ተቀያያሪት ዓለም ክንዯይ“ዩ ዘይጋገ
ምልኪ ሓይሊ ተቆጺሩ ክንዯይ ንብረት ዘይተገበተ
ስልጣን ንምብሓት ኣንታይ ዘይግበረ
ሬሳ ቀረንቀራ ናይ አስኬረን መቃብር
ክቡር መሰል ኮይኑ ንቡዙሓት ዝጥብር
ቡዙሓት ዘጥፈኤ ብብልሓት ብምስጢር
ንሓሳብ የታልል ንኣእሙሮ ዝቅይር
ብማዕዶ ክትርእዮ ከምኒ ማዕድነ ወርቂ
ኣብ ጌጋ የውድቅ ብናይ ትምኒት ቀብጢ
ብውሽጡ ባዶእኾ“ዩ ዘየብሉ ሓቂ
ክፈእ ዝዕጣቁ ነውርም መስተናዓቂ
ኣለው ወራዙ ናይ ማዕዶ ናይ ጊዜ ውሩያት
ብአፎም ጥቁዋት ብተግባር ግዕዙያት
በጀኻ ኣንነት ዘይብሎም ብልሐት
ወትሩ ኣንቀድዓውቲ ናይ ታሪኽ ጉሓፋት
ውዲሴ ንምድላይ ወርትሩ ዝብሉ ቁሊሕ-ምሊሕ
ክፍአቶም ግን ብዙሕ“ዩ ብሓቂ ዘስኻሕኽሕ
ከምኡ“ውን አለው በላሕቲ ንምምሳል ገጾም ዘጸልምው
መሰረቶም ሑጻ ቀልጢፎም ዝዓንው
ምምብሃቅ ዝአመሎም ኣብ ትምኒት ዝነብሩ
ኣብ እዋን ሰላም ቀባጻት ዝመስሉ
ኣብ እዋን ክተት ድኽመታት ዝቆጽሩ ተንኮል ንምእላም ከይዯቀሱ ዝሓድሩ
ረዘንቲ ይመስሉ ውሽጦም ይመርሙሩ
ድሓር ምስተፈልጡ አዚዮም ከይሓፍሩ
መድረኽ ከየርክቦም ጥርሖም ከይኾኑ
ክንዯይ`ውን ጠማማት ሃኻያት ኣለው
ብሙኡዝ ቃላቶም ልቢ ሰብ ዘቅልቡ
ከም ዓበይቲ ሰባት ጭሕሞም ዘጻዕድው
መኸርቲ ይመስሉ ከፍሩሱ ዝሓድሩ
ንወጽዓ ንቃለስ ካብ ናይ ሰብ ኢድ ጨካን
እቲ ክቡር ዕላማ ኣይትንከፍን“ዩ ድሓን
ነስተውዕል ንጠርነፍ ነጻሪ ገበና
ኤርትራ ነድሕና ምስሕሓብ ገድፍና
ሓበን ክስምዓ ክብርቲ ሃገርና
እንተኮነ ኣለው ጎየይቲ ናብቲ ሓድሽ ህንጻ ውሻጠ
ህዝቢ ኤርትራ ግን ነዚ ብፍጹም ነይህንጠ
ዕላሙኡን ተግባሩን ኩሉ ከየፍለጠ
ወርቂ ይኩን ኩሉ ዘብለጭልጭ ከቶ ይትረፈኒ
ቅሳነት ምስ ሓርነት እዩ ዘህርፈኒ
ሓድነት ጥርናፈ ምስ መሰል እዩ ዘብህገኒ
ድሞክራስያ ምስ ምዕባሌ እዩ ዘኩርዓኒ
ህዝቢ ካብ ወሰነ ናይ መጻኢ ሃሙ
ካብ ነዊሕ እንካብ መረጸ ኽዕዘብ ሳዕቤኑ
ስጋብ ፍጹም ዓወት ነይፍለ ካብ ጎድኑ
ዕጥቀይ ነይፈትሕ ብወይጦታት ጉሓላሉ
ታሪኽ ነባሪ“ዩ አይምሰልኩም ከምኡ
ታሪኽ ክብረት“ዩ ኣብ ኤእዋኑ
ኤርትራ ሃገርና ብተስፋ ዘይቆርጹ ዯቃ ክትድበስ እያ
ብርሃነ ተስፋይ . ኢ
ሃገር ጀርመን

 

http://gereger.com/

ኣገዳሲ መጸዋዕታ፡ ርድኢትን ተራን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኮሚሽን መርማሪት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት (UN Commission of Inquiry on Eritrea) 12/18/2014

መርበብ ሲቪላዊ ማሕበራት ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ
Network of Eritrean Civil Societies in Europe (NECSEurope)
1214 Vernier – Geneva – Switzerland –
EritreanCivicOrg@yahoo.com
ኣገዳሲ መጸዋዕታ፡
ርድኢትን ተራን ደለይቲ ፍትሒ ኣብ ኮሚሽን መርማሪት ኩነታት ሰብኣዊ
መሰላት (UN Commission of Inquiry on Eritrea)
ክቡራት ነበብቲ፡ መርበብ ኤርትራውያን ሲቪካዊያን ማሕበራት አብ ኤውሮጳ
(መ.ኤ.ሲ.ማ.- ኤውሮጳ)፡ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስን ፍትሕን ነጊሱ፡ ሰብኣዊ
መሰላት ዜጋታት ንክኽበር፡ እጃሙ ንምዉፋይ፡ ኣብ 2002 ዝቖመ፡ ምስ ኩለን
ፖለቲካዊ ዉድባት ማዕረ-ርሕቐት (equidistance) ሒዙ ንኽጓዕዝ ዝጽዕት፡
ናጻ ጽላል 8 በርጌሳዊ ማሕበራት ኢዩ። መርበብና፡ ነዚ ጽሑፍ’ዚ ንምቕራብ
ዝደረኾ ረቛሒታት፡ ውድብ ሕቡራት ሃገራት (ው/ሕ/ሃ/)፡ ንሕሰም ናይቲ ዓጋቲ
ዝሰኣነ፡ ማዕበላዊ ስደት ህዝብና፡ ሂብዎ ዘሎ ጠመተን፡ ኣቝምዎ ዘሎ ኮሚሽን
መርማሪት ኩነታት ሰብኣዊ መሰላትን (UN Commission of Inquiry
on Eritrea) ብዘርኢ፡ ሓበሬታ ንምሃብ፡ ዕማም’ታ ኮሚሽን ንኽዕወት፡ ከም
ዜጋታት ብሓፈሻ፡ ከም ደለይቲ ፍትሒ ከኣ ብፍላይ፡ ክንደፍኣሉ ዘሎና
ነጥብታት ብምድማቕን፡ ክንዓሞ ዝግባእ ዕዮ ብምንጻርን፡ ዘየላቡ መጸዋዕታ
ንምምሕልላፍ ኢዩ።
እምበኣር፡ ኩላትና ከም እንፈልጦ፡ ሎሚ ሃገርና ኤርትራ፡ ኣብ ዓለም መለለዪኣ ፡
ከም ምንጪ ሰደድ ብሉጽ ኣቑሑት ዘይኮነትሲ፡ ምንጪ ቐጻሊ ስደት ህዝባ፡
ብቐንዱ ከኣ ተረከብቲ ሃገር ዝኾኑ መንእሰያታ ብምዃና፡ ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ
ብዝሒ ስደተይኛታት ዝልእካ ሃገራት (top exporters of refugees) ፡
ኣስሚይዋ ኣሎ። ጠንቒ ናይዚ ስደት፡ ኣብ 1991 ብመደያይቦ መሬታዊ
ሉኡላዊነት (Territorial Sovereignty) ፡ ኣብ ስልጣን ዝሓኾረ’ሞ፡
ክንዮ ምስ ህዝቡ ምብኣስ ፡ ሰላም ጎረባብቱ ዝዘርግ፡ ጠላም ስርዓት ህግደፍ’ዩ።
ብዓንተቦኡ፡ ብስርዓተ-ሕጊ ዘይምእዘዝ መንግስቲ፡ ሰብኣዊ መሰላት ህዝቢ
ክሕሉ ምጽባይ፡ ግርህነት’ዩ። ኣብ ኤርትራ ተጋሂሱ ዘሎ ዓይነት ሰብኣዊ መሰላት
ካብ ምዝርዛር፡ ብግልባጡ ምናልባሽ ብወዝቢ ዝተኸብረ ሰብኣዊ መሰል
እንተልዩ ሃሰስ ምባል ክሓይሽ’ዩ። እሱ’ውን ኣብ ቕሚጦ ሓሰር፡ መርፍእ ከም
ምንዳይ እዩ ክኸውን። ክንዲ ዝኾነ፡ ስርዓት ህግደፍ ደይ መደይ ኢሉ ካብ
ዝፈጸሞ፡ ሰፊሕ ዝርጋሐ ዘለዎ (systematic and widespread) ፡
ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት፡ ነቶም ፍሩያት ጸኒሕና፡ ክንጠቕስ ኢና። ቐንዲ ጠንቂ ናይቲ ስደት፡ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ኣብ ኤርትራ
ሙኻኑ፡ ንሕብረተሰብ ዓለም ንምግላጽ፡ ሳላ እቶም ብሃገሮም ዝስገጉ
ኤርትራውያን፡ ደለይቲ ሰናይ ኤርትራ ዝኾኑ ወጻእተኛታት፡ ትካላት ተጣበቕቲ
ሰብኣዊ መሰላት፡ በርጌሳዊ ማሕበራት፡ ምሁራን፡ ኪኢላታት ሕጊ፡ ኣካየድቲ
መራኸቢ ብዙሃን፡ ምንቕስቓሳት መንእሰያት፡ ማሕበራት ደቂ-ኣንስትዮ፡
ፖለቲካዊ ዉድባት፡ መራሕቲ ሃይማኖት፡ ዘይመንግስታዊያን ትካላትን ካልኦት
ኣብዚ ክጥቐሱ ዘይተኻእለ ደለይቲ ፍትሒ ዘካየድዎ እኩብ ድምር ጻዕሪ፡ ቤት
ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዉድብ ሕቡራት ሃገራት (ዉ/ሕ/ሃ/) UN Human
Rights Council ኣቓልቦ ሂብዎ። ብመሰረት’ዚ፡ እቲ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ
መሰላት ዉ/ሕ/ሃ/ ኣብ ናይ ሓምለ 2012 ውሳኒኡ፡ ነቲ ብህሎ ኣብ ኤርትራ
ብደይ መደይ ዝፍጸም፡ ሰፊሕ ዝርጋሐ ዘለዎ ምግሃስ ሰብኣዊ
መሰላት፡(allegations of systematic and widespread
violations of human rights) ዝምርምርን ዘመጻርይን፡ መዝነት
(mandate) ፍሉይ ጸብጻቢ/ት መስሪቱ።
ምስ’ዚ ብዝሳነ፡ እቲ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዉ/ሕ/ሃ/፡ ኣብ ጥቕምቲ
2012፡ ሓንቲ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዝድሕረ-ባይታኣ፡ Ms Sheila B.
Keetharuth ንዝተባህለት ምኵርቲ ኪኢላ ጓል ሞሪሸስ፡ ከም ፍልይቲ
ጸብጻቢት ዉ/ሕ/ ሃ/ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ (Special
Rapporteur on the situation of human rights in
Eritrea) መዚዙዋ። እታ ፍልይቲ ጸብጻቢት፡ ነቲ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት
ንምምርማር፡ ናብ ኤርትራ መእተዊ ፍቓድ፡ ብተደጋጋሚ ን’መንግስቲ’ ሓቲታ፡
ከም ልማዱ ኣጽቒጡ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ነቲ ምቛም መዝነታ፡ ‘ፖለቲካዊ ጸግዒ
ዘንቐሎ (politically-motivated) ዉሳነ’ዩ’ ኢሉ ነጺጉዎ።
እታ ፍልይቲ ጸብጻቢት፡ ኣብ ኤርትራ ናይ ምእታው ኣኽእሎ’ኳ (access)
እንተዘይረኸበት፡ ምስ ኣብ ኤውሮጳ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ
ብምርኻብን፡ ናብተን ምስ ኤርትራ ዝዳወባ፡ ሓደ ሓደ ሃገራት ከይዳ፡ ኣብኡ ምስ
ዘለዉ ኤርትራዉያን ስደተኛታት ቓለ-መሕትት ብምግባር፡ ሓበሬታ ክትእክብ
ጸኒሓ። ድሮ ናብ ጂቡቲን ኢትዮጵያን ከይዳ ንስደተኛታት ኣዘራሪባ ኣላ። ኣብ
ኤውሮጳ እውን ኣብ ስዊዝ፡ ጀርመን፡ ጣልያን፡ ማልታ፡ ንዝርከቡ ስደተኛታት
ተመሳሳሊ ርክባት ኣካይዳ። ክሳብ ቱኒዝያ ከይዳ’ውን፡ ነቲ ኩነታት ስደተኛታት
ተኸታቲላ። ንሳ፡ ኣብ 13 ግንቦት 2014፡ ኣብ ዘቕረበቶ 2ይ ክፋል ጸብጻባ፡
ብዘካየደቶ ምምጽራይ፡ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ፡ ዛጊት ከም
ዘይተመሓየሸ፡ እኳ ደኣ በብእዋኑ እንዳበኣሰ ይኸይድ ምህላዉ፡ ፡ ንቤት ምኽሪሰብኣዊ መሰላት ዉ/ሕ/ ሃ/ ሓቢራ። (ነቲ 1ይ ጸብጻባ፡ ኣብ 28 ጉንበት 2013 እያ
ኣቕሪባቶ።)
እቲ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት፡ ኣብ ናይ 27 ሰነ 2014 ኣኼባኡ፡ ኣብቲ
ዝቐረበሉ ጸብጻብ ተሞርኵሱ፡ ነቲ ብመሪሕነት ሶማሊያ ተሰናዲዩ፡ ብፈረንሳ
ዝተደገፈ (co-sponsored)፡ መርማሪት ኮሚሽን ንኽትቐውም ዝቐረበ
ንድፊ ኣጽዲቑ። ነቲ ብሰብ-መዚ ኤርትራ ብቐጻሊ፡ ኮነ ኢልካ ዝፍጸምን፡ ሰፊሕ
ዝርጋሐ ዘለዎ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላትን መሰረታዊ ናጽነትን ኣትሪሩ ኮኒኑ።1
ነቲ
ብህሎ (allegation) ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንምምጽራይ፡
ንሓደ ዓመት እተገልግል፡ እታ ፍልይቲ ጸብጻቢት እትርከባ፡ ሰለስተ ዝኣባላታ
መርማሪት ኮሚሽን UN Commission of Inquiry (COI) on
Human Rights in Eritrea ኣቝሙ። እቲ ቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት፡
ካብቲ ዝጸንሐ ጽፍሒ ፍልይቲ ጸሓፊት፡ ናብዚ ሓድሽ ኣቓዉማ ኮሚሽን
ንኽብርኽ ምውሳኑ፡ ነቲ ኣተሓሳሳቢ ጉዳይ፡ ዝሃቦ ግቡእ ኣድህቦ ዘንጸባረቐ፡ ሓደ
ዓቢ ስጉምቲ ንቕድሚት ኢዩ፡ ክበሃል ይከኣል።
እታ ኮሚሽን፡ ንምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብዘርኢ፡ ዘይተነጸሩ ነጥብታት
እንተልዮም፡ ከምዝንጸሩ ብምግባር፡ ዉድዓዊ ሓቕታት ከተቕምጥ ትጽቢት
ይግበረላ። እታ ኮሚሽን፡ ምርመራታት እተካይደሎም ቐንዲ ስርርዓት፡ ንሰባት
ብሃውሪ ኣብ ትሕቲ ቐይዲ ምእታውን ካብ ሕጋዊ መስርሕ ወጻኢ ዝግበር
ምርሻንን (arbitrary detention and extrajudicial executions)፡
ስቕያት ደቒ-ሰባትን ኢ-ሰብኣዊ ኣተሓሕዝኦምን (torture and
inhumane treatment)፡ ምግሃስ መሰላት ናጽነት ሃይማኖት፡ ሓሳብካ
ምግላጽን ካብን ናብን ምንቕስቓስን (violations of freedoms of
religion, expression, movement)፡ ግዱድ ዕዮ(forced
labour)፡ ምዉፋር ቖልዑ ኣብ ዕዮ (child labour) ፡ ግዱድ ወተሃደራዊ
ዕስክርናን (forced military conscription)፡ ምስ መወዳእታ ዘይብሉ
ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝተኣሳሰር፡ ግዱድ ወተሃደራዊ ዕስክርና ቖልዑትን
የጠቓልል።
‘መንግስቲ’ ኤርትራ ብመገዲ ኣምባሳደሩ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያን ኣየርላንድን፡
ኣቶ ተስፋሚካኤል ገራህቱ (ወዲ-ገራህቱ) ኣቢሉ፡ ነቲ ምምስራት ናይታ
ኮሚሽን፡ ‘ብጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት ዝተጐልበበ፡ ፖለቲካዊ ጸግዒ ዝደፋፈኦ
ብህሎ ኢዩ’ ክብል ነጺግዎ። እቲ ኣምባሳደር፡ ኤርትራ ብድሆታት ሰብኣዊ
መሰላት ከም ዘጋጥማን፡ መንግስቲ ነዚ ኣለሊዩ፡ ብቐጻሊ ዝቓለሰሉን እዩ ክብል
ከኣ ተመጻዲቑ። ክንዲ ዝኾነ፡ እታ ኮሚሽን፡ ናብ ኤርትራ ከይዳ፡ ነቲ ከተካይዶእትደሊ ዘላ ምጽራይ፡ ንከተሰላስል ዘይፍቐደላ ሙኻኑ፡ ብኣግኡ በሪሁ’ሎ
ማለት እዩ።
እዛ ኮሚሽን ምስ ቖመት፡ ዑደታ ብስዊዝ ብምፍላም፡ ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ
ከተማታት ጀነቭ፡ በርንን ዙሪክን ዝርከቡ ስደተኛታት፡ በጺሑና ዝብልዎ
በደላትን፡ ኣብ ካልኦት ተፈጺሙ ዝብልዎን ግፍዕታትን፡ ከም መሰኻኽር ዓይኒ፡
ሓበሬታ ትሰንቐሉ ቓለ-መሕትት ኣካይዳ። ብድሕር’ዚ፡ ኣብ ዓዲ ጣልያን፡
ምስቶም ኣብ ሮማ፡ ቦሎኛን ሚላኖን ዝርከቡ ስደተኛታት ብተመሳሳሊ
ተራኺባ። ኣብ ዝመጽእ እዋን፡ ናብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳን፡ ገለ ካብተን
ጎረባብቲ ኤርትራ ዝኾና ሃገራትን እውን ከም ትበጽሕ ተፈሊጡ ኣሎ። እዛ
ኮሚሽን፡ ኣብዘን ተሪፈናኣ ዘለዋ ኣዋርሕ፡ ምስ ዲፕሎማሰኛታት፡ እንተላይ ምስ
ናይ መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብያተ ጽ/ ዉ/ሕ/ ሃ/፡ ምሁራንን በርገሳዊ ማሕበራትን
ድሕሪ ምክያድ፡ ጸብጻባ ንቤት ምኽሪ ሰብኣዊ መሰላት ዉ/ሕ/ ሃ/፡ ከተቕርብ
እያ።
ርግጽ’ዩ፡ እዛ መርማሪት ኮሚሽን ፍርዳዊ ትካል ኣይኮነትን። ቐንዲ ዕማማ፡
ብዝምልከቶ ኣህጉራዊ ወይ ሃገራዊ ፍርዳዊ ኣካል ምርመራ ገበን ንኽካየድ
ዘኽእሎ፡ ገበናት ኣንጻር ሰብኣዊነት (crimes against humanity)
ምፍጻሙ ፡ ዘእምን መርትዖ ምቕራብ እዩ። ምቛም መርማሪት ኮሚሽን፡ እቲ
ኣህጉራዊ ሕጊ ገበነኛታት ዝእዝዞ መቕጻዕቲ ዘንብረሉ፡ ንቡር መስርሕ እዩ።
ጸብጻብ እታ መርማሪ ኮሚሽን፡ ብኡ ንብኡ ኣብ ዝባን መንግስቲ ኤርትራ
መቕጻዕቲ ናብ ምሽናን ዘመርሕ’ኳ ተዘይኮነ፡ ናብ ቤት ምኽሪ ጸጥታ ዉ/ሕ/ ሃ/
ጸብጻባ ምቕራብ ፡ ናብኡ ገጹ ዘቕንዕ ኣድላዩ ስጉሚ እዩ። ንኣብነት፡ ኣቐዲሙ
ብኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት፡ (International Criminal Court)
ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ሱዳን፡ ሊብያን ኮት ዲ-ቩዋርን ዝቐንዐ መቐየዲ ትእዛዝ
ቤት ፍርዲ (arrest warrant)፡ ምስቲ ውጽኢት ጸብጻብ ናይተን
ዘዝምልከተን መርመርቲ ኮሚሽናት፡ ዝተሓሓዝ እዩ።2
ክቡራት ነበብቲ፡ እቲ ምዕባለታት ኣተሓሕዛ ጉዳያት ሰብኣዊ መሰላት፡ ብሕጽር
ዝበለ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኮይኑ፡ እቲ ስዒቡ ዝመጽእ ዘየላቡ ሕቶ፡
‘ሕብረተሰብ ዓለም’ሲ፡ ብኸምኡ ይነጥፍ ኣሎ፡ ተራን ሓላፍነትን ኩላትና
ደለይቲ ፍትሒኸ፡ እንታይ እዩ?’ዝብል እዩ። እምበኣር፡ እቶም ኣብ ኤርትራ
እንከለና፡ ሰብኣዊ መሰልና ተጋሂሱ ዝተበደልና ሰባት፡ ነታ ሰክረታርያት
መርማሪት ኮሚሽን፡ እቲ ቕኑዕ ሓበሬታ ምምጋብ ከድልየና እዩ። ዝተበደሉ
ኣባላት ቤተሰብና፡ መቕርብና፡ ዓርኪ-መሓዛ ወይ ካልኦት እንፈልጦም ሰባት ምስ
ዝህልዉ’ውን፡ ከም መሰኻኽር ኰንና ክንቐርብ ይግባእ። እቶም ዝተረፍና
ደለይቲ ፍትሒ ድማ፡ ነቶም ኣብ ኤርትራ እንከለው ዝተገፍዑ፡ ግን ከኣ ነቲእከይ ተግባራት ናይቲ ስርዓት ንምቕላዕ፡ ዘይደፈሩ ግዳያት ምስ ዝርከቡ፡
ንዓዓቶም ምትብባዕ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብዚ ምናልባሽ ሓደ ሓደ ሰባት፡ ብገርሆም ’መንግስቲ ከምዚ በዲሉኒ፡ ኣሲሩኒ፡
ቐጥቒጡኒ፡ ኢልካ ንሓይልታት ደገ ሓበሬታ ኣሕሊፍካ ምሃብሲ፡ ምስ ምድፋር
ልኡላዊነት ናይታ ሃገር ዝዳረግ ዶ ኣይከውንን? ብተወሳኺ፡ ‘እዝስ ነቲ ተኣፋፊ
ዝኾነ፡ ጸጥታዊ መዳይ ናይታ ሃገር ተንኪፉ፡ ንድሕነት ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ
ምእታው ዶ ኣይኮነን?’ ዝብል ሕቶታት ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም። ኣብዚ
ልኡኻት ፕሮፖጋንዳ ህግደፍ፡ ነቲ የዋህ ኣተሓሳስባ ዜጋታትና፡ ዓይኖም
ከይሓሰዩ ክምዝምዝዎ፡ ግድን’ዩ። እቲ ክዝንጋዕ ዘይብሉ ኣገዳሲ ነጥቢ ግን፡
እቲ ልኡላውነት ቕድም ቐዳድም ዝምልከቶ ነቲ ህዝቢ ኢዩ። እቲ ጎላጉል፡
እምባታት፡ ሽንጭሮታት፡ ሩባታት፡ ባሕሪ … ወዘተ ብድሕሪኡ ኢዩ ዝስዕብ።
እቲ ህዝቢ ኢዩ ነቲ መሬት ዝሕልዎን ዝከላኸለሉን እምበር፡ ብግልባጡ፡
ኣይኮነን፡። ንልኡላዊነት ህዝቡ ዘይኽበረ ዘይህዝባዊ ስርዓት፡ ‘ልኡላውነት’ ኢሉ
ብምጭርሑ፡ ተሓሊቑሉ ማለት ኣይኮነን። መሰላት ህዝቢ ዓፊኑ፡ ወትሩ ጸረ-
ህዝቢ ተግባራት ዝኣልም፡ ‘ቕድሚ ኹሉ ሃገር‘ ኢሉ ከጋውሕ፡ ምስሉይነት
(hypocracy) ኢዩ። እቲ መሬት ኤርትራ እንተኾነ፡ ኣብ ዝኸዶ የብሉን።
ዝደፍኦ ስለ ዘይብሉ ከኣ፡ ኣብኡ እዩ ክጸንሕ።
ምስ ህዝቡ፡ ብስኒት ዝነብርን፡ ኣብ ጉዳይ እንዳማቱ ከይኣተወ፡ ኣመት ቕሳነትን
ምምሕያሽ መነባብሮ ህዝቡን ዘቐድም መንግስቲ፡ ንሉኣላዊነት ናይታ ዝመርሓ
ሃገሩ ዝደፍሮ፡ ሓይሊ ወጻኢ ኣይህልዎን። ምናልባሽ ንኽደፍር ዝፍትን ደጋዊ
ሓይሊ ኸኣ፡ እቲ ህዝባዊ መንግስቲ ምስ ህዝቡ ሰሚሩ ብምምካት፡ ልኡላውነት
ሃገሩ ንኸዉሕስ ኣይእግሞን። እንተ’ቲ ፡ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሃገሩ ዘለዎ ዘይጽንቐቕ
ፍቕሪ መዝሚዙ፡ ወግሐ-ጸብሐ ኣቓልቦ ህዝቢ ንኸዝብል፡ ምስ ጎረባብቲ
ሃገራት፡ ብኢደ-ወነኑ ኣብ ዘዝወልዖ መጋርያ ሓዊ፡ ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ጠበሰ፡
‘ተወረርና ፡ ኣብ ናይ ኣይ ሰላም፡ ኣይ ኵናት ኩነተ-ህላወ ስለ እንርከብ፡ ቕዋም
ክንትግብር ኣይንኽእልን‘ እንተበለ፡ ብሉይ ስልቲ ፡ ሜላ ገረብ ብሓኽላ፡ ካብ
ምዃን ኣይሓልፍን። ቕድሚ ዝኣገረ፡ ልኡላውነት ህዝቢ ዝደፈረ እንተልዩ፡
ባዕሉ እቲ ስርዓት እዩ። ንኤርትራ ናብ ሲኦላዊ ምድሪ ቐይሩ፡ ነቲ ህዝቢ ነውኒዉ
ነዋኒዉ፡ ሃጽ ኢሉ ከም ዝጠፍእ ዝገብር ዘሎ ክነሱ፡ ‘ሓይልታት ደገ ይጻብኡና
ኣለዉ’ ኢሉ እንተ ኣእወየ፡ ከም መራጐዲ’ቲ ዕባራ መኽኒቱ ተኾኖ ድማ፡
‘ብዉዲት ኣሜሪካ ተዘሪና’ ኢሉ ታሪኽ እንተ ኣኾምስዐ፡ ንብዓት ሓርገጽ
ምንብዑ እዩ።
ኣብዚ ኣስተብህሎ ዝጠልብ ጉዳይ እንተሊዩ፡ ህግደፍ፡ ምሕላው ፖለቲካዊ
ልኡላዊነት ህዝብስ ይትረፎ (ባዕሉ’ውን ይደፍሮ ስለ ዘሎ)፡ መሬታዊ ልኡላዊነትምናልባሽ ብሓይልታት ደገ ክጭርመም እንተተፈተነ እውን፡ እቲ ኩነተ-ህላወ
ንመንበረ-ስልጣኑ ክሳብ ዘየስግኦ፡ ንመመሻኸንን ንመሀመልን ህዝቢ
ኽምዝምዞ‘ምበር፡ ዝዓጅቦን ዝስቖሮን’ሲ ኣይኮነን። እሞ፡ እቶም ነቲ ርክብ
ምስታ ኮሚሽን፡ ከም ምድፋር ልኡላዊነትን ምስጢራውነትን ክንወስዶ
ዝጸናሕና ኣሕዋትን ኣሓትን፡ ነቲ ስርዓት፡ ‘ እቲ ጉዳይ ምኽባር ልኡላውነትን
ምዕቓብ ምስጢር ሃገርንሲ፡ ንዓና ነቶም ሰብ ዉራይ፡ ህዝቢ ኤርትራ ግደፈልና’
ንበሎ።
ክንዲ ዝኾነ፡ ግዳያት ወይ መሰኻኽር ምስ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብዝዛመድ፡
ሓበሬታትና ከነቕርብ ምስ እንደሊ፡ ነዚ ዕማም እዚ ንኸተሰላስል፡ ቖይማ ምስ
ዘላ ሰክረታርያት ናይታ ኮሚሽን፡ በዚ ዝስዕብ ኣገባብ ምርካብ ይከኣል።
By email to: coieritrea@ohchr.org
By post to:
Commission of Inquiry on Human Rights in Eritrea
UNOG-OHCHR
8-14 Rue de la Paix
CH-1211 Geneva 10, Switzerland
ዳይረክተር ሓልዮት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ፡ Human Rights
Concern – Eritrea (HRCE) ፡ ሓብትና ኤልሳ ጭሩም ፡ ምስ ተሓጋገዝቲ
ብጾት ኮይና ዘሰናዳኣቶ፡ ኣገዳሲ ወብሳይት እዉን እነሀልኩም። http://coieritrea.org/
ኣብኡ ብዛዕባ ኣገባብን ቕጥዕን ኣወሃህባ ሓበሬታ ግዳያትን
መሰኻኽርን፡ ብንጹር ዝቐረበ መብርሂ ስለ ዘሎ፡ ንዕኡ ብደቒቕ ምንባቡን፡ ኣብ
ግብሪ ምውዓሉን ሰናይ እዩ።
ኣብ መደምደምታ፡ ምንጪ ስደት ንምድራቕ፡ ረጋጺ መሰላት ህዝቢ ንዝኾነ
ስርዓት ኣሊኻ፡ ብስርዓተ-ሕጊ ብዝምእዘዝ መንግስቲ ናይ ምትካእ ሓላፍነት፡
ከም ዜጋታት ኣብ እንግደዓና ዘሎ ኮይኑ፡ ሓይልታት ደገ ለዉጢ ከምጽኡልና
ኣይንጽበን። ኤርትራውያን ብዘየማትእ ኣካል ሕብረተሰብ ዓለም ምዃንና
ክዝንጋዕ ግን የብሉን። ዋሕዚ ስደትና፡ ንኤርትራ ባሕጕጉ፡ ንጎረባብቲ
ኣዕለቕሊቑ፡ ናብ ሰሜን ኣፍሪቓ ፊሲሱስ፡ ክሳብ ሃገራት ኤውሮጳ፡ ሰሜንን
ላቲንን ኣሜሪካን ኤስያ-ፓሲፊክን ዞሪቝ፡ ነቲ ሽግርና ዓለም-ለኻዊ ቕርጺ ካብ
ኣትሓዞ፡ ኣብ ዓለምና ዝኸይድ ምዕባለታት ክጸልወና ባህርያዊ ኢዩ። ንሕና’ውን
ይዕበ ይንኣስ፡ ወዮ ደኣ ሕጂ ሕማቕ ጽሕፍቶና ኮይኑ፡ ጽልዋና ብኣሉታ ዝርአ
ጉዳይ ስደት ኮይኑ’ምበር፡ ነቓልቦ ማሕበረ-ሰብ ዓለም ዝስሕብ ዛዕባ ምምጻእናስ
ኣይተረፈናን። ማሕበረ-ሰብ ዓለም ፡ እጃሙ ንኸልዕል ዝተበገሰ ይመስል።
እምበኣር፡ ‘ነታ ሓጺን ብርስንታ’ ኢዩ’ሞ፡ ደለይቲ ፍትሒ፡ ነዚ 2ይ ግዜ ክርከብዘጸግም ዕድል፡ ብኣገባብ ተጠቒምና፡ ከም ኣባል ሕብረተሰብ ዓለም፡ ብጽሒትና
ከነወፊ መሰልና ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ግዴታና ኢዩ ዝብል ርድኢት ኣሎና። ስለዚ፡ ነዛ
መርማሪት ኮሚሽን፡ ቕኑዕ ሓበሬታን ሰነዳትን ክንህብ፡ ግዳያት እህህትኦም
ንኸተንፍሱ ከነተባብዕን ኣቀላጣፊ (facilitating) ተራ ክንጻወትን፡ ለበዋናን
መጸዋዕታናን እንዳመሓላለፍና፡ እዛ ዝሓለፈት ሮቡዕ 10 ታሕሳስ 2014፡ ዓመት-
ዓመት እትኽበር፡ ዓለም-ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰላት ምንባራ ብምዝኽኻር፡
ብርዕና ነልዕል።
መርበብ ኤርትራውያን ሲቪካዊያን ማሕበራት አብ ኤውሮጳ (መ.ኤ.ሲ.ማ.-
ኤውሮጳ)
Network of Eritrean Civic Societies – Europe (NECS –
Europe)
17/12/2014
መወከሲ ጽሑፍ (Reference):
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/Display
News.aspx?NewsID=14794&LangID=E#sthash.PCwxa2
k5.dpuf – [Accessed 9 December 2014]
http://www.fithinews.com/index.php/specialfeatures/146-significance-of-un-commission-of-inquiryfor-eritreans
– [Accessed 9 December 2014]

http://gereger.com/

ሓንጸጽቲ ፖሊስ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳ ኣብ ግምት ከእትውዎ ዝግበኦም ጉዳይ ምንጪ ገዳብ ኒውስ

ትርጉም፡ ፈነወ ረድዮ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ
ገለ ሰባት ንፖሊሲ ጉዳያት ወጻኢ ኤውሮጳ ኣመልኪቶም ክግምግሙ እንከለው፡ ነዚ ፖሊሲ ከም “ሓዲስ
መግዛእቲ” ጌሮም ‘ዮም ዝሪእዎን ዝዛረብሉን። ብኣንጻሩ ከኣ ገለ ሰባት ነዚ ርእይቶ ፈጺሞም ኣይቅበልዎን።
ንርእሶም ከም ወድዓውያን ጌሮም ብምውሳድ ከኣ ነዚ “ሓድሽ መግዛእቲ” ዝበሃል ዘረባ ዘይቅቡል ዕላምኡ
ዝሰሓተ፡ ዘይትስፍው ክብሉ ይገልጽዎ።ዝኾነ ኮይኑ ኤውሮጳ ኣብ’ቲ ናብ ኣፍሪቃ ዝጠመተ ፖሊሲታታን
ተግባራታን መብዛሕቲኡ ግዜ ባህ ዘይብል ኮይኑ ስለ ዝረአ፡ ምስ “ሓዲስ መግዛእቲ” ከተተሓሕዞ ዘይደፋፍእ
ኣይኮነን። ነዚ ርእይቶ’ዚ ዘቃልሑ ኤርትራውያን ድማ ውሑዳት ኣይኮነኑ።
ናብ ኤርትራ ዘቕነዐ ፖሊሲ ኤውሮጳውያን ብዙሕ ሕቶታት ዘልዕል ስኽፍታታት ድማ ዝፈጥር’ዩ። ምኽንያቱ
ሓያሎ ሃጓፋት ኣለዎ። እዚ ፖሊሲ ብመሰረቱ ብዛዕባ ስደትን ምስኡ ዝተኣሳስሩ ጉዳያትን መሰረት ዝገበረ’ዩ።
እዚ ከም’ዚ ዝበለ ፖሊሲ ከኣ ድንጋጸ ዝጎደሎ ምዃኑ ይረኣየካ። ኣርሒቑ ዝጥምት ኣይመስልን። ንሕና
ኤርትራውያን ጭብጣውያን ክንከውን ኢና ንደሊ። ነቲ ነዊሕ እዋን ዘቑጸረ ኣካይዳ ኤውሮጳውያን ገዲፍና፡ እስከ
ኣቓልቦና ኣብ’ዞም ዝሓለፉ 10 ዓመታት ጥራሕ ጌርና ንጠመተን ፖሊስን ኤውሮጳያን ንርኣዮ። እንታይ
ተዓዚብና? ገለ ኤውሮጳውያን ኩሉ’ቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ክፍጸም ዝጸንሐን ዘሎ በደላት ሸለል ኢሎም፡
ነቲ ጠንቅን ገፋዕን ውልቀ መላኺ ስርዓትን ጉጅለኡን ክከናኸኑ ንዕዘብ ኣለና።
ኤውሮጳ ሓንሳብ ብጸጥታ፡ ካልእ ግዜ ድማ ብሰብኣዊ ምድግጋፍ ዝብል ምኽንያታት ስርዓተ ምልኪ ክሕይልን
ክቕጽልን ናታ ኣስተዋጽኦ ጌራ። ስለዚ ከኣ ነቶም ዝተዘርገ ፖለቲካዊ ኩነታት ሃገሮም ኣብ ምቕያር ደኺምና
ከይበሉ መዓልትን ለይትን ዝጽዕቱ ዘለው ኤርትራውያን ኣብ “ልዕሊ’ታ ዘላታ ተወሰኸታ” ኮይንዎም ኣሎ።
ርግጽ’ዩ መንግስታት ቀዳምነት ንሃገራዊ ረብሓታቶም ሂቦም’ዮም ዝንቀሳቐሱ። ይኹን ደኣምበር ሓዲስ ኤውሮጳዊ
ክብርታት በዚ ጥራሕ ድዩ ክዕቀን ዘለዎ? ኣይመስለንን። ሃገራት ኤውሮጳ ዘቤታዊ ረብሓታቶም ጥራሕ
ከረጋግጹ ብምሕላን መባእታዊ መሰላት ህዝቢ ኤርትራ እንዳተ$ሓምተለ፡ ኣብ ክንዲ ወግዓዊ ዓገብ፡ ስቕታ ከርእዩ
ካብኡ ሓሊፎም ድማ መላኺ ብጥበራ ፍታሕ ከምጽእ ኣብ ምጽባይ ግዜ ከባኽኑ ልክዕ ኣይመስለንን። እዚ
ኣህጉራዊ ጉቡእ ካብ ምፍጻም ምህዳም ኣብ ርእሲ ምዃኑ ብተዘዋዋሪ፡ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ምልኪ ዘካይዶ ዘሎ
ቃልሲ ኣብ ምድኻም ኣሉታዊ ግደ ዝጸዋት’ዩ። ካብ’ዚ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ብቀዳማይ ሚኒስተር ጣልያን
ነበር፡ ሲልቪዮ በርሎስኮኒ ዝተበገሰ ድኽሙ ንጥፈታት ክንዕዘብ ጸኒሕና ኢና። በርሎስኮኒ ዝጀመሮ ጠላዕ ድማ
ምስኡ ኣይወደቐን። ኣብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ናይ ኢጣልያ ምክትል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ዝኾና፡ ላፖ
ፒስቴሊ ነቲ ዲፕሎማስያዊ ጠላዕ ክደግማኦ ተዓዚብና። ገለ ዘይመንግስታውያን ውድባት ኤውሮጳ ድማ ብዝያዳ
ኣብኡ ጸቒጣ ክትከይድ ይገብሩ ከምዘለው ይፍለጥ።
ሃገራት ኤውሮጳ ብምኽንያት ኣብ ብዙሓት ሃገራት ዝረአ ዘሎ ዘይምርግጋእ ኣእላፍ ስደተኛታት ሓተቲ
ፖለቲካዊ ዕቑባ ኣብ ምትእንጋድ ተሸጊረን ከም ዘለዋ ይርደአና’ዩ። ሃገራዊ ጸጥታ ከተውሕስ ብምባል፡ ቁጽሪ
ናይ’ቶም ካብ ሞት ኣምሊጦም ኣብ ኣፍ ደገአን ተጸጊዖም መዓጹአን ዝኹሕኩሑ ዘለው መሳኪን ክትድርት ግን
ቅኑዕ ኮይኑ ኣይረኣየንን። በቲ በለ በቲ ግን ኣብ ኤውሮጳ ስሕተት ይፍጸም ኣሎ። ካብኡ ዝዓበየ ጠንቂ ናይ’ቲ
ስደት ገዲፍካ ኣብ ዋሕዚ ስደት ጥራሕ ከተድህብ ልክዕ ኣይኮነን። ከም’ዚ ምግባር’ሞ ንዘነቐጸ ጉንዲ ጠጠዓለይ
ኢልካ ማይ ከም ምስታይ ዝቑጸር’ዩ። ስርዓት ኣስመራ ከይወድቕ ገለ ሓላፍነት ዘይስመዖም ወገናት ዘርእይዎ
ዘለው ንጥፈታት፡ ሓድሽ’ኳ እንተዘይኮነ ግን ምስ ዘለናዮ ዘመን ብምንጽጻር ዳግመ ርእይቶ ዘድልዮ ኮይኑ
ይረኣየኒ። ገለ ሰበ;ስልጣን ጣልያን ዝመርሖም ኤውሮጳውያን ዲፕሎማሰኛታት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ
ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት መሰላት ንጎኒ ገዲፎም፡ ጃልባ ህግደፍ ክይትጥሕሎም ዘራይዎ ዘለው ምድንጋጽ፡ መሊኦም
ከድሕኑ’ኳ ዓቕሚ እንተዘይብሎም ዝገብርዎ ዘለው ጉያ ጉያ ግን ንዓና ንኤርትራውያን ከንቀሓና ይግባእ።2
እዚ ከም’ዚ ዓይነት ኣካይዳ’ኮ ንኤውሮጳ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ልዊ ሚሸል ንስርዓት ኣስመራ ካብ ውድቀት
ከድሕኖ ክብል ንኢሳያስ ኣፈFወርቂ ብዙሕ ግዜ ከቀባጥረሉ ጸኒሑ’ዩ። እንተኾነ ግን ሱር ኢሳያስ ኣፈወርቂ እዚ
ዝግለጽ ዘሎ ስለዝኾነ ዳግም ትንፋስ ክዘርእ ኣይሕሰብን። እዚኦም ስርዓት ህግደፍ ካብ ሃላሊ ኣካይድኡ ሶፍት
ዲፕሎማሲ ወይ ልስሉስ ኣቐራርባ ኢሎም ብዝገልጽዎ ክጥብርዎ ምፍታኖም ከይኣክል፡ ንደምበ ተቓውሞ
ኤርትራ መቓቒልካ ንምድኻሙ ፈተነታት ክገብሩ ምጽናሖም’ውን ዝተሓብአና ምስጢር ኣይኮነን። እቲ
ዝገብርዎ ፈተነታት ኣብ መጽናዕቲ ዝተመርኮሰ ከም ዘይኮነ ዘመላኽቱ ነገራት’ውን ትርኢ ኢኻ። ሓደ ካብ’ቲ
ተገላባጢ ምልክታት፡ ስርዓት ኢሳያስ ክወድቕ ስለዝኾነ “ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ” ከም ዝበሃል
ዘገልግለና መተካእታ ንሓዝ ካብ ዝብል መን ካብ መን ይሓይሽ ኣብ ምድላይ ተጸሚዶም ከም ዝርከቡ’ውን
ሓበሬታ ኣሎ’ዩ።
ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ክፍሊ ኢሜግሬሽን ደንማርክ ንኤርትራውያን ከይተወከሰ፡ ንህልዊ ኩነታት ኤርትራ
ዝምልከት ሓደ ጸብጻብ ከቕርብ ሃቂኑ ኔሩ። ድሒሩ ከም ዝተረጋገጸ ግን እቲ ጸብጻብ ተቐባልነት ኣይረኸበን።
ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ተቓውሞ’ዩ ገጢምዎ። ቅድሚ ሳልስቲ ድማ ገለ ኣባላት ጉዳያት ወጻእን ዘቤትን ዓባይ
ብሪጣኒያ ምስ’ቲ ስርዓት ንምዝርራብ ኣስመራ በጺሖም ኔሮም። ዛዕባ መገሻና ይብሉ ንሳቶም፡ ንዋሕዚ ስደትን
መሸጣ ደቂaሰባት ኣብ ዝምልከት ንምዝታይ’ዩ። እዚ ምስ ምልኪ ዝግበር ምቕርራብ ግን ብሸለልታ ክሕለፍ
ዘይብሉ ኣትኩሮ ዘድልዮ ጉዳይ’ዩ። ብወገና ንሰበbስልጣን ኤሜግሬሽን እዚ ዝስዕብ ርእይቶ ከነቕርበሎም ደስ
ይብለና። 1efኤርትራዊ ናብ ኤውሮጳ ዝመጽእ ዘሎ ፈትዩ ዘይኮነስ፡ እቲ ስርዓት ዝሕተተሉ በደል ኣብ ልዕሊኡ
ይፍጸም ስለ ዘሎ ምዃኑ፣ hefኢiሰብኣዊ ኣተሓሕዛን ምሕደራን እቲ ስርዓት ዘየማትእ ዘየዛርብ ስለዝኾነ፡ ናብ
ኤውሮጳ ዝኣቱ ኤርትራዊ ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ግዳይ ናይ’ቲ ስርዓት ምኳኑ ክርድኡ ከም ዝግባእ’ዩ።
ኣብ’ዚ ገለ ምድንጋራት ከጋጥም ይኽእል’ዩ። በቲ ስርዓት ኮነ ኢልካ ዝፍጠር ምድንጋራት። ንኣብነት ኣብ
መንጎ’ዞም ኣእላፍ ስደተኛታት ውሑዳት ሃሱሳትን ሰለይትን ክህልው ይኽእሉ’ዮም። እዞም ሰለይቲ ኣብ ደምበ
ተቓውሞ ተጸንቢሮም፡ ናይ ምድኻም እንተሰሊጥዎም ድማ ናይ ምብትታን መደብ ሒዞም ይነጥፉ ክህልው ከም
ዝኽእሉ ክንቀሓሉ ዘለዎ ጉዳይ’ዩ። እዞም ብኣጻብዕ ዝቑጸሩ ጠላማት ኣብ ሓንቲ ናይ ኤውሮጳ ሃገር ኣትዮም
ዘድልዮም ናይ መንበርን ዜግነትን ሰነዳት ምስ ሓዙ፡ ነቲ ብባይቶ ጸጥታ ዝተመሓላለፈ nofክኽፈል የብሉ ዝብል
ናይ እገዳ ውሳኔ ብምጥሓስ፡ ክኸፍሉ ይረኣዩ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ናብ ኣስመራ’ውን ይመላለሱ’ዮም። ስለምንታይ’ሲ
ቀደሙ’ውን ምስ’ቶም ተገዲዶም ዝስደዱ ዘለው ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ስደተኛታት ተመሳሲሎም ንስለያ
ዝተላእኩ ብምንባሮም። ሃገራት ኤውሮጳ ልክዕ ከም’ቲ ኖርወይ ዝወሰደቶ ስጉምቲ፡ ከለልያኦምን ኣብ ቀይዲ
ከእትዋኦምን ዘሸግር የብለንን። ተበዲልና ኢሎም ፖለቲካዊ ዕቑባ ሓቲቶም ተመሊሶም ናብ’ቲ በዳሊ ዝኸዱ
ሰለይቲ ተሓባበርቲ ደኣምበር ካልእ ክኾኑ ስለዘይኽእሉ ሃገራት ኤውሮጳ፡ መንነቶም ብግቡእ ኣለልየን መሰል
ዕቑባ ክስርዘሎም ኣለወን። ብርግጽ ከኣ እዚኣቶም ከም መታለልትን ሰለይትን መጠን ናይ ህልወናን ረብሓን
ጉዳይ ስለዝኾነ፡ ተለልዮም ብቕጽበት ክባረሩ ጥራሕ’ዩ ዘለዎም።
ብካልእ መዳይ ድማ ሰባት ውድባት መመሪጽካ ከተዛራርብ ምድላይ ብዙሕ ፋይዳ ስለዘይብሉ፡ መንግስታት
ኤውሮጳ ብዘይኣድልዎ ንኹሉ ደምበ ተቓውሞ ረኺቦም ከዘራርብዎ ኣለዎም። እቲ ርክብ ይስፋሕ። ንኹሉ ድማ
የጠቓልል። እዚ ኣብ ቦትኡ እንዳሃለወ፡ ንኤርትራውያን ዘተሓሳስብ ጉዳይ እንተሃለወ፡ ሃገራት ምዕራብ ንስለ
ጸቢብ ረብሓታተን ክብላ፡ ንስርዓት ኣስመራ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘብጸሖ ንዘሎ በደላት፡ ትርጉም ብዘለዎ
ያዕ ክብላኦም ዘይምድላየን’ዩ።ንስርዓት ኣስመራ ብግቡእ ዝፈለጣኦ ኣይመስላን። እዚ ስርዓት ጸረzሰላም ጸረ{ዞባዊ
ጸጥታዊ ምርግጋእ’ዩ። ብዛዕባ መንነት እቲ ስርዓት ንምፍላጥ ድማ ብዙሕ ወጻኢታት ግዜን መጽናዕትን ዘድልዮ
ኣይኮነን። ምኽንያቱ ብሩህ ስለዝኾነ።
ኣህጉራውያን ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ብኣካይዳ ናይ’ዚ ሓላፍነት ዘይስመዖ ስርዓት ዘየማረረ የለን ክበሃል
ይከኣል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ህዩማን ራይትስ ዎች ወትሩ መረረኦም ምስ ገለጹ’ዮም። እዚ ስርዓት
ንክንድ’ዚ ዝኣክል ግዜ ኣብ ስልጣን ዝጸንሓሉ ምኽንያት ብኣፈሙዝ ደኣምበር፡ ብሰላም ብደሞክራስያዊ ምርጫ
ኣይኮነን። ነዚ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ከተድሕን ዘይኮነ ሞቱ ንምቅልጣፍ ጥራሕ’ዩ ምርብራብ ክግበር ዘለዎ።3
ብእምነት ህዝቢ ኤርትራ ኣብ’ቲ ባዕሉ ዝኾዓቶ ጉድጓድ ኣትዩ’ዩ ክድበ ዘለዎ። ሓንሳእን ንሓዋሩን ተሓግሒጉ
ነበረ ክኸውን ኣለዎ። ከምኡ ምስ ዝግበርን ምስ ዝኸውንንን ድማ’ዩ ዋሕዚ ስደትን ሕቶ ዕቑባን ዝግታእ። ካልእ
ኤርትራውያን ክፈልጥዎ ዘለዎም ኤርትራ ሕብረÄብሄራዊት ሃገር’ያ። ደምበ ተቓውሞ ከኣ ነዚ ሕብረÇብሄርነት
ዘንጸባርቕ ክኸውን ባህሪያዊ’ዩ። ብመሰረት እቲ ስርዓት ብዛዕባ ኤርትራን ህዝባን ብቐጻሊ ዝነዝሖ ኣበሃህላ ክልተ
ክራኸብ ዘይኽእል ጫፋት ዘለዎ ተረድኦ’ዩ ዘሎ። እቲ ሓደ ንኤርትራዊ ሕብረÜብሄርነት ዝፈልጥን ዝቕበልን’ዩ።
ዝበዝሕ ወገን ደምበ ተቓውሞ ከምኡ’ዩ። እቶም ካልኦት ከ ከመይ ዝበሉ’ዮም? ውልቃዊ ረብሓኦም ጥራሕ
ዘገድሶም ተበለጽቲ፡ ተማሂርና፡ ፈላጣት ኢና በሃልቲ፡ ናይ ግጭት ነጋዶ። ኮታ ብዛዕባ መርገጺኦም ይትረፍ
ተዓዛባይ ንገዛእ ርእሶም’ውን ኣነጺሮም ዘይፈልጥዎን ዘይገልጽዎን ኒዮው ነጀው በሃልቲ’ዮም። ኤርትራ ህጹጽ
ፍታሕ ትደሊ ዘላ ሃገር ደኣ ትኹን ‘ምበር ነዚ ዝተገልጸ ክልተ ጫፋትን መንጎçመንጎን ብንጹር ከይተገንዘብካ
ክርከብ ክመጽእ ዝኽእል ፍታሕ የለን።
እዞም ዝተጠቕሱ ገለ መንግስታት ኤውሮጳ ግን እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝበጽሕ ዘሎ ስቅያታዊ ህይወት
ብዙሕ ዝዓጦም ኣይመስሉን። ዘግም ኢልካ ስርዓት ኣስመራ ካብ’ቲ ዝግበሮ ዘሎ ክእርነብ ዝኽእለሉ ምኽሪ
ምልጋስ ጽቡቕ’ዩ ኢሎም ክምዕዱ ዝፍትንሉ ኣጋጣሚታት ጸኒሑ’ዩ። እዞም ከም’ዚ ዝብሉ በዓል መን’ዮም?
ንኤርትራ ንፈልጣ ኢና ዝብሉ’ኸ ኣበይ ኮይኖም’ዮም ተላልየማ? ፈቲሾማ ዘይመስል’ዩ። የግዳስ ካብ ሰብኣውነት
ርሒቖም ከምኡ ምባሎም ምስ ስርዓት ኣስመራ ዘተኣሳስሮም ረብሓ እንታይ ኣሎ ኢልካ ክትሓትት ዝደፍእ’ዩ።
ሓደ ዘይከሓድ ዘሻቕል ነገር ግን ኣሎ። ተቓውማይ መሲልካ፡ ካብ ተቓውማይ ዘይጽበ ተግባራት ምፍጻም።
እዞም ከም’ዚ ዝበሉ’ዮም ነቶም ንኤርትራ ጽቡቕ ጌርና ንፈልጣ ኢና በሃልቲ ብመንጽር ውልቃውን ጉጅላውን
ረብሓኦም ዘይኮነ ሓበሬታ ዘስንቕዎም ዘለው። እዚኦም በዓል መን’ዮም። ከመይ ዝበሉ’ዮም እንተ ኢልና፡
ብጽልኢ ጎረባብቲ ሃገራት ኣእምሮኦም ዝተደፍኑ ሕሉፋት ሃገራውያን ኢና በሃልቲ፡ ዘወድዓውያን
ዘይሓላፍነታውያን’ዮም። ባህሪያቶም ካብ ባህሪ ናይ’ቲ ስርዓት ዝፍለ ኣይኮነን። እቲ ባህሪያት ከ ከመይ
ዝበለ’ዩ? ጽልኢ ቀጽሪ ደምበ ተቓውሞ ብርግጽ ኣለዎም። ርእይቶ ካልኦት ኣይሰምዑን ኣየኽብሩን።ኣብ ጸረô
ደሞክራስያዊ ኣተሓሳስባን ኣሰራርሓን ዝጠሓሉ’ዮም። ካብ ናይ ቀደም ድሑር ኣረኣእያኦም ክላቐቑ
ዘይከኣሉ’ዮም።
ዝኾነ ኮይኑ እዞም ምስ’ከምዚኦም ወዲ ከም’ዚኦም ግዜኦም ዘጥፍኡ ኤውሮጳውያን ኣብ ኣካይዳኦም ዳግመ ርእይቶ
ክገብሩ ኣለዎም። ድሕሪ ደጊም ዝተገብረ እንተተ ገብረ ስርዓት ህግደፍ ካብ ስዕረቱ ኣይድሕንን። ምርሻ ደምበ
ተቓውሞ ድማ ክግታእ ኮታ ዝከኣል ኣይኮነን። ዝኣረገ ስርዓት ዝበሰለ ፖለቲካዊ መድረኽ፡ ብዝኣረገ ጭርሖ
ኣይቅየርን። ስለዚ እዞም ምስ መላኺ ስርዓት ጽግዕግ ዝብሉ መጀመርያ ንገዛእ ርእሶም ካብ ጌጋ መንገዲ
ክድሕኑ፡ ካልኣይ ጾር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምፉኻስ መታን ኣጃሞም ከበርክቱ፡ ካብ መጀመርያ ሓደ ነገር ብግቡእ
ክርድኡ ይግባእ። ስርዓት ኤርትራ ኣብ ዓራርቦ ከምዘሎ። ከተድሕኖ ኢልካ ምልስላስ ምድንጋጽ ከኣ ከንቱ
ምዃኑ። እዞም ወገናት ደጊሞም ደጋጊሞም ኣቓልቦ ክገብርሉ ዘለዎም ካልእ ጉዳይ’ውን ኣሎ። ስለ ዝሓሸ መጻኢ
ኤርትራ ምስ ዝሓረኻዮም ጉጅለታት ምርኻብ ዘይኮነ፡ ምስ መላእ ደምበ ተቓውሞ ተራኺብካ ክትዝቲ ቅሩብ
ምዃን ዘድሊ ምኳኑ’ዩ።
ጂኦግራፊካዊ ኣቀምምጣ ኤርትራ ሕንቁቕ ተነቃፊ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን።ከም ተርእዮ ዘየድሊ ባህ ዘየብል
ከጋጥም ከም ዝኽእል ኣርሒቕካ ምእማት ከድሊ’ዩ። ናይ ኤውሮጳውያን ስትራተጂካውያን ወጠንቲ፡ ንደምበ
ተቓውሞ ኤርትራ ናብ ቃሕ ዝበሎም ኩርናዕ ኣጸጊዖም ዝመስሎም ንከይትልሙ ዓቢ ጥንቃቐ ክገብሩ
ከድልዮም’ዩ። ዘይተደልየ ጉድኣት ከይመጽእ ከይበጽሕ እንተደኣ ዝድለ ኮይኑ ማለት’ዩ። ኣብ’ዚ እዋን’ዚ እዞም
ልዕል ክብል ዝተገልጹ ኤውሮጳውያን ውልቀ ሰባትን ናእሽቱ ጉጅለታትን እሽርሩ ክብሉ ንዕዘብ ኣለና፡ ብዋጋ
ቀጽሪ ተጋድሎ፡ ብዋጋ ተቓለስቲ። እዚ ኣዝዩ ሓደገኛ ክኸውን’ዩ። ጸገም ኤርትራ ክፈትሕ ዝደሊ፡ ንሱር ሰራውር
ናይ’ቲ ጸገም ካበይ ከምዝብገስ ከለልዮ ኣለዎ። ዘይፍትሓዊ ምሕደራ፣ ዕለታዊ ግህሰት መሰረታዊ ሰብኣዊ
መሰላት፡ ፖለቲካዊ ጭቆና፡ ጸጥታዊ ስግኣትን ዓመጽን። ኤውሮጳውያን ካብ ኤርትራ ዝመጹ ስደተኛታት4

በዚሖምና በሃልቲ’ዮም።ንምፍትሑ እንታይ ክግበር ከምዝግባእ፡ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክውሰድ ከምዘለዎን
ክጠፍኦም ወይ ክጎስይዎ የብሎምን።
ድ·ሰ¸ደ¹ኤ  17-12-2014

http://www.togoruba.org/

ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት? 18 . 12 . 20014፡ 2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ!

ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት?
18 . 12 . 20014፡
2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ!
እቲ ኣርእስቲ ከይነውሕ እናተሓሰበ ይቆራረጽ ከምዘሎ ኣብ ግምት ከተእትዉለይ እናተተስፈኹ ኣብ ዝሓለፈ
ጽሑፈይ እቲ ድምጺ ኤረና ዘቕረበትልና ዛንታ ናይቲ ንኡስ ፖለቲከኛ ሰሚዕና ብሰበብ ናይቲ ምስጡር ግፋ
ከምዝነፍጽ ኢና ተዓዚብና። ግፋ ከኣ ከም ጃምላዊ ሕፍ ሳ መጠን ዓላማኡን ኣተገባብራኡን እንተዘይኮይኑ
ኣድላይነቱስ ኣይምተወገዘን። እንተኾነ ኣብ ሃገርና ንምሕፋስ ዘገድድ ነገር እንታይ ከ ምዝኾነ ሎምስ ኩሉዜጋ
ክርድኦ ከምዝኸኣለ ንርዳእ። ኣብ ውሽጢ’ቲ ዝዘራእካዮ ተጸንቢሩ ዝበቁል ብዙሕ ክርዳደ-ካልእ ማልእ ክትጽ ህዮ
ወይ ክትኣርዮ ይከኣል። ኣብ ውሽጢ’ቲ ብዙሕ ዘየድልየካ ነገር ዝተሓወሰ ተመራጺ ድማ ትለቕሞ፡ ትቖልቦ ወይ
ትቕርሞ። እዚ ምስ ዘይጥዕም’ዩ ዝግፈፍ። ግፋ’ውን ንተደላይ ወይ ዘይተደላይ ምስመጸኻ ነቲ ዘተረፈ ናብቲ
ዝነበሮ ክትመልሶ ሕጊ ምግፋፍ የገድደካ’ዩ።
ብዛዕባ ናይታ መስርሕ ግፋ ‘ክትመሚ’ ዝተደኮነት ህግደፋዊት መስናዕ (ቤት ማእሰርቲ) ዓዲ ኣበይቶኸ እንታይ
ትፈልጡ?
ብርሃነ ኣፍሮ (ሓደ ካብቶም መርመርቲ ማሕቡስ ዓዲ ኣቤቶ) ዝሃበና ሓበሬታ ትዝክርዎ ትኾኑ። ህግደፍ
ኣብውሽጢ ህዝብና ፈታዊ ስለ ዘይብሉ እቲ ኩሉ ዝግፈፍ ንንግዳዊ መዓላ ዝተወጠነ ኢዩ። ግደፍ ነቶም ንኣሽቱ
ደቁ፡ ኣሕዋቱን መቕርቡንስ ነቶም ብኮነ ተባሂሉ ብዕድ መ ኣዝዮም ንዝደፍኡ ኣቦ ወይኣደ ዝተቐየድዎ ዘበለ
ብገንዘብ ከናግፎም ከምዝግደድ በሪሁ ኢዩ። ዶላር እንተዘይኣትያ ብሳዕቤን መርመ ራ ይዅን ማእሰርቲ ዝመጽእ
ሞት ንህግደፍ ዕዳጋኡ ኢዩ። ሬሳ ንምውሳድ ድማ ግድን ክኽፈለሎም ስለዝኾነ። ካብኡ ተረፈ ግና ቃል ና ይቲ
ተራኺ ዘይምርሳዕ። ንሱ ንገለ ሰባት ኣብ ቅልጽሞም ጸሊም ጨርቂ ይእሰረሎም ከምዝነበረ ገሊጽዎ ኢዩ። ጸሊም
ጨርቂ ንምታይ?
ኣይትሸገሩ፡ ኩሉ ዝተዓዘበ ፖለቲከኛ ቆልዓ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ክትዕቅቦ ዝነበራ መሬት ባሕሪ፡ ጽባሕ መበላሸዊኡ
ተወጢኑ ንዝተዘርአ ሓሽ ሽ ዝሕልዉ ኣዛብእ ማሳይ ካብተፈነዉዋ፡ ኢዱ ከይሃበ ሓንቲ መዓልቲ ብዝኾነ ዋጋ
ወጺኡ ክብድህን ከዘንትወልናን’ዩ። እንተ ትማሊ፡ ጎደፋ’ውን ምስቲ ዝነበሮ ጭቡጥ ሓበሬታ ሓዊሱ፡ ናይ ሎሚ
ዘመን ህግደፋዊት ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ብርግጽ ተምሳል ናይታ ትማ ሊ 1.5 ሚሊዮን ግዳያት ዘህለቐት
መዳጎኒት ቅዝፈት ዝነበረት ፖላንዳዊት ኣውሸዊትዝ (Auschwitz) ከምትመሳሰል ዘብርህ ጽሑፍ ኣ ቕሪቡ
ነይሩ። ሎሚ ድማ እንሆ ንዝተራእየን ገና ንዘይተራእየን ቀላሊዑ ዘገማጥለና ሓሳባት ክንውንን ብምብቃዕና
ይመስገኖ ፈጣሪ!
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ፕሮፈሶር ኣብ መጽናዕቱ ሃገርና ከመይ ከምዘላ ብውሕልነት ኣስፊሑ ተንቲንዎ ከምዘሎ፡
ነፍሲ-ወከፍ ሃገራዊ’ውን በዚ ዘሎ ንገሌና ኣይሕሱብ ዝነጠበ ኩነታት ዘይተሸቑረረ የብልናን። እሞ ናቱ ይኹን
ናይተን ዝመረጽኩወን ኣርእስታት ከምኣብነት ክጠ ቓቕስ ደልየ እንተዘይኮይነ ንዓዐን ኣብሊጸ ክድግፍ ወይ
ክወቕስ ሓሊነ ኣይኮንኩን። እቲ ቅንጥብጣብ ሓሳባት ኣብ ሓደ እንተተኣኪቡ ል ክዕ ሓቀኛ ነጸርታ ሕማም ሃገርና
ስለዝህብ ዘላቒ መድሃኒቱ ክንመርጽ ኣየጸግመናን ኢለ’የ። ከም ኣበጋግሳይ ንምቕጻል በሉ ንስዓብ።
“ኤርትራ ብዘይመንግስቲ ብዘይተቓወምቲ”። ጽሑፍ ናይቲ ንብውልቀይ ካብ ሓሲቡ ክዛረብስ ከይሓሰበ
ክጽሕፍን ባዕሉ ከንብቦን ዝም ቅረኒ ጋዜጠኛን ፖለቲከኛን ኣማኑኤል ኢያሱ ኢዩ። ከምተውህቦ’ውን ንሱ ኩላሓሳባቱ ኣብታ ዝመርጻ ኣርእስቲ ከምትጠቓለል ኮይና ት ስማዓኒ። ብርግጽ ከኣ ኤርትራ ብዘይ ተቓወምትን
መንግስትን ምትራፋ ምስቲ “እዚዶ ደይዚ” ዝብል መጽናዕቲ ፕሮፈሶር ዝሰማማዕ ኮ ይኑ ረኺበዮ። ‘ቲ ሕቶ
ክደግሞስ፡ “ስለምንታይ ኢዩ መራሒ ህግደፍ ሃገራውያን ኣብሪሱ ንፖቲካዊ ባዶነት መሪጽዋ”?
ክሳብ’ዚ ቀረባ እዋን ህሉው ኩነታት ሃገርና ንናይ ማዕዶ ተዓዘብቲ ዝርንዝሕ እናኣንበዐ ምሓልፎ ብዋናታት ክጓነ
ወይ ብሰበብ ኣመሪካን ወያነን ክመሳመሰሉ ኢዩ ጸኒሑ። ቀዳመይቲ ምስምስ ምስኣረገት ኢሳይያስ ናይ ስልጣን
ሕማም’ዃ እንተኣለዎ ከም ሓደ ንቡር ክንቅበሎ ኢና ተጎስጒስና። ንሱ’ውን ከምዘንደልሃጽና ፈሊጡ መታን
ኣጸቢቕና ክንዕዘር ስልጣን ብስሪኡ ከምዝበሓተ ኣምሲሉ’ዩ ክዕበየልናን ከሀ ውትተናን ተሰምዐ’ሞ ነገር ምስምስ
ፈጺማ ኣብሖ ኮነት። ከመይሲ ስልጣንካ ምዕቃብ’ኮ ንቡር ፖቲካዊ መስርሕ ኢዩ። ግን ስልጣን ሃገ ርን ህዝባን
ብምዕናውን ምዝራውን ድያ ትዕቀብ ወይስ ብምህናጽን ምጥርናፍን?
ከይንጋገ ምእንትስ፡ ስልጣን ድኣ መንከ ተጻቢእዎ ይፈልጥ? ንሱ’ውን ከምዘንደልሃጽና ፈሊጡ መታን ኣጸቢቕና
ክንዕዘር “ስልጣን ዝሃበ ኒ የለን”T ኢሉ ከሀውትተናን መላኽነቱ ከርዕመናን ክፍትን ተሰሚዑ ኢዩ። እንተኾነስ
ብርግጽ ዓሻ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኪኖ ስልጣን መ ንነት’ውን’ኮ ሂብዎ ኢዩ። ህዝብና ኪኖ ቆመና ውላዱን
መቕርቡን ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስ እምነት ብምሕዳር ንብረቱ፡ ገንዘቡን ሓዳሩን ኣረ ኪቡ ኢዩ። ክሳብ ከምልዕለ-
ተፈጥሮ፡ ከም ኣምላኽ ተሳሊምዎ። ንሱ ግን ብእምነት ህዝቡ ካብዘይዓገበ ስዉር ብልሓቱ ከምቲ ዝበሃል ህ ርፋን
ስልጣን ከምዘይኮነ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑ ንታሪኽ ክስነድ በታ “ጭብጢ”T ትብልቃል ከይተጎናደብና
ኣዳዕዲዕና ነቃልሓዮ።
ትማሊ ሓሊፍና ሎሚ ድማ ኮነት’ሞ ምስምስ ከኣ ተሳእነ። ግናኸ ሎሚ’ውን ከምትማሊ መራሒና ንስልጣን
ክብል ከምዘባድመና ጥራይ ይመስለና እንተኣልዩ ከይንዕሹ ንጠንቀቕ። ሓደ ሓቂ ኣብዘይግዚኡ ከይእመን
ስለዝኽእል ማለት እንተዘይኮይኑ ኢሳይያስ ስልጣን ንምን ታይ ክጥቀመሉ ኢዩ ክንድኡ ዝዋደቐሉ ክንምልሶ
ግቡእ ኢዩ። ፕረሲደንት ኢሳይያስ ብመትከል ኣይናህናን ኢዩ። ብውልቀይ ከምሓደ ሃ ገራዊ ደጋጊሙ
ከምዝመሰለኒ ህግደፍ ሕጂ’ውን ኣብ ኤርትራ ዝዓስከረ ነቐዝ ሃገር ምዃኑ ብዘይጥርጥር እብሎ ኣለኹ።
ንነገሩ ፕረሲደንት ኢሳይያስ እንታይ ዝኣመሰለ ዓለማዊ ኣድላይነት ሃልይዎ ኢዩ ኣብ ስልጣኑ ክቑንቁን ተደልዩ?
መንዩኸ ዝሕልዎን ነቲ
ቅንጣብ’ዃ ዘየደናግር ኣባናን ከባቢናን ንርእዮ ዘለና ፖለቲካዊ ድራማታት ብኣምሳል ወዲ ኣፎም በራድ ዝዝውሮ
ዘሎን?
ብዛዕባ ዝርአ ዘሎ ዓለማዊ ኩነታትን ኣሳሳይነት ህግደፍን ኣብዚሐ ስለዘእወኹሉ ሕጂ’ውን ክደጋግሞ ባህጊ’ኻ
የብለይን። እንተኾነስ ንሰ ፍላላ ድማ ክሳብ ትቃላዕ ከምዝኾነላ መጠን ወያ ብፖለቲካዊ መንነታ ዘይትተኣማመን
ጎበጨረ ሰልፊ ከኣ መሐከሊት ትጥቀመላ ዘላ ፍ ልስፍና ሓንቲ ዓለም ኣብ ውሽጥና ኣእትያ’ኳ እንተ ኣሳጸየትና፡
ፖለቲካዊ ምርጫኣ ዘይኮነስ ውጽኢት ቅልውላዉ ፖለቲካዊ መንነታን እ ምነታን ኢዩ። ማለተይ ህግደፍ “ኮን
ዶኾን” ኢላ ትድርገሞ እንተዘይኮይኑ “ቀጻሊ ረብሓ’ምበር ቀጻሊ ሕውነት የለን”T ብዝብል መርዚጭ ርሖ
ውልቃውነት እንተዘይኮይኑ ብዓላማ ትመተሉ ዝተሓዝ ሃገራዊ ፖለቲካዊ እምነት የብላን። ትብለና ንሳ ዓለም
ሓድሽ ፖለቲካ ከምዘ ድልያ። ትደሊ ንሳ ሃገርና ብግዜያውነት ጸኒሓ በቲ ትምነዮ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅርጺ
ክትምስራሓና። ነዚ ዘቃልዕ ፕሮፌሶር ኣብ ገጽ ÖÜTጽሑፉ ብግቡእ ኣነጺርዎ ኣሎ።
“ኤርትራ ብዘይመንግስቲ ብዘይተቓወምቲ”። እሞ ስለምንታይ ኢዩ መራሒ ህግደፍ ሃገራውያን ኣብሪሱ ንፖቲካዊ
ባዶነት መሪጽዋ?ፕረሲደንት ኢሳይያስ ሕቖኣ ዝጎዘዛ መንግስቲ ትውንን ኤርትራ ክመርሕ ዝተመነየሉ ምኽንያት ክልተ ዓላማታት
ኣለዎ። በቲ ሓደ እቶም መሳርሕቱ በቲ ኣቐዲሙ ክፍጽምዎ ዝቐሰቦም ኣጽናቲ ገበን ከምዝኣዘዞም ክሒዱ ንጹህ
ክመስል ኣብ ኣድላይ ግዜ ባዕሉ ከምዝኽምብሎ ም እናኣፈራርሀ ስረኦም ስለዘምለቖሎም ፈዚዞም ብሒም ዝብል
ከምዘየለ ስለዘረጋገጸ፡ ከምታ ዝተላእካ ነታ ሃገር ከምቲ ናይ ዘመነ-ኮም ቢሽታቶ ከምዝመችኦ ብምሕዛእ
መዳሚዱ ከረክቦም። በቲ ካልእ፡ ምናልባሽ ክሳብሽዑ ኣሸበሸብ ኣይሕሱብ ገለ ረጽሚ ንኸይርከብ ንር እሱ
ኣብትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክምዕቀብ ስለዘለዎ ኢዩ። ምእንቲ ርእሱ ናይዚ ዞባና ልእኽቲ ዓቃብ ሰላም ድማ
ኢቲዮጲያ ኢያ። ንሳ ሰራዊታ ሒዛ ኣብዝኾነ ዝተላእከቶ ደበኽ ትብል ‘ውፍይቲ’ ኢያ። ካብ ሙሉእ ኢቲዮጲያ
ከኣ እቶም ኣዝዮም ‘ፈጥኖ ደራሽ’ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት፡ ‘ቶም ወየንቲ ተጋሩ ኢዮም ኢለሞም። ‘ወያነ ኮይንላ
ዘመና መጺእላ’ ካብ ብጋሕጋሑ ንኤርትራዊ እናኣከሻመሸት ንኤር ትራ ግን ‘ካብ መንጋጋ መግዛእቲ ኣናጊፋ
ኣገንጺላታ’ ይብሉና። ግዲ የለን ሎሚ ርእሰ-ምምሕዳር ኮይና እንተጸንሐት ጽባሕ ንርእሳ ክት ግንጸል እንታይ
የጸግማ? ተገንጺላ ድማ ሓድሽ ሃገረ-ትግራይ ትግርኝ ክትሰርሕ እንታይ የጸግማ? ንወዲ ኣፎም በራድ ብዓባያ’ኳ
እንተ ዘየትሓዘቶ ከምዚ ዝጽበይዎ ዘለዉ መንነት ኪኖ ኮንፈደረሽን ፕረሲደንት ትግራይ ትግርኝ ክትገብሮ እንታይ
የጸግማ? (ንኩሉ ክጥዕም ይኸውን መለስ ዝተወገነ) ክሳብ ሽዑድማ ንትረሲደንቶም “ደምህት” ብዝባሃሉ ዓቃብ
ሰላም ሰራዊት ይሕሎ ኣሎ። ኣብ ኣድላይ ግዜ ጉ ዳይ ኤርትራ ካብ ኢድ ሃገራውያን ከምዝወጸ ተመኽንዩ ክስዕብ
ዝምነይዎ መቸም ኣይትዝንግዕዎን እብል። ደምህት እምባአር ኣብ ሓደ እዋን ብድርብ መልክዑ ‘ዓቀብቲ ሰላምን’
ወረርትን ኮይኖሙልና ኣለዉ።
ፕሮፈሶር ነቲ ጠመተ ትግራይ ትግርኝ ክጠቅስ እንከሎ ብኣውራኡ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘነጸረ እመስለኒ። እቲ ሓደ፡
እታ ሓንቲ፡ ኩልና ኤ ርትራውያን ድማ ነቲ ኪኖ ደበንገረ ከተግብሩዎ ዝሕልኑ ሓድሽ ፖለቲካዊ ካርታ
ተዓዚብናዮ ኣለና። እንተ ከምርኢቶይ መራሒና ሕጂ ‘ውን ከምቲ ፕሮፌሶር ኣብ ገጽ 1·T ዝጠቐሶ ብሕሉፍ
መላኽነቱ ጥራይ ዝትመን ዘይኮነስ ባንዴራ ዝተዓደለ ኣገልጋሊ ገዛእቲ’ምበር ርእሱ ዝኸኣለ ገዛኢ ክኸውን’ውን
ኣይደረገን። ብከምኡ ትዕዝብቲ ይኸውን ጎደፋ’ውን ንፕረሲደንትና ብኣምሳል ኣምባሳዶር ገዛእቲ ዝመሰሎ።
“ኤርትራ ብዘይመንግስቲ ብዘይተቓወምቲ፡ እዚዶ ደይ’ዚ፡ ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!!” ህጹጽ
ሃገራዊ ጻውዒት!!!!!!
እሞበሉ ትምቢት ወዲኣፎም በራድ ከይተሳኽዐ ንምቑጻዩ ንሕናኸ ምእንቲ ትንሳኤ ሃገርና ብመጠን ህጹጽነት
ኩነታትና ነዚ ዘለና ፖለቲ ካዊ ባዶነት ክንሽፍን እንታይ ክንግበር ይግባእ?
ነዚ ክምልሱ ዝቖረጹ ይመስሉ መድረኻውያን ንሽግር ሃገርና ይበቅዕ ዝበልዎ ሴፍ ጽገና ከምዝመዘዙ ዝስማዕ
ዘሎ። ብፍላይ ንሕና ህዝ ቢ ኤርትራ፡ ኣቐዲሞና ዓላማኦም ክነግሩ እንተዘይደሪኽናዮም፡ ምስ ውሽጢ ሃገር
ግሩም ርክብ ስለዘለዎም ብተወሳኺ ከኣ ሰልዲ ስለዘ ለዎም ክነስዑና ከምዝኽእሉን ስለዝውረ፡ ብሓቂ ንሃገርና
ካብ ሽግር ከምዘናግፉዋ ክንትስፎ ይንገረና ኣሎ። እንተኾነስ ከም ሓደ መስር ሕ ምርጫ መሰረታዊ ለውጢ
ብምብሃግ “ኣበደን ንጽገና”Tዝብሉ ድማ ኣለዉና።
ፕረሲደንት ኢሳይያስ ባዕሉ ከምዝዓረፈ ኣብ ዘውረየሉ እዋን ተመሳሳሊ ርኢቶታት ተራእዩ ከምዝነበረ እዝክር።
ሽዑ ኣቶ ጎደፋ’ውን “ን ዝተሸመ ተኸተሎ”Tብዝብል ኣርእስቲ ወተሃደራዊት ደርጊ ክትመጸና ኢያ’ሞ ዕድል ክንህባ
ምስተላወበ ናብ መሰረታዊ ለውጢ ዘቛመተ ርኢቶ ከምዝሓየለ ይዝከር። ነዚ ተዓዚቡ ይነብር ቀለታ ኪዳነ ድማ
“ጽገና ኣይንደልን? ንሕናስባ ንደሊ፡ መንከ ሂብና” ክብል ዝጸሓፈ።ንነገሩ ኣብ ትርጉም ለውጥን ንተፈጻምነቱ ዝድለ ግዜን ዝህልወና ኣመለኻኽታ ሓደ ድዩ? ናጽነትን ተበግሶን
ናይዞም ናይዚ ቅንያት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተኻታዕቲ መንእሰያትና ከምዘለዎ እናነኣድኩ፡ ጽልዋኦም ክሰፍሕን
ክጥርነፉን ምእንቲ ክቕጽልዎን ክበዝሑን እላቦ። እን ተ’ዛ ሃገር ገና ትንግርቲ ስለዘለዋ ከምቲ ጥቕሲ ሓርበኛታትና
ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ’ውን ከሰንፋ ኣይከኣሎን ኢዩ።
ኣብ ዝቕጽል ጽሑፈይ ክንራኸብ ብደሓን ቀንዩ።
ጎደፋ።

www.togoruba.org

ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት? 18 . 12 . 20014፡ 2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ!

ህግደፍሲ ከዳሚትዶ ገዛኢት?
18 . 12 . 20014፡
2ይ ክፋል ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ!
እቲ ኣርእስቲ ከይነውሕ እናተሓሰበ ይቆራረጽ ከምዘሎ ኣብ ግምት ከተእትዉለይ እናተተስፈኹ ኣብ ዝሓለፈ
ጽሑፈይ እቲ ድምጺ ኤረና ዘቕረበትልና ዛንታ ናይቲ ንኡስ ፖለቲከኛ ሰሚዕና ብሰበብ ናይቲ ምስጡር ግፋ
ከምዝነፍጽ ኢና ተዓዚብና። ግፋ ከኣ ከም ጃምላዊ ሕፍ ሳ መጠን ዓላማኡን ኣተገባብራኡን እንተዘይኮይኑ
ኣድላይነቱስ ኣይምተወገዘን። እንተኾነ ኣብ ሃገርና ንምሕፋስ ዘገድድ ነገር እንታይ ከ ምዝኾነ ሎምስ ኩሉዜጋ
ክርድኦ ከምዝኸኣለ ንርዳእ። ኣብ ውሽጢ’ቲ ዝዘራእካዮ ተጸንቢሩ ዝበቁል ብዙሕ ክርዳደ-ካልእ ማልእ ክትጽ ህዮ
ወይ ክትኣርዮ ይከኣል። ኣብ ውሽጢ’ቲ ብዙሕ ዘየድልየካ ነገር ዝተሓወሰ ተመራጺ ድማ ትለቕሞ፡ ትቖልቦ ወይ
ትቕርሞ። እዚ ምስ ዘይጥዕም’ዩ ዝግፈፍ። ግፋ’ውን ንተደላይ ወይ ዘይተደላይ ምስመጸኻ ነቲ ዘተረፈ ናብቲ
ዝነበሮ ክትመልሶ ሕጊ ምግፋፍ የገድደካ’ዩ።
ብዛዕባ ናይታ መስርሕ ግፋ ‘ክትመሚ’ ዝተደኮነት ህግደፋዊት መስናዕ (ቤት ማእሰርቲ) ዓዲ ኣበይቶኸ እንታይ
ትፈልጡ?
ብርሃነ ኣፍሮ (ሓደ ካብቶም መርመርቲ ማሕቡስ ዓዲ ኣቤቶ) ዝሃበና ሓበሬታ ትዝክርዎ ትኾኑ። ህግደፍ
ኣብውሽጢ ህዝብና ፈታዊ ስለ ዘይብሉ እቲ ኩሉ ዝግፈፍ ንንግዳዊ መዓላ ዝተወጠነ ኢዩ። ግደፍ ነቶም ንኣሽቱ
ደቁ፡ ኣሕዋቱን መቕርቡንስ ነቶም ብኮነ ተባሂሉ ብዕድ መ ኣዝዮም ንዝደፍኡ ኣቦ ወይኣደ ዝተቐየድዎ ዘበለ
ብገንዘብ ከናግፎም ከምዝግደድ በሪሁ ኢዩ። ዶላር እንተዘይኣትያ ብሳዕቤን መርመ ራ ይዅን ማእሰርቲ ዝመጽእ
ሞት ንህግደፍ ዕዳጋኡ ኢዩ። ሬሳ ንምውሳድ ድማ ግድን ክኽፈለሎም ስለዝኾነ። ካብኡ ተረፈ ግና ቃል ና ይቲ
ተራኺ ዘይምርሳዕ። ንሱ ንገለ ሰባት ኣብ ቅልጽሞም ጸሊም ጨርቂ ይእሰረሎም ከምዝነበረ ገሊጽዎ ኢዩ። ጸሊም
ጨርቂ ንምታይ?
ኣይትሸገሩ፡ ኩሉ ዝተዓዘበ ፖለቲከኛ ቆልዓ ኣብ ገዛእ ሃገሩ ክትዕቅቦ ዝነበራ መሬት ባሕሪ፡ ጽባሕ መበላሸዊኡ
ተወጢኑ ንዝተዘርአ ሓሽ ሽ ዝሕልዉ ኣዛብእ ማሳይ ካብተፈነዉዋ፡ ኢዱ ከይሃበ ሓንቲ መዓልቲ ብዝኾነ ዋጋ
ወጺኡ ክብድህን ከዘንትወልናን’ዩ። እንተ ትማሊ፡ ጎደፋ’ውን ምስቲ ዝነበሮ ጭቡጥ ሓበሬታ ሓዊሱ፡ ናይ ሎሚ
ዘመን ህግደፋዊት ቤት ማእሰርቲ ዓዲ ኣቤቶ ብርግጽ ተምሳል ናይታ ትማ ሊ 1.5 ሚሊዮን ግዳያት ዘህለቐት
መዳጎኒት ቅዝፈት ዝነበረት ፖላንዳዊት ኣውሸዊትዝ (Auschwitz) ከምትመሳሰል ዘብርህ ጽሑፍ ኣ ቕሪቡ
ነይሩ። ሎሚ ድማ እንሆ ንዝተራእየን ገና ንዘይተራእየን ቀላሊዑ ዘገማጥለና ሓሳባት ክንውንን ብምብቃዕና
ይመስገኖ ፈጣሪ!
ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ፕሮፈሶር ኣብ መጽናዕቱ ሃገርና ከመይ ከምዘላ ብውሕልነት ኣስፊሑ ተንቲንዎ ከምዘሎ፡
ነፍሲ-ወከፍ ሃገራዊ’ውን በዚ ዘሎ ንገሌና ኣይሕሱብ ዝነጠበ ኩነታት ዘይተሸቑረረ የብልናን። እሞ ናቱ ይኹን
ናይተን ዝመረጽኩወን ኣርእስታት ከምኣብነት ክጠ ቓቕስ ደልየ እንተዘይኮይነ ንዓዐን ኣብሊጸ ክድግፍ ወይ
ክወቕስ ሓሊነ ኣይኮንኩን። እቲ ቅንጥብጣብ ሓሳባት ኣብ ሓደ እንተተኣኪቡ ል ክዕ ሓቀኛ ነጸርታ ሕማም ሃገርና
ስለዝህብ ዘላቒ መድሃኒቱ ክንመርጽ ኣየጸግመናን ኢለ’የ። ከም ኣበጋግሳይ ንምቕጻል በሉ ንስዓብ።
“ኤርትራ ብዘይመንግስቲ ብዘይተቓወምቲ”። ጽሑፍ ናይቲ ንብውልቀይ ካብ ሓሲቡ ክዛረብስ ከይሓሰበ
ክጽሕፍን ባዕሉ ከንብቦን ዝም ቅረኒ ጋዜጠኛን ፖለቲከኛን ኣማኑኤል ኢያሱ ኢዩ። ከምተውህቦ’ውን ንሱ ኩላሓሳባቱ ኣብታ ዝመርጻ ኣርእስቲ ከምትጠቓለል ኮይና ት ስማዓኒ። ብርግጽ ከኣ ኤርትራ ብዘይ ተቓወምትን
መንግስትን ምትራፋ ምስቲ “እዚዶ ደይዚ” ዝብል መጽናዕቲ ፕሮፈሶር ዝሰማማዕ ኮ ይኑ ረኺበዮ። ‘ቲ ሕቶ
ክደግሞስ፡ “ስለምንታይ ኢዩ መራሒ ህግደፍ ሃገራውያን ኣብሪሱ ንፖቲካዊ ባዶነት መሪጽዋ”?
ክሳብ’ዚ ቀረባ እዋን ህሉው ኩነታት ሃገርና ንናይ ማዕዶ ተዓዘብቲ ዝርንዝሕ እናኣንበዐ ምሓልፎ ብዋናታት ክጓነ
ወይ ብሰበብ ኣመሪካን ወያነን ክመሳመሰሉ ኢዩ ጸኒሑ። ቀዳመይቲ ምስምስ ምስኣረገት ኢሳይያስ ናይ ስልጣን
ሕማም’ዃ እንተኣለዎ ከም ሓደ ንቡር ክንቅበሎ ኢና ተጎስጒስና። ንሱ’ውን ከምዘንደልሃጽና ፈሊጡ መታን
ኣጸቢቕና ክንዕዘር ስልጣን ብስሪኡ ከምዝበሓተ ኣምሲሉ’ዩ ክዕበየልናን ከሀ ውትተናን ተሰምዐ’ሞ ነገር ምስምስ
ፈጺማ ኣብሖ ኮነት። ከመይሲ ስልጣንካ ምዕቃብ’ኮ ንቡር ፖቲካዊ መስርሕ ኢዩ። ግን ስልጣን ሃገ ርን ህዝባን
ብምዕናውን ምዝራውን ድያ ትዕቀብ ወይስ ብምህናጽን ምጥርናፍን?
ከይንጋገ ምእንትስ፡ ስልጣን ድኣ መንከ ተጻቢእዎ ይፈልጥ? ንሱ’ውን ከምዘንደልሃጽና ፈሊጡ መታን ኣጸቢቕና
ክንዕዘር “ስልጣን ዝሃበ ኒ የለን”T ኢሉ ከሀውትተናን መላኽነቱ ከርዕመናን ክፍትን ተሰሚዑ ኢዩ። እንተኾነስ
ብርግጽ ዓሻ ኢዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኪኖ ስልጣን መ ንነት’ውን’ኮ ሂብዎ ኢዩ። ህዝብና ኪኖ ቆመና ውላዱን
መቕርቡን ኣብ ልዕሊ ኢሳይያስ እምነት ብምሕዳር ንብረቱ፡ ገንዘቡን ሓዳሩን ኣረ ኪቡ ኢዩ። ክሳብ ከምልዕለ-
ተፈጥሮ፡ ከም ኣምላኽ ተሳሊምዎ። ንሱ ግን ብእምነት ህዝቡ ካብዘይዓገበ ስዉር ብልሓቱ ከምቲ ዝበሃል ህ ርፋን
ስልጣን ከምዘይኮነ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ኮይኑ ንታሪኽ ክስነድ በታ “ጭብጢ”T ትብልቃል ከይተጎናደብና
ኣዳዕዲዕና ነቃልሓዮ።
ትማሊ ሓሊፍና ሎሚ ድማ ኮነት’ሞ ምስምስ ከኣ ተሳእነ። ግናኸ ሎሚ’ውን ከምትማሊ መራሒና ንስልጣን
ክብል ከምዘባድመና ጥራይ ይመስለና እንተኣልዩ ከይንዕሹ ንጠንቀቕ። ሓደ ሓቂ ኣብዘይግዚኡ ከይእመን
ስለዝኽእል ማለት እንተዘይኮይኑ ኢሳይያስ ስልጣን ንምን ታይ ክጥቀመሉ ኢዩ ክንድኡ ዝዋደቐሉ ክንምልሶ
ግቡእ ኢዩ። ፕረሲደንት ኢሳይያስ ብመትከል ኣይናህናን ኢዩ። ብውልቀይ ከምሓደ ሃ ገራዊ ደጋጊሙ
ከምዝመሰለኒ ህግደፍ ሕጂ’ውን ኣብ ኤርትራ ዝዓስከረ ነቐዝ ሃገር ምዃኑ ብዘይጥርጥር እብሎ ኣለኹ።
ንነገሩ ፕረሲደንት ኢሳይያስ እንታይ ዝኣመሰለ ዓለማዊ ኣድላይነት ሃልይዎ ኢዩ ኣብ ስልጣኑ ክቑንቁን ተደልዩ?
መንዩኸ ዝሕልዎን ነቲ
ቅንጣብ’ዃ ዘየደናግር ኣባናን ከባቢናን ንርእዮ ዘለና ፖለቲካዊ ድራማታት ብኣምሳል ወዲ ኣፎም በራድ ዝዝውሮ
ዘሎን?
ብዛዕባ ዝርአ ዘሎ ዓለማዊ ኩነታትን ኣሳሳይነት ህግደፍን ኣብዚሐ ስለዘእወኹሉ ሕጂ’ውን ክደጋግሞ ባህጊ’ኻ
የብለይን። እንተኾነስ ንሰ ፍላላ ድማ ክሳብ ትቃላዕ ከምዝኾነላ መጠን ወያ ብፖለቲካዊ መንነታ ዘይትተኣማመን
ጎበጨረ ሰልፊ ከኣ መሐከሊት ትጥቀመላ ዘላ ፍ ልስፍና ሓንቲ ዓለም ኣብ ውሽጥና ኣእትያ’ኳ እንተ ኣሳጸየትና፡
ፖለቲካዊ ምርጫኣ ዘይኮነስ ውጽኢት ቅልውላዉ ፖለቲካዊ መንነታን እ ምነታን ኢዩ። ማለተይ ህግደፍ “ኮን
ዶኾን” ኢላ ትድርገሞ እንተዘይኮይኑ “ቀጻሊ ረብሓ’ምበር ቀጻሊ ሕውነት የለን”T ብዝብል መርዚጭ ርሖ
ውልቃውነት እንተዘይኮይኑ ብዓላማ ትመተሉ ዝተሓዝ ሃገራዊ ፖለቲካዊ እምነት የብላን። ትብለና ንሳ ዓለም
ሓድሽ ፖለቲካ ከምዘ ድልያ። ትደሊ ንሳ ሃገርና ብግዜያውነት ጸኒሓ በቲ ትምነዮ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቅርጺ
ክትምስራሓና። ነዚ ዘቃልዕ ፕሮፌሶር ኣብ ገጽ ÖÜTጽሑፉ ብግቡእ ኣነጺርዎ ኣሎ።
“ኤርትራ ብዘይመንግስቲ ብዘይተቓወምቲ”። እሞ ስለምንታይ ኢዩ መራሒ ህግደፍ ሃገራውያን ኣብሪሱ ንፖቲካዊ
ባዶነት መሪጽዋ?ፕረሲደንት ኢሳይያስ ሕቖኣ ዝጎዘዛ መንግስቲ ትውንን ኤርትራ ክመርሕ ዝተመነየሉ ምኽንያት ክልተ ዓላማታት
ኣለዎ። በቲ ሓደ እቶም መሳርሕቱ በቲ ኣቐዲሙ ክፍጽምዎ ዝቐሰቦም ኣጽናቲ ገበን ከምዝኣዘዞም ክሒዱ ንጹህ
ክመስል ኣብ ኣድላይ ግዜ ባዕሉ ከምዝኽምብሎ ም እናኣፈራርሀ ስረኦም ስለዘምለቖሎም ፈዚዞም ብሒም ዝብል
ከምዘየለ ስለዘረጋገጸ፡ ከምታ ዝተላእካ ነታ ሃገር ከምቲ ናይ ዘመነ-ኮም ቢሽታቶ ከምዝመችኦ ብምሕዛእ
መዳሚዱ ከረክቦም። በቲ ካልእ፡ ምናልባሽ ክሳብሽዑ ኣሸበሸብ ኣይሕሱብ ገለ ረጽሚ ንኸይርከብ ንር እሱ
ኣብትሕቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክምዕቀብ ስለዘለዎ ኢዩ። ምእንቲ ርእሱ ናይዚ ዞባና ልእኽቲ ዓቃብ ሰላም ድማ
ኢቲዮጲያ ኢያ። ንሳ ሰራዊታ ሒዛ ኣብዝኾነ ዝተላእከቶ ደበኽ ትብል ‘ውፍይቲ’ ኢያ። ካብ ሙሉእ ኢቲዮጲያ
ከኣ እቶም ኣዝዮም ‘ፈጥኖ ደራሽ’ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት፡ ‘ቶም ወየንቲ ተጋሩ ኢዮም ኢለሞም። ‘ወያነ ኮይንላ
ዘመና መጺእላ’ ካብ ብጋሕጋሑ ንኤርትራዊ እናኣከሻመሸት ንኤር ትራ ግን ‘ካብ መንጋጋ መግዛእቲ ኣናጊፋ
ኣገንጺላታ’ ይብሉና። ግዲ የለን ሎሚ ርእሰ-ምምሕዳር ኮይና እንተጸንሐት ጽባሕ ንርእሳ ክት ግንጸል እንታይ
የጸግማ? ተገንጺላ ድማ ሓድሽ ሃገረ-ትግራይ ትግርኝ ክትሰርሕ እንታይ የጸግማ? ንወዲ ኣፎም በራድ ብዓባያ’ኳ
እንተ ዘየትሓዘቶ ከምዚ ዝጽበይዎ ዘለዉ መንነት ኪኖ ኮንፈደረሽን ፕረሲደንት ትግራይ ትግርኝ ክትገብሮ እንታይ
የጸግማ? (ንኩሉ ክጥዕም ይኸውን መለስ ዝተወገነ) ክሳብ ሽዑድማ ንትረሲደንቶም “ደምህት” ብዝባሃሉ ዓቃብ
ሰላም ሰራዊት ይሕሎ ኣሎ። ኣብ ኣድላይ ግዜ ጉ ዳይ ኤርትራ ካብ ኢድ ሃገራውያን ከምዝወጸ ተመኽንዩ ክስዕብ
ዝምነይዎ መቸም ኣይትዝንግዕዎን እብል። ደምህት እምባአር ኣብ ሓደ እዋን ብድርብ መልክዑ ‘ዓቀብቲ ሰላምን’
ወረርትን ኮይኖሙልና ኣለዉ።
ፕሮፈሶር ነቲ ጠመተ ትግራይ ትግርኝ ክጠቅስ እንከሎ ብኣውራኡ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ዘነጸረ እመስለኒ። እቲ ሓደ፡
እታ ሓንቲ፡ ኩልና ኤ ርትራውያን ድማ ነቲ ኪኖ ደበንገረ ከተግብሩዎ ዝሕልኑ ሓድሽ ፖለቲካዊ ካርታ
ተዓዚብናዮ ኣለና። እንተ ከምርኢቶይ መራሒና ሕጂ ‘ውን ከምቲ ፕሮፌሶር ኣብ ገጽ 1·T ዝጠቐሶ ብሕሉፍ
መላኽነቱ ጥራይ ዝትመን ዘይኮነስ ባንዴራ ዝተዓደለ ኣገልጋሊ ገዛእቲ’ምበር ርእሱ ዝኸኣለ ገዛኢ ክኸውን’ውን
ኣይደረገን። ብከምኡ ትዕዝብቲ ይኸውን ጎደፋ’ውን ንፕረሲደንትና ብኣምሳል ኣምባሳዶር ገዛእቲ ዝመሰሎ።
“ኤርትራ ብዘይመንግስቲ ብዘይተቓወምቲ፡ እዚዶ ደይ’ዚ፡ ኤርትራ ሞይታ። ቃልሲ ንትንሳኤ ሃገር!!” ህጹጽ
ሃገራዊ ጻውዒት!!!!!!
እሞበሉ ትምቢት ወዲኣፎም በራድ ከይተሳኽዐ ንምቑጻዩ ንሕናኸ ምእንቲ ትንሳኤ ሃገርና ብመጠን ህጹጽነት
ኩነታትና ነዚ ዘለና ፖለቲ ካዊ ባዶነት ክንሽፍን እንታይ ክንግበር ይግባእ?
ነዚ ክምልሱ ዝቖረጹ ይመስሉ መድረኻውያን ንሽግር ሃገርና ይበቅዕ ዝበልዎ ሴፍ ጽገና ከምዝመዘዙ ዝስማዕ
ዘሎ። ብፍላይ ንሕና ህዝ ቢ ኤርትራ፡ ኣቐዲሞና ዓላማኦም ክነግሩ እንተዘይደሪኽናዮም፡ ምስ ውሽጢ ሃገር
ግሩም ርክብ ስለዘለዎም ብተወሳኺ ከኣ ሰልዲ ስለዘ ለዎም ክነስዑና ከምዝኽእሉን ስለዝውረ፡ ብሓቂ ንሃገርና
ካብ ሽግር ከምዘናግፉዋ ክንትስፎ ይንገረና ኣሎ። እንተኾነስ ከም ሓደ መስር ሕ ምርጫ መሰረታዊ ለውጢ
ብምብሃግ “ኣበደን ንጽገና”Tዝብሉ ድማ ኣለዉና።
ፕረሲደንት ኢሳይያስ ባዕሉ ከምዝዓረፈ ኣብ ዘውረየሉ እዋን ተመሳሳሊ ርኢቶታት ተራእዩ ከምዝነበረ እዝክር።
ሽዑ ኣቶ ጎደፋ’ውን “ን ዝተሸመ ተኸተሎ”Tብዝብል ኣርእስቲ ወተሃደራዊት ደርጊ ክትመጸና ኢያ’ሞ ዕድል ክንህባ
ምስተላወበ ናብ መሰረታዊ ለውጢ ዘቛመተ ርኢቶ ከምዝሓየለ ይዝከር። ነዚ ተዓዚቡ ይነብር ቀለታ ኪዳነ ድማ
“ጽገና ኣይንደልን? ንሕናስባ ንደሊ፡ መንከ ሂብና” ክብል ዝጸሓፈ።ንነገሩ ኣብ ትርጉም ለውጥን ንተፈጻምነቱ ዝድለ ግዜን ዝህልወና ኣመለኻኽታ ሓደ ድዩ? ናጽነትን ተበግሶን
ናይዞም ናይዚ ቅንያት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ተኻታዕቲ መንእሰያትና ከምዘለዎ እናነኣድኩ፡ ጽልዋኦም ክሰፍሕን
ክጥርነፉን ምእንቲ ክቕጽልዎን ክበዝሑን እላቦ። እን ተ’ዛ ሃገር ገና ትንግርቲ ስለዘለዋ ከምቲ ጥቕሲ ሓርበኛታትና
ግደፍ ዝፈከረስ ዝወርወረ’ውን ከሰንፋ ኣይከኣሎን ኢዩ።
ኣብ ዝቕጽል ጽሑፈይ ክንራኸብ ብደሓን ቀንዩ።
ጎደፋ።

http://gereger.com/data/media/Itw2Jk.pdf