ብ ቀይሕ ምንጻፍ ዝተቀበልዎ ውልቀ መላኺ ኣብ ቀይሕ ደም ኣጥሒልዎም ።

ክንዲ ፍረ ኣድሪ ክብረት ህዝቡን ፍቅሪ ዓዱን ዘይብሉ ዕሉል መራሒ ሃገረ ኤርትራ ብዝግባእ መንነቱ ኣመስኪሩ ኣሎ ። ቅድሚ ሰለስተ ዓመታት ኣቢሉ ኣብ ሞንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ክሰፍን ኢዩ ተባሂሉ ዘይተተስፈወን ሃንቀው ዘይበለን ዳርጋ ኣይነበረን ። ብፍላይ መብዛሕቱ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ኢዩ ተተስፍዩ ኔሩ ። እቲ ምንታይሲ ኣብ ኩሉ መዳያት ኣብ ልዕሊኡ ዝወረደ ኣደራዕ መወዳድርቲ ስለ ዘይነበሮ ። ዕሉል ኢሰያስ ሎምስ ገለዶ ብኣቢ ኣሕመድ ተጸልዩን ካብኡ ተማሂሩን ይመሓየሽ ይከውን ካብ ዝብል ቅዱስ ቅንእን ተስፋን ዝነቅል ተስፋ ድማ ኢዩ ። ኮይኑ ግን ኣይንተዓደሎ ሕማም እምበር ጥዕናስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ስለዘይመሓላለፍ ወያ በዓል ዓዲ ሃሎ ተገልቢጡ ንበዓል ኣራት ኪሎ ደኣ ሕማም ኣሕለፈሉ ። እንዳጠበረን ጠባበረን ሕማም ውልቀ ምልኪ ሕማም ዘይናትካ ምግባት ሕማም ንዝተቃወመካ ምእሳርን ምቅታልን ሕማም ዕንደራ ኹናትን ዕንወትን ።

ንነዊሕ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ገበን ምስ ዝፈጸመን ንበሽሓት ዝቁጸሩ ብጾቱን ሰላማውያን ሰባትን ኣብ ጸልማት ጎዳጉዲ ዘስፈረ መራሒ ነቲ ብደም ዝጨቀወ ኣእዳዉ ሰላም ምባል ንገዛእ ርእሱ ብሓቂ ዘሰክፍ ኢዩ ኔሩ ። እቲ ዝገደደ ግን ብኣደናገርቲ ቃላቱ ተዓሻሺካ ነቲ ዕሉል ጨካን ምሙጋስን ከም ሓደ ናይ ሰላም ሃዋርያ ርኢኻ ምምስካርን ብቀይሕ ምንጻፍ ክትቅበሎ ምድላይን ደምበርከ ናይ ሓቂ ኢዩ ዘየብል ኣይነበረን ። መራሒ ኢትዮጵያ ብደም ዝጨቀዋ ኣእዳው ውልቀ መላኺ ሃገርና ክጭብጥ ከሎ ኣደራዕ ህዝቢ ኤርትራ ዘይፈልጥ ኣይነበረን ኮይኑ ግን ቀይሕ ባሕሪ ንምውናን ብዝብል ኣእሞሩኡ ስለ ዝተደፍነ ካልእ ኣይ ዓጀቦን።

መን ሙኻንካ ክፈልጥ ምስ መን ከምትኸይድ ቅድም ንገረኒ ከምዝበሃል ኣብ ሓጺር ግዜ መኻይድትን መማኽርትን ዘይመረጸ ንግጉስ ንሙካን ጥራይ ዝሓልም ዝነበረ ኣቢ ኣሕመድ ሃገሩ ኣብ ጸልማት ሸሚምዋ ይርከብ ። ንገዛእ ህዝቡ ምስ ጟና ተሻሪኩ ህዝብን ንብረትን ክቀትልን ክራሲን ድማ ግዜ ኣይወሰደን ። ዓለም ብዓለማ ውን ተዓዚባቶን ክዒባቶን ኢያ ። ኣቢ ኣሕመድ ምስ ዕሉል ኢሰያስ ተሻሪኹ ኣብ ትግራይ ሓዊ ከሳውር ከሎ ኣብ ትውልዲ ዓዱ ተገልቢጡ እቲ ዝወልዖ ባርዕ ከምዘንድዶ ኣየስተብሃለን ኔሩ ። ሎሚ ኹናት ራስያ ስደትን ዝምታን ከምኡ ድማ ብዓቢኡ ዘየናሕሲ ጥሜት ኣብ ግዝኣት ኣምሓራ ይረአ ምህላው መርኣያ ስሱዕ ባህርያቱ ምኻኑ ኢዩ ዝሕብር ።

ግዝ ኣታዊ ሓድነት እምበር ስቃይ ደቂ ሰባት ዘይዓጦ ኣቢ ኣሕመድ ወዮ ብቀይሕ ምንጻፍ ዝተቀበሎ ሰራም ህግደፋዊ እነሆ ንኢትዮጵያ ብቀይሕ ደም ከምትቅባእ ጌሩ ነቲ ግዝኣታዊ ሓድነታ ኣብ ሓደጋ ኣእትይዎ ይርከብ ። ድሕሪ ማይ ኣብ ባዓቲ ኮይንዎም ድማ ተወለድቲ ኣምሓራ ነቲ ብህግደፍ ዝተኻየደን ገና ውን ዝካየድ ዘሎን ራስያ ንብረት ምስ ተዓዘቡ ኣንጻር ህግደፍ ብረቶም ከዋጣውቱ ጀሚሮም ኣለው ። ዘይስንካ ሑጻ ቆርጥመሉ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ትግራዎት ምስ ጟና ወጊኖም ዝፈጸምዎ ነውሪ ሕጂ ኣብ ገገዝኦም ምስ መጾቶም ሕማቅ ከምዝውዓሉ ዝተሰቆሮም ኢዮም ዝመስሉ ። ጸገምን ኣደራዕን ህዝቢ ኤርትራ ከምዘይፈለጡ ዕሽሽ ብምባል ነቲ ገባቲ ሸውሃቶም ጥራይ ንምዕጋብ ንዕሉል ሽፍታ ከም ሃዋርያ ሰላም ቆጺሮም ብቀይሕ ምንጻፍ ዝተቀበሉላ ዕለት ድማ ገና ክረግምዋ ሙኻኖም ዘጠራጥር ኣይኮነን ።

ኣምላኽ ካብ ሕማቅ ይሰውረና
ሰላም ድማ ንዞባና የውርደልና

ኣለምሰገድ
26 መስከረም 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *