ኣረኣእያ ኣቢ ኣሃምድ ንኢትዮጵያ ዘዳለዋ ዕንወት

ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ህውከት ኢያ ዘላ ካልእ ታሪኻዊ ፖለቲካዊ መሰጋገሪ ኸኣ ኣንጠልጢሉ ኢዩ ዘሎ ። ኣብ እተፈላለየ ኽፍልታት እታ ሃገር ቀጻሊ ግጭታት መንግስቲ ዘቀላጥፎ ጥሜት ኣብ ምልእቲ እታ ሃገር እተላዕለ ሓድሽ ጸረ-መንግስቲ ናዕቢ ከምኡውን ቀርኒ ኣፍሪቃ እንደገና ህውከት ዝመልኦ ኢዩ ዘሎ መጻኢ ኸኣ ኣዝዩ ዘየተኣማምን ኢዩ። ኢትዮጵያ ኣብ እዋን ደም እያ ዘላ፣ ብዙሕ ቅልውላው ንመሰረት ርግኣት እታ ብዕቤታ ኻልአይቲ ዝዀነት ኣፍሪቃ ኣብ ሓደጋ የእትዎ ኣሎ። ኣብ ጢግረይ እተኻየደ ውግእ ሓድሕድ ምስ ሱዳን ኣብ ዶብ እተላዕለ ግጭት ግብጺ ኣብቲ ዓብዪ ሓጽቢ ተሃድሶ ኢትዮጵያ (GERD) ዝነበራ ዘይምስምማዕ ንኢትዮጵያ ናብ ውድቀት ከም እትኣቱ ገዲፍዋ ኣሎ። [i] ካብ 1991 ክሳዕ 2016 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ናይ ኢትዮጵያ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር (ኢ. ፒ. ኣር. ኤፍ.) ቀስ ብቐስ ግን ከኣ ጽኑዕ ፕሮግራም ደሞክራስያዊ ምግባርን ሓርነትን ኣብ ውሽጢ ኣህጉራዊ ቅዋማዊ ስርዓት ንኢትዮጵያ ኻብ ፖስተር ውግእን ጥሜትን ናብ ሓድሽ ቍጠባዊ መመንጨዊ ኤለክትሪክን ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ድሕንነትን ቀየራ። ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር ኢትዮጵያ እተፈላለየ ብድሆታትን ጃምላዊ ማእሰርትን እኳ እንተ ተላዕለ ነቲ ደርግ ተባሂሉ ዚፍለጥ ጨቋኒ ወተሃደራዊ junta ምስ ሰዓረቶ ግን ኢትዮጵያ ኻብቲ ኣስፋሕፊሑ ዝነበረ ድኽነት ርሒቓ ትርጕም ዘለዎ ደሞክራስያዊ ትምኒታት ክትፍጽም ጀመረት ።

ይኹን እምበር ካብ 2016 ክሳዕ 2018 ኣብ ዝነበረ እዋን ‘መደብ ማስተር ኣድዲስ ኣቤባ’ ተባሂላ እትፍለጥ ርእሲ ኸተማ ብምስፋሕ ንሓረስቶት ኦሮሞ ንምምሓው ብዚሕግዝ ሕጊ እተላዕለ ህቡብ ተቓውሞታት ምስ ሰውራ ዊዘርፎርድ ደሞክራስያዊ ግንባር ኢትዮጵያ (ኤPRDF) ምቅላስ ኪቕጽል እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ብሃገራዊ ደሞክራስያዊ ሰልፊ ኣምሃራን (ANDM) ከምኡውን ብዲሞክራስያዊ ማሕበር ህዝቢ ኦሮሞ (OPDO) ብቐጥታ ዚመሓደር ዝነበረ ዞባታት ኣምሃራን ኦሮሞን ዘይምዕጋብ ጐሊሑ ይርአ ነበረ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ መንጎ ዞባታት ኦሮሞ ከምኡውን ሶማሊ እተገብረ ውግእ ዶብ እውን እናወሰኸ ኸደ እዚ ውግእ እዚ ኸኣ ክሳዕ ሕጂ ናብተን ናይ ቀደም ዓዶም ዘይተመልሱ ወይ እኹል ደገፍ ዘይረኸቡ ልዕሊ ሓደ ሚልዮን ዝዀኑ ኻብ ውሽጢ ሃገር እተመዛበሉ ሰባት ኣስዓበ።

ካብ ሶማሊን ኦሮሞን ዝመጹ ኣባላት ከባብያዊ ምምሕዳር ኣዘውቲሮም ናብ መዓስከር ኮሎጂ ይመጹ እሞ ስእልና ይስእሉ ናብ ዓዶም ከም እንምለስ ወይ ቀጥታዊ ደገፍ ከም እንገብረሎም ድማ መብጽዓ ይኣትዉ ። ኣብዚ ኻብ እንርከብ ዓመታት ሓሊፉ ኣሎ ። ገሊኣተን ኣብ ሳልሳይ ወይ ራብዐይቲ ውሉድና ኢና ዘለና። ነዞም ስሱዓት መራሕቲ እዚኣቶም ህይወትና ኣየገድስን እዩ ። ጐይታና ኽሕግዘና ንጽበ ኣሎና” (ኣ. ኤል. 5/14/2021 ጂጂጋ ዞባ ሶማሊ ኢትዮጵያ) ኣቢ ኣሃምድ ነቲ እናወሰኸ ዚኸይድ ዝነበረ ናዕቢ መልሲ ንምሃብ በቲ ኣብ ጥሪ 2018 እተጀመረ ናይ ህዝቢ ሰውራ ደሞክራስያዊ ግንባር ኢትዮጵያ ኣቦ መንበር ኰይኑ ብውድድር ተመርጸ ። ኣቢ ኣሃምድ ምልክት እቲ ንነዊሕ እዋን እተገብረ ተሓድሶን ሓባራዊ ምትሕብባርን ዝዀነ ኢትዮጵያ ናይ ተስፋ መብራህት ዀነት። ኣቢ ኣሃምድ ካብ ህዝቢ ትግራይ ከምኡውን ካብ ግንባር ሓርነት ህዝቢ ትግራይ (TPLF) ሓዊስካ ኣብ ውሽጢ ሃገራውን ኣህጉራውን ደገፍ ረኺቡ ኢዩ ። ድሕሪ ሰለስተ ዓመት ኢትዮጵያ ናብቲ ኣብ መፋርቕ 80ታት ዝነበረ ጥሜትን ውግእን ትምለስ ኣላ። እቲ ዘሕዝን ግን እቲ ፍሉይ ደሞክራስያዊ ህርፋን ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ናይ መሰጋገሪ ምምሕዳር ኣቢ ኣሃምድ ከም ዘይፍጸም ወይ ከም ዘይፍጸም ዝሕብር ማእለያ ዘይብሉ ናይ ጥንቲ ምልክታት ነይሩ ኢዩ። ንኣብነት እቲ ምምሕዳር ነቲ ጸረ-ናጽነት ዘውጽኦ ሕግታት ብቕልጡፍ ምፍራሱ ሰፊሕ ተቐባልነት እኳ እንተ ረኸበ ብቕልጡፍ ግን ብሓድሽ ጨቋኒ ሕጋዊ መስርሕ ተተክአ። እቲ ንጋዜጠኛታት ንምዕቋብ ዚሕግዝ ኮሚተ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ከምኡውን ሓያሎ ኻልኦት እሙናት ትካላትን ኣህጉራውያን መንግስታትን ጨቋኒ ተግባራት ኪምለስ ከሎ ኸም ዘተሓሳሰቦም ገሊጾም እዮም ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዚርአ ግፍዒ መወዳእታ ኺግበረሉ ድማ ጻውዒት የቕርቡ ኣለዉ ። [ii]

ከምቲ ኣብ ነሓሰ 2018 ኣብ ዞባ ሶማሊ እተራእየ ሓያሎ ፖለቲካዊ ለውጢ ምስ ቅዋም ዚጋጮን ጭካነ ዝመልኦን እኳ እንተ ዀነ ኣብ ቲኦክራሲያዊ ግናኸ ውጽኢታዊ ዘይኰነ ፖለቲካዊ ጕዳያት ኣብቲ ዝያዳ ‘ኣኽቢርካ ዚርአ’ ኸባቢ እታ ሃገር ተራእዩ እዩ። ንኣብነት ፕረዚደንት ዞባ ሶማሊ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቢዲ ሞሃሙድ ኦማር ኣብ መወዳእታ ኽረምቲ 2018 ብዘይ ሕገ መንግስቲ ተሰጕጐ። ከም ወኪል ዕቤትን ግብረ – ሰናይን መጠን ወተሃደራዊ ታንክታት ንሓደ ውልቀ – ሰብ ካብ ስልጣኑ ንምውጻእ ኣብ ጐደናታት ጂጂጋ ክዘውር ከሎ ብዓይንና ርእየዮ ኢየ ፣ ብተወሳኺውን መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ስልጣን ናይ ሲኒካዊ ውድድር ንምክፋል ኣብ ሲቪል ህዝቢ ግቡእን መሰረት ዘይብሉን ዓመጽ ክጥቀም ከሎ ተዓዚበ ኢየ ። ኣቢ ኣሃድ ኣብቲ ብ23 መጋቢት 2021 ናብ ባይቶ ዝቐረበ ትምክሕቲ ዝመልኦ ዝርርብ ነዚ ፍጻመ እዚ ኸም ውግእ ገይሩ ገለጾ ከምዚ ድማ በለ – “ምስ ወተሃደራት ኣቢ ኢሊ ኽንዋጋእ ከለና ወይ ምስ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ (OLF) ክንዋጋእ ከለና ዓለም እትብሎ ነገር ኣይነበራን ናብ ውግእ ክንከይድ ከለና ግን ይጭድሩ ነበሩ።” [iii]

ኣብዚ እዋን እዚ ኣቢዲ ሞሃሙድ ኦማር ምስ ካልኦት ፖለቲካውያን መራሕቲ ኦሮሞከምኡውንን ጢግረያን ብወግዒ ኸይተኸሰሰ ወይ ከይተፈርዶ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ካሊቲ ይዳጐን ኣሎ፣ እቲ ናይ ኢትዮጵያ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር (ኤ. ፒ. ኣር. ዲ. ኤፍ.) ኣቢ ኣሃምድ ንባዕሉ ኣብ ምሉእ ህይወቱ ኣባል ናይ ሰውራ ደሞክራስያዊ ግንባር ኢትዮጵያ ኢዩ ነይሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ኣዝዩ ጨቋኒ ዝዀነ ናይ ምስትውዓል መዋቕር ድማ ናይ መሪሕነት ቦታ ነበሮ ። ኣብ ርእሲ እዚውን ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣቢ ኣሃምድ ኣብ ዞባ ሶማሊ ህውከት ዝመልኦ ንጥፈታት ብምግባሩ ዘይሕጋዊ ናይ ዞባዊ መሪሕነት ምሻም ትጽቢት ተገይሩሉ ወይ ኣቐዲሙ ተራእዩ ኢዩ። ከም እኒ ማሱባ ኦመርን ኣብርሃም በለይን ዝኣመሰሉ ብቕዓት ዘይብሎም ኣመሓደርቲ ዞባ [ወይ ስጕምቲ ዝወስዱ ምክትል ፕረዚደንት] ብዘይሕጋዊ መገዲ ብኣቢ ኣሃድ (ብዘይ ፍቓድ ናይቲ ኸባቢ ማሕበረሰብ ወይ ሽማግለታት ማሕበረሰብ) ብሃንደበት ናብቲ ዝነበረ ዞባታት ወይ ትካላት ኣተዉ ። እዚ ዅሉ ንርእስነትን ርእሰ-ውሳነን ከባብያዊ ትካላት ዜዳኽም ፈደራላዊ ፈደራላዊ ጻዕሪ ንሓድሕዱ እተኣሳሰረ እዩ።

“ከባብያዊ ምምሕዳር ነቲ ኢትዮጵያ ኸም ሃገር መጠን ዘለዋ ህላወን መጻእን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንዋንነትን ሃገራዊ ወፈያታትን ኦሮሞስ ሶማሊስ ኣፋርስ ከምኡውን ካልእ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ዘሕስር ወይ ዝነጸጎ ሓድነት ዘለዎ ወይ ማእከላይ ስርዓታት ዕሽሽ ክበሃሎ ኣይክእልን ኢዩ ዕሽሽ እውን ኣይበሃሎን ኢዩ ። ናይ ኢትዮጵያ ሰውራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር (ኤPRDF) ብዙሕ ዘስካሕክሕ ጕድለታትን ዕንቅፋታትን እኳ እንተ ነበሮ ምስቲ ኣብ ትሕቲ ደርግ ማንጊስቱ ሃይለማሪም እተራእየ ጃምላዊ ቕትለትን ሕድገትን ግን መወዳድርቲ የብሉን። መብዛሕትኦም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ሰባት ንቕድሚት ክግስግሙ ኢዮም ዝደልዩ ንሕናውን ንቕድሚት ክንስጕም ኢና” (G.R.7/15/2021, Addis Ababa, Ethiopia)።

ዕላማ ኣቢ ኣሃምድን ግዝያዊ ምምሕዳርን ኢትዮጵያ ንፖለቲካዊ ትካላ ንምምሕያሽን ንምቕያርን ኢሰብኣዊ ዘይኰነ ማእሰርቲ ንምቍራጽ ነቶም እተሓየሩ ኣባላት ስደተኛታት ንምምላስ ወይ እንደገና ንምሕባር ንሓደስቲ ፖለቲካዊ ሰልፊ ኽፉት ቦታ ንምርካብ ንሰብኣዊ መሰላት ንምስፋሕ ከምኡውን ንእተፈላለዩ ማሕበረሰባት እታ ሃገር ንምትዕራቕ እኳ እንተ ነበረ ዋላ ሓደ ኻብዚ መብጽዓታት እዚ ግን በቲ ሃታሃታ ዝመልኦ መራሒ ናይ መሰጋገሪ እዋን እተረጋገጸ መብጽዓታት ኣጸቢቑ ኣይተሰማምዐን። ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ተታሊሎም እዮም ። ዋላ ሓንቲ ኣይተቐየረን፣ ኣብ ክንድኡስ ኣቢ ኣሃምድን እቲ ወንጌል ዝሰበኸሉ ብልጽግና ሰልፊኡን ነቲ ዘደንቕ ተስፋ ናይቲ ህዝቢ ኣዳኸምዎ ቅድሚኡ ተራእዩ ዘይፈልጥ ናይ ውግእ ገበንን ህልቂትን ድማ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ፈጸሙ።

“ህዝብና እዛ ሃገር እዚኣ ኽትቅየር ኢላ ተቓዊምዋን ሞይቶምን እዮም። ኣቢ ኣሃምድ ስልጣን ምስ ሓዘ ህዝቢ ኦሮሞ ብተስፋ የንጸባራ እኳ እንተ ነበራ እዚ ዅሉ ግና ንኸንቱ እዩ ነይሩ ። እቲ ዜሕዝን ግን ነቲ ዝሓለፈ ኻብቲ ሎሚ ዘሎ ኣጸቢቑ ዚበልጽ እዋን ኢና እንዝክሮ” (ጀይ. ኣይ. 7/12/2021 ዲሬ ዳዋ ኢትዮጵያ)። ኣብ ጽድያ 2020 ብሰንኪ እቲ ኮሮናቫይስ ዘስዓቦ ለበዳ ግዝያዊ መንግስቲ ምርጫታት ከም ዚድንጒን ቅዋም ፋሉልነት ከም ዚመሓየሽን ገበረ፣ እዚ ኸኣ ንኣቢ ኣሃምድ ንኣካለ ጐደሎ ተጻረርቲ ኣቐዲምካ ናይ ምጥቃም እኹል ግዜ ኸም ዚወሃቦ ገበረ፣ ስልጠናታትን ኣብ ቀረባ እዋን እተገብረ ናይ ሓሶት ምርጫታትን ተጠቒሙ ድማ ነቲ ዘይማዕርነት ዘይብሉ ማእከላይ ስርዓት ንምድልዳል ተሃዊኹ እዩ። እቲ ዘይተፈትሐን ኣከራኽርን ቅትለት ላዕለዎት ሰበ-ስልጣንን ሃቻሉ ሁንዴሳ ዚበሃል ብሉጽ ኰዀብን መብዛሕትኦም ተቓወምቲ ኣባላት ምእሳሮምን እቶም ነቲ መራሒ ናይ መሰጋገሪ እዋን ሃንደበታዊ ኣዋጅ (ማለት ቅድሚ ግዜኡ ምምስራት ሰልፊ ብልጽግና ወይ መሰረት ዘይብሉ “መዲመር” ዝብል ኣምር ምዝርጋሕን) እተቓወምዎ ወይ ዘከራኸርዎ ፖለቲከኛታት መሳርሕቶም ብዘይ ምኽንያት ምስጓጎም ነቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቕጽል ዓሰርተታት ዓመታት ደሞክራስያዊት ማእከላይ ኣታዊ ዘለዋ ሃገር ንምዃን ዝገበረቶ ጻዕሪ ኣዳኸሞ። እዚ እተጠቕሰ ፍጻመታት ፖለቲካዊ ውግእ ከም ዚለዓዓል ብምግባር ንኢትዮጵያውያንን ንዓለምለኻዊ ማሕበረሰብን የስግእ ኣሎ።

በቲ ዘተ ህዝባዊ ሓባራዊ ስምምዕ ከምኡውን ብዲሞክራስያዊ መስርሕ ክግበር ትጽቢት እተገብረሉ ተሓድሶ በቶም ንገዛእ ርእሶም “ተሃድሶ ዘካይዱ” ናይ መሰጋገሪ ቀዳማይ ሚኒስተር ኰነ ብደገፍቱ ምሉእ ብምሉእ ተጨውዩ፣ ኣቢ ኣሃምድ ውግእ ሓድሕድ መሃዘ ጥሜት ኣለዓዓለ ኣብ ብምልእታ እታ ኻብ መሬት ወጻኢ ዘላ ሃገር ከኣ ዳርጋ ዘይምለስ ፖለቲካዊ ስግኣት ዝመልኦ ስጕምትታት ኣወዓዓለ። ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ኽልተ ወይ ሰለስተ ዓመት ብዛዕባ ጢግራይያውያንን ኦሮሞስን ዚገልጽ ዓሌታዊ ግጭታት ይርኢ ኣሎ፣ ፌደራላዊ ደገፍ እተገብረሉ መሬት ምሓዝ ሓረስቶትን ማሕበረሰባት ገጠራትን ኣጽዋር ምሓዝ ኣብ ሃይማኖታውን ቀቢላውን ጥሩፍነት ዘደንቕ ወሰኽ ምግባር ብናይ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ጸጥታ ሓይልታት (ENDF) ንኣንስትን ቈልዑን ብጃምላ ምዕማጽ ከምኡውን እተፈላለየ ድሕረ-መለኮት ኣብ ምርካብ መንግስታዊ ረብሓታት ንምቕያር ዝጽዕር ከምኡውን ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ስነ-ምግባራዊ ስርዓታት ንምሕዳስ ዝጽዕር ኣዝዩ የማነይቲ ኣረኣእያ ታትዩ ኢዩ ዘሎ ። ህዝቢ ፕያን ኣብ ትሕቲ እቲ ‘ሓደ ህዝቢ ሓደ ቛንቋ ሓደ ሃይማኖት’ ዝብል ናይ ሓሶት ጭርሖ ዝያዳ ሓድነት ዘለዎ ናይ ምርኣይ መስርሕ ይካየድ።

ሓጺር መፍትሒ፦ ውግእ ደው ምባል፦

ካብ ሃገራዊ ጸጥታ ኢትዮጵያ ምውጻእ (ENDF) ኤርትራ ኣምሃራ ከምኡውን ካልኦት ሓይልታት ዞባ ኻብ ዞባ ትግራይ ምውጻእ ዕቝባ ዅሎም ሰላማውያን ሰባት ንኸም ምዕራባዊ ኦሮሚያ ዝኣመሰለ ግጭት ዝመልኦ ዞባታት ትግራይን ካልእ ግጭት ዝመልኦ ኸባቢታትን ብዘይ ዕንቅፋት ግብረ-ሰናይ ምርካብ ብዛዕባ ምግሃስ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ እቶም ብናይ ውግእ ገበን ተሓተትቲ ዝዀኑ ሰባት ከምኡውን ብዛዕባ እቲ ኣብ ልዕሊ ኣንስትን ቈልዑን ዝፍጸም ጾታዊ ዓመጻ ብርእሶም ዝግበር ምርመራ ንዅሎም ፖለቲካውያን እሱራት ሓራ ኣውጽእዎም ንሕገ-መንግስታዊ ስርዓት ከምኡውን ንሃገራትን ዜግነትን ህዝብታትን ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዎም ኣኽብሮት ተመርኲስካ እተገብረ ሰፊሕ ሃገራዊ ምይይጥን ዕርቅን

ብሓገዝ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ሓጺር ፍታሕ ኣብ ግብሪ ምውዓል ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ እንተዀነ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘጨንቕን ዘየተኣማምንን እዋን ግን ትውክልቲ ዝግበሮ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ የድሊ ። ኣቢ ኣሃምድ ንኢትዮጵያ ኺመርሓ ኣይበቅዕን እዩ ። እዚ ጥራይ እየ ኽብል ዝኽእል ። ሕጂ ናይ ሓቂ ለውጢ ዚግበረሉን ጭቡጥ ተሓድሶ ዚግበረሉን እዋን እዩ” (ኤም. ኣር. 7/11/2021 ጂማ ኦሮሚያ ኢትዮጵያ) መደምደምታ ኣቢ ኣሃምድ ተዅሲ ኸም ዘሎን ኢትዮጵያ ናብ ውግእ ሓድሕድ ቀሪባ ኸም ዘላን ዜተሓታትት ኣይኰነን። ውድቀት ኢትዮጵያ ብዅሉ መዳያት ንብምሉኡ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኰነስ ንኣህጉር ኣፍሪቃ እውን ይርብሾ እዩ። ምብራቕ ኣፍሪቃ ኻልእ ዜስካሕክሕን ነዋሕቲ ጃምላዊ ቕትለት ወይ መንግስቲ ዘቘሞ ስነ-ምግባራዊ ስርዓት ክትዕድግ ኣይትኽእልን እያ። ንኣቢ ኣሃምድ ኣብ ልዕሊ ደቅሰብ ገበን ኣብ ምፍጻም ክሕግዝዎ ዝሓገዝዎ ደገፍ ቻይናን ሩስያን ጥራይ ኢዮም ዝመስሉ ፣ እዚ ዳቱም እዚ ጥራይ እኳ ነተን ኣብ መላእ ዓለም ዚርከባ ደሞክራስያዊ ሃገራት ዓብዪ ዕንቅፋት እዩ ዚዀነን ፣ ነቶም ሓደገኛታት ኪዀኑ ዚኽእሉ ደሞክራስያውያን ከኣ ኣብ ከምዚኣተን ዝኣመሰላ ፋሺስት መንግስትታት ኪምርኰሱ ወይ ኬናድዩ የተባብዖም ኣሎ ። [iv] ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ኣዒንታ ኣለዋ። ብሰንኪ እቲ ኣብታ ርእሲ ኸተማ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ብሉጻት ፖለቲከኛታት ዘርኣይዎ ጭካነ ዝመልኦን እተፈላለየ ደርቢ ዘለዎን ርእሰ- ምትእምማን ሰባት ይቕተሉን ይመዛበሉን ኣለዉ። ጣልቃ ምእታው ግዜኡ ዝሓለፎ እዩ ። ስጕምቲ እትወስዱሉ ግዜ ትማሊ እዩ ነይሩ ። እቲ ኣብዚ ተገሊጹ ዘሎ ኣረኣእያናይቲ ናይቲ ጸሓፊ ኢዩ ግድን ድማ በቲ ዓድና ንምዕቃብ እተፈላለየ ኣረኣእያታት ሓንጐፋይ ኢሉ ዝቕበል ሃገራዊ ጸጥታ ቱደይ እተደገፈ ኣይኰነን። ክትሓስበሉ እንተ ደሊኻ ኢ-መይል editor@hstoday.us። ኣሰናዳዊ መምርሒታትና ኣብዚ ኺርከብ ይከኣል እዩ ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *