ግዝአተ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ገብረዝጊ አፍወርቂ

Justice Law Logo Template Vector Illustration Design Royalty Free Cliparts,  Vectors, And Stock Illustration. Image 97196109.

ግዝአተ ሕጊ ዘይብላ ሃገር ከሳሲ፣ ተኸሳሲን ፍርድን የብላን አብ ፍትሕን ደሞክራሲን ዘለወን ሃገራት፡ ተበዲለ አሎኹ ዝበለ ሰብ አብ ዳኛ ወይ ፍርዲ ከይዱ ይጠርዕ፤ ተኸሳሲ በዲሉ ተባሂሉ ናብ ፍርዲ ይቀርብ፡ ቤት ፍርዲ ድማ ግቡእ ፍርዲ ይውስን። ህዝብና ደም ጀጋኑ ደቁ አፍሲሱ ሂወቱ ከፊሉ ነጻነት አምጺኡ፡ ልዕላውነት ሃገርን ክብሪ ህዝብን ኤርትራ አካል ዓለማዊ ማሕበረ ሰብ ገይሩ፡፡ ንሕብረተሰብና ኩሉ ብማዕረ መሰሉ ተሐልዩ ብፍትሕን ዲሞክራሲን ክመሐደር አብ አባታዊ ሕግታትን ባህልታትን መሰረት ዝገበረ ሕግታት አቁሙ፣ ከምኡውን ምስ ወጻኢ ሃገራት ዝግበር ዝምድናታት ንረብሐን ጥቅምን ሃገር ዝሕሉ ቁዋም ሐንጺጹ። ካብ ጊዝያዊ መንግስቲ ናብ ቀዋሚ መንግስቲ፣ ካብ ጊዝያዊ መራሒ ናብ ብፍትሕን ዲሞክራሲን ህዝቢ ዝመረጾ መራሒ ክልወጥ ሰባት ተወዳዲሮም ብብዝሒ ቁጽሪ ዝተዓወተ ምእንቲ ሃገር ክመርሕ አብ አድላይ ምድላዋት ዝስራሐሉ ዝነበረ ጊዜ ኢሳያስ ንሱ ጥራይ አብ ስልጣን ዝነብረሉ መስርሕ ዓመጽ በቲ ንህዝቢ ዓምጺጹ ዚቆጻጸር ብሐይሊ እተደንገገ አረመናዊ ናቱ መምርሒ ቅዱስ ተስፋና ጠምዚዙ ባዕሉ ከሳሲ መንጎኛ ዘይብሉ ባዕሉ ፈራዲ ኮይኑ ንኹሉ ህዝብና ናብ ቤት ማአሰርቲ አእቲዩ ንዓመታት የሕቅቆ አሎ። ካብ ኢድ ፍጹም መላኺ ስርዓት ዘምለጠ መንእሰይ ካብ ድሕሪ ነጻነት ጀሚሩ አብ ስደት ፋሕ ኢሉ ተሰዲዱ ይነብር አሎ፣ ዓድታት ተዳኺመን፣ ከተማታት ዓንየን፣ ናይ ስራሕ ትካላት በሪሱ፣ ህዝቢ ብውሑዳት ዓምጽቲ ብፍርሒ ትሽቁሪሩ ይሐልፎሎ። ሕጂ ድማ ብሕማም ኮቪክ 19 አመኽኒዩ ከይንቀሳቀስ ረጊጡ ብምሐዝ ብጥምየት ክመውት ፈሪድዎ አብ ሐደጋ አትዩ ይርኤሎ። ምስ ሃገርን ህዝብን ዘይጠዓዓም ምስ መሻርኽቱ መራሕቲ ከባቢ ጸላእቲ ሃገርና ህዝቢ ዘይፈልጦ ውዕላት ይፈራረም፣ ንታሪኽ ቃልስና ንዓና ከጉሂ ንጸላእትና ከሐጉስ ብኽሕደት እኩይ ተግባራቱ የርእየናሎ። እሞ ንሕናኽ ብውርደትን ንዕቀትን ሐደ ኢሳያስ ዋላ ካብ ልቢ ዘይኮነስ ካብ ክሳድ ንላዕሊ ውሑዳት ደገፍቲ ይሃልውዎ ንሕናኽ ኩሉ ጸረና ዝግበር እንዳረኤና ተዓዘብቲ ጥራይ ዲና ክንከውን? ዎ መንእሰይ አብ ውሽጥን አብ ስደትን ዘሎኻ ካብ ስርዓት ህግደፍ ዝኸፍእ የለን፣ ንኽትቃለሶ ድማ ሕጂዩ፣ ዎ ህዝብና ኩልኻ ብሐበራ ኢሳያስ ሕቡእ ድልየቱን ትምኒቱን ካብ ምሳና ምስ ጸላእትና ወጊኑ ትርእዮ አሎኻ፣ ንህላወኻን ክብረትካን ጸግዕኻን ተስፋኻን ደቅኻ ተበጊሾም አለዉ አባራትዓዮም አጆኹም በሎም፣ ዎ ሰራዊት ኤርትራ ስራሕካ ሃገርካ ካብ ዝኾነ ናይ ውሽጥን ግዳምን ጸላእቲ ከምኡውን ናይ ተፈጥሮ ሐደጋ ታት አብ ዘጋጥም ንምድሐን ይኹን እምበር አብ ጊዜ ስርዓት ህግደፍ ግን ንስኻ ባዕልኻ ብዘይ ወተሃደራዊ ቀጥዕታት መሰልካ ተገፊፉ ከም እትነብር ካብ ህዝብኻ ዝተኸወለ አይኮነን።

ቅድሚ ኩሉ ግን እቲ ኩሉ አብ ዝባንካ ዘሎ ሕሰም ምኽሪ ዘየድሊዮ ባዕልኻ ንብዙሕ ዓመታት ብትዕግስቲ ለውጢ ክትርኢ ዝተጸበኻዮ ተበዲልካ እምበር ጽቡቅ አይረኸብካን። ሕጂኸ? እዚ አቲናዮ ዘሎና ጊዜ ጸገምና አለሊና ፍታሕ ዘምጽእ ጽቡቅ ናይ ለውጢ መድረኽ ከም ዝኾነ ኩልና ብሐደ እንአምኖ ህጹጽ ጉዳይ ኢዩ፣ ከምቲ ቅልጣፈ ሚዛን ናይቲ ኩነታት ነቲ አቀዲሙ በብዝጥዕሞ ተወዲቡ ዝጸንሔ ሐይሊ ዘወሃህድ ዝርርብ ተገይሩ ምስቲ አብ ቅድም ወጺኡ ሃየ ተበጊሸ አሎኹ ዝብለና ዘሎ ሐይሊ ናይ ይአክል ተቀራሪብካ ብመጽናዕቲ ቅልጡፍ ንጹርን ስሉጥን አብ ግብሪ ዝውዕል ስራሕ ክፍጠር አለዎ። ኩሉ ዕማም አንጻር ምልካዊ ስርዓት ዝግበር ስራሕ ዕዉት ክኸውን ምእንቲ አብ ሱዳን አብ ክልል ትግራይ መዓስከራት ስደተኛታት ወይ አብ ካልእ ከተማታት ኢትዮጵያ ዘለው መንእሰያት ወይ አብ ካልእ ሃገራት ዓለም ዘለዉ ብሐደ ተወዲቦም ብሐባር ነቂሎም ክሰርሑ እቲ ቀዳማይ ምርጫ ኢዩ፣ ብሐደ ክትብገስ ብምኽንያት ናይ ርሕቀት ቦታን ሕጽረት ጊዜን እንተዘይተስተኻኸለ እቲ አቀዲሙ ዝወፈረ ምንቅስቃስ ካልኦት አካሉ ዝኾኑ ዝተወደቡ ደድሕሪኡ ዘርክብዎ ክም ዘልዉ ከስተውዕል ይግባእ፣ እቶም በብግዚኡ ዝስዕቡ ሐይልታት ድማ ምሉእ ሐበረታን መጽናዕቲን ወሲዶም ክጽንበርዎም ይግባእ። ኩሉ ዝስለፍ አካል አቀዲሙ ብተመክሮ ዘለዎም መማህራን ውተሃደራዊ ትምህርቲን ካልእ አድለይቲ ነገራትን ክወሃብ ብቀዳማይ ደረጃ ክስራዕ ዘለዎ ጉዳይዩ። እቲ ገዚፍ ተስፋና እቲ አብ ውሽጢ ዘሎ ውጹዕ ሐይልታት ሰራዊትናን አብ ሃገራዊ አገልግሎት ዘሎ መንእሰ ይናን ኢዩ፣ ሐደ መዓልቲ አብ ቀረባ ጊዜ ክኸውን ይኽእል ምስ ደለይቲ ፍትሒ ክጽንበር ትጽቢት ዝግበረሉ ስለ ዝኾነ ካብ ከበድቲ ስክፍታታት ከይወጻእና እቲ ዝዓበየ ጸጥታዊ መጽናዕቲ ከም ዘድሊ ክሕሰበሉ አለዎ።

እቲ ካብ ህዝቢ ዝወሃብ ገንዘብን ንዋትን ሐገዝ ብዙሕ ጻዕርን ስራሕን ክሐተና ኢዩ፣ ብሉጽን ቀሊልን ምእን ቲ ክኽውን ከምቲ ህዝቢ በብዝጥዕሞ ተወዲቡ ዘሎ ዕላማኡ ክሃርም ምእንቲ ዝኾነ ዝግበር ጻውዒት አሳልጦ ክህልዎ ኩልና ጽቡቅ ድልየትን ሐላፍነትን ከም ዘሎና ክንርዳእ አሎና። ነዚ አረሚን ስርዓት ንምልጋስ ሃታሃታ ዘለዎ ቅርጡው ስራሕ ክኸውን ናይ ብዙሐት ምኩራትን ፈላጣትን ተሳትፎ ስለ ዘድሊ ብውድብ ወይ ብውልቂ ተላዒለ አሎኹ አብ ምባል ክንሰምዕን ከነሰምዕን ክንሰማማዕን ተመራጺ ክኸውን ይኽእል። ነፈርቲ ኢትዮጵያ ወተሃደራት ካብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ከምኡውን ብተዛማዲ ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያውተሃደራት ብጸልማት የመላልሳ አለዋ። እዚ መርአያ ሐደ ካብቲ ብክልቲኦም መራሕቲ ዝአተውዎ ውዕላት አቀዲሞም ቀስብቀስ ዘተምብሁልና ዝነበሩ ናይ ክልቲኦም ሐድነታዊ ስምምዕ ምትሕንፋጽ ወተሃደራት ናይ ክልቲኤን ሃገራት ኢዩ። ከይደልደለ ክብርዕን ክስርሕሉ ይከአልዩ።

ካልእ መተሐሳሰቢ ክኾነና ዝኽእል ኢሳያስ ህዝቢ ኤርትራ ካብዝኾነ ዝሐለፉ ዓመታት ብሐደ ጸኒዑ ከምዘሎ ብኢዱ ክሕዞ ተዳልዩ ከምዘሎ ፈሊጡ ዝከላኸለሉ ሐገዝ ክሐትት ንኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብጽን ዘብዘብ ክብል ቀንዩ ዝነበሮ ተስፋታት ድማ ክም እተጸንቀቀ ፈሊጡ አሎ። ስለዚ አብ ኢድ ህዝቢ ከይአቱ አቀዲሙ ናይ ለይቲ ጸልማት ተኽዊሉ ነፋሪት ወተሃደር ከም ዝጸዓነት አምሲሉ ናይ ለይቲ ህድማ ብነፋሪት ኢትዮጵያ ክነፍርዩ። ስለዚ ህዝቢ አስመራ ከምታ ብምኽንያት ሕማም ኮቪክ 19 ረጊጡ ሒዙካ ዘሎ ካብ ኢድካ ከየምልጥ ጎደናታት አስመራ ሐንቲ ብሐንቲ ፍንቃቅ ቦታ ምህደሚት ከይረክብ ጽቡቅ ጌርካ ረግጦ።

ሕገ መንግስቲ ዘለዋ ፍትሐዊትን ደሞክራሳዊትን ኤርትራ መስሪትና ከሳስን ተኸሳስን ክልቲኦም አብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ፍርዲ ዘልዕልሉ ጊዜ ቀሪቡ ኢዩ።

ፍትሕን ደሞክራሲን ክነግስዩ፣

ዘለአለማዊ ክብርን ዝኽርን ንስውአትና፣ ገብረዝጊ አፍወርቂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *