ውድብ ሓድነ ት ንዲሞክራስያዊ ለዊጢ(ሓዲለ) ግዝያዊ መሰጋገ ሪ መሪሕነ ት ዞ ባ ሰሪዑ፡ 29 ጥቅምቲ 2019

Image result for organization of the unity for democracy change

ብመሰ ረ ት ውሳ ነ ፈጻ ሚት ኣ ካ ል ሓዲለ ፡ ን ቤት ጽሕፈት ውደ ባ ፡ ግዝያ ዊ
መሰ ጋ ገ ሪ መሪ ሕነ ት ዞ ባ ከቀውም ብዝተዋህ ቦ ሓላ ፍነ ት፡ እ ዘ ን ዝስ ዕ ባ
መሰ ጋ ገ ሪ መር ሕነ ት ዞ ባ ቆይመን ኣ ለ ዋ። ውድብና ከምቲ ሰ ለ ስ ቲኡ ኣ ካላ ት
ኣ ብ መስ ራቲ ጉባ ኤ ዝተሰማማዕ ና ሉ ትካ ላ ትና ኣ ፍሪ ስ ና ሰ ፈሕ ህ ዝባ ዊ
ተሳ ትፎ ሰ ረ ት ዝገ በ ረ ውድብ ን ምምስ ራት ስ ለ ዝነ በ ረ ፡ እ ነ ሆ ድማ ሓሳ ብ
ሰሚሩ ውድብና ተመስ ሪ ቱ። ብመሰ ር ት ቅዋምና ከኣ ዞ ባ ጉባ ኤ ተጋ ቢኡ፡
መሪ ሕነ ቱ ክመር ጽ፡ ን ዝብል ፡ ጨን ፈራት ከ ይቆመ ጉባ ኤ ዞ ባ ክ ካ የ ድ ስ ለ
ዘ ይካ ኣ ል ፡ ነ ዚ ሕቶ ን ምምላ ስ ከኣ ዞ ባ ታት ተጠር ኒ ፉ ግዝያ ዊ መሰ ጋ ገ ሪ
መሪ ሕነ ት ከ ቅውምኣ ድላ ይነ ቱ ስ ለ ዝተራእ የ ፡ እ ቲ ስ ራሕ ውን ምእ ኩል ኮ ይኑ
ቅር ጺ ክ ሕዝ ፥ እ ዚ ግዝያ ዊ መር ሕነ ት ቆይሙይር ከ ብ።
ግዚያ ዊ መሪ ሕነ ት ዞ ባ ታት ገ ደብ ስ ር ሓቱ ን 6 ወር ሒ ኮ ይኑ ። ቀን ዲ
ዕ ላ ማታቱ ፡
ሀ ) ምቛምኣ ሰ ና ዳ ዊት ሽማግለ
ለ ) ምቛምጨና ፍር ውድብ (ሓዲለ )
ሐ) ብመሰ ረ ት ቅዋም፡ ን ጥፈታትን ስ ራሓትን ትከ ታተል ን ፡ መምሪሒታት
ተመሓላ ል ፍን ።
ኣ ብዚ ክ ጥቀስ ዝድለ ፡ ግዜ ምስ ን ዳ እ ጉባ ኤ ግድን ኣ ብ ውሽጢ6 ወር ሒ
ክ ኸውን ኣ ሎዎ ማለ ት ኣ ይኮ ነ ን ። ክ ሓጽር ን ፡ ክ ነ ውሕን ስ ራሓት ኣ ሰ ና ዳ እ ቲ
ሽማግለ ታት ክውስ ኖ ከምዝኽእ ል ክ ን ር ዳ እ የ ድሊ።
ነ ዚ ኣ ብ ላ ዕ ሊ ዝጠቕሰ ስ ር ሓት ን ምስ ላ ጥ፡ ብሓላ ፊ ስ ር ር ዓት ቤ/ጽ
ፈ/ሽ ኣ ቶ ጊ ላ ዋይ ስ ዒድ ም/ሓላ ፊ ቤ/ጽ ኣ ቶ ብር ሃ ነ ገ ብረ ክ ር ስ ቶስ ን ኣ ብ
ዝተረ ኸብሉ ኣ ባ ላ ት ግዝያ ዊ መሪ ሕነ ት ዞ ባ ኤውሮፓ ኣ ብ ዕ ለ ት 23 ጥቅምቲ
2019 ተኣ ኪቡ። ኣ ባ ላ ት መሪ ሕነ ት ሰሜን ኣ መሪ ካ ድማብዕ ለ ት 26 ጥቅምቲ
2019 ተኣ ኪቦም፡ ነ ፍሲ ወከ ፍ ኣ ባ ል ግዚያ ዊት መሪ ሕነ ት ዞ ባ ከኣ ሓላ ፍነ ቱ
ፈሊጡኣ ብ ስ ራሓት ወፊሩ ይር ከ ብ። መሰ ጋ ገ ሪ መሪ ሕነ ት ዞ ባ ኣ ፍሪ ቃ፡ ድሮ
ኣ ብ መስ ር ሕ ምቛምይር ከ ቡ ኣ ለ ዉ።
ኣ ብ መወዳ እ ታ፡ ኣ ባ ላ ት ግዝያ ዊት መር ሕነ ት ዞ ባ ታት በ ዞ ም ዝስ ዕ ቡ
ኣ ባ ላ ት ቆይሙ፡ ሓላ ፍነ ቶምከም’ዚ ዝስ ዕ ብ ምዃኑ ክ ን ሕብር ን ን ፈቱ ።
ግዚያዊት መሪሕነ ት ዞ ባ ኤውሮጳ
1. ብር ሃ ነ ገ ብረ እ ዝጋ ቢሄ ር ፡ (ኣ ቦ ወን በ ር )
2. ማሕሙድ ኢብራሂ ም፡ ጸ ሓፊ
3. ዳ ዊት ተወል ደብር ሃ ን ፡ ተሓዝ ገ ን ዘ ብ
4. ሃ ብቶምመስ ፍን ኣ ባ ል
5. ኪሮስ ተስ ፋገ ር ጊ ሽ ኣ ባ ል
6. መሓራይ ሓጎ ስ ኣ ባ ል
7. ተስ ፋይ ር እ ሶምኣ ባ ል
ግዚያዊት መሪሕነ ት ዞባ ሰሜን ኣሜሪካ
1. በ ሪ ህ መል ኣ ከ ፡ (ኣ ቦ ወን በ ር )
2. ሰ ለሙን ከፈላ ፡ ጽሓፊ
3. ሙሴ ተስ ፋማር ያ ም፡ ተሓዝ ገ ን ዘ ብ
4. ተኸስ ተ ዳምር ኣ ባ ል
5. ወል ደ የ ሱስ መብራህ ቱ (ዓማር ) ኣ ባ ል
6. ኢለ ን ኤፍረ ምኣ ባ ል
7. ሃ ብቶምመን ግስ ተኣ ብ ኣ ባ ል

ዘ ለ ኣ ለ ማዊ ክ ብር ን ዝኽር ን ን ስውኣ ትና
ዜና ን ሓበሬታን

ውድብ ሓድነ ት ን ዲሞክራሲያ ዊ ለውጢ
2 ሕዳ ር 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *