መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ ይኣክል ! ይኣክል ! ይኣክል ! ብ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ)

Image result for eritrean neguse haile mensai

ኣብዚ ጊዜ’ዚ ብኣሽሓት ዝቚጸሩ ዜጋታት ኤርትራ ኣብተን ዝነብሩለን ከተማታት ሃገራት
ዓለም እናተራኸቡ (ይኣክል !) እትብል ጭርሖ ብምቅላሕ ፣ ካብቲ ንዓመታት ዝኣክል
ኣዕዊሩዎምን ኣጽሚሙዎምን ዝጸንሔ ውድባውን ሃይማኖታውን ወገናውን ስምዒት
ብመጠኑ ነጻ ከም ዝወጹ የርእዩ ኣለዉ ። ኣነን መቓልስተይ ነበር ናይ ተ.ሓ.ኤ. ኣባላት
ሃገራዊት ክፍሊ ምንቕቓሕ ትያትርን ሙዚቃን ግዳ ከምቲ ዝድለ ዝስዕበና ደኣ
ኣይረኸብናን እምበር ካብ 1978 ዓ.ም.ፈ. ኣትሒዝና „ይኣክል ! ምስ በልና ኢና ። ናይዚ
ሓቅነት እዚ ምስክርነት ከኣ እቲ ኣብ ቈላን ከበሳን ንሕዝብን ሰራዊትን ንምንቕቓሕ
ንጥቀመሉ ዝነበርና ኣብቲ ጊዜቲ ተወዳዳሪ ዘነበሮ ፣ መዛሙርን ደርፍታትን ዋዛ ምስ
ቁምነገርን ኢዩ ። እወ ፣ ንሕዝባዊ ግንባር ትጻረፉ ኔርኩም ኢሎም ዝነቕፉና ዜጋታት
ሳሕቲ የጋጥሙ ኢዮም ። ንሕና ግን ቅኑዕ ሕልና ናብ ዘለዎም ዜጋታት ደኣ ነእዊ
ኔርና’ምበር ፣ ንጻረ ፍ ወይ ነጸልም ኣይነበርናን ። ንምፍላት ዝኣክል ገለ ካብቲ ዘቕረብናዮ
ትሕዝቶ ናይ ገለ እንዳታት ግጥምታትና ፣ ንኣብነት ፣
ቊ. 1 ፣
ሻዕቢያ ሃላሊት ፣ ቊሩብ ዘይትሓፍር ፣
ኣብ ሜዳ ኤርትራ ፣ በይና ንኽትሰፍር ፣
ወያኔ ወሲኻ ፣ ሓገዝ ሰራዊታ ፣
ኣብ ቈላን ከበሳን ውግኣት ከፊታ ፣
ንእትብል ፣
ቊ. 2 ፣
ሕዝብና
ጽባሕ ከይትጥሕል

ኣብ ባሕሪ ሓደጋ
ንግንባር ንጸጋ ፣
ንእትብል ፣
ቊ. 3 ፣
ጀብሃ ዓባይ
በዓልቲ እሩም ጠባይ ፣
ወዘተ . . .
ዝብላ እንዳታት ንዝነበርኤን መዛሙርን ደርፍታትን ዋዛ ምስ ቁምነገርን ጭርሖታትን
ደጊምና ደጋጊምና ክንሰምዖ እንከሎና ኲርዓት ፣ ክብረት ፣ ሓልዮት ይስምዓና ።
ይኹን እምበር ፣ ሎሚ እውን ፣
„ጭቈና ይኣክል !
ማእሰርቲ ይኣክል !
ግፍዒ ይኣክል !
ዶብና ይተሓንጸጽ !
ወተሃደራዊ ዕስክርና ገደብ ይሃልዎ !
ናይ ርእይቶኻ ምግላጽ መሰል ይሃሉ !“
ወዘተ . . . ንዝብል ጭርሖታት ነተባብዕ ።
ሕዝብና እንተደኣ ተሓባቢሩና ከኣ ከምቲ ኣብ „ማ.ት.ኣ.“ ኣብ „መርሓባ“ ኣብ „ከዋኽብቲ
መርሓባ“ ኮምኡ’ውን ኣብ ናይ ተ.ሓ.ኤ. ሃገራዊ ክፍሊ ምንቕቓሕ ትያትርን ሙኡዚቃን
ንገብሮ ዝነበርና ሎሚ’ውን መድረኽ ብዝጠልቦ ቋንቋን ኣገባብን ዘዕግብ ናይ ፖሊቲካዊ
ምልዕዓል መደባት ብምድላው ኣበርክቶና ከነወፊ ድሉዋት ምህላውና ኣብርህ ።

ኣብ ሚያዝያ 2019 ዓ.ም.ፈ. ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ስዊድንን ውድባዊ ኣኼባታት ፣
ተኻዪዱ ። እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቒሱ ዘሎ ኣኬባታት እዚ ክልቲኡ ዝለዓለ ደረጃ ትምህርቲ
ዘለዎም ዜጋታት እተሳተፍዎ ኢዩ ነይሩ ይበሃል ። ውጽኢቱ ግዳ ዝለዓለ ኣውራጃዊ
ወረዳዊ ቀቢላዊ ዓዳዊ መሰል ዘውሕስ ክከውን ተስፋዶ ኣሎ ? ። ካብዞም ኣኬበኛታት
እዚኣቶምከ ማዕርነታዊ ሓልዮት ከም ዘለዎም ዝዝረበሎም ባእታታት ኣለዉዶ ? ንኣብነት
እኒ መን ?
ኣብ መደምደምታ ጽሕፍተይ ፣ ክብደት ትሕዝቶኤንን ጣዕሚ ዜማኤንን ብዘየገድስ ኣብዘን
ዝሓለፋ 50 ዓመታት ክንጥቀመለን ንዝጸናሕና ደርፍታትን መዛሙርን ብሕጂ እውን
ከከም ኣገዳስነተን ንኽንጥቀመለን ለበዋይ ኣቕርብ ።
ብዝተረፈ ፣ ነዛ “ይኣክል ! “ እትብል ዕውቲ ጭርሖ ንዝዘርግሔ . . . (ዳዋ) ሓውና
ኮምኡ’ውን ንኲሎም ኣብ ምዝርግሓ ግደ ዘበርከቱ ደቂ ሃገር ልባዊ ምስጋናይ ኣቕርብ ።
ንምንቅስቓስ „ይኣክል ! “ ከኣ ጽቡቕ መጻኢ እምነ ።
ተፈ ጸ መ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *