መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ እተቃለስናሉ እዉጅ ዕላማ ብንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ)

Image result for eritrea nuguse haile mensaay

ብናተይ ኣረዳድኣ ኤርትራውያን ን30 ዓመት ዝኣክል ብብረት
እተቃለስናሉ እዉጅ ዕላማ ንኤርትራ ሃገርና ካብ ባዕዳዊ መግዛእቲ
ኢትዮጵያ ነጻ ንምውጻእ ኢዩ ። ኣብ ሜዳ ብእተሰለፍና ግዳ ብድሕሪ
ናይ ነጻነት ፣ ሓርነታዊ ዝበሃል ቃልሲ እውን ከም ዘሎ ተነጊሩና ።
እቶም ናይ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ትምህርቲ ዝነበሮም መንእሰያት እኳ
ብዛዕባ’ዚ ጒዳይ እዚ ፣ ሓበሬታ ዝነበሮም ይመስለኒ ። ነቲ ዝበዝሔ
መንእሰይ ግን እዚ ሓበሬታ እዚ ንዓመታት ቃልሲ ዘናውሕ መርድእ
ኢዩ ነይሩ ። ምስ ትጽቢቱ ዝጻረር ሳዕቤን ከይህልዎ ኢሉ ስለ
ዘይሰግኤ ግዳ ብገርህነት ተቐቢሉዎ ። ድሕሪ ነጻነት ብፍላይ መሬት
መታሕት ከም መሬት ሻሻማነ ናይ ኢትዮጵያ ፣ ንሓርበኛታትን
ንመኰንናትን ንገባር ደገፍቲ ሻዕቢያን ክማሳሕ ፣ ክጣየስ ፣ ክዕደል
ብዝረኣየ ግዳ ብገርህነቱ ከም እተታለለ ተገንዚቡ ። ብናተይ ኣፍልጦ
፣ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ባዕዳዊ መግዛእቲ ኣብ ዝነበረትሉ ጊዜ
ኣውራጃዊ ፣ ወረዳዊ ፣ ቀቢላዊ ፣ እንዳዊ ፣ ዓዳዊ ወዘተ. . . ዶባት
ዝነበራ ሃገር ኢያ ። ሎሚ ግን ብዛዕባ እቶም መንግስቲ ኣብ ንሱ
ዝደለዮ ቦታታት ዘጣይሶም ዘሎ ሰባት ወግዒ ምስ ዝለዓል ፣ እዞም
ሰባት እዚኣቶም ኣብ ዋናታት ዘይነበርዎ ቦታታት ይጣየሱ ከም ዘለዉ
እዚ ከኣ ቅኑዕ ከም ዝኾነ ክገልጹ ይስምዑ ። ኣብ ኤርትራ ግን ዋና
ዘይነበሮ መሬት ነይሩ ዲዩ ? ንኣብነት ኣበይን ኣበይን ?

እወ ፣ ገለ ሰባት ነቲ ዶሚንያለ (ብቋንቋ ጥልያን መሬት መንግስቲ
ማለት ኢዩ) ዝበሃል ቦታታት ዋና ከም ዘይነበሮ ወይ ከም ዘይብሉ
ገይሮም ይገልጽዎ ። እዚ ግን ብዓመጽ ደኣ ተመንዚዑዎም እምበር ፣
ዋናታትስ ነይሮሙዎ ኢዮም ። መንግስቲ ጥልያን ምስ ተሳዕረ መሬት
ዶሚንያለ ኣብ ኢድ ታሪኻውያን ዋናታቱ ክምለስ ኢዩ ነይርዎ ።
ኮምኡ ግን ኣይተገረን ። እኳ ደኣ ንካልኦት ተዋሂቡ ። እዚ ተግባር
እዚ ግን ንሰላም ዘውሕስ ዲዩ ?

ኣብዚ ጊዜ’ዚ መንግስቲ ሕ.ግ.ደ.ፍ. ነቶም ንሱ ዝኣምኖም ወይ
ዘስግእዎ ዜጋታት ወይ ስድራቤታት ፣ ኣብቲ ንሱ ክህልዉዎ
ዝደልዮም ቦታታት ከጣይሶም ይርከብ ኣሎ ። እዚ ግን በደልዶ
ኣይኮነን ? ኣብዚ ጊዜ’ዚ ንነፍስወከፍ ስድራ ቤት ፣ ዓዲ ፣ ወረዳ ፣
ቀቢላ ፣ እንዳ ፣ „መሬትኪ ካበይ ክሳብ ናበይ ኣዩ ?“ እትብል ሕቶ
እንተነቕርበላ እንታይ ዝብል መልሲ ኮን ምረኸብና ? ኣብ ሓቅነትን
ቅንዕናን እተመርኰሰዶ ወይስ ምስኡ ዘይሳነ ? እቲ ንሕዝቢ ከበሳን
መታሕትን ኤርትራ ምትእምማን ሓድሕድ ክሊእዎም ዘሎ ቊጽሪ 1
ምኽንያት እምበኣር ዓው ኢልካ ዘይዝረበሉ ደኣ ኰይኑ’ምበር ፣ እዚ
ኣብ መሰል ዋንነት መሬት እተመርኰሰ ጒዳይ ኢዩ ።

ከም ኣብነት ብዛዕባ መሬት መንሳዕ ክዛረብ እንተደኣ ኰይነ ፣ መሬት
ሕዝቢ መንሳዕ „ሃይገት“ ተባሂላ ትጽዋዕ ። ብተዛማዲ ኣዘራርባ ኣብ
ጊዜ ባዕዳውያን ገዛእቲ ስፍሓታ ክንዲ ሰተታ ነይራ ፣ ሎሚ ኣብ ጊዜ
ነጻነት ግን ጸላኢኣ ይንኣስ ክንዲ መሽረፈት ንእሽትለይ ኰይና
ትርከብ ። እዚ ምንኣስ እዚ ግን ብዘይ ናይ ሕዝባ ስምምዕ ኢዩ
ተፈጺሙ ። ንምዃኑ ፣ ከምዚ ናይ ሕዝቢ መንሳዕ እተበደለ ካልእ
ሕዝብኸ ኣሎዶ ? መን ?

ሰበ ስልጣን ጥልያን ፣ ኣብ ኤርትራ ሓደ ሰብ ብዘይ ገለ ጸገም መሬት
ምእንቲ ክማሳሕ ፣ እንታይ ከማልእ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ብዝሓተቱ
፣ „ጓል ኤርትራ ክምርዖ ኣለዎ“ ዝብል መግለጺ ረኸቡ ። ስለዚ
ብመልክዔን ፣ ብጥዕናኤን ፣ ብጒልበተን እተመርጻ ኣዋልድ ኤርትራ
ንዓዲ ጥልያን ከይደን ከም ዝመሃራ ብድሕርዚ ንኢጣልያውያን
መኰንናት ከም ዝምርዓዋ ክገብሩ ተመደበ ። ገለ ካብ ዓበይትን
ለባማትን ኤርትራ ግዳ ነዚ መደብ እዚ ብትሪ ተቓወሙዎ ። ሓደ
ካብኣታቶም ንኣብነት ደጃች ሓጎስ ባህታ (ሰገነይቲ) ነበረ ።

ንሕዝቢ ኤርትራ እምበኣር ፣ ነዚ ካብ መድረኻዊ ጸገማቱ ዝዓበየ
ኰይኑ ዝስምዓኒ ናይ መሰል ዋንነት መሬት ጒዳይ ብልቦና ንኽጥምቶ
ብሰላማዊ ኣገባብ ከኣ ንኽፈትሖ ከሎ ገና ሎሚ ኣዘኻኽሮ ! ! !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *