ዝሓቶ ሰብ ዘይብሉ ናይ ኤርትራ ዕሉል ገበነኛ።

Image result for eritrean president at ethiopia Gonder

እቲ ብ1965 ብመንግስቲ ኢትዮጵያን፡ ናይ ኣመሪካ ጸጥታዊ ስለላ (CIA): ነቲ ክካየድ ዝጸንሔ ኣንጻር መግዛእቲ ኢትዮጵያ፡ ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምፍሻል ዝተላእከ፡ ኢሳያስ ኣፈዎርቂ ዝተባህለ ዕሱብ ሰብ፡ ኣብ ሰውራ ኤርትራ፡ ተቓላሲ ተመሲሉ ካብ ዝተሓወሰላ ዕለት ጀሚሩ፡ ህዝቢ ኤርትራ ብገርሁ ከሎ፡ ክምክቱኒ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ንዝጠርጠሮም ብሉጻት ተጋደልቲ፡ ብኣብርሃም ተወልደ ጀሚሩ፡ ብርቱዕ ቅንጸላን፡ ኣዝዩ ሃሳዪ፡ ሃገራዊ ዕንወትን፡ ብስቱር ምስጢራት፡ ፈጺሙ እዩ። ኤርትራ ሃገርና ነጻነታ ቅድሚ 27 ዓመት ካብ ዝተጎናጸፈትሉ ዕለት ጀሚሩ፡ ብዘይ ሕግን፡ ፍርድን፡ ሓታቲ ብዘይብሉ ኩነታት ፡ ንመላእ ሃገር ራዕዲ ብምእታው፡ ሕሱም ማእሰርትን፡ ቅትለትን፡ ጥሜትን ኣካይዱ። እቲ ቀንዲ ዝፈጸሞ በደል ከኣ፡ ባህልናን፡ አምነትናን፡ ምስ ኣስኣነና ፡ ንመሰልናን፡ ነጻነትናን፡ ክንሓተሉ ኣብ ዘይንኽእለሉ ኩነታት ኣውዲቑና ኣሎ። ኣብ መጨረሻ ከኣ፡ ሕፍር ከይበለ፡ኣነ፡ ኢትዮጵያዊ’ም’በር ኤራትራዊ ኣይኮንኩን፡ ብምባል፡ ክሕደቱ ገሊጹልና ክነሱ፡ ጌና ነታ ሃገር ብዘይ ሓንቲ ተሓታትነት፡ ምሉእ ሃብታ ንበይኑ ገቢቱ፡ ብንዕቀትን፡ ውርደትን፡ ዝዓብለሎ ኣሽካዕላልነት፡ ብዙሕ ይቕረ ዘየብል በደላት ፈጺሙን፡ ጌና’ውን ይቕጽሎን ኣሎ ። ብሕልፊ ከኣ ኣብ ልዕሊ መንእሰያትና፡ ናይ ብዙሕ ዓመታት ባርነትን፡ ከርተትን ድሕሪ ምብያኑ፡ ካብ ብዙሕ ዕለታዊ ሽግራት ንምምላጥ፡ዶብ ክሰግሩ ኣብ ዝተረኽቡሉ ግዜ፡ ኮብሊልኩም ተባሂሎም ብጥይት ንኽርሸኑ ነቶም ኣዝዮም ጨካናትን፡ ብልሹዋትን፡ ናይ ላዕለዋይ ጸፍሒ ወተሃደራቱ፡ ትእዛዛት ኣተሓላሊፉ እዩ። ንሱ ከይኣኽሎ ከኣ፡ እቶም ብልሹዋት፡ ጀነራላትን ኮሎነላትን፡ ናብ በደዊን፡ ከም እንስሳ ብዶላራት ክሸጡዎምን፡ ከምኡ’ውን ብህይውቶም ከሎዉ፡ ኮላሊቶም ኣውጺኦም ክሸጡን ከሎዉ፡ ቅጭጭ ኣይበሎን ። ውልቀ-መላኺ አሳያስ፡ ኣብ ልዕሊ መላእ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ኩሉ ኣረመናዊ ስራሓት፡ ብቐጻሊ ክፍጽም ከሎ፡ስለ ዘይብጽሖ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ እቲ ህዝቢ ካብ ዘይተጸበዮ ቂምን፡ በቐልን፡ ቅርሕንትን፡ ተላዒሉ፡ ነቲ መላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ካብ’ታ ገዛእ መሬቱ፡ ብዝተፈላለየ ሜላታት፡ ሓግሒጉ ብምጥፋእ፡ ንውሉድ- ወሎድኡ፡ ነታ ሃገር ኣሰር መታን ከይገድፈላ ፡ ናይ ኑክሌር ሓተላ ቀቢሩላ ኣሎ። ኩሉ ስርሓቱ ብምስጢር ስለዝኾነ፡ ሕጂ’ውን እንተኾነ፡ ጌና ይቕጽሎ ይህሉ እዩ።

ክቡር ህዝቢ ኤርትራ፡ ሕጂኸ ካብ ዝለዓለ በደል፡ እንታይ ኢኻ ክትጽበ ? ውልቀመላኺ ኢሳያስ አንተኾነ፡ ብጀካ አከይ ተግባራት ካሊእ ስለ ዘይፈልጥ፡ ንምሉእ ሃብቲ ሃገር ብውሽጢውሽጢ : ብዘይ ሓደ ተቖጻጻርነት፡ ሸይጡን፡ ለዊጡን፡ ናብ ናይ ግላዊ ኣብ ናይ  ዝተፈላለያ ሃገራት ባንክታት ዝርከብ ሕሳባቱ፡ ይድልቦ ኣሎ። ነዚ ኩሉ እከይ ተግባራቱ ንብዙሕ ዓመታት ዝኣክል ብዘይ ተሓታትነት ክፍጽም ዝኸኣለሉ ምኽንያት ከኣ፡ ንሕና፡ አቶም ደቂ ሃገር (ኤርትራውያን) ስለ ዝፈቐድናሉ ጥራሕ አዩ።                        

 

ነዚ እከይ ተግባራቱ ፡ ብኸመይ ኣገባብን፡ መዓስን ደኣ ጠጠው ነብሎ ፡ ንዝብል ሕቶ ንምምላሽ ከኣ፡ እቲ ህልዊ፡ ሓፈሻዊ ናይ ኤርትራ ፡ ፖለቲካዊ ኩነታት፡ ኣብ ኣዝዩ ዘሰክፍን፡ ግዜ ዘይህብን ኩነታት ስለ ዘሎ፡ ንሕና ኤርትራውያን፡ ብምሉአ ጥርናፈ፡ ግዜ ከይወሰድና፡ ኣብ’ዛ ዓመት’ዚኣ ግብራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኣሎና። እቲ ዝካየድ ዘሎ ሓፈሻዊ ናይ ህዝቢ ጥርናፈ ኩነታት ከኣ፡ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ፡ ለውጢ ንምምጻእ ዘኽእል ሃዋህው፡ ይፍጠር ስለ ዘሎ፡ ነዚ ምቹእ ኩነታት ተጠቒምና ፡ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝብሃል ዕሉል ገበነኛ፡ ኣብ’ዛ ሓዳስ ዓመት፡ 2019፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ሃገርን፡ ወጻኢን ዘሎ ህዝብና፡ በተን ሕጂ ተጀሚረን ዘሎዋ፡ ናይ ሓጺር ማዕበል ራዲዮን፡ ተለቪጅንን፡ ከምኡ፡ ከኣ ፡ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት፡ ብምጥቃም፡ ንስርዓት ኢሳያስ ኣፈዎርቂ፡ ካብ ሃገርና ጸሪግና ብምውጻእ፡ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ፡ ብዘይ ሓደ ፍልልይ፡ ብማዕርነት እትውክል ሓዳስ፡ ቅዋማዊት፡ ኤርትራ፡ ንምፍጣር፡ ናይ ነፍስ-ወከፍ ኤርትራዊ፡ ሃገራዊን፡ ሞራላዊን ሓላፍነት ስለ ዝኾነ፡ ሃየ፡ ንልኡላውነት ሃገርናን፡ ሰብኣዊ መሰላትናን፡ መኪትና፡ ብግብሪ ንፈጽማ ? እቲ ዝጅመር ዘሎ፡ ህጹጽ ኣዋጅ ናይ መላእ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ጥርናፈ ጎስጓስ ከኣ፡ በቢከተምኡ ዝተበገሰ ሜለ ዝኽተል እዩ።              

ርሑስ ሓዲሽ ዓመት 2019፡ ከኣ ይግበረልና፡ ኣሜን።

በርሀ ደስታ ፡ ተቐማጢ ከተማ ሲያትል፡ ዋሽንግቶን፡ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ።

የቐንየለይ።                         

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *