ንኩሉ ኤርትራዊ ሃገራዊ ጻውዒት ሕጂስ ይኣክል ኢልና ባዕልና፡ ብዛዕባ መሰልን፡ ክብርን፡ ህዝብናን፡ ልዕላውነት ሃገርናን፡ ንውስን።

Image result for eritrean demonstration against hgdf all picture in washington dc

ሕጂስ ይኣክል

ክቡራትን፡ ክቡራንን ኤርትራውያን ተቐማጦ ከተማ ስያትልን ከባቢኣን፡ ኣብ’ዛ ግዜ’ዚኣ ኤርትራ ሃገርና፡ ብኣማእት ኣሸሓት፡ ዝቑጸር ሂወት ጀጋኑኣን፡ ናይ ኣሽሓት ምልዮናት ዝዋግኡ ካሊእ ሃብትን ፡ንዋትን፡ ከፊላ ዘምጽኣታ ነጻነት ሃገር፡ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈዎርቂን ውሑዳት ዓሽኽሩን ብጥልመት ተመንዚዓ ኣብ መዘና ዘይብሉ ህዝባዊ ህልቂትን፡ መከራን፡ ውርደትን፡ ሃገራዊ ዕንወትን ፡ ድሕሪ ምጽንሓ፡ ሕጂ’ውን እንተኾነ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን፡ ኣብ ስደትን፡ ከርተት ዝብል ዘሎ ህዝባ ኣዝዩ ከፊኡዎ እዩ ዘሎ፡፡

እቲ ብፍላጥ ይኹን። ብዘይ ፍላጥ ነጻ ገዲፍና ዘገበልናዮ ውልቀ- መላኺ ኢሳያስ ኣፈዎርቂ፡ እቲ ክፉእ ግብርታቱን፡ ጭቆንኡን ከይኣኣኽለና፡ ከይሓፈረ፡ “ከይተኣወጀ ዝሞተ ቅዋምኩም” ኢሉ ድሕሪ ምፍካሩ፡ ን28 ዓመታት ዝኣክል ብዘይ ሓደ ሀገራዊ ቅዋም፡ ብግፍዒ ይገዝኣና ኣሎ።

እዚ ጨካን ውልቀ ሰብ’ዚ፡ ንበይኑ ምሉእ ሃገራዊ ሃብትናን፡ እቶት ባሕርታትናን፡ ክራይ-ወደባትናን ፡ ገቢቱ፡ ናብ ናይ ወልቀ ሕሳቡ ከእትዎ ጸኒሑ አዩ፡ ጌና’ውን ይቕጽሎ ኣሎ ። እዚ ኩሉ ሽግራት’ዚ፡ኣብ ቦትኡ ከሎ፡ ብዛዕባ’ቲ ፍታሕ ናይ ዶብ ሽግር፡ ብዶክቶር ኣቢዪ ኣሕመድ ተጀሚሩ ዘሎ ቅዱስ ናይ ሰላምን፡ ፍቕርን እማሜ፡ ኣዝዩ ዝምስገንን፡ ክድገፍ ዘሎዎን ናይ ሓባር ጠቕሚ አዩ። ካብ 10 ንላዕሊ ዝቑጽረን ዓድታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኢትዩጵያ ይርከባ ኣሎዋ ። ወተሃደራት ኢትዮፕያ ‘ውን ክሳዕ 25 ኪሎሜተር ዝኣክል ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኣትዮም እዮም ዘሎዉ ። ክቡር ዶክቶር ኣሕመድ ግን፡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክንወጽእ ኢና ኢሉ ብምእዋጅ ፡ ንውዑል ኣልጀርስ ስለ ዝተቐበሎ፡ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ቅዱስ ተበግሶ’ዚ ተቐቢሉ ክመያየጠሉ ይግባእ።

እንተኾነ ግን ኣብ’’ቲ ምስ ኢትዮጵ እነካዶ ዝርርብን ፡ ምርድዳእን ፡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘየድሊ ናይ ዶብ ውግእ ዘእተወና፡ ውልቀ መላኺ፡ ኢሳያስ ኣፈዎርቂ ፡ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ፡ ናይ ባድመን፡ ካሊእ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዶባትና፡ ኣለልያ ኣብ ዝዓቀበትሉ ግዜ፡ ምስ ውድብ ወያኔ ትግራይ፡ ብምትሕብባር ፡ ብሓይሊ ብረት ጸሪጉ ብምውጽኡ፡ ንኢትዮጵያ ኣረኪቡዋ ዝጸንሔ ዶብና፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ኣሚንናዮ፡ ንኽውክለና፡ ክንፈቕደሉ፡ ብመሰልን፡ ክብርን ህዝቢ ኤርትራን፡ ልዕላውነት ሃገርናን ምጥላዕ ስለ ዝኾነ፡ ብጥርናፌ ክንሓስበሉ ይግብኣና።

ግዝያዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዶብ ሕቶ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሕቶ ናይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብዛዕባ መሰላትን ፡ ህልቂትን ህዝብና፡ ብዛዕባቶ’ም በማእተ-ብኣሽሓት ዝቑጸሩ፡ ኣብ ፈቐዶ ቤት-ማእርትታት ዝርከቡ ኣህዝብና፡ ብዛዕባ’ቲ መወዳእታ ዘይብሉ ብሃገራዊ ኣገልብሎት ዝፍለጥ ናይ መነእሰያትና ባርነትን እዩ ። ኣብ መላእ ዓለም፡ ብፍላይ ከኣ፡ ኣብ ጎረበትና፡ ሀገረ-አትዮጵያ ሰላምን፡ ተስፋን፡ ሞራልን፡ ዝህብን፡ ሓንጎል ወዲ ሰብ ዘሓድስን፡ ኣዎንታዊ ለውጢታት ንዕዘብ ኣሎና። እዚ ኩሉ ምዕባሌታት’ዚ ከኣ ካብ ንጹር ራኢ ዝተበገሰ ዓላማን፡ ብዙሕ ናይ ህይወት መስዋእቲ ተኸፊሉሉ ዝመጽኤ ለውጢ ደኣ’ምበር፡ ካብ ሰማይ ዱብ ዝበለ ፍሉይ ዕድል፡ ኣይኮነን።

ዓለም ትቕየርን፡ ትመሓየሽን ኣላ፡ ኤርትራውያን ግን፡ ንሓደ ጨካን፡ ውልቀ መላኺ፡ ሓርነተታዊን ፡ ደሞክራስያዊን፡ መሰላትናን፡ እምነትናን፡ ባህልናን፡ ኣእሞሮናን፡ ልብናን፡ ተቖጻጺሩ፡ አናረገጸ፡ ንዘለዓለም ፡ ክጭፍጭፈና ስለ ዝፈቐድናሉ፡ እንሆ ምስሓቕ ዓለም ኮይንና ተሪፍና ኣሎና ። ሕጂስ ይኣክል !!! ከም ኩሉ ህዝቢ ዓለም፡ ንሕና’ውን ክንልውጥ ይግበኣና። መድረኽን፡ ኩነታትን ዝጠልቦ “ኢሳያስ ኣፈዎርቂ ግዜኻ ኣብቂዕካ ኢኻ” ሃገርና ገደፈልና ” ዝብል ጭርሖና፡ ጨሪሕና፡ ንመጻኢ ዕድል ሃገርና ባዕልና ንወስን ።

ኢስያስ፡ ኣፈዎርቂ፡ ንመላእ ሃብቲ ሃገርን፡ ረሃጽ ህዝባን ፡ ንውልቀ ጠቕሙ ምግባቱ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነታ ሃገር’ውን፡ ኣብ ህዝባ ዘይፈልጦ፡ ውዑላትን፡ መሸጣታት’ውን የእትዋ ስለ ዘሎ ፡ቀልጢፍና ጠጠው ከነብሎ ይግበኣና። ብዛዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ዝምልከት ብደለይቲ ፍትሒ ኤርትርውያን ዝካየድ መደብ፡ ንዕለት 4-7 ወርሒ ሓምሌ፡ 2018፡ ኣብ ከተማ ደንቨር፡ ኮሎራዶ፡ ተዳልዩ ስለ ዘሎ፡ ነፍሲ-ወከፍና ኣብ’ኡ ብኣካል ተረኺብና፡ ነጻ ርእይቶናን፡ ሓሳብናን፡ ደገፍናን፡ ተቓውሞናን፡ ንክነበርክት፡ ብትሕትና ነተሓሳስብን፡ ንዕድምን ፡ ኣሎና።

ሕቶን፡ ርእይቶን ምስ ዝህልወኩም ከኣ፡ ኣብ (206)353 9244 / 206 271 3656. ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።

ኤርትራውያ ንሓድነትን፡ ደሞክራስን፡ ድሕነትን፡ ኣብ ኤርትራ፡ ናይ ሲያትል ጨንፈር። የቐንየልና።

 

መንነትን፡ ብልጫን ናይ ብህዝባዊ ማዕበል ዝልለ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራ።

መእተዊ (Introduction)

ህዝባዊ ማዕበል ዝበሃል፡ ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራ፡ ብምኽንያት’ቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ሃገርና ዝነብረን ፡ዘሎን ጭንቀትን፡ መከራን፡ ማእሰርትን፡ህዝባዊ ህልቂትን፡ ብሕልፊ ከኣ፡ ካብ’ቲ መከራ ክምልጡ’ሎም፡ ብዕለት 13 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ገምገም ደሴት ላምፓዱሳ፡ ዓዲ ጣልያን ኣስታት 360 ዝኣኽሉ ጥሒሎም ዝሃለቑ ፡ንጹሃት ህጻናትን ፡ መንእሰያትን፡ ኣዴታትን፡ ኣቦታትን ኤርትራውያን፡ ብዝተሰምዖ ሓዘን ፡ “ሕጂስ ይኣክል’ባ” ብዝብል ጭርሖ ገንፊሉ ኣብ ብዙሓት ኩርናዓት ዓለም ብደለቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዝተላዕለ ህዝባዊ ማዕበል እዩ።

እዚ ህዝባዊ ማዕበል’ዚ፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ እቲ ሕሱም ህልዊ ኩነታት ሃገርናን፡ መድረኽ ቃልስናን፡ ዝጠልቦ፡ ብልጫ ዘሎዎ፡ ንኹሉ ሕብረተ-ሰብ ኤርትራ፡ ሃየ ሃገር ጠፍኤት፡ ኩልና፡ በቢዘሎናዮ ከተማታት፡ ብሓደ መንፈስ ተጠርኒፍና፡ ብሓደ ድምጽን፡ ተበግሶን፡ ንሃገርና ነድሕና፡ ዝብል ጸውዒት ብምትሕልላፍ፡ ንኹሉ ፡ ውዱብን፡ ዘይውዱብን፡ በርገሳውያንን፡ ብናይ ውልቀ-ሰብ ኣባልነት ደረጃ፡ ዘሳትፍ ህዝባዊ ሓይሊ እዩ ። እንታይነት ናይ’ዚ ህዝባዊ ማዕበል ፡ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ በብቦትኡ (locality) ኣዕጊቡን፡ ኣእሚኑን ፡ ዘሳትፍ ሓይሊ ደኣ’ምበር፡ ስልጣን ንምጭባጥ ዝተፈጥረ ውድብ ስለ ዘይኮነ፡ ንኹለን ኣብ በብከተምኡ ተወዲበን ዝቃለሳ ዘሎዋ፡ ውድባት፡ ናይ ኣባላተን ኣባልነት፡ ምስ ኣባልነት ናይ ህዝባዊ ማዕበል ክምዘይገራጮ ዘረጋግጸለን ኣምር አዩ። ሓደ ካብ’ቲ ብልጭኡ ከኣ ንሱ እዩ።

ናይ ኩለን ከተማታት እኹል ጥርናፌ ምስ ተረጋገጸ ከኣ፡ ንኹለን ከተማታት ብማእከልነት (centralism) ኣብ ሓደ ጠርኒፉ ናብ ካልኣይ ጸፍሒ ዘሰጋግር ጥርናፌ ንምጅማር፡ ነፍሲ-ወከፍ ጨንፈር ብወከልታ ተማእኪላ ናይ ኣባላታ ርእይቶን፡ ሕቶን፡ ሓሳብን ኣስኒቓ፡ናይ ምልእቲ ሃገር(ከም ኣመሪካ(USA):ዓዲ እንግሊዝ (England): ወዘተ)ጨናፍር ዝውክል ዓንዲ ሕጊ (By Law) ተጻሒፉ፡ ሓዳስ ናይ መሪሕነት ሽማግለ ትቐውም። እተን ጨንፈራት ኣብ ሓደ ዝጥርነፋሉ(centralization process) ግዜ፡ ነፍስ-ወከፍ ከተማ ኣባል ናይ’ቲ ሓፈሻዊ ጥርናፌ ንምዃንን ፡ ዘይምዃንን፡ ብግቡእ ጥቕሙን ጉድኣቱን ንኣባላት ተገሊጹሎም፡ ብብዝሒ ድምጺ ኣባላታ ይውሰን።

እቲ ጥርናፌ ብሃገር ደርጃ ምስ ኣረጋገጸ፡ ናብ ስልሳይ ጸፍሒ(ኣህጉራዊ) ጥርናፌ ንምስግጋር፡ ከኣ፡ ነፍስ-ወከፍ ሃገር፡ ከም’’ታ ኣብ ካልኣይ ጸፍሒ ዝተገልጸት ኣገባብ ጥርናፌ ብምጥቃም፡ ነፍሲ-ወከፍ ተሳታፊት ሃገር ወከልታ ልኢኻ ናይ ኤርትራ ባይቶ 2 ይቐውም። ኣብ’ዚ ጸፍሒ’ዚ እዩ ከኣ፡ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ሃገር ሓሳብን፡ ርእይቶን፡ ሕቶን፡ ኣብ ግምት ብምእታው፡ ናይ’ተን ተወዲበን ክቃለሳ ዝጸንሓ ወድባት ሞያ (credit)ተዋሂቡወን፡ ማዕርነትን፡ብርኪን ፡መሰልን፡ ናይ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ፡ ዝሓለወ፡ ቅዋማዊን፡ ደሞክራስያዊን፡ መንግስቲ ኤርትራ ንህግደፍ ኣልጊሱ ይህነጽ። ናይ ህዝባዊ ማዕበል ስራሕ ከኣ ኣብ’ዚ ከብቅዕ ከሎ፡ እተን ተወዲበን ዝጸንሓ ውድባት ኤርትራ ከኣ፡ ብኸመይ ኣገባብ ኣባል ናይ’ቲ ዝህነጽ ሓድሽ መንግስቲ ከምዝሳተፋ ናተን ውሳኔ እዩ።

ራኢ (Vision)

ራኢ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራ፡ ህላውነት ናይ ህዝባዊ ማዕበል፡ ነቲ ኣብ ሓንቲ ውድብ ተጠርኒፉ ክቓለስ ብዘይምኽኣል፡ ዓቢ ዕንቅፋት ናይ ተቓውሞ ኤርትራ ኮይኑ ዘሎ ዓቢ ሽግር፡ ከም መተካእታ ዝመጽኤ ሀይኮነስ፡ ቃልሲ ውድባት ኤርትራ ኣብ ቦታኡ ኮይኑ፡ ሓድሽ ራኢን፡ ትልምን፡ ብምጥቃም ምስ’ቲ ህልዊ ዘስግእ ኩነታት ሃገርና ዝዛመድን፡ መድርኽ ዝጠልቦንኩነታት ብሓባር ንምብዳህ፡ ንህዝቢ ኣለዓዒሉ፡ ብህጹጽ ሃገርና ንምድሓን ዝተፈጥረ ፈውሲ (panacea) እዩ።

ዓላማ (Goal)

ዓላማ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራ፡ ንኹሉ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ፡ በብከተምኡ (locality) ብዘይ ሓደ ደረት፡ ኣዕጊቡንን፡ ኣተባቢዕካን፡ ብውልቀ- ሰብ ኣባልነት ጠርኒፍካ፡ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ፡ ብዘስካሕክሕ ኩነታት፡ ብቐጻሊ ዝሳቐን፡ ዝቕጥቀጥን ዘሎ ህዝብና፡ ተጠርኒፍካ ንምድሓን፡ ከምኡ ከኣ፡ ንስርዓት ህግደፍ፡ ብዝተኻእለ መንገዲ ኣልጊስካ፡ ንነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እተሳትፍ፡ ቅዋማዊትን፡ ደሞክራስያዊትን፡ ህዝባዊት መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ንምትካል እዩ።

ሜላ (Approach)

ሜላ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ኣገባብ ቃልሲ ኤርትራ ፡ ንኹሎም ኤርትራውያን ብዘይ ሓደ ፍልልይ፡ በብከተምኡ፡ጠርኒፉን ፡ ኣዕጊቡን፡ ንዓላማን፡ ዓንዲ ሕግን ናይ ህዝባዊ ማዕበል ኣዕጊብካ ድሕሪ ምጥርናፍ፡ ብውልቀ-ሰብ ኣባነት፡ ብሓደ ሰብ፡ ሓደ -ድምጺ ዝብል ማዕርነት ዝተኸተለ፡ ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝጠመተ መንገዲብምጥቃም፡ ካብ ከተማ ናብ ሃገር፡ ካብ ሃገር ናብ ኣህጉር ዝቐጸለ፡ ስልጣን ዝጭብጥ ውድብ፡ ዘይኮነስ፡ ንሓፋሽ ህዝቢ ኣለዓዒሉ፡ ዘሳትፍ ህዝባዊ ሓይሊ እዩ። ብቅዋም ዝተመርሔ፡ ብዝሒ ድምጺ ኣባላት ዝለዓለ ሓይሊ ኣሎዎ። ዓላማን፡ ቅዋምን አዕጊብካን፡ ብውልቀ-ሰብኣዊ ኣባልነት 3 ይጥርነፍ።r ኣብ ዝተደለየሉ ግዜ ከኣ፡ እቲ ውጥን (Proposal) ብኣባላት ናይ ነፍስጨንፈር እኹል ዝርርብን፡ ክትዕን፡ ተገይሩሉ ምስ ጸደቐ፡ ንጹር ዝኾነ ናይ ሓባር፡ ንኹለን ጨናፍር ኣብ ሓንቲ ዝጠምረን፡ ሓደ ናይ ምሉእ ኣመሪካ ውሽጣዊ ሕጊ (By Law) ብወከልተን ደረጃ ኣርቂቐን፡ ምስ ኣጽደቕኦ ንኹለን ጨናፍር ኣብ ሓንቲ ጠሚሩ (ወኪሉ)፡ ኣብ ናይ ሓባራዊ ኣገልግሎት ውዒሉ፡ ነቲ ሓፋሽ ኣብ ሓንቲ መስመር ኣሰሊፉ፡ ዘበራብርን፡ ዝንቀሳቕስን ሜላ ደኣ’ምበር፡ ንገዛእ ርእሱ ስልጣን ዝጭብጥ ውድብ ኣይኮነን። ብከም’ዚ ዝኣመሰለ ኣገባብን፡ ሜላን ኣብ ሃገራዊ ጥርናፌ ምስተበጽሔ፡ ካብ ሃገራዊ ናብ ኣህጉራዊ መድረኽ ይድይብ ። ኣብ’ቲ ኣህጉራዊ ባይቶ ከኣ፡ ካብ ኩለን ሃገራት ዓለም ዝተወከሉ ውፉያትን፡ ብቑዓትን፡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን፡ መሰልን፡ ጻዕርን ናይ ኩሎም እቶም ንብዙሕ ዓመታት፡ ብውልቀ- ሰብ ደረጃ ይኹን፡ ብውድብ መልክዕ፡ ክሳዕ’ታ መድረኽ’ቲኣ ዘይሕለል ቃልሲ ከካይዱ ንዝጸንሑ ባእታታት እውን፡ እቲ ጻዕሮም ኣብ ግምት ብምእታው፡ እኹል ክትዕን፡ ልዝብን፡ ናይ ህንካን፡ ሃባን ልዝብ ድሕሪ ምክያድ፡ ንስርዓት ህግደፍ ኣልጊስካ፡ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ኣሳቲፍካ፡ ናይ ነፍሲ–ወከፍ ፡ ሰብኣዊ- መሰል ብግቡእ ተሓልዩ፡ ንኹሉ ፡ ኣብ ሓደ ፡ ትሓቁፍ፡ ቅዋማዊት፡ ደሞክራስያዊትን፡ መንግስቲ ንምህናጽ እዩ ።

ብልጫ (Advantage)

ብልጫ ናይ ህዝባዊ ማዕበል ኣገባብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እዚ ዝኽተል እዩ፡

1) እቲ ኣገባብ ቃልሲ በቢከተምኡ ዝተመስረተ ስለ ዝኾነ፡ ናይታ ከተማ ህዝቢ ነንሕድሕዱ ስለ ዝፋለጥ ንህግደፋውያንን፡ ካልኦት ጸረ ሰላምን፡ ድሞክራሲን፡ ስለ ዝፈልጦም ዕንቅፋት ንኽፈጥሩ ዕድል ኣይህቦምን።

2) እቲ ኣገባብ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ፡ ንህዝቢ፡ ስለ ዝኽነ፡ ማዕርነትን ፡ መሰልን፡ ዕድልን፡ ናይ ነፍሲ-ወከፍ ኣባል ዝሕሉ እዩ።

3) መራሕቱ ብዝሓሸ ኣገባብ ንምምራጽ፡ ብብቕዓቶምን፡ ተወፋይነቶምን፡ ምሉእ ኣገልግሎት ንኸህቡ፡ እኹል ግዜ ሙህላዎምን ኣረጋጊጹ፡ ባዕሉ ንምምራጽ’ምበር፡ ካብ ላዕሊ፡ እዚኣቶም እዮም መራሕትኹም ተባሂሉ ንኽወሃቦም ዕድል ዘይህብ ጽንሰሓሳብ እዩ።

4) ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ሓፈሻዊ ኩነታት ኤርትራ ከም ዝገልጽ፡ ሃገርና፡ ከም ነጻ ሃገር ጠጠው ንምባላ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእቱ ኩነታት ስለ ዝኾነ፡ አዛ ኣገባብ ቃልሲ’ዚኣ ብዝሓጸረ ግዜ( shortest path to national salvation) ሃገር ንምድሓን ዝለዓለ ዕድል እትህብ ምርጫ እያ።

5) ነቶም ተወዲቦም ዝቃለሱ ዘሎዉ ተጋደልቲ፡ ምርጭኦም እንተኾይኑ፡ ዘሎዎም ኣባልነት ዓቂቦም፡ ኣባል ናይ ህዝባዊ ማዕበል ንምኳን ትፈቅድ አያ።

6) ነቲ ክቃለስ እናደለየ ከሎ ካብ ተስፋ ምቝራጽ፡ ካብ ቃልሲ ርሒቑ ዘሎ ኣካል ከይተረፈ፡ ኣተባቢዑን፡ ኣነቓቒሑን፡ ዘሳትፍ ጽንሰሓስብ ደኣ’ምበር ስልጣን ዝጭብጥ ውድብ ኣይኮነን።

ሕጽረት (Limitations)

1) ኣገባብ ኣወዳድባ ህዝባዊ ማዕበል በብከተምኡ (locality) ብ “ሓደ ሰብ ፡ ሓደ ድምጺ” ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝጠመተ ኣገባብ ጥርናፈ ጥራይ ዝተመስረተ እዩ።

2) መሪሕነት (ኣካያዲት ሽማግለ) ልኡኻት ናይ ህዝቢ ኮይኖም፡ ዝወስዱዎ ውሳኔታት ምስ ድምጺ ህዝቢ ምስ ዝገራጮ ፡ ብዓንቀጻት ናይ ውሽጣዊ -ሕጊ ዝውሰን ኮይኑ፡ ድምጺ ህዝቢ እቲ ዝለዓለ ስልጣንን፡ ሓይልን ኣለዎ።

3) ብውድብ ደረጃ ወይ ሰብኣይን ሰበይቲን ብሓደ ድምጺ ኣባል ንምዃን ኣይፍቀድን።

4) ናይ መሪሕነት ሓላፍነት ንምሽካም፡ክማላእ ዘሎዎ ቅድመ-ኩነት፡ ብኣባልነት ዝጅምር ኮይኑ፡ ሕጹያት ከኣ ኣብ ዝካየድ ቃልሲ ህዝባዊ ማዕበል፡ ብተወፋይነቶምን፡ ትግሃቶምን፡ ብቕዓቶምን፡ ብግብሪ ዝተመስከረሎም ኮይኖም ፡ ከምኡ ከኣ ተደላዪ ኣገልግሎት ንኽህቡ እኹል ግዜ ዘሎዎም ክኾኑ ኣሎዎም።

5) ካብ ታሕቲ ንላዕሊ ዝኣመተ ናይ ህዝቢ ፖለቲካዊ ቃልሲ፡ ንኹሉ ንኽቃለስ ድሌት ዘሎዎ፡ ደላዪ ፍትሒ ኤርትራዊ ጠርኒፉን፡ ኣእሚኑን፡ ኣተባቢዑን፡ ኣነቓቒሑን፡ ንምቅላስ ዕድል ዝህብ  ህዝባዊ ጥርናፈ ኮይኑ፡ ብሕልፊ ከኣ፡ ነቲ ካብ ቃልሲ ርሒቑ ዘሎ 5 ንኽቃለስ ባይታ ንምሃብ ደኣ እምበር ኣብ መጨረሻ፡ ስልጣን ዘይጭብጥ ጽንሰሓስብ እዩ ።

6) ህዝባዊ ማዕበል ምስ ኩለን ኣንጻር ስርዓት ሂግደፍ ዝቃለሳ ናይ ኤርትራ ውድባት ተሓባቢሩን፡ ተወሃሂዱን ዝሰርሕ ፡ፖለቲካዊ ሓይሊ ኮይኑ፡ ኣባላቱ ከኣ ምስ ኩለን፡ ካልኦት ናይ ደለይቲ ፍትሒ ውድባት ኤርትራ፡ ኣባል ንምዃን ኣይኽልከልን።

መደምደምታ (Conclusion)

ምልዕዓል ህዝባዊ ማዕበል ካብ’ቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ዘስካሕክሕ ናይ፡ ብጅምላ ማእሰርትን፡ ራዕዲን፡ ህልቂትን፡ ብሕልፊ ከኣ እቶም ካብ’ቲ ኩሉ መከራታት ከምልጡ ክብሉ፡ ብዕለት 13 ጥቅምቲ 2013 ኣብ ገምገም ደሴት ላምፓዱሳ፡ ዓዲ ጣልያን ኣስታት 360 ዝኣኽሉ ጥሒሎም ዝሃለቑ ፡ንጹሃት ህጻናትን ፡ መንእሰያትን፡ ኣዴታትን፡ ኣቦታትን ኤርትራውያን፡ ብዝተሰምዖ ሓዘን ፡ “ሕጂስ ይኣክል’ባ” ብዝብል ጭርሖ ገንፊሉ ኣብ ብዙሓት ኩርናዓት ዓለም ብደለቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዝተላዕለ ህዝባዊ ማዕበል እዩ።

እዚ በብከተምኡ ሓደ ሰብ፡ ሓደ ድምጺ፡ ዝብል ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ንላዕሊ ዝጠመተ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ ንህዝቢ ዝስልቱ ፡ብህጹጽ ሃገር ንምድሓን፡ ገንፊሉ ዝተንሰኤ ህዝባዊ ማዕበል፡ መድረኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራን፡ ህልዊ ዘስካሕክሕ ኩነታት ሃገርና ዝጠልቦ፡ ሕቶታት፡ መልሲ ንምዃን፡ ደኣም’በር፡ መተካእታ ናይ’ተን ኣብ ሓደ ክጥርነፋ ዘይከኣላ ተቓወምቲ ውድባት ኤርትራ ንምዃን ኣይኮነን።

ብውልቀ ኣባልነት ደረጃ ብምጥርናፍ ፡ መሰልን ፡ ማዕርነትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ብግቡእ ዝተሓለወ እዩ። ማዕረ ቁጽሪ ዕጫ ናይ ዋንነት’ዛ ምንቅስቓስ ህዝባዊት ማዕበል ከም ዘለዎን፡ ዓላማን ዓንዲ ሕግን ብንጹር ተገሊጹሉ፡ ድሕሪ ምዕጋብ፡ ኣባል ናይ ምዃን፡ ድሌቱ ገሊጹ፡ ኣብልነቱ የረጋግጽ ። ህዝባዊ ማዕበል ክኣ ንምሉእ ህዝቢ ሃገር፡ ብህጹጽ ጠርኒፋ ሃገርና ንምድሓን ዝተንስኤት ሓይሊ ህዝቢ ደኣ’ምበር ንርእሳ ከም ሓደ ውድብ ስልጣን ትጭብጥ ኣይኮነትን፡።

እቲ ኣገባብ ህዝባዊ ጥርናፌ ከኣ በቢከተምኡ ጀሚሩ ናብ ሃገር፡ ካብ ሃገር ናብ ኣህጉራዊ፡ ደርጃ ዘሰጋግር ሓደ መስመር መንገዲ (path) እዩ። ኣብ’ቲ ሳልሳይ ጸፍሒ (ኣህጉራዊ) ጥርናፌ፡ነፍሲ ወከፍ ኣባል ሃገር ተወኪላ፡ ሃገራዊ ባይቶ ቆይሙ፡ ንስርዓት ህግደፍ ኣልጊሱ፡ ንኹሉ ህዝቢ ኤርትትራ ትውክል ቅዋማዊትን፡ ደሞክራስያዊትን፡ መንግስቲ ኤርትራ ትፍጠር ።

ኣገባብ ኣጠራንፋ ከኣ ብውልቀ ኣባልነት ደረጃ ተሃኒጹ፡ መሰልን ፡ ማዕርነትን ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ብግቡእ ዝተሓለወ ኮይኑ፡ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ከኣ፡ ማዕረ ቁጽሪ ዕጫ ናይ ዋንነት’ዛ ምንቅስቓስ ህዝባዊት ማዕበል ከም ዘሎዎ፡ ኣሚኑ፡ ዝተሳተፎ ቃልሲ እዩ።

ሓንቲ ኣገባብ ህዝባዊ ጥርናፌ ደኣ’ምበር ካልኣይቲ ዘይብላ ኮይና፡ ኣገባብ ኣተሃናንጻኣ ከኣ፡ ሰለሰተ መድረኽ ሃልዩዋ፡ እታ ቀዳመይቲ መድረኽ፡ ናይ በቢ ከተምኡ ናይ መባእታ ህዝባዊ ጠርናፌ እዩ። እታ ካልኣይቲ መድረኽ ከኣ፡ ንኹለን ናይ ሓንቲ ሃገር (ንኣብነት ናይ መላእ ኣመሪካ) ጨናፍር እትጥርንፍ፡ ሓንቲ ንጽርቲ ናይ ሓባር ውሽጣዊት ሕጊ (By Law) ነዲፈን፡ በብጨንፈረን፡ ብወከልተን ተማእኪለን፡ ነታ ናይ ሓባር ውሽጣዊት ሕጊ እኹል መጽናዕትን፡ ክትዕን ፡ ተገይሩላ፡ ምስ ጸደቐት ንኹለን ጨናፍር ትውክል ናይ ሓባር ውሽጣዊት ሕጊ ትኸውን።

ኣብ’ታ ሳልሰይትን፡ ናይ መጨረሻን መድርኽ ከኣ፡ ልክዕ፡ ከም”ታ ናይ ካልኣይቲ መድረኽ ኣተሃናንጻ ኣገባብ ፡ብካብ ምሉእ ዓለም ዝተወከሉ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዝተሳተፉዎ፡ሃገራዊ ባይቶ ተፈጢሩ፡ መሰልን ጻዕርን ናይ ኩሎም ብውልቀ ሰብ ወይ ብውድብ ደረጃ ክቃለሱ ንዝጸንሑ ባእታታት ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኩልኻ፡ ብሓባር ፡ ንስርዓት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣልጊስካ፡ ንመጀመርታ ግዜ ብሃገራዊ ቅዋም እትምራሕ፡ ሓዳስ ሃገረ ኤርትራ ትቐውም።

ዘለ-ኣለማዊ ዝኽርን ፡ ክብርን፡ ንኹሎም ስውኣትና !!

ክብርን፡ ሞገስን ፡ ንስንኩላንና። ኤርትራውያን ንሓድነትን፡ ደሞክራሲን፡ ድሕነንት ኢርትራ፡ ጨንፈር ከተማ ስያትልን፡ ከባቢኣን።

 

Esayas Afeworki, the Arch Enemy of Eritrea and Eritreans Must Go!!

Esayas Afeworki, the arch enemy of Eritrea and Eritreans, did not join the Eritrean war for Independence from Ethiopia, as we were deceived to believe. When Esaya was a student at the university of Ethiopia, Addis Ababa,in 1965, Eritrean Liberation Front (ELF) cadres visited the University in order to recruit Eritrean university students  for clandestine work of the  ELF. In the Cadres’ efforts, they managed to meet a group of seven students, and Esayas Afeworki was among them.

Right, after the ELF cadres left, the students continued the discussion, and according to two of those students, Esayas was the only one who negatively commented, saying that he does not want to be an instrument of Muslims. His comment showed his bias against Muslims and his eventual intensions. Esayas did not take very much time to be recruited by Ras Asrate Kassa, the then Ethiopian Governor of Ethiopia, in Eritrea, and the American CIA, according to the late Tesfamichael  Georgio.  He also, deceptively joined the Eritrean Liberation Front in 1966, for the purpose of sabotaging and disrupting the ELF from within, during its armed struggle for Eritrean Independence from Ethiopia.

That means, Isayas did not join the Eritrean armed struggle for the purpose of Eritrean liberation, as many of us were deceived to believe, but to intentionally sabotage and disrupt the movement from within, and also to espouse his dream of becoming the echelon of the movement. 

Within a short time after joining the ELF armed struggle, Esayas maneuvered his way up the leadership ranks, where he systematically and skillfully started to form a new political group for the  purpose forming his own political group, called the Eritrean Peoples’ Liberation Front (EPLF) from within the ELF, in 1970. 

Since  Esayas’s ultimate goal was to become the supreme leader of the Eritrean political Movement, he quickly mastered the psychological makeup of the Eritrean people, demographically, and he quickly started playing politics of divisiveness, distraction, illusion, and manipulation. By doing so, he weakened the homogenous fabric of the Eritrean society. He deceptively sliced and diced the country into highlands, lowlands, regions and religions. Such political scheme worked well for him for his agenda of “divide and rule.”

He was also the mastermind of continuous skirmishes and internal wars between the ELF and the EPLF. As a result of such internal wars, many combatants from both political fronts were unnecessarily martyred.

The damages Esayas Afeworki has caused to the state of Eritrea and Eritrean is immeasurable, unprecedented and unparalleled and cannot be reasonably described within the limited scope and content of this piece. We will, however, try to cover a few of the  highlights of the pre and post independence eras:

 :

Highlights of pre-independence damages Issayas had caused to Eritrea and Eritreans :

When the Eritrean people were unsuspectingly focusing using on fighting the Ethiopian occupation army, with a spirit of obsessive nationalism, they failed to notice that Esayas  instigated mysterious internal wars between the ELF and EPLF, and he was mysteriously and  systematically liquidating the cream of the crop of the Eritrean political cadres,, from both Fronts, whom he felt would be a threat  to his  becoming the eventual supreme  Leader of Eritrea.

His most powerful ability was to create a highly secretive and potent security apparatus, which effectively operated unnoticed until the day of independence, without even the knowledge of some in the ranks, who were e supposed to be his comrades. The security agents have been secretly eliminating combatants and civilians with Essayas’s direct and in direct orders. In some cases, the ordered killers were immediately being eliminated to keep his dirty schemes leak proof. Essayas is a con artist, who outsmarted, out foxed, and out maneuvered  the Eritrean people, as a whole for over 40 years, without being seriously abated.

Such immense power is unprecedented, and it will shame all Eritreans for generations to come. Esayas, by nature, has a highly erratic mind, arrogant, vengeful, and iron fisted, and yet, he couldn’t face any serious challenges from any individuals or groups, which is very unusual phenomenon that no logic or common sense can answer.

 Even though more Eritrean political cadres were directly or indirectly killed in the hands of Esayas Afeworki than those martyred in the battles against the foreign enemy, Eritrean people failed to pay attention  due to their obsessive spirit of nationalism to pay attention to Esayas’s  internal sabotages for a long time. Esayas  became an expert in implementing  a socio-political  doctrine of falsehood and mistrust amongst the Eritrean people, which subsequently resulted in weakening the strong social, religious and cultural fabric of the Eritrean society, at large.

The most ironic aspect of the Eritrean war of independence was that despite the fact that Esayas has always been one of the main authors of the internal infightings of Eritreans against Eritreans, and the main architect of continuous secret disappearances of many gallant Eritrean fighters, no Eritrean, ever, had the nerve to stand up against him.

 In addition, he managed to always deceptively claim an unearned recognition and fame, when indeed, he, himself, had never fired a single bullet against the Ethiopian army of occupation. This clearly shows that Esayas’s concern was to make sure that he maintains a safe path to his eventual becoming the supreme leader of Eritrea, for life. All the bad things he has shown us from day one can attest to that. One of the biggest damages he has perpetrated against the Eritrean people is that he has completely destroyed our culture, our faith and spirit.   

Post Independence

After Eritrea gained its independence on May 24, 1991, Isayas Afeworki, the self proclaimed president of Eritrea for life, and a handful of collaborators, defiantly took power by betraying the Trust of and the Promise to their martyred colleagues and they have ended up destroying the country beyond repair, politically, socio-economically and diplomatically. A significant percentage of our people are either arbitrarily tortured, or imprisoned, killed or forcibly displaced leaving their loved ones behind. Eritrean youth and children above the age of 16 years, are conscripted by force, for a meaningless and un ending slavery in the name national military service. This military service was supposed to be eighteen months long program, but almost all of the Eritrean participants are intentionally kept in the program for multiple rounds, and some times, as even long as 20 rounds of service.  

This is a tactful scheme, whose main purpose is to keep them disturbed and restless, so that Esyas can stay in power, forever.  

Eritrea, is unusually a country which has closed its single university, and remains to be without a national constitution for 27 plus years. Esayas has denied Eritreans to invest their resources, their skills and professions for the service and development of their country. There is no economic planning for the welfare of the people, nor any health or social services. He does not believe in educational systems for the young people, and we can safely say that Eritrea is one of the few or the only country that denies its people the opportunity to get the benefits of the free American DV1, visa system. The lives and well being of Eritreans has never be in his DNA. In order to annihilate and displace the Eritrean people, he got us into unwanted war with Ethiopia, and despite their much lesser in numbers, he did not arm our combatants with relatively comparable weapons.  Eritrean farmers cannot farm and feed themselves and workers cannot work. Religious people cannot worship.  

He has always, single handedly, ruled the country by intuition and decrees, and he is always safely, in full control of the country, and its people . By keeping the wealth of the  to himself, the country is now teetering on the brink of economic bankruptcy. It is, therefore, incumbent upon all Eritreans to get rid of this greatest cardinal of sin, before he sells the country to the highest bidder.    

Long Live Eritrea, and Eternal life to our Martyrs.
Our Unity and eventual Victory is imminent.

Eritreans for Unity Democracy and Salvation in Eritrea,

Seattle branch.  

           

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *