ኣገዳሲ ሐቤረታ ሕጂስ ይኣክል ኢልና ባዕልና፡ ብዝዕባ መሰልን፡ ክብርን፡ ህዝብናን፡ ልዕላውነት ሃገርናን፡ ንውስን።

Image result for washington seattle image

ክቡራትን፡ ክቡራንን ኤርትራውያን ተቐማጦ  ከተማ ስያትልን ከባቢኣን፡ ኣብ’ዛ ግዜ’ዚኣ ኤርትራ ሃገርና፡ ብኣማእት ኣሸሓትን፡ ዝቑጸር ሂወት ጀጋኑኣን፡ ናይ ኣሽሓት ምልዮናት ዝዋግኡ ካሊእ ሃብትን ፡ንዋትን፡ ከፊላ ዘምጽኤት ነጻነት ሃገር፡ ብውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈዎርቂን ውሑዳት ዓሽኽሩን ብጥልመት ተመንዚዓ ኣብ  መዘና ዘይብሉ ህዝባዊ ህልቂትን፡ መከራን፡ ውርደትን፡ ሃገራዊ  ዕንወትን ፡ ድሕሪ ምጽንሓ፡ ሕጂ’ውን እንተኾነ፡ ኣብ ውሽጢ ሃገርን፡ ኣብ ስደትን፡ ከርተት ዝብል ዘሎ ህዝባ ኣዝዩ ከፊኡዎ እዩ ዘሎ፡፡

እቲ ብገርህናን፡ ብዕሽነትናን ነጻ ገዲፍና ዘገበልናዮ ውልቀ- መላኺ ኢሳያስ  ኣፈዎርቂ፡ እቲ ክፉእ ግብርታቱን፡ ጭቆንኡን ከይኣኣኽለና፡ ከይሓፈረ፡ “ከይተኣወጀ  ዝሞተ ቅዋምኩም” ኢሉ ድሕሪ ምፍካሩ፡ ን28 ዓመታት ዝኣክል ብዘይ ሓደ ሀገራዊ ቅዋም፡ ብግፍዒ ይገዝኣና ኣሎ። 

እዚ ጨካን ውልቀ ሰብ’ዚ፡ ንበይኑ ምሉእ ሃገራዊ ሃብትናን፡ እቶት ባሕርታትናን፡ ክራይ-ወደባትናን ንበይኑ፡ ገቢቱ፡ ናብ ናይ ወልቀ ሕሳቡ ከእትዎ ጸኒሑ አዩ፡ ጌና’ውን ይቕጽሎ ኣሎ ።  እዚ ኩሉ ሽግራት’ዚ፡ኣብ ቦትኡ ከሎ፡ ብዛዕባ’ቲ ፍታሕ ናይ ዶብ ሽግር፡ ብዶክቶር ኣቢዪ ኣሕመደ ተጀሚሩ ዘሎ ቅዱስ ናይ ሰላምን፡ ፍቕርን እማሜ፡ ኣዝዩ ዝምስገንን፡ ክድገፍ ዘሎዎን ናይ ሓባር ጠቕሚ አዩ። ካብ 10 ንላዕሊ ዝቑጽረን ዓድታት ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ኢትዩጵያ ይርከባ ኣሎዋ ። ወተሃደራት ኢትዮፕያ ‘ውን ክሳዕ 25 ኪሎሜተር ዝኣክል ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ኣትዮም እዮም ዘሎዉ ። ክቡር ዶክቶር ኣሕመድ ግን፡ ብዘይ ቅድመ ኩነት ክንወጽእ ኢና ኢሉ ብምእዋጅ ፡ንውዑል ኣልጀርስ ስለ ዝተቐበሎ፡  ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ቅዱስ ተበግሶ’ዚ ተቐቢሉ ክመያየጠሉ ይግባእ። 

እንተኾነ ግን ኣብ’’ቲ ምስ ኢትዮጵ እነካዶ ዝርርብን ፡ ምርድዳእን ፡ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዘየድሊ ናይ ዶብ ውግእ ዘእተወና፡ ውልቀ መላኺ፡ ኢሳያስ ኣፈዎርቂ ፡ ተጋድሎ ሐርነት ኤርትራ ፡ ናይ ባድመን፡ ካሊእ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዶባትና፡ ኣለልያ ኣብ ዝዓቀበትሉ ግዜ፡ ምስ ውድብ ወያኔ ትግራይ፡ ብምትሕብባር ፡ ብሓይሊ ብረት ጸሪጉ ብምውጽኡ፡ ንኢትዮጵያ ኣረኪቡዋ ዝጸንሔ ዶብና፡ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ፡ ኣሚንናዮ፡ ንኽውክለና፡ ክንፈቕደሉ፡ ብመሰልን፡ ክብርን ህዝቢ ኤርትራን፡ ልዕላውነት ሃገርናን ምጥላዕ ስለ ዝኾነ፡ ብጥርናፌ ክንሓስበሉ ይግብኣና።

ግዝያዊ ሕቶ ህዝቢ ኤርትራ ናይ ዶብ ሕቶ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ሕቶ ናይ ሃገራዊ ቅዋም፡ ብዛዕባ መሰላትን ፡ ህልቂትን ህዝብና፡ ብዛዕባቶ’ም በማእተ-ብኣሽሓት ዝቑጸሩ፡ ኣብ ፈቐዶ ቤት-ማእርትታት ዝርከቡ ኣህዝብና፡ ብዛዕባ’ቲ መወዳእታ ዘይብሉ ብሃገራዊ ኣገልብሎት ዝፍለጥ ናይ መነእሰያትና ባርነትን እዩ ።  ኣብ መላእ ዓለም፡ ብፍላይ ከኣ፡ ኣብ ጎረበትና፡ ሀገረ-አትዮጵያ ሰላምን፡ ተስፋን፡ ሞራልን፡ ዝህብን፡ ሓንጎል ወዲ ሰብ ዘሓድስን፡ ኣዎንታዊ ለውጢታት ንዕዘብ ኣሎና። እዚ ኩሉ ምዕባሌታት’ዚ ከኣ ካብ ንጹር ራኢ ዝተበገሰ ዓላማን፡ ብዙሕ ናይ ህይወት መስዋእትን ተኸፊሉሉ ዝመጽኤ ሓድሽ ለውጢ  ደኣ’ምበር፡ ካብ ሰማይ ዱብ ዝበለ ፍሉይ ዕድል፡ ኣይኮነን።

ዓለም ትቕየርን፡ ትመሓየሽን እያ ዘላ፡ ኤርትራውያን ግን፡ ንሓደ ጨካን፡ ውልቀ መላኺ፡ ምሉእ መሰልናን፡ ኣእሞሮናን፡ ልብናን፡ እምነትናን፡ ባህልናን ተቖጻጺሩ፡ አናረጋገጸ  ንዘለዓለም ፡ ንኽድህከናን ፡ ክጭፍጭፈናን  ስለ ዝፈቐድናሉ፡ እንሆ ምስሓቕ ዓለም ኮይንና ተሪፍና ኣሎና ። ሕጂስ ይኣክል !!!  ከም ኩሉ ህዝቢ ዓለም፡ ንሕና’ውን ክንልውጥ ይግበኣና። መድረኽን፡ ኩነታትን ዝጠልቦ  “ኢሳያስ ኣፈዎርቂ ግዜኻ ኣብቂዕካ ኢኻ” ሃገርና ገደፈልና ” ዝብል ጭርሖና፡ ጨሪሕና፡ ንመጻኢ ዕድል ሃገርና ባዕልና ንወስን ።

ኢስያስ፡ ኣፈዎርቂ፡ ንመላእ ሃብቲ ሃገርን፡ ረሃጽ ህዝባን ፡ ንውልቀ ጠቕሙ ምግባቱ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነታ ሃገር’ውን፡ ኣብ  ህዝባ ዘይፈልጦ፡ ውዑላትን፡ መሸጣታት’ውን የእትዋ ስለ ዘሎ ፡ቀልጢፍና ጠጠው ከነብሎ ይግበኣና።

ብዝዕባ’ዚ ጉዳይ’ዚ ዝምልከት ብኤርትርውያን ደንበ ገስገስቲ ዝካየድ ንዕለት 4-7 ወርሒ ሓምሌ፡ 2018፡ ኣብ ከተማ ደንቨር፡ ኮሎራዶ፡ ተመዲቡ ስለ ዘሎ፡ ነፍሲ-ወከፍና ኣብ’ኡ ብኣካል ተረኺብና፡ ነጻ ርእይቶናን፡ ሓሳብናን፡ ደገፍናን፡ ተቓውሞናን፡ ንክነበርክት፡ ብትሕትና ነተሓሳስብን፡ ንዕድምን ፡ ኣሎና።

ሕቶን፡ ርእይቶን ምስ ዝህልወኩም ከኣ፡ ኣብ (206)353 9244 / 206 271 3656. ክትውከሱ ትኽእሉ ኢኹም።   

ኤርትራውያ ንሓድነትን፡ ደሞክራስን፡ ድሕነትን፡ ኣብ ኤርትራ፡ ናይ ሲያትል  ጨንፈር።

የቐንየልና።

             

 

                 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *