ቃል ሐዘን ኣወልኼር ዓ/ሓፊዝ

ደ ሓን ኩን ጽኑ ዕ !

ብጻ ይ ብር ሃ ነ መን ነ ት ሰ ብ መር ገ ጽ`ዩ ፤ ን መር ገ ጽ ዝኽፈል ዋጋ ኸኣ ኣ ሎ ። እ ቲ ዝዓበ የ መር ገ ጽ ከ ኣ ን ና ይ ሓባ ር ረ ብሓ ትወስ ዶ መር ገ ጽ`ዩ ፤ መኻይዱ ኸኣ ዓ በ ይቲ ዝኸፍል ዎ ዋጋ ኣ ሎ ። ጸ ብጺብካ ዘ ይውዳ እ ዋጋ ። ሓደ ካ ብኦ ም ነ ር ካ ። ዓ ቢ ሰ ብ ።

ካ ብቲ ኣ ጸ ቢቁ ዘ ዕ ብየ ካ ኸኣ ን ኤር ትራዊ ጂኦ ፖለ ትካ ዝጾ ሮ ኩሉ ዓይነ ት ፍል ል ያ ት ሰ ቲኻ ኣ ብ ነ ፍስ ኻ ነ ቲ ብዙሕ ከም ሓደ ከ ተር እ ዮ ዝኸኣ ል ካ ምን ባ ር ካ`ዩ ።

ተጋ ዳ ላ ይ ብር ሃ ነ ገ ሹ ፡ ኩሉ`ዩ ዝመውት፤ እ ቲ ዘ ሕዘ ነ ኒ ግና ኣ ብ ዕ ብየ ትካ ሃ ገ ር ካ ክ ትሓቅፎካ ዘ ይምኽኣ ላ ን ፤ ብደ ገ ደ ገ ኻ ክ ትሰ ና በ ተና እ ን ኮ ለ ኻን `ዩ ።

እ ዚ እ ቲ ን ዓይ ዝስ ማዓ ኒ `ዩ ፤ እ ን ተ ን ስ ኻ ን ቃል ሲ ሓር ነ ት ዝተቀየ ሰ ግዜን ዕ ድመን ከምዘ የ ለ ካ ብ ሰ ብካ ን ላ ዕ ሊ ትፈል ጦ ጉዳ ይ ስ ለ ዝነ በ ረ ክምህ ከ ይበ ል ካ ኢኻ ኸድካ። እ ዚ ኣ ከ ያ ይዳ ኻ`ዚ`ዩ ኸኣ ከ ጸ ና ና ዓ ና ።

ብሰ ላ ምዕ ረ ፍ

ጽን ዓ ት ን ቤተ ሰ ብ ፈተውትን ኣ ቶ ብር ሃ ነ ገ ሹ

ኣ ወል ኼር ዓ/ሓፊዝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *