እንታይ ዶ ኢልና ኢና እንትርፎ ድኻ ተበደለ ፍትሒ ጎደለ፡ኣበድ ተስፋይ

No automatic alt text available.

ኣብ ሃገር ፍትሒ እንድሕር ዘይሃልዩ ፍረ ዝርከቦ ስራሕ የለን፣ ንውሑዳት ከተገልግል ድማ ትግደድ፣ ኣቦታት ሕጊ እንዳባ ”ነዊሕ ኣይዘላ ሓጺር ኣይሰልኳ” ክብሉ ከለዉ፡ ማዕረ ክንደይ ኣብ ፍትሒ ክብሪ ከም ዝነበሮም ኢና ንግንዘብ። ፍትሒ ምህላው ብሰላም ሰብካን ንብረትካን ተሓልዩ ምንባር ማለት እዩ። ኣብ ሃገርና እምበኣር ፍትሒ ስለ ዘየለ ሰብናን ንብረትናን ዋላ ሓንቲ ውሕስነት የብሉን። ንሓደ ዜጋ ብጸልማት ዓፊንካ ወሲድካ ኣብ ዘይፍለጥ ቦታ ኣሲርካ ተሳቒ እንድሕር ኰንካ ልዕሊ ሕጊ ኢኻ፣ ስለምንታይ ከ ኣብ ወግዓዊ ቤት ፍርዲ ኣቕሪብካ ብዓንቀጻት ገበናዊ ይኹን ሲቪላዊ ሕጊ ዘይትፈርዶ፡ ስለምንታይ ባዕሉ ይኹን ብጠበቓኡ ክምጉት ነብሱ ክከላኸል ዕድል ዘይትህቦ፣ ኣብ ቢት ፍርዲ ቅሉዕ መጋባኣያ ዝፍቀድ እኳ፡ ዓይኒ ህዝቢ ዓይኒ ዓራት ስለ ዝኾነ ፡ዳኛ ጥራይ ዘይኮነ ዳንነት ተዓዛቢ እውን ንሕጊ ክገርሕ ከም ዝኽእል ስለ ዝተኣምነሉ ዶ ኣይኮነን።

እቲ ኣብ ሕጊ ከየቕረበ ዝቀጽዕን ህዝቢ ዘሳቕን እቲ ገበነኛ ዓማጺ ስርዓት ጥራይ እዩ። ብዘበነ ህግደፍ ድማ፡ ሕጊ ነዊሕ ዝነጥራ፡ሓጺር ድማ ዝሰልኳ ጌሮም ስለ ዝሓዝዋ፡ንህዝቢ ኤርትራ ብምብታን ኣብ ዘይ ምውዳቑ ኣውዲቖሞ ይርከቡ። ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ድማ ውጽኢት ናይ ሓደ ዓማጽን ፋሉላውን ኣይዶሎጂ ኣዮም። እዚኣቶም ብፍላጥ ዝኽተልዎ ኣለዉ ብሃውሪ ዝስዕብዎ ድማ ኣለዉ። ብጃህራን ትምክሕትን ምስሉይነትን ድማ ይልለዩ፣ ነታ ጻዕዳ ከም ደበላን ጸላም’ያ ክብሉ ይምጉቱ። እቲ 24 ዓመታት ተጋቢኡ ውድባዊ ቅርጹን ኣካይዳኡን ኣማሕይሹ ዘይፈልጥ ጉጅለ ማፍያ መሪሕነት ህግደፍ፡ ብቑዓት ዜጋታት ከፍሪ ዝሕሰብ ኣይኮነን። በተን ጅግና ስዉእ ተጋዳላይ ዝሰርሐን ቅያታት እናራሳሰንካ፡ ኣብ ትምክሕትን ሕሉፍ ታሪኽን ክነብር እምበር ሓድሽ ናብ ዲሞክራሲ ህንጸት ዝወድ ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ ንከየማዕብል ወትሩ ማዕጾታት ህግደፍ ንዕኡ ዕጹዋት እዮም።

ሎሚ ዘሕዝነካ ድሕሪ 26-27 ዓመታት ናጽነት ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ምስ 3 ኣካላቱ ሓጋጊ ባይቶ ፡ፈጻምን ፈራድን ኣካላቱን ክቐውም ዘይምኽኣሉ እዩ፣ ንሓደ ህዝቢ ስርዓት እንተከሊእካዮ ትብትኖ ኣለኻ ማለት እዩ፣ በዚ ዘበን እዚ ኣብ ባርነት ሕጊ ዘይብሉ ስርዓት ክነብር ዝመርጽ ሰብ የለን። ስለዚ ስርዓት ህግደፍ ህዝቢ ንምብታን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ እንተበልና፡ ሓቂ እምበር ሓሶት ኣይኮነን፣ ካብቲ ውሑድ ህዝቢ ፍርቂ ምልዮን ተሰዲዱ፡ እሞ ዝበዝሕ መንእሰይ ሃገር ከልምዕን ክከላኸልን ዝኽእል፣ ከም ዝነፍጽ ምግባር ህዝቢ ምብታን ዶ ኣይኮነን፣ ስለዚ ከምቲ ኣቐዲመ ዝገለጽክዎ፡ ፍትሒ እንተዘይሃልዩ ኩሉ ነገር ይባላሾ፣ህዝቢ ንሸፋቱን ዘረፍትን ይቃላዕ። እምበኣር ደለይቲ ፍትሒ ኰንና ነዚ ዓማጺ ባህርያትን ፋሉላዊ ኣመራርሓን፡ኣዕናዊ ስነ ሓሳብ ብምቕያር፡ስርዓተ ፍትሕን ዲሞክራስን ኣብ ኢርትራ ሃገርና ንምትካል ስለ ዝኾነ፡ ናይ ሰብ ሕልና ኤርትራውያን ጥምረትን መኸተን እዋኑ ሕጂ እዩ። እቶም ንዘይ ጭበጥ ኣዕናዊ ስነ ሓሳብ ዝግዝኡ ደገፍቲ ኣሕዋትና ድማ፡ ከየርሓቕናን ከይደሃልናን ኣብ ልቦም ክንመልሶም ሓላፍነትና እዩ። ካብ ህግደፍ ህዝቢ ኢርትራ ይበዝሕ፡ነቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ኣማእኪልና ክንሰርሕ ስለ ዘለና፡ቀጽሪ ሰብ ሕልና ኤርትራውያን ክድንፍዕ ይግባእ። ህግደፍ ግን ብስዕረት ንሱን ስነሓሳቡን ክሕከኽ ጥራይ እዩ ዘለዎ። ካብዚ ንላዕሊ ንህዝቢ ኤርትራ ከ እንታይ ክደግሞ፣
ሰብ ሕልና ግን ኣብ ተቓወምቲ ይሃልዉ ኣብ ህግደፍ፡ ሰብ ሕልና ስለ ዝኾኑ፡ ብሓባር ይኣክል ለውጢ ወይ ሞት ኢሎም ክለዓዓሉ ይግባእ። ደገፍቲ ክሳብ መዓስ ኢኹም ጥንቅልዒት ክትሸኑ፣
ብዛዕባቲ ዝበርስ ዘሎ ሕብረተሰብ ከ?ንህዝቢ ኤርትራ ዝሓይሽ ነገር የለን ኢልኩም ተኣምኑ፣ በጃኻትኩም ካብዛ ባርነት ወጺእኩም፡ስለ ምንባርን ምስሳን ህዝብኹም ሕሰቡ፡ ቃልስና ንሓርነት ደው ዘይብል ማዕበል እዩ፣ ስለዚ ኣብ ልብና ተመሊስና ድሕነት ህዝብና ነቐድም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *