መኣዲ ትምህርታዊ ወግዒ ብርግጽ ፣ ኣይምተቃለሰን ነይሩ !!!

See the source image

ብ ንጉሰ ሃይለ (መንስዓይ)

ንኣይ ይመስለኒ ከም ዝነበረ ሕዝቢ ኤርትራ ብረታዊ ቃልሲ ዘካየደ ነጻነቱ ድሕሪ ምርግጋጹ ፣ ከምቲ ኣብ ጊዜ ባዕዳውያን ገዛእቲ ዝነበሮ ነተን ንትውልዳዊ ዝምድናኤን ታሪኸን ባህለን መበገሲ ብምግባር ብመንግስቲ ጥልያን ዝቖማ ንሱ (ሕዝብና) ከኣ እተሰማምዓለን ኣውራጃታቱ ፣ ወረዳታቱ ፣ ዓድታቱ ባዕሉ ንባዕሉ እናኣመሓደረ ብፈደረሽን መልክዕ ዝነብር መሲሉዎ ኢዩ ። ብናተይ ኣረዳድኣ ፣ ንከም ሕዝቢ ኤርትራ ዝኣመሰለ ኣቀዋውማ ዘለዎ ሕዝቢ ዝሓሸ አገባብ ምምሕዳር ብቀዳምነት ብናይ ቋንቋን ቦታን ሃይማኖትን ሓድነት ዝሰርሕ ፈደረሸን ኢዩ ። ንማዕርነታዊ መሰል ዋንነት መሬት ብዝምልከት ሕጊ እንዳባ’ውን ንዘየተኻኽሎ ጒዳይ ፣ ንሕዝብና ነጻነት እትፍውሶ ኢዩ ይመስሎ ነይሩ ። ነጻነት ፣ „መሰል ዋንነት መሬት ናይ መንግስቲ ኢዩ „ እትብል ኣዋጅ ብዘቃልሔት ግዳ ትጽቢቱ ክም እተጠልመ ተገንዚቡ ። ኣብ ገዛእ ሃገሩ ጓና ከም ዝኸውን ገሚቱ ። ቅድሚ ሕጂ ብካልእ ኣርእስትታት ኣውጺኤዮ ኣብ ዝነበርኩ ጽሑፋት እውን ገሊጸዮ ከም ዝነበርኩ ፣ ውጽኢት ብረታዊ ቃልሲ ከምዚ መሲሉዎ ነይሩ እንተዝኸውን ግዳ (ሕዝብና) ብርግጽ ነዛ ተረኺባ ዘላ ስማዊት ነጻነት ንምምጻእ ኢሉ ኣይምተቃለሰን ፣ ኣይምሰንከለን ፣ ኣይምተስውኤን ።

እዚ ዘራፊ ኣዋጅ እዚ ንሕዝብና ኣብ ክልተ ተሃላለኽቲ ጒጅለታት መቓቒልዎ ። ብሓፈሻዊ ኣዘራርባ እቲ ብምስኣን ወይ ብጽበት መሬት ክሽገር ዝጸንሔ ጒጅለ ነዚ ኣዋጅ እዚ ሓንጎፋይ ኢሉ ብታሕጓስ ተቐቢሉዎ ። እቲ ሽግር ፣ ጽበት መሬት ዘይነበሮ ፣ ማዕርነታዊ ኣተዓዳድላን ምድልዳልን ጥራሕ ዝሓትት ጒጅለ ግዳ ብቃል ጥራሕ ዘይኮነ ብተግባር እውን ነዚ ኣዋጅ እዚ ነጺግዎ ኢዩ ። ነገሩ “ምስ ደገዝማቲ መን ተማጓቲ“ ስለ ዝኾነ ግዳ ዝረኸባ መልሲ ማእሰርቲ ጥራሕ ኢያ ። ንሕዝቢ ኤርትራ ከጋጥምዎ ካብ ዝጸንሑን ዘለዉን ኣብ ቀረባ ጊዜን ብቀሊል ኣገባብን መፍትሒ ክረኽቡ ትጽቢት ካብ ዘይግበረሎም ጸገማት እቲ ዝሓየለ ከኣ ብርግጽ እዚ ዝዛረበሉ ዘሎኹ ጒዳይ መሬት ኢዩ ።ንሕዝብና እምበኣር ጊዜን ኲነታትን ሓሊኻ ብቅቡል ስጒምቲ እናመረሸ ክሳብ ዝምዕብል ብሜላን ትዕግስትን ደኣ’ምበር ብበትርን ብቡኛን ከነመሓድሮ ፣ ብምድፋእ ወይ ብምውጣጥ ከነንቀሳቕሶ ኣይግባእን ።

ኣብ መደምደምታ ጽሕፍተይ ክብሎ ዝደሊ ፣ ሕዝብና ኣብ ትኽክል ጊዜኡ ግቡእ ስጒምቲ ንምውሳድ ደኣ ደንጓዪ ኢዩ’ምበር ፣ ውዒሉ ሓዲሩ ምምጻኡ ንዘይተርፍ ፣ ዓማጺ ስራሓትስ ከም ድምጺ ዝሃምም ዝናም ከሎ ገና ኢዩ ዝግምቶ ። ድሕሪ ኣዋጅ ምህጋር መሬት ንኣብነት ፣

ህ) ናይ ወዲ ተባዕታይን ጓል ኣንስተይትን ሓዳር ፣ ዕርክነት ወይ ውሽምና ብመንገዲ ቤት ጽሕፈት ዞባ (ቀበሌ) ከም ዝኸውን ፣

ለ) ኲሉ ኣብያተ ዕዮን ትካላት ሕዝባዊ ኣገልግሎትን ናይ መንግስቲ ከም ዝኸውን ፣

ሐ) ንሕዝብና በብዕድሜኡን ዞባኡን ብቀሊል ንምፍላጡ ብዩኒፎርም ክዳውንቲ ከም ዝግልገል ፣

መ) ሕዝብና ከም ተመሃሮ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ናይ ሓባር ቤት መግቢ ከም ዝቕለብ

ረ) ዝተወልደ ቈልዓ ካብ 5 ዓመት ዕድሜኡ ንደሓር ንብረት መንግስቲ ከም ዝኸውን

ወዘተ . . . ዝገብር ኣዋጃት’ውን ከይሰዓበ ኣይተርፍን ይኸውን ዝብል ስግኣት ኣለዎ ። ይ ስ ተ ረ ና !!!

ብዝተረፈ ፣ ዕላማ ጽሑፋተይ ኲሉ ጊዜ ምስ ዝኾነ ዜጋ ንምርድዳእ ደኣ’ምበር ንምትህልላኽ ኣይኮነን ። ስለዚ ፣ እቶም ንጒዳይ ምምሕዳር ሃገር ብዝምልከት ካብ ናተይ ዝሓሸ እትልዎ ርእይቶ ዘሎኩም ኣሕዋትን ኣሓትን ብቀዳምነት ከኣ ምሁራት ፣ ንኣይን ንኲላቶም ግዱሳት ኣንበብትን ርእይቶኹም ንክትገልጹልና ለበዋይ ኣቕርበልኩም ።

ብሩኽ መበል 2018 ዓ..ም.ፈ. !!!

ሓድነታዊ ቃልሲ ንነባሪ ፍትሒ !!!

ኣብ ቀጻሊ ጽሑፋት የራኽበና !!!

E – Mail ፣ negussehaile 47@gmail.com

ተ ፈ ጸ መ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *