ኣፍሪቃ ኣብ ሐደጋ ወዲቃ ትርከብ መን ኢዩ ተሐታቲ?

እዚ ኣብ ማዕከናት ዓለም ተዘርጊሑ ንሰምዖ ንርእዮን ዘለና ዘሕዝን ናይ ወዲ ሰብ መሸጣ ኣብ ሊብያ ብዓይኒ ኣፍሪቃውያን ኣበይ ዳኣ ኔርኹም ንብሎም።  ብሐቂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ብዙሕ ኣሎ ክንብሎ ንደሊ፡

ኣብ መርቶዖ ዝተሞርከሰ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ኣብ ሲናይ ተሐሪዶም ከም ብዕራይ ዓዕ እናበሉ ኩሊቶም ኣብ ዕዳጋ ንመሸጣ ውዒሉ ኸሙኡ ውን ደቂ ኣንስትዮና መጻወቲ በደዊን ኮይነን ተዓሚጸን ኢየን ፡

ኣብ ዘበነ ህግደፍ ንህዝቢ ኤርትራ ዝወረዶ መከራ ንመን ወሪዱዎ? ሕጂ ውን ተሐተትቲ ነዚ ሐሳረ መከራ እቶም ሸፋቱ ህግደፋውያን ሙኻኖም ዝተረጋገጸ ሐቂ ኢዩ።

እምበኣርከስ እዚ ሕጂ ውን ዜናታት ዓለም ጫውጫው ዝብላሉ ዘለዋ ናይ ሊብያ ኩነታት ኣብ ነፍስወከፍ ኤርትራዊ ስድራ በጺሑ ስለዝኾነ ንሕና ከም ኤርትራውያን ኣትሪርና ዳኣ ንኹንኖም እምበር  ሕጂ ውን

ንዓና ሐድሽ ኣይኮነን።ነቶም ኣብ መሐዩር ዝሳቀዩ ዘለዉን ከምኡውን ንመሸጣ ኣውሪዶሞም ዘለዉ  ኣፍሪቃውያን (ኤርትራውያን)ቅጽበታዊ ፍታሕ ኽገብሩሎም ንጽውዕ ብዝፍጽሙዎ ዘለዉ ኢ ሰብኣዊ መሰል

ንኹንኖም። እምበኣር ሕጂ ውን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ህዝብና  ብተደጋጋሚ ምንቅቃሕን ምዝኽኻርን ናትና ሐላፍነት ይኻውን  ማለት ንደገ ምውጻእ ፍታሕ ኣይኮነን ንነብስኹምን ንስድራቤትኩምን ኣብ ሐደጋ

ምስጣሕ ኢዩ፡ስለዚ ኣብ ዘለኻዮ ዄንካ ቃልሲ ምቅላስ ኢዩ እቲ ኣማራጺ።ከምቲ ሕሉፍ ታሪኽ ኣብ ግዝየ ገድሊ ኣብ መንጞ ጸላኢ ኮይኖም ዝጋደሉ ዝነበሩ ሕጂ ውን ኣንታ መንእሰይ ኣማራጺ ኣለካ፡እንዳራኣኻ ኣብ ገደል

ምጽዳፍ ወይ ውን ክሳድካ ብጸላኢ (ዳዒሽ )ምሕራድ ኣይትምረጽ፡ታሪኽ ሰሪሕካ ሞት ኢዩ ‘ቲ ዝሐሸ።ኣንቱም ብዕድመ ቁሩብ ዝደፋእኩም  ነዚ ኑኡስ ውለዶ ኣይተተባብዕዎም ንደገ ኽወጹ እንተ ተኻኢሉ

ምኽሪ ለግሱሎም ስጋብ ክንደይ  ሐደገኛ ሙኻኑ ምውጻእ ካብ ዓድኻ፡ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኖም ክቃለሱ ከምዝኽእሉ ውን ሐብሩዎም። እዚ ኹሉ ህልቂት ኣብ ሰሀራ ዝተፈጸመ ቀዳማይ ተሐታቲ

ሽፍታ ህግደፍ ክኸውን ከሎ እቶም ተቀቢሎም ቀተልትን ሐረድቲ  ዳዒሽ ኣብ ሰሃራ ኻኣ ኣብ   ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሙዝጉባት  ኢዮም።

ኣብ ኣፍሪቃ ዓበይቲ ሰብ ስልጣን ዝገብሩዎ ዘለዉ ኣኬባታት ኣብ ሰሃራ ሊብያ ግፍዒ ንኣፍሪቃውያን ስደተኛታት ንምዕጋት ውን ፡ብዙሕ ምዝርራባትን ሙኩራት ናይ ቶረሪዝም ወታሀደራት ምቅርራባት

ካብ ሙልእ ኣፍሪቃ ይዋጹኡ ምህላዎም ምንጭታት ይገልጹ።እዚ ኹሉ ህልቂት ኣፍሪቃውያን ሳኣን ብሓባር ኣውያትና ምስማዕ ደም ኣፍሪቃዊ ኣብ ሰሀራ ከም ማይ ውሒዙ ኢዩ ።

ኣብዚ ግዝየ ግን ብዝሒ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሳሃራ ካብ መጠን ንላዕሊ እሞ ኻኣ ብዓበይቲ ዜና ዓለም ስለ ዝተቃለሔ  ኩለን ሃገራት  ብሐባር ስምዕተኤንን ምረትንን የስምዓ ኣለዋ።

እምበር ሕጂ ውን ኣፍሪቃውያን ታሪኽ ንስራሕ ንኹሎም ተጻባእትና ብሃይማኖት ብዓልየት ወዘተ… ክፈልዩና ንዝመጹ ሐይልታት ብሐባር ንመክቶም ።

ኩለን ሃይማኖትን ቡሄራትን ነናተን ክብርታተን  ስለዘለወን ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ዘየስማምዕ  ማሕለኻታት ንምስጋር ግን ናትና ንቅሐትን ሐላፍነትን ወሳኒ ኢዩ፡ ሃገር ማለት

ናይ ሐባር ኢዩ ሃይማኖት ካኣ ናይ ግሊ እምነት ምዃኑ ኣጸቢቅና ፍልልያቶም ምፍላጥ ኣገዳሲ ኢዩ።እዚ  ናይ ኹሉ ኤርትራዊ ሕልሚ ኣብ ግብሪ ኣቶርጝምቲ ባዕላህና ንሕና ኩልና

ደቀባት ሰብ መሬት ኢና ካብ ደገ መጺኡ ዘማሐድረና ሰብ ውን ኣይነፍቅድን።ነዚ ኹሉ ድልየትን ባህጊ ህዝብናን ኣብ ግብሪ ከነርእዮ እንትኾይና ነዚ ኣብ መንጎ ተቃወምቲ ዝረኤ ዘሎ

ዘየሰማምዕ ነገራት ኣብ ጞኒ ገዲፍና ነዛ ከም ጨው እናሐቀቀት ትጠፍእ ዘላ ሃገርና ንምድሐን ተንጓየይ ምሐሸ ኔሩ።ውድብ ምህላው ኣይጽላእን ኢዩ   ማዕረማዕረኡ  ግን እቲ

ቀዳማይ ዓማጺ ህግደፍ ክድምሰስ ከምዘለዎ ተረሲዑ ኣብ ሕድሕድ ዘይሰማማዓሉ ደረጃ በጺሑ መን ኢዩ እቲ መሪሕ ተራ ዝጻወት ዘሎ ምልላዩ ኣጸጋሚ ኮይኑ ኣሎ።

ኣሰራርሐና መገዲ እንተዘይ ተዓርዩ ወግሔ ጸብሔ ኣብ ዘርባን ጓል ዘረባን ዕንኪልል ምባል እምበር ትርጉም ኣይክህሉዎን ኢዩ  ቃልስና።እዚ ካብ ተመኩሮ ዝሐለፍናዮ ሕጂ ውን

ዝቅጽል ዘሎ ኣሰራርሐ ኢዩ፡ እታ ተዋጻኣና ሐንትን  መራርን መስርሕ ኣላ፡ ንሳ ኻኣ ኣብ ህዝቢ ወሪድካ ኩሉ ሐላፍነት ምሀብ፡እንድሕር ውድባት እንዳማረርካ ትቃለስ

 ሃሊኻ ግን ዓንቃፊ እምበር ሐጋዚ ኣይኮንካን ። ኩልኻ ተቃላሳይ ኣነ ውጹዕ ኢየ ትብል ተቀላጢፍካ ፍታሕ ግበር ሕጂ ውን ንኹሉ ቃልስኻ ባዕልኻ ወንኖ።

ንህዝቢ ኤርትራ ንቃለስ እንተሃሊና ኩሉ ተቃዋማይ ብሐላፍነት ነዚ ሽፍታ ህግደፍ ካብ ሱሩ ምሒና ምጉሕፍ ኢዩ።ንዝኾነ ውጹዕ ኣካል ምስንሪኢ

ንዝተበደለ ምሕጋዝ ንዝበደለ ኻኣ ብትሪ ምቑዋም ኣድላይ ኢዩ።

ብዝተረፈ ምኽርን ሐሳባትን ካብ ኣንበብቲ ንጽበ እንታይ ኮን ይኻውን መፍትሒ  ነዚ ኹሉ ዘየሳማምዕ ዘሎ?

ፍትሐዊትን ዲሞክራሲት ኤርትራ ንምህናጽ ሻማ ሻማ ንበል።

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *