October 25, 2020

UNITED ERITREA MEDIA

وسائل الإعلام الإريتري الموحدة

ጽ ግ ዕ ተ ኛ ካ ብ ም ዃ ን ም ው ጻ እ፡ by Abede Tesfay

ሓረግ ንበይና ደው ክትብል ስለዘይትኽእል ህላዌኣ ከተረጋግጽ ናብ ዓቢ ኦም ክትጥንጠን ኣለዋ፣ ኣብ መሬት ከተስፋሕፍሕ እንተጀሚራ፡ ኩሉ ይረግጻ እንስሳታት ድማ ይበሎዑዋ። ስለዚ ክትነብር እንተኾይና ክትጽጋዕ ጥራዩ ዘለዋ። ልክዕ’ዩ ህዝብታት ይኹና ሃገራት እውን ከከምቲ ዘዋጽአን ናብ ዓበይቲ ወይ ርእሰ- ሃያላን ሃገራት ይጽግዓ እየን፣ እዚ ልኡላውነተን ብዘየዕብር መንገዲ ክገብራኦ ከለዋ ጥቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ጸጥታዊ ውሕስነት እውን ክረኽባሉ ይኽእላ እየን። ጽግዕተኛ ምዃን ሳዕቤን ድማ ኣለዎ። ቑጠባአን ጸጥታአን ፖሊሲታተን ኣብ ትሕቲ ጽልዋ እተን ሓያላት ወይ ርእሰሓላን ስለዝቕየድ ውሽጣዊ ናጽነተን ይስእና። ሓንቲ ድኻ ከምኡ ድማ ንእሽቶ ሃገር ኣባል ውድብ ሕቡራት ኣንተደኣ ኮይና፡ንሱ ጥራይ ኣዩ ዋሕስ ክኾና ዝግብኦ። እዛ ዓለም ግን ናይ ውሑዳት ርእሰ-ሓያላን ጸለውቲ ሃገራት ስለዝኮነት፡ ሃገራት ኣብ ትሕቲ ጽልዋአን ክነብራ ይግደዳ። ንኣብነት ከም ጅቡቲ፡ስዋዚላንድ፡ ሃገራት ወሽመጥ ካብ ጽልዋ ዓበይቲ ሃገራት ወጺአን ክነብራ ኣይክእላን እየን። ስለዚ ሃገራት ባህርያዊ ሃብተንን ጸጥታአን ንምሕላው ናይ ጽግዕተኛነት መንገዲ ክወስዳ ይራኣያ። ስለዚ ዋሕሰን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክንዲ ዝኸውን ርእሰ-ሓያላን መንግስታት ይኾና።
ኤርትራ ከም ሓዳስ ሃገር፡ ኣብ ዘይርጉእ ህልውና ስለዝተጸምደት፡ጽግዕተኛ ሃገር’ያ ክንብላ ኣይንኽእልን፣ ሻርነት ግን ከምዚ ናይ ባሪስታ ኣብ ከክልተቕነ ኣዩ። ብቶኽታዂ ባህርያት ስርዓታን ባይታ ዝዘበጠን ቁጠባኣ ከማኡ’ውን ዘይቅርዑይ ፖሊሲታታን ትጽግዓ ሃገር የብላን፣ እቲ ስርዓት ዕጹውን ዘይግሉጽን ሕብረተሰብ ስለ ዝፈጠረ ዓበይቲ ሃገራት ክርሕቅኦ እምበር ክጽግዕኦስ ኣይተራእያን። ተነጺላ ትነብር ሃገር ድማ ንሓደጋ ቅልዕቲ ኣያ፣ ጽግዕተኛ ምዃን እምበኣር ሰብኣዊ ናጽነትካ ስለዝትንክፍ ጽቡቕ ኣይኮነን፡ሃገራት ግን ተገዲደን ካኣትውኦ ይኽእላ እየን፡ ጅቡቲ ካብ ኢትዮጵያ ወይ ሶምልያ ስግኣት ኣንተዘይነብራ ንፈረንሳ ኣብ ሃገራ ኣይመእተወታን። ፍረንሳ ድማ ናይ ግዝኣታ ነበር ጅቡቲ ሓላፍነት ተሰሚዑዋ ዘይኮነስ፡ ነቲ ዓቢ ስትራተጊካዊ ንግዳዊ መስመር መተሓላለፊ ዝኾነ ማሕንቖ ባቤኤል መንደብ ንምሕላው እዩ። ኣምበር ጅቡቲ ንፈረንሳ ዝጠቕም ባህርያዊ ሃብቲ የብላን። ምስ ጎረባብትኻ ይኹን ምስ ዓለምን ንጹርን ቅቡልን ቁጠባውን ጸጥታውን ዲፕሎማስያውን ፖሊስታት ክህልወካ ይግባእ።ትምርሓሉ ቅዋም ንሓድሕዱ ተመላሊኡን ተደጋጊፉን ዝኸይድ ሓጋጊ፡ፈጻሚ ፈራዲ ኣካላት መንግስቲ ሰስርሖም ኣንድሕር ገይሮም ጥዑይ ስርዓት ክህልወካ ኣዩ። ነዚ ሓቂ እዚ ንምርግጋጽ መንእሰያት ኤርትራ ኣብ መሬት ዓደቦኾም ክትቓለሱን ዋናታት መጻኢ ዕድልኩም ክትኮኑ ጽግዕተኛነት ከተወግዱ ይግባእ፡፡ጽግዕተኛነት ንግዚኡ እምበር ንቐጻልስ ዓቢ ውርደት እዩ።ስለዚ መፍትሒ ሽግርና ኣብ መሬትና ንህዝብና ተኣማሚንና ንቃለስ፣ ከይተረዳኣና ናይ ጽግዕተኛነት ብህርያት ንማዕብል ኣለና ። ኣብ መሬትካ ምቅላስ ሰብኣዊ ናጽነትካን ልኡላውነት ሃገርካን ምውሓስ እዩ። ኣዚ ድማ ኩሉ ዓይነት መስዋእቲ ስለ ዝሓትት መንእሰይ ግዝእቲ ሃገርካን ፡ውጹዕ ህዝብኻን ንምድሓን ናብ ውሽጢ ሃገርካ ሳግም።

Instagram did not return a 200.