October 25, 2020

UNITED ERITREA MEDIA

وسائل الإعلام الإريتري الموحدة

ኣባይቲ ምፍራስ -by Gereger media.

ጨካን ጉጅለ ስርዓት ህ.ግ.ደ.ፍ. ነቲ ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ዝጀመሮ ዋኒን ናይ ምፍራስን ምዕናውን ኣባይቲ ደቂ ሃገር ገና ይቕጽሎ ምህላዉ ትከታተልዎ ኣለኹም። ኣረሜናዊ ግፍዓዊ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ነታ እንኮ መዕቈቢትን መጽለሊትን ናይ ዜጋታትና ዝዀነት ገዛ ንምፍራስ ዝሃቀኖ ውዲት ምስቲ ብመሰረቱ ካብ ነዊሕ እዋን ዝወጠኖ መደብ ህዝብን ሃገርን ምጽናት ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ዕላምዩ። መንእሰያት እናጽነተ ሃገር እናዕነወ ገዛውቲ ምፍራስ ንዑኡ ቀሊል’ዩ፤ ህዝቢ ብቝርን ኣሳሕይታን ክግረፍ ኣደዳ ዓጸቦ ኵይኑ ካብ ሃገሩ ሃጽ ኢሉ ክጠፍእ ብመደብ ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ’ዩ። ሃገርና በጺሕዎ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ሎሚ ንመብዛሕትኡ ህዝብና ስዉር ኣይኮነን፣ ናይ ኣፈርክቡ ነጋሪት ይውቃዕ’ዩ ዘሎ። ህዝብን ሃገርን እበርስ ኣሎ። ባህሪያት ህ.ግ.ደ.ፍ ሎሚ ግደፍዶ ወዲ ሃገር ዓልምናውን ብረቂቕን ብቐረባን ዝፈልጦ ዘስካሕክሕ ግፍዒ’ዩ። መፍትሒኡ ግን ንሱ ኣብ ዘካይዶን ዝፍጽሞን ግፍዕታት ምብካይን ምስትንታንን ዘይኰነስ ሓደ ኰንካ ተሓባቢርካ ዘይመሰረታዊ ዝዀኑ ፍልልያትካ ኣወንዚፍካ ህዝብኻ ሃገርካ ምድሓን እዩ። ካብ ዝዅነ ኣካል ንጽበዮ ዋኒን ኣይኮነን። ኣብ ገዛኻን ቅርዓትካን ተሓቢእካ እዋይ ምባል፣ ብውልቃዊ ይኹን ጉጅላዊ ረብሓታት ተገዚእካ ተዓዛቢ ምዃን ጽባሕ ዘታሓታትት እዩ። ኣብ ሰላምን ቅሳነትን ፍትሕን ዘለዎ ሃገር እናነበርካ ኩሉ ሰብኣውን ደሞክራሲያውን መሰላትካ ተሓልዩ ደቅኻ ብዘይ-ፍርሕን ራዕድን ነጻ ኮይኖም ክዓብዩ እናገበርካ፣ ናይ ህዝብኻ ሕሰመ መከራ ፡ ናይ መንእሰያት ሃገርካ ጥፍኣት እናተዓዘብካ ትም ምባል ቅኑዕ ኣይኰነን ጥራይ ዘይኰነስ ገበን’ዩ ። ከም ህዝቢ ካብዚ ዝኸፍእ ጥፍኣትን ዕንወትን ክመጸና ኣይክእልንዩ ፣ እዋኑ ሕጂኸ ናበይ ክንብል ዘገድደና ሓደገኛ ኩነታት’ዩ። ጽባሕ ንግሆ ህ.ግ.ደ.ፍ. ጥራይ ኣይኰነን ተሓታቲ። ብቐዳምነት እቶም ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ናቱ ተሓባበርቲ፣ እቶም እናረኣዩ ከምዘይ-ራኣዩ፣ እናሰምዑ ከምዘይ ሰምዑ ዘጽቀጡ ተሓተቲ እዮም። ብዝያዳ ከኣ እቶም ንግሆ ንግሆ ኣብ ክንዲ ምጥርናፍ ምብትታን፣ ከም ቀንጥሻ ዓሶ በዝን በትን እናበቘልካ ተቓዋሚ እየ እናበልካ በብውልቅኻ ምውፋር፣ ኣብ ክንዲ ህዝብን ሃገርን ምድሓን በበይንኻ ኰንካ ሕድሕድ ምብልላዕ። ንዝጠራነፉ ኣካላት ፋሕ-ብትን ንምእታው ከይደቀስካ ምሕዳር፣ ኣብ ዘይመሰረታዊ ፍልልያት ዕንኪሊል እናበልካ ዕድመ ጨካን ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ ምንዋሕ ስቓይ ህዝብኻ ቀዳምነት ዘይምስራዕ ገበንን ዘሕትትን’ዩ። እዋኑ ታሪኻዊ ህጹጽ ጻዊዕት ህዝብን ሃገርን ካብዚ ኣትይዎ ዘሎ ሓደጋ ብርሰትን ጥፍኣትን ምድሓን እዩ። ናይ ስልጣን ሕቶ ንህዝቢ ዝምልከት ሕቶ’ዩ፣ካብ ሕሉፍ ታሪኽና ንመሃር ይኣክል ንበል። ሓንቲ ኣገዳሲት ጥቕሲ ምስ ኩውንነት ሃገርና ትኸይድ ብሓደ ግዱስ ሓውና ኣብ ናይ ጀርመን ጽሑፍ ተቒስዋ ሪኤያ ብእንግሊዝ እያ፣ Albert Ainstein ዝበላ”A country is threatened not by the evil person, but by those who permit evil to happen” ስለዚ ክፉእ በደልን ሕሰምን ኣብ ልዕሊ ህዝብናን ሃገርናን እናወረደ ሎሚ ክንበራበር ይግባኣና፣ እሂን ምሂን ንበል፣ ንተኣከብ ንጠራነፍ ኣንፈት ብርሰትና መኣዝኑ ንቐይሮ። ሓንሳብን ንሓዋሩን ነዚ ጨካንን በላዕ ሰብን ዝዀነ ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ጸሪግና ዘላቒ ሰላምን ቅሳነትን ዝሰፈና ምዕብልቲ ሃገር ክንሃንጽ። እንተዘየሎ ከምቲ ተጠቒሱ ዘሎ ኣብ ላዕሊ ንሕናውን ተሓባበርቲ ናይቲ ጥፍኣት ኵና ከይንተርፍ።

ነቲ ጨካን ግፍዒ ወፍሪ ኣባይቲ ምፍራስ ህ.ግ.ደ.ፍ ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ኣትሪርና ንዀንኖ ፣

ሓድነትና ሓይልና

ትም ንጥፍኣትና

ጽባሕ ተሓተቲ ኢና

ዕንወት ንህ.ግ.ደ.ፍን ተሓባበርቱን ጸላእትና

ክብርን ሞጎስን ንጀጋኑ ስውኣትና

ደላይ ፍትሒ ተስፋይ ክፍለ( ካናዳ)

Instagram did not return a 200.