ፋንዋ ክልተ ከዋኽብቲ ስነ ጥበባውያን! Micael Aranchi

ሞት ብዘይ ቀልዓለም ካልኣልይ የብሉን ከቢድ’ዩ። እንተኾነ ሞት ውን ይፈላለይ እየ። ከምቲ ሕዳር 26 ቀዳም ምሸት 2016 ዘጋጠመ ሓደጋን ሞት ክልቲኦም ከዋኽብቲ ኣርቲስት መርሃዊ ቀሺ ስባህትልኣብን ኮኾበይ ኣርቲስት ዮናስ ዮውሃንስ ውዲ ኪኮን ዘሰንብድን ዝመርርን ግን እንድዒ!!

ነቲ ኣብ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓቶም ዝነበረ ኣዝዩ ከቢድ ልባዊ ሓዘን ምግላጹ ይኸብደኒ። ኣውያት ዓበይቲ መናእሰያት እንድዒ እቲ ከባቢ ተናዊጹ።

ስነ ሰርዓት ቀብሪ እዞም ከዋኽብቲ ብኽብሪ ኣብ መካነ መቓብር ቤተክርስትያን ቅድስቲ ኣርሴማ ሎሚ ፍርቂ መዓልቲ የፈጺሙ።

ፍትዋተይ መንግስተሰማይ የዋርሶም!

ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI መግለጺ ሓዘን

መግለጺ ሓዘን  (Gone too soon)

 

ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ ኣብ ልዕሊ እቶም ብዕድሜኦም ውልዶ መንእሰያት፡ ብስነጥባበዊ ፍርያቶም ከኣ ዓበይትን ፍሉጣትን ዝኾኑ፡ ደራሲ-ተዋሳኣይን ዳይረክተር ፊልምታትን ዝነበረ፡ ዮናስ ዮውሃንስን ድምጻዊ መርሃዊ ስብሃትላኣብን ብምኽንያት ሓደጋ ንዘጋጠሞም ዘስካሕክሕ ብዓቢኡ ንሂወቶም ይኹን ንከበርክትዎ ዝነበሮም ሓያል ናይ ስነጥበባዊ ዓቕሞም መኹልፍትን መቑጸይትን፡ ዝኾነ ዕረፍቶም ዝተሰመዖ መሪር ሓዘን ይገልጽ፡፡

በዚ ኣጋጣሚ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ፡ ብሰሪ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ሕሱም ህዝባዊ ምሕደራ፡ ህዝብና ብዘደንጹ መልክዑ ብስደት ይኹን ብማሕዩር ይከላበት ብምህላዉ፡ ብኡ መጠን ድማ ዜጋታትና ብሸነኽ ኩሉ መኣዝናት ዓለም ሂወቶም ካብ ምንጋጋ ስርዓት ህግደፍ ንምንጋፍ ኣብ ዝወስድዎ ነብሲ ወከፍ ስጉምቲ ዝወርዶም ዘሎ ኣካላዊ፡ ሞራላውን ናይ ሂወት ሕልፈትን ደው ንኽብል መላእ ሕብረትሰብ ኤርትራ ኪኖ ዓገብ ምባል ብሓድነት ተርኒዑ ክቃለስ ጸዊዒቱ የቕርብ፡፡

ድሕነት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!!

ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!!

1 / ታሕሳስ / 2016

ስጊንጢር ባህሪያት ህግደፍ፡ ልኡላውነትካ ንረብሓ ሸይጥካ ልኡላውያን ሃገራት ምጽራፍ

ንቡር መንግስታዊ መዕቀኒታት ኣማሊኦም ዝኸዱ ሓላፍነታውያን መራሕቲ ሃገራት፡ ምስ መዘናታቶም ተራኺቦም ክልተኣዊ፣ ዞባዊ፣ ኣህጉራዊ ድዩ ዓለም ለኻዊ ጉዳያት ኣልዒሎም ክዛተዩ፡ ረብሓን ክብርን ህዝቦም ኣሕሊፉ ዘይብ፡ ኣብ ካልኦት ጉዳያት ጠልቃ ክትኣቱ ዘየፍቅድ ውዑላትን ስምምዓትን ክገብሩ ንቡር’ዩ። ብሕጊ ኣብ ስልጣን ዘይደየቡ፡ ኣብ ውሽጦም ብሕጊ ዘየመሓድሩ፡ ብኣድኪኻን ኣርዒድካን ግዛእ ፖሊሲ ዝምርሑ፣ ንገዘባውን ነገራውን ረብሓታት ክብሉ ልኡላዊ መሬቶም ብምሻጥን ብምክራይን ልኡላዊ ክብሪ ህዝቦም ዘዋርዱ መትከል ኣልቦ ውጉዛት መራሕቲ፡ ኣብ ጓጓ ካልኦት ኣትዮም ልኡላዊ ህዝብታትን ሃገራት ክዘልፉን ክኹንኑን ምስማዕ ግን ንቡር ኣይኮነን።ሳሕቲ እተጋጢሙ ከኣ፡ ካብ ጉጅለ ህግደፍን መሰልቱን ጥራሕ ዝስማዕ ዘይንቡር ኣረኣእያን ኣሰራርሓን’ዩ። በዚ ዘይንቡር ኣረኣእያን ኣሰራርሓን ዝሽቑረሩ ዝሓፍሩ ድማ፡ ከም’ቲ “ዓሻ ደሓን ኣሎ ሓው ዓሻ ከፊእዎ ኣሎ” ዝተባህለ እቶም ኣብ ትሕቲ ዘይንቡር ምሕደራ ዝነብሩ ዘለው ህዝብታት’ዮም። እንተቶም ብዘይንቡር መንገዲ ዝኸዱን ኣብ መድረኽ ወጺኦም ብስም ህዝብን ሃገርን ሓላፍነት ዝጎደሎ መግለጺ ዘስምዑን መራሕቲ ግን፡ ኩለንተንኦም ዘይንቡር ስለ ዝኾነ፡ ግዝያዊ ረብሓ ደኣምበር ልኡላዊ ክብረት ዝበሃል ትርጉም ስለ ዘይህቦም ኣይጭነቑን ኣይስከፉን።

ጉጅለ ህግደፍ ብልኡላውነት ህዝቡን ልኡላዊ መሬቱን ፈጺሙ ከምዘይግደስ፡ ብኣንጻሩ ንግዝያዊ ገንዘባውን ነገራውን ረብሓ ግን ፍሉይ ተገዳስነት ከምዘርእን ክሳብ ብህይወት ዜጋታት ከም ዝጣላዕን ብዙሓት ኣብነታት ንምቕራብ ይከኣል። ኣብ መጀመርያ 90ታት ምስ ጎረቤት ሃገር ሱዳን ኣብ ዲቕ ዝበለ ኲናት ዝኣተወሉ ምኽንያት ብርእሰ ሓያል ግበር ተባሂሉን ንግዝያዊ ረብሓ ክብልን’ዩ። ኣብ’ዚ ዝረገፈ ህይወት ኤርትራውያን ብዙሕ’ዩ። ባህልን ክብርን ህዝቡ ስለ ዘየገድሶ ግን፡ ካልእስ ይትረፍ መርድእ ሞት ብወግዒ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ፡ ንስድራ ቤትን መቕርብን ግዳያት ከኣ ብፍላይ ኣይሓበረን። ኣብ መንጎ ኣሕዋት ሶማላውያን ኣብ ዝተፈጥረ ግጭት ክኣቱን ዋጋ ዓስቡ ክወሃቦን ብገለ ኣብ ዞባና ዝርከቡ ሰብ ገንዘብ መደብ ተዋሂብዎ፡ ብተመሳሳሊ ብዙሕ ኤርትራዊ ህይወት ክቕዘፍ ገይሩ። ግን ዝሞቱ ኮነ ዝተማረኹ ኣይናተይን ኣይዜጋታተይን ኣብ ጉዳይ ሶማላውያን ኣይኣተኹን ክብል ብወግዒ ክሒድዎም። ውዕሎ ኲናት ክጽብጽቡ ናብ ሶማል ልኢኽዎም ብወተሃደራት ኢትዮጵያ ተማሪኾም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ክልተ ኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ግዳያት ምዝካር ኣገዳሲ’ዩ።

ምስ ሃገረ ጅቡቲ ክልተ ግዜ ብናቱ ተበግሶ ኣብ ኲናት ኣትዩ። ኣብ’ዚ እውን ኤርትራውያን ኣካሎም ጎዲሎም ሞቶምን ተማሪኾምን። እቲ ጉጅለ ግን ኣይኮነን ውጉኣት፡ ምውታትን ምሩኻትን ከም ዘለውዎ ክገልጽ፡ ጨሪሱ ምስ ጅቡቲ ኲናት ከምዘየካየደ፡ ምስ ጅቡቲ እንታይ መባህልቲ ኣይተጻረፍና ኣይተዋጋእና ክብል’ዩ ተሰሚዑ። ኣብ 2008 ተማሪኾም ክሳብ’ዚ ሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ሕዳር 2016 ኣብ ጅቡቲ ተኣሲሮም ዝጸንሑ’ሞ ብልዑል ጻዕሪ ኤርትራዊት ተጣባቒት ሰብኣዊ መሰልን ፈተውትን ዝተፈትሑ 19 ወተሃደራት ከኣ ናይ ሕጂ ኣብነት’ዮም። ልኡላውነት ሃገር ማለት እዞም ዜጋታት’ዮም። ጉጅለ ህግደፍ ግን ባዕሉ ጠቢስዎም ክንሱ መሊሱ ክሒድዎም። ስለዚ ከኣ ከፍተሖም ኣይጸዓረን። ምስተፈትሑ ኣፍልጦ ሂቦ ኣይተቐበሎምን። ንሳቶም’ውን መንግስቲ ኣለና ኢሎም ናብ ሃገሮም ክምለሱ ኣይመረጹን። ናብ ሳልሳይ ሃገር ክኸዱ’ዮም ወሲኖም። እነሆ ድማ ማያውን መሬታውን ልኡላዊ ግዝኣት ኤርትራ ንግዝያዊ ረብሓ ንባዕዳውያን ሓይልታት ኣሕሊፉ ብምሃብ ኣብ ትሕቲ ንግስነት ስዑዲ ዓረብ ተዓሲቡ፡ ፖለቲካዊ ሩሕ ዘለዎ ክመስል፡ ልሳን ጎይተቱ ኮይኑ ምስ ልኡላዊት ሃገር ኢራን ዘይነበረ ጽልእን ኲናት ክፈጥረልና የህተፍትፍ ኣሎ።

ስማዊ ሚኒስተር ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ እዚ ጉጅለ፡ ኢራን ኣብ ጉዳይ ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን ምትእትታው ትገብር ከም ዘላ ብምኽሳስ፡ ካብ’ዚ ምትእትታው’ዚ ክትቁጠብ መንግስተይ ነጊርዋ ኣሎ ክብል ንማዕከናት ዜና ምሕባሩ ክቃላሕ ቀኒዩ ኣሎ። “ገዓትሲ ኣለኹ ኢላ ተተንፍስ” ከም ዝበሃል እዚ ልኡላዊ መሬትን ልኡላዊ ህዝባዊ ክብርን ኣሕሊፉ ብምሃብ ግዝያዊ ገንዘባውን ነገራውን ረብሓ ዝመጸረ መንግስታዊ ጉጅለ፡ ኣብ ጓጓ ካልኦት ኮይኑ ህልውናኡ ንካልኦት ልኡላውያን ሃገራት ብምኽሳስን ብምጽራፍን ከረጋግጽ ምሕላኑ ውርደት ንህዝብን ሃገርን ኤርትራ’ዩ። እዚ ስማዊ ሚኒስተር ኤርትራ ንኢራን ትቃውም ጥራሕ ዘይኮነ፡ ኣብ ጎኒ ስዑዲያ ተሰሊፋ ብተግባር ኣንጻራ ትዋሳእ ከምዘላ፡ ርግኣት ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ምሕላው ሓላፍነት በቲ ባሕሪ ናይ ዝዋሰና ሃገራት ዓረብን ኣፍሪቃን’ዩ፡ ስለዚ ከኣ’ዩ መንግስቲ ኤርትራ ኣንጻር ኢራን 2 ኣብ ጎኒ’ቲ ብስዑዲ ዝምራሕ ኪዳን ተሰሊፉ ዝዋሳእ ኣሎ ምባሉ፡ ህዝቢ ኤርትራ ንምብራስ ዝዓለመ ጻውዒት ንካልእ ኲናት’ዩ።

እዚ ካብ ደርባዊ ባህሪኡን ዕለታዊ ተግባሩን ወጻኢ፡ ኤርትራ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት፡ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣገልጋሊትን ከዳሚትን ናይ ግዳም ሓይልታት ኣይትኸውንን’ያ እናበለ ክነብሕ ዝጸንሐ ስማዊ ስርዓት፡ ኣብ’ዚ ወቕቲ’ዚ እነሆ ተለኣኣኺ ናይ ሃገራት ዓረብ ብሓፈሻ ናይ’ቲ ብስዑድያ ስምራሕ ኪዳን ድማ ብፍላይ ኮይኑ ካብ ምግልጋል ሓሊፉ፡ ኤርትራ ኣባል ማሕበር ሃገራት ዓረብ ንምግባራ መደብ ከምዘለዎ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እዚ ኩሉ ገልበጥበጥ፡ እዚ ኩሉ ክስን ምድፋርን ንልኡላውያን ሃገራት፡ ብስም ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ጸቢብ ጉጅላዊ ረብሓ ንምርካብ ምዃኑ ከኣ ካብ ኩሉ የሕፍርን የቖጥዕን።

ብሓልዮት ደሞክራስያዊ ግንባር ሓድነት ኤርትራ ዝፍኖ፡ ድምጺ ሰላምን ደሞክራስን ኤርትራ፡ 28-11-2016