ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

ዕንባባ ወርሒ ነሓሰ ግሃድኤ-ሕድሪ ሆለት፡

አብ ኤላት ደቂ ሰባት ኣብ መነባብሮ ሂወቶም ዝጎደሎም ንኽምልኡ ላዕልን ታሕትን ክብሉ ግድነት ኢዩ፡፡ በዚ መሰረት ንሕና ኤርትራውያን ብስርዓት ህግደፍ ዝወርደና ዘሎ ኩሉ መዳያዊ ዓመጽ ብፖለቲካዊ ዓይነ-ሕልና ብምጥማት ዘዝዓቕምና ንምግባር ዝተበገስና ዉሑዳት ኣይኮናን፡፡ ውዳቤታትና ድማ ብሰለማዊ ምንቅስቓስ፡ ብቢሄራዊ ውዳበ፡ ብሃይማኖታዊ ጥርናፈ፡ ብሃገራዊ ህዝባዊ ወጽዓ ብምስትንታንን ብካልእ መዳይን በብዘለናዮ ዓገብ ምባል ኣይገደፍናን ኣይክንገድፍን’ውን፡፡ ውድብ ግንባር ሃገራዊ ድሕነት ኤርትራ-ሕድሪ እምበኣር፡ ንባህርያትን ኣካይዳን፣ ንተመኩሮታትን እዱድ መትከላትን ስርዓት ህግደፍ ጽቡቕ ጌሩ ብምስትብሃል፣ ንህግደፍ ክስዕረሉ ዝኽእል መትከላዊ ዕላማ ዝተሓንገጠ ራኢ ብምንጻር፡ ንሃገራዊ ወጽዓ ብመላእ ህዝባዊ ተሳትፎ ዝሓትት ቃልሲ ከምዘድሊ ኣሚኑ ነዚ ንምትግባር ዝምርሓሉ ራኢኡ ዝሓቖፈ ኣብ መትከላት ቃልሱ ከምዝሰፍር ብምግባር ኣብ መሬትን ( ግብራዊ ግንባርን ) ዳርጋ ኣብ መላእ ዓለም ክብሃል ዝከኣል ህዝባዊ ውዳቤታቱ እንዳኣሐየለ ዝመጽእ ዘሎ ውድብ እዩ፡፡ ክንዲ ዝኾነ ከኣ ኣብ ሃገረ እስራኤል ርሱን ሃገራዊ ወኒ ዝተዓጥቁ ኣባላት ኣለዉዎ፡፡ እዞም ኣብ እዚ ስእሊ እንርእዮም ዕንባባ ገልገል-መስቀለ ዝመስሉ ከኣ ገለ ክፋል ካብ እቶም ተወዲቦም ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ብጾት ኮይኖም ኣብ ውሱን ቦታ ማለት ኣብ ሆለት ዝበሃል ቦታ ዝነብሩ ሸባባት እዮም፡፡
ግሃድኤ-ሕድሪ-ሆለት፡-አብ-ኤላት
እዞም ውፉያት ተቓለስቲ ብዘይምግናን ኣብነት ብዙሓት ክኾኑ ዝኽእሉ፡ ብዝሰርዕዎ ምዱብ ግዜ ተራኺቦም ሕድ-ሕዶም ኣብ ጉዳይ ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ይዝትዩ፡ ፖለቲካዊ ንቕሓቶም ንምብራኽ ይጽዕሩ፡ ህዝቢ ክውደብ ክነቅሕ ኪንኡ ድማ ክዓጥቕ እሞ ወጽዕኡ ብገዛእ ቃልሱ ክቕንጥጥ ልዑል ምንቅስቓስ ይገብሩ፡፡ እዚ ግብራዊ ንጥፈታቶም ህያው ምዃኑ ብዘርኢ ተበግሶ ድማ ውድባዊ ጸዋዒት ብዘይተጉላባነት የተግብሩ፡ ሕድ-ሕዶም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ናብ ዘለዉ ብጾት ብምጉዓዝ ተመኩሮታቶም ይለዋወጡ፡ ዘጓንፎም ብድሆታት ኣብ ቃልስን ኣፈታትሕኡን ብግልጺ ይዝትይሎም፡ ብኡ ምሰረት ድማ ውዳቤታት ናይ ውድቦም ብፍላይ ብሓፈሻ ክኣ ህዝቢ ንመሰሉ ክውደብ ዓቢ ጻዕሪ ኣብ ምክያድ ይርከቡ፡፡
ንቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ-ሕድሪ ነሓሰ / 23 / 2016 ዝበጽሓና ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ እዞም ብጾት ካብ ሆለት ናብ እታ ናይ መጨረሽታ ምስቀይሕ ባሕሪ እትዳወብ ወደባዊት ከተማ ኤላት ዝገበርዎ ጉዑዞ ምስ ኣብ ኤላትን ከባቢኣን ዝርከቡ ብጾት ዝመያየጥሎም ኣጀንዳታት ሒዞም’ም ወፊሮም፡ እቶም ንመዛተዪ ዝተታሕዙ ኣጀንዳታት ድማ፦
1 … ቃልስን ኣብ ቃልስን፣ ተቓላሳይ ከማልኦም ዘለዎ ነጥብታትን፡
2… ሓፈሻዊ መብርሂ ብዛዕባ ኣብ ሓደ ውድብ ክህሉ ዘለዎ ትካላዊ ኣሰራርሓ፡
3… ሓድነት ማለት እንታይ ኢዩ፣ ብኸመይ’ከ ይረጋገጽ፡
4… ራኢ ናይ እዚ ነካይዶ ዘለና ቃልስን፦ ዝብሉ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዛዕባታት ኣብ ቃልሲ ዝረኣየ ኣኼባ ብብጻይ ሓይሎም ዳኒኤል ኣባል ኣመራርሓ ማእከላይ ሽማግለ ውድብ ግሃድኤ-ሕድሪ፡ ከምኡ’ውን ካብ ላዕለዎት ኣመራርሓን ካድራትን ጨንፈር እስራኤል ዝኾኑ ብጻይ መምህር ሚካኤል ሰለሙንን ብጻይ መምህር ብሉጽን ካልኦት ኣመራርሓ ናይ ንኡስ ጨንፈር ሆለት ዝኾኑ ብጾትን ኢዩ ተመሪሑ፡፡ እቲ ኣስተምህሮ ክትብሎ ዘድፍር ኣኼባ፣ ኣዝዩ መሳጥን ርሱንን ግሉጽነት ዝዓብለሎን ኣብርእሲ ምንባሩ ካብ ተሳተፍቲ ኣባላት ኣዝዮም ሃነጽቲ ዝኾኑ ሪኢቶታት፣ ሕቶታት፣ ሓበሬታታትን ኣብ ቃልሲ መአረምታ ክግበረሎም ዘለዎም ሓሳባትን ኣፍሲሶም፡፡ እዚ ብመሰረት ዘውጽእዎ መደብ ኣብ ሓደ ናይ መዛተዪ መኣዲ ብምቕራብ ዝተኣንገደ ኣጋጣሚ፡ ዝነኣድ ናብ ግብራዊ ቃልሲ ዘቕንዐ ቅርቡነቶም ብምግልላጽ ብውድባዊ ተልእኾ ዝተሓተትዎ ዘበለ ንምምላስ ድልዋት ምህላዎም’ውን ገሊጾም፡፡ እዚ ከም እዚ ኢሉ ከሎ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ውደባን ዝምድናታትን ግሃድኤ-ሕድሪ ብጻይ ዕቑባዝጊ ድቡስ 21 / ነሓሰ / 2016 ንኣብ መዕቆቢ ኤርትራውን ስደተኛታት ማይዓይንን ዓድሓርሽን ዝርከቡ ኣባላት ኣብ ማይ ጸብሪ ከምኡ’ውን 23 / ነሓሰ / 2016 ብተመሳሳሊ ንኣብ ሕጻጽ ዝርከቡ ኣባላት ድማ ኣብ ሽረ ኣኼባ ኣካይዱ፡፡ ብጻይ ዕቑባዝጊ ድቡስ ንተሳተፍቲ ኣኼባ ብዛዕባ ጂኦፖለቲካዊ ኣቀማምጣ ኤርትራ ሃገርና፡ ልዑላውነት ሓደ ህዝብን ሃገርን፡ ውደባን ምውድዳብን ንምነታይ ኣድለየ ሓያል ውደባ ኣብ ምቅልጣፍ ዓወት ዝህልዎ ተራ፡ ምቅርራብ 6 ውድባትን ጉዑዞ ንልፍንታዊ ሓይሊ 4 ውድባትን በጺሕዎ ዘሎ ደረጃን ተስፋታቱን ካልእ ስፍሕ ዝበለ መግለጽን ንተሳተፍቲ ኣቕሪቡ፡፡ ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ተሳተፍቲ ዝቐረቡ ሕቶታት፡ ሪኢቶታት፡ ለበዋታትን ከምኡ’ውን ሓበሬታታትን ብምስማዕ ዝተመደበ ናይ ኣኼባ እዋን ምዝዛሙ ኣብ እቲ ተሳትፎ ዝነበረ ወኪል ዜናን ባህልን ግሃድኤ-ሕድሪ ሓቢሩ፡፡
ድሕንት ህዝብን ሃገርን ልዕሊ ኩሉ!!
ዓወት ንሓፋሽ ብተግባር!!
24 / ነሓሰ / 2016
ቤት ጽሕፈት ዜናን ባህልን ግሃድኤ-ሕድሪ

 

 

ኤርትራውያን ኣሰጋገርቲ ኣብ ክለብ ኤምባሲ ሊብያ ይመላለሱ ምንባሮም ተገሊጹ radio eena

eri in libya

 

መብዛሕትኦም ብምስግጋር ኤርትራውያን ስደተኛታት ብዝለዓለ ዝህደኑ ዘለዉ ኤርትራውያን፣ ኣብ ሊብያ ኣብ ዝርከብ ብኤምባሲ ኤርትራ ዝውነን ክለብ ቤት መግብን ሻሂን ዝመላለሱ ምንባሮም፣ ኣካያዲ ናይቲ ክለብ ኤምባሲ ዝነበረ መንእሰይ ንሬድዮ ኤረና ኣረጋጊጹ።

 

እቲ ብትካል ስደተኛታት ተታሒዙ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ጠራቡሎስ ኣብ ዝለዓለ ቤት ማእሰርቲ ዝርከብ ኤርትራዊ መንእሰይ፣ ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃቦ ሰፊሕ ቃለመጠይቕ፣ ከም በዓል ኤርሚያስ፣ መድሃኔ፣ ወዲ ኢሳቕ፣ ወሊድን ዓብዱልሰላምን ዝኣመሰሉ፣ ዕሉላት ኣሰጋገርቲ ስደተኛታት፣ ኣብ ክለብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ከምዝተላለዮም ብምሕባር፣ ናብቲ ኤምባሲ ተሸጊሮም ንዝመጹ ኤርትራውያን ክድለሎም፣ ኣምሳዩኡ ከኣ ንሓደ ኤርትራዊ ሓምሳ ዶላር ክኸፍሉዎ ከምዝተሰማመዐ ኣብቲ ምስ ሬድዮ ኤረና ዝገበሮ ቃለመጠይቕ ኣሚኑ’ሎ።

ድሕሪ ምውዳቕ ሙዓመር ኣልቐዛፊ ምስቶም ኣሰጋገርቲ ኣብ ክለብ ኤምባሲ ኤርትራ ካብ ዝላለ ኣብዚ ኣርባዕተ ዓመታት ተሸጊሮም ናብቲ ኤምባሲ ንዝመጹ ኣስታት 250 ኤርትራውያን በብእዋኑ ምስቶም ኣሰጋገርቲ ከምዘራኸቦም’ውን ይጠቅስ።
ብምስግጋር ሰባት ብመርትዖ ተታሒዙ፣ ንኣስታት ሓደ ዓመት ኣብ ጠራቡሎስ ተኣሲሩ ዝርከብ ኣካያዲ ክለብ ኤምባሲ ኤርትራ ዝነበረ መንእሰይ፣ ኣምባሳደር መንግስቲ ኤርትራ ብዛዕባቲ ንሱ ኣብ ዘመሓድሮ ክለብ ምድላልን ምስግጋርን ስደተኛታት ኣፍልጦ ከምዘይነበሮ እዩ ዝገልጽ።

እንተኾነ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓለዋ ዶባት ምቁጽጻር ገበንን ስደተኛታትን ሊብያ ንሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፣ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ብምስግጋር ስደተኛታት ከምዝጥርጠርን፣ ብሰኩ’ውን ምስቲ ኤምባሲ ሓያሎ እዋን ከምዝተዘራረበን ገሊጹ። ንሱ ዘመሓድሮ ፍሉይ ኣሃዱ ምቁጽጻር ገበንን ስደተኛታትን ድሕሪ ምቛሙ፣ ሓደ ኤርትራዊ ከምዝተታሕዘን፣ እቶም ዝተረፉ ከኣ ካብ ጠራቡሎስ ሃዲሞም ናብተን ጸጥታአን ዘይተዋሕሰ ከም ቢን ዋሊድን ስብራታን ዝኣመሰላ ከተማታት ከምዝሃደሙ ኣመልኪቱ።
ምስዞም ኤርትራውያን ብምትሕብባር ኣብ ምስግጋር ስደተኛታት ክነጥፉ ዝጸንሑ፣ ዕሉላት ገበነኛታት ምዃኖም ዝተነግረሎም ዜጋታት ሊብያ ብወገኖም ዝሃቡዎ ተወሳኺ መብርሂ፣ ካብ ካልኦት ሃገራት ዶባት ኣቋሪጾም ዝመጹ ስደተኛታት ብኤርትራውያን ኣሰጋገርቲ ከምዝውደቡ ገሊጾም።

ክቡራት ሰማዕትና፣ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት እንዳተዘዋወረት ብዛዕባ መስርሕ ምስግጋር ስደተኛታት ብዝምልከት እትእክቦ ሓበሬታ፣ ብዝሰፍሐ መልክዑ ኣብ ዝመጽእ መዓልታት ከተቕርቦ እያ። ብምስግጋር ስደተኛታት ተታሒዙ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሊብያ ዝርከብ ኣካያዲ ስራሕ ክለብ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሊብያ ዝነበረ መንእሰይ ዝሃቦ ቃለመጠይቕ እውን ብተመሳሳሊ ከነቕርቦ ምዃንና ኣቐዲምና ንሕብር።

18 ነሓሰ 2016 ዓቢ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ኒው-ዮርክ!!!!!!!!!!!

 

 

እዚ ኣብ ኒው-ዮርክ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ “ህዝቢ ብህዝቢ” ዝዓላማኡ እትመርሕ ትሽዓተ ዝኣባላታ ንሰሜን ኣሜሪካ እትውክል፡ ኣሰናዳዊ ሽማግለ ተመሪጻ ኣላ። ዓላማኣ ጸገምን፡ ሽግርን፡ መከራን፡ ሃገርና፡ እትገልጽ፡ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ንዝወርድ፡ ዘሎብሰበ ስልጣን ኤርትራ! ነቲ ብመርማሪት ኮምሽን፡ ዝቐረበ ጸብጻብ፡ ደገፋ፡ ንመራሕቲ ዓለም፡ ኣብ ዝተኣከብሉ፡ ግዜ፡ ብዓውታ፡ ንኸነስምዕ፡ እትመርሕ፡ ሽማግለ እያ።

ኣብ ሰሜን ኣሜርካ ዝነብር ህዝብና በብከተማታቱ፡ ተወኪሉ ነዚ ሰልፊ ከማዕርጎን፡ ብሉጽ ክገብሮን ህጹጽ ጻዋዒት ይጽዋዕ ኣሎ።

ወኪል ዘይሰደዳ ከተማታት፡ ሓደ ወኪል ናብ ናይ ከተማታት ባይቶ፡ ክሰዳ ብኽብሪ ይሕተታ ኣለዋ።

ሰላማዊ ሰልፊ ዝግበረሉ መዓልቲ ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ከነፍልጥ ማዃና ንሕብር።

ፍትሒ ይንገስ! ምልኪ ይፍረስ!!!!

ኣሰናዳዊት ሽማግለ ሰላማዊ ሰልፊ ናይ ሰሜን ኣመሪካ!!

ክፍሊ ህዝባዊ ርክብን ሓበረታን ንኣቶ ሃይለ ገብረትንሳኤ

ብስልኪ 317-921-0000 ተወከሱ

Prisoners and people at risk are those whose human rights have been violated or are under threat of violation.

Protect the Human (Amnesty international)

/our-work/issues/prisoners-and-people-at-risk

Prisoners and people at risk are those whose human rights have been violated or are under threat of violation.

In countries around the world, people’s lives are threatened because of who they are or what they believe.

Thanks to the actions of Amnesty supporters like you, countless individuals have been freed from prison, saved from torture and protected from death threats. But countless more lives need to be saved.

Our work on behalf of prisoners and people at risk spans numerous issues:

Detention and imprisonment
In countries throughout the world people are being detained and imprisoned arbitrarily without a fair trial. In these circumstances many face torture or other forms of ill-treatment. They may be held in conditions that are so poor that these amount to cruel, inhuman or degrading treatment.

Death penalty
The death penalty is the ultimate denial of human rights. It violates the right to life as proclaimed in the Universal Declaration of Human Rights.

Amnesty International opposes the death penalty in all cases without exception regardless of the nature of the crime, the characteristics of the offender, or the method used by the state to kill the prisoner.

Enforced disappearances
An enforced disappearance takes place when a person is arrested, detained or abducted by the state or agents acting for the state, who then deny that the person is being held or conceal their whereabouts, placing them outside the protection of the law.

Human rights defenders
Human rights defenders are individuals, groups of people or organizations who promote and protect human rights through peaceful and non-violent means.

Prisoners of Conscience
Amnesty International has campaigned on behalf of thousands of prisoners of conscience – people who are imprisoned because of their political, religious or other conscientiously held beliefs, ethnic origin, sex, color, language, national or social origin, economic status, birth, sexual orientation or other status, provided that they have neither used nor advocated violence.