ኣገዳሲ ሐበሬታ ንኹሉ ብሃገሩ ዝግደስ ዜጋ

Image result for eritrea minister osman saleh

ኣብዚ ቀረባ እዋን ናይ ህግደፍ ላዕለዋይ ሓላፉ ዝፍለጥ ሚንስትሪ ዑስማን ሳልሕ ናብ ስዊዘርላንድ ይመጽእ ስለዝሎ ኣብዚ ዝግበር ናይ ህዝቢ ሰሚናር ኩልና ተቃወምቲ ብትሪ ተቃውሞና ከንስምዕ በዚ ኣጋጣሚ ጻዊዕትና ንሰድድ ኣለና።እዞም መራሕቲ ህግደፍ ኣብ ኤርትራ ንህዝብና ኣብ ፈቀዶ ጎዳጉዲ ኣሲሮም ኣብ ሐደጋ ኣሳጢሖሞ ክነሶም ሬሳታት ኣሕዋትና ኣብ ሐደ ጋህሲ ዝቀበረ ዲክታቶር ስርዓት ምስ በዐል ዑማን ሳልሕን ከምኡ ዛኣመሰሉ ብህዝቢ ክኹነኑ ኣለዎም። እምበኣር በዚ ኣጋጣሚ ኩልኻ ደላይ ፍትሒ ኣብዚ ሐጺር ግዝየ ተወፋይነትካ ኣገዳሲ ስለዝኾነ ንሰለማዊ ሰልፊ ንዳሎ።

ከሙኡውን ነዚ ብነጋሲ ሰረቀ ዝተሰደ ዩቱይብ ኣገዳሲሐበሬታ ስለዘለዎ ሸር ግበርዎ።

ዑስማን ሳልሕ ዝመጻሉ ዕለት  7/20/2019

ነጋሲ ሰረቀ

ወግዓዊ መግለጺ ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ

ይኣክል ይኣክል

Image result for Eritrea eseyas to icc picture

ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ ፈላሚ ኣኼብኡ ብውዕውዕ መንፈስ ኣካይዱ። ንሓደስቲ ኣወሃሃድቲ
ብሙሉእ ድምጺ ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃቡ፡ ማእከላይ ኮሚቴ ዝኣመሞም ሓይሊ ዕማማት ከም መበገሲ በቲ ሓድሽ ኣወሃሃዲ
ኣካል ቀሪቦም፡ ንምምሕያሾም ዝሕግዝ ንኣርባዕተ ሰዓታት ዝኸደ ርሱን ሃናጺ ዲሞክራስያዊ ክትዓት ኣካይዱ።
ከምዝዝከር እዚ ባይቶ ኣብ ዋሺንግተን ዲሲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ካብ 24-25 ግንቦት 2019 ኣብ ዝተጋበአ ህዝባዊ
ሲምፖዝዩምን ዋዕላ ወከልቲ ህዝብን፡ ካብ 35 ከተማታት ብዝመጹ 88 ወከልቲ ቆይሙ፡፡ ኣብ ቅድሚ ካብ መላእ ሰሜን
ኣሜሪካ ዝመጹ ተሳተፍቲ ህዝቢ ቀሪቡ’ውን ቃለ-ማሕላ ከምዝፈጻመ ይፍለጥ። ኣብዚ እዋን እዚ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ
35 ከተማታት ዝሓቖፈ ኮይኑ፡ ኣብ ቀጻሊ ክጽንበራ ድሉዋት ዝኾና ከተማታት ክሓቁፍ ብዘኽእል ቅርጺ ሒዙ ስርሑ ኣብ
ምስልሳል ይርከብ። ብመሰረት ስምምዕ እዚ ባይቶ ነፍሲወከፍ ከተማ 3 ኣባላት ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ተወክል፡ ካብኣቶም ሓደ
ተመሪጹ ድማ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴ ንክኸውን ተወሲኑ። ካብ ውሽጢ ማእከላይ ኮሚተ ከኣ ናይ ፈጻሚ ኣካል መስርሕ
ምምራጽ እተወሃህድ 5 ዝኣባላታ ናይ ሓደ ወርሒ ዕድመ ዝነበራ ግዝያዊት ኣወሃሃዲት ኣካል መሪጹ ከም ዝነበረ ይዝከር። እዛ
ጉጅለ 5፡ ነቶም 35 ኣባላት ማእከለይ ኮሚተ ኣብ 5 ጉጅለታት ብምምቃል፡ ኣብ ኣገባብ ኣመራርጻ ፈጻሚ ኣካል፡ ሕጹያት
ክማልእዎ ዝድለ ረቛሒታትን፡ ነዚ ባይቶ ስራሑ ንምስላጥ ዘድልዩዎ ሓይሊ ዕማማትን ብቀጻሊ ድሕሪ ምዝታይ ብዕለት 23
ሰነ፡ 7 ቀወምቲን 2 ተሓጋገዝትን ብምምራጽ ስርሓ ዛዚማ።
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ 78 ካብ 88 ኣባላት ሓፈሻዊ ባይቶ ኣብዝተረኽቡሉ፡ ብዕለት 30 ሰነ 2019 ቀዳማይ ኣኼብኡ
ኣካይዱ። ኣብዚ ኣኼባ’ዚ ነቲ ሓድሽ ኣወሃሃዲ ኣካል ብምሉእ ድምጺ ኣፍልጦኡ ሂቡ። ንንጥፈታት ናይታ ግዝያዊት ኣወሃሃዲት
ጉጅለን ማእከላይ ኮሚቴን ድማ ገምጊሙ። ብተወሳኺ፡ ማእከላይ ኮሚቴ ዝኣመሞም ሓይሊ ዕማማት በቲ ሓድሽ ኣወሃሃዲ
ኣካል ቀሪቦም፡ ንምምሕያሾም ዝሕግዝ ሓሳባት ዘትዮም።
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ ኣብዚ በጺሑዎ ዘሎ ንኽበጽሕ ልሙጽ መንገዲ ከምዘይተጓዕዘ ንኹሉ ይኽወሎ ኣይንብልን።
እቲ ጸረ ህዝብና ዝኾነ ስርዓት ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕዉት ስራሕና ንኸፍሽል ብዙሕ ጽዒሩ። ምዑታት ደቂ ህዝቢ ግን
ብንቕሓት ስዒሮሞ ቦሎኽ ኢሎም እነሆ ኣብዚ በጺሑ። ገና ዝተረፎ ብድሆታት ኣብ መስርሕ እንዳመዓራረየ ከኣ ክስስን ምኻኑ
የረጋግጽ። ንመላእ ህዝብና ንዝጎደለ እንዳመለአ ዕድመ ዓማጺ ስርዓት ኢሰያስ ንምሕጻር ኣብ ጎድንና ደው ክብል በዚ ኣጋጣሚ
ይጽውዕ።
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ ንሓይልታት ጸጥታን ሓይልታት ምክልኻልን ኤርትራ ኣብ ጎድኒ ህዝቦም ደው ክብሉ እምበር
ተግበርቲ እከይ ውዲታት ስርዓት እሰያስ ከይኮኑ ብኣኽብሮት ይምሕጸን ። ብተወሳኺ፡ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ ዘሎ
ኤርትራዊ፡ ኩሉ ጻዕርታቱን ዓቕሙን ኣብ ምምሓው እዚ ንህዝብና ኣሳቕዩ ዝበታትን ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ከውዕሎ ባይቶ ይኣክል
ሰሜን ኣሜሪካ ብኣኽብሮት ይጽውዕ።
ኣብ መወዳእታ፡ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ ንኩሉ ኢሰብኣዊ ተግባራት ስርዓት ኢሳያስ ብትሪ ይኹንን። ንስልታዊ ምሕያርን
ቅትለትን ሓውና ስዒድ መሓመድዓሊ ይኹንን። ቆልዑን ኣዴታትን ዝርከብዎም ኣብ ቀብሪ ኣቦና ሓጂ ሙሳ ብሓይልታት
ጸጥታ ብግፍዒ ተኣሲሮም ዘለው ንጹሃት ዜጋታትና ይኹንን! ብህጹጽ ክፍትሑ ይጽውዕ። ንማእሰርቲ ሓሙሸተ ኣቦታት ካብ
ገዳም ደብረ ቢዘን ይኹንን! ብህጹጽ ክፍትሑ ይጽውዕ። ካብ ገዛውቶምን ካብ ማእከል ጸሎትን ዝተኣስሩ ኣመንቲ
ጵንጠቆስታል ክርስትና ይኹንን! ብህጹጽ ክፍትሑ ይጽውዕ። ምዕጻውን ምህጋርን ብቤተክርስትያን እምነተ ክርስቶስ
እትመሓደር ኣብ ከተማ ከረን እትርከብ ቤት ትምህርቲ ይኹንን። ብተወሳኺ ከም ሕነ ምፍዳይ ንጻውዒት ዕርቅን ሰላምን
ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ፡ ሕሙማትን ኣለይቶምን ብሓይሊ ኣውጺእካ ምዕጻውን ምህጋርን ትካላት ጥዕና
ካቶሊካዊት ቤተክርስትያን ኤርትራ ይኹንን! ብዘይ ወዓል ሕደር ኩሉ ንብረትን ትካላትን ናብ ዋንኡ ክምለስ ይጽውዕ።
ይኣክል!!
በዚ ኣጋጣሚ፡ ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ፡ መላእ ህዝቢ ኤርትራን ሓይልታት ምክልኻሉን ልዕሊ ማንም እዋን ሓድነቶም
ኣትሪሮም ነዚ ፈላላዪ ንዱይ ስርዓት ዕርቃኑ ከውጽእዎ፡ ሓንሳብን ንሓዋሩን ሓርነት መላእ ህዝቢ ኤርትራ ብሕጊን ቅዋምን
ከውሕሱን፡ ፍትሒን ዲሞክራስያዊ መሰላትን ንዝተሓረሙ ወገናትና ኣለናልካ ክብሉ ብኣጽንዖት ይምሕጸን።
ባይቶ ይኣክል ሰሜን ኣሜሪካ ምስ ኩሎም ዕምሪ ስልጣን ገባቲ ስርዓት ብምሕጻር፡ ልዕልና ሕግን ፍትሒን ንምንጋስ ዝቃለሱ
ዘለው ሃገራውያን ደለይቲ ፍትሒ ሓቢሩ ክሰርሕ ድሉው ሙኻኑ ቃል ይኣቱ። ንኹሉ ሽርሕታት ዓማጺ ስርዓት ብንቅሓት
ብምፍሻል፡ ኣብ ምውሓስ ሓድነት ህዝብናን ልዑላዊ መሬትናን ኣብ ዝግበር ቃልሲ ካብኡ ዝጥለብ ዘብለ ንኸበርክት ድልው
ምኻኑ ደጊሙ የረጋግጽ። ኣብ ክንዲ ኣብ ውሽጢ ዓዲን ስደትን መሰሎም ዝገሃስ ዘሎ ኤርትራውያን ብኹሉ ዓቕሙ ክጣበቕ
ምዃኑ ቃል ይኣቱ።
ይኣክል ግፍዒ፡ መከራን ስደትን!
ይኣክል ግህሰት ሰብኣዊ መሰል!
ምልኪ ይፍረስ ሕጊ ይንገስ!
ዓወት ንውጹዕ ህዝቢ ኤርትራ!
ባይቶ ይኣክል ኤርትራውያን ነበርቲ ሰሜን ኣሜሪካ
ሓምለ 4, 2019