ኣይረሳዕኩኽን ሚያዝያ 26.1992 ሰባት ኣሲርኪ እምበር፡ ራኢኦምስ ስፊሑ እኳዳኣ

በዓለ-ትንሳኤ ብዝተፈላለየ መጸውዕን፡ ኣብ ዝተአላለየ ግዜን ብዝተፈልየ ምልክዓትን ብድሕነት ህዝቢ ዓለም ዝፈለጥ ሓደ ካብቶም ዓበይትን ክቡራትን ሃይማኖታዊ በዓላት እዩ። ስለዝኮነ ድማ ስድራቤታት ካብ ርሑቅን ካብ ቀረባን ዝተኣኻኽብሉ፤ ተፈላልዮም ዝጸንሑ መታዓብይትን መሓዙትን ወዶም ኮነ ጓሎም ዝራኸብሉ ናይ ታሕጓስን ደስታን ዓመታዊ በዓል ኣብርእሲ ምዃኑ፡ ኣረ ብዙሕ ካብ ስድራታት ህዝብናስ ቆልዑትን ወርጠበታትን/ጎምበለታት ብምኽንያት በዓለ-ትንሳኤ ሓደስትቲ ክዳውንቶም ለቢሶም ኣብ ቅርዓታት ዓድታቶም ናተይ እባ፤ ናተይ እባ እንዳተባሃሀሉ ታሕጓሶም ዝገልጽሉ ሓደ ካብ ናይ ፍሳሃን ደስታን ማዓልታት እዩ።

ሓደ ብኣርኣያ ስላሰ ዝተፈጥረ ስብ፤ መቀረት ናይዚ ቅዱስን ናይ ታሕጓስን መዓልቲ ዘየስተማቕርን ናብ ናይ ክፋእን ሕሰምን መጻወድያ ዝቕይርን እንተልዩ ግን፡ ብዘይካ መራሒ ጉጅለ ህግደፍን ካልኦት ከምኡ ዝኣመሰሉ ዲክታቶርያውን ስርዓታትን እንተዘይ ኮይኖም ካልእ ክርከብ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ድማ’ዩ፤ ብዕለት 26 ሚያዝያ 1992 ሰንበት ማዓልቲ እኳ ትንበር እምበር፡ ልክዕ ከምዛ ዕለት እዚኣ ነቶም ብምኽንያት በዓለ-ትንሳኤ ምስ ቤተ ሰቦምን ማሓዙቶምን ነቲ በዓል ንምኽባር ዝተዓደሙ ብጾት ተጋደልቲ ወልደማርያም ባህልብን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን ናይ ሽዑ ኣባላት ፈጻሚ ሽማግለ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ሰውራዊ ባይቶ፤ ልኡኻት ስርዓት ኢሳያስ ምስ ሓደ ቤት-ሰብ መሳሊ ካብ ዓደምቶምን ጸጥታ ሱዳንን ተመሳጢሮም ካብ ከሰላ ብምጭዋይ፡ ነቲ መዓልቲ ሓጎስ ናብ ማዓልቲ ሓዘን ዝቐየሩ።

ካብቲ ባህልን ክብርን ዘይብሉ፡ ንናይ ሓሳባትን ፖለቲካን ፍልልያት ክጸወር ዘይኽእል፡ እንትርፎ ዓመጽን ሓይልን ንኻልእ ፍታሓት ዘይተዓደለ፡ ቃጻን ሻራነት ጎረባብቲ ሃገራትን ከም ቀንዲ መሳርሒ ዝጥቀም ርእሰ ምልኪ ኢሳያስ ካልእ ዝጸበ ሰብ እንተልዩ ገና፡ ሕሰምን መከራን ዘይጸገበ ወይ ድማ ነዚ ጥራሕ ዝተፈጥረ፤ ካልእ ጽቡቕ ዝባሃል ነገር ከምዘሎ ዘይፈልጥ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ብጾት ድሕሪዚ ናይ መጭወይቲ ማዓልት’ዚ ክሳብዛ ዕለት እዚኣ 25 ዓመታት መመላእታ ብዘይካ ኤርትራ ምብጽሖም ካልእ ዳሃይ ዝባህል የብሎምን። እቲ ኣዝዩ ዘሕዝንን ዘታሓሳስብን ድማ ኣብ ከም ኢሳያስ ዝኣመሰሉ ፈራሃት መለኽቲ ምውዳቆም እዩ። ዋላ እቶም ንማንዴላ 27 ዓመታት ዝኣሰሩ ዓሌታውን መራሕቲ ደቡብ ኣፍሪቃ’ውን፡ ብስድራ ቤቱ ክብጻሕስ ዘየፍቅዱ ኣይነበሩን።

እዞም ክልተ ተጋደልቲ ብጾት እዚኣቶም ልክዕ ከምቲ ናይ ስሳታትን ሰብዓታትን መንእሰይ ኤርትራ ማህደሮምን ርሳሶምን ደርብዮም፤ ኣብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፎም ንናጽነትን ሓርነትን ህዝብን ሃገርን ኤርትራ ንእስነቶምን ሂይወቶምን ካብ ምብጃው ሓሊፎም ዝፈጸምዎ ኣበሳ ኣይነበሮምን። ባህግታት ህዝብና ንምርግጋጽን ንዝተሰለፍሉ ዕላማ ክዉን ንምግባርን ተመሪሖም ኮነ መሪሖም፤ ኣብ ከበድቲ ወታሃደራዊ ስርሒትትን ፖለቲካዊ ጉዳያትን ኩሉ ዝካኣሎም ዘበለ ካብ ዝፈጸሙ ደሞምን ዓጽሞምን ዝኸፈሉ ብጾት እዮም። ኣሰር ጀግንነቶም ኣብ ኣካላቶም ዘሎ በሰላ ጠያይት መግዛእትን ዝተቆርጸ ኣጻብዕን ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ንሎሚ ብሓፍሻኡ ካብ ጎላጎል ስመጃና ጀሚርካ ክሳብ ጋሽ ባርካ ዝፈሰሰ ደሞም ዘይሕከኽ ኣሰር ገዲፉ ምህላዉ ጠቂሰ ክሓልፍ እደሊ።

ጠንቂ መጭወይቲ ብጻይ ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ዝተጠቕሰ ባህርያት ምልኪ እዃ ይኹን እምበር፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዘይመልእ ናይ ናጻነት ግዜ ከምዚ ዝኣመሰለ ኣረሜናዊ ስጉምቲ ምውሳዱ ስለምንታይ ኮን ይኸውን ንዝብል ሓታቲ፡ እቲ መልሲ ነቲ ቕድሚዚ ዕለት’ዚ ኣብ ልዕሊ ኣባላት መሪሕነት ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶን ካልኦትን ዝሕስብ ዝነበረ ናይ መጭወይት፡ ቅትለትን ራዕድን ደምሳሲ ፈተነታት ገዲፈ፡ ነቲ ንኢሰያስ ዘይቀባበሎ ናይቲ እዋን ገለ ካብ ዓበይቲ ፖለቲካዊ ፍሉይ ርእይቶታት ምጥቃስ፤ ነቶም ኣንጊሁ ዝተበገሰን ግን ከኣ፡ ሰማዒ ኣእዛን ዘይረኸበን ሓይሊ ተቓውሞ ምንባሩ ዘይፈልጡ መንእሰያትና ብሰነድ ሓበሬታ ምቕራብ ጠቓሚ እመስለኒ።

1.ቅድሚ ምጅማር፡ ናይቲ ኣብ ሎንዶን ክካየድ ዝትለም ዝነበረ ርኽክብ ትሻዓተ ማዓልታት ቅድሚ ናጽነት ማለት’ዩ፤ መሪሕነት ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ ምስ ካልኦት FEውድባት ኤርትራ ብዕለት 16GHIDJKKJE LLእዚ ኣዋጅ’ዚ ዚኸተማ ኤርትራውያን ውድባት፤ ኣህጉራውን ሓፈሻዊ ርእይቶ ኣብ ሎንደን ክካየድ ተወሲኑ ዘሎ ርኽክብ፤ ንጎንጺ ኤርትራን ኢትዮጵያን ወድዓዊ ምይይጥ ከምዝይበቅዕን ብውጻኢቱ’ውን ከምዘይምእዘዛን ይገልጻ” ዝብል ገለ ካብ ትሕዝትኡ እዩ ነይሩ። እዚ መግለጺ’ዚ ምስ ተግባራትን ባህግታትን ኢሳያስ ብቐጥታ ስለዝራጸም፡ ነዚ እምንቶ’ዚ ዝነበሮ ኣባል መሪሕነት ውድባት ኮነ ሃገራዊ ኣድብዩ ግዜ ተጸቢዩ ከምዘጥፋኦ ፍሉጥ እዩ።

2.ተሓኤ ሰውራዊ ባይቶ፡ ብዕለት 25RHIDJKKJEካብ ዘውጽኦ መግለጺ ”ኢትዮጵያዊ ጎበጣ ኣብ ኤርትራ ብምስዓሩ ንሓፋሽ ኤርትራን ፖለቲካዊ ሕይልታቱን ናይ ሓጎስ መግለጺኣ እናኣቕረበት፤ ንኹለን ውድባት ኤርትራ ኣብ ዝሓጸረ ግዜ ኣብ ዝተሓተ መደብ ዕዮ ንምስምማዕ ክዓያን፤ ሃገራዊ ናጻነት ብምእዋጅ ኩሉ ዓቕምታተን ንሃገርን ሰውራን ንምክልኻል ክጸምድኦን ትጽውዕ” ድማ ይብል። ሽዑ ምእዋጅ ናጽነት ሕማም ርእሲ ናይ ኢሳያስ ምንባሩ ኣብቲ ብዕለት 29ZHIDJKKJE ኢሳያስ ኣብ ሎንደን ናጽነት ከምዘይእውጅን ንረፈረንዱም ክጽበ ምዃኑን ብዘቕረቦ መልሲ ውዱእ እኳ እንተነበረ፡ ብዕለት [\DH]DJKKJEኣብ ካርቱም ቓዓት ኣልሰደቓ ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ ዋዕላን፡ ንምእዋጅ ናጻነትን ተሳትፎ ውድባትን ብዝምልከት ቃለ ማሕተትን ቃል ብቓሉ ”ግዜ ፈረረንዱም ኣብ ዋዕላ ኢትዮጵያ ከምዝውሰንን፡ ኣብ ዳግመ ህንጻ ክሳተፍ ዝደሊ ነፍሲ ወከፍ ኣባል እዘን ውድባት ከም ዝኮነ ካልእ ዜጋ ንሃገሩ ተመሊሱ ክሳተፍ ይኽእል እዩ” ክብል ብውዱእ ኣፍሊጡ እዩ። ስምምዕን ልዝብን ዝብሉ ኣምራት እሞ፤ ንሜላ እንተዘይ ኮይኑ፤ በዓል ለይተን ስለዘይኮነ፡ ነዚ ካብ ርእይትኡን መደባቱን ዝተፈልየ መግለጺ ካብዘውጽኤ ውድብ ተጋደልቲ ብጻይ ተኽለብርሃንን ወልደማርያምን ግዳያት ክገብሮም መን ዘይጽበዮ። መግለጺ ኢሳያስ ኣብ ኤርትራ ዲሞክራስን ፖለቲካዊ ብዙሕነትን ኣዕሚቐን ይቕበራ ምህላወን ንውድባት ኤርትራ ዳግማይ መርድእ ድማ’ዩ ነይሩ።

3.ኢሳያስ ኣብ እዋን ናጽነት ምስ ውድባት ኤርትራ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ጉዳይ ምእዋጅ ናጽነት ኤርትራ ዝራጸም ነይሩ፡ መንግስቲ ሱዳን ውዓል ሕደር ዘይብሉ ናጽነት ኤርትራ ስለዝኣወጀትን ስለዝተቐበለትን፡ ተኽለብርሃንን ወልደማርያምን ዝኣባላቱ ፈጻሚ ሽማግለ ውድብ ሰውራዊ ባይቶ ድማ፡ ብዕለት qHDHIDJKKJE ”ሓው ዝኮነ ህዝብን መንግስትን ሱዳን ኣብዚ ምዕብልናታት’ዚ ኣብ ዝወሰዶ ኣወንታዊ መርገጽ ነሞጉስን ነተባብዕን ምዃና ነረጋግጽ” ዝብል መግለጺ ምውጽኦም፡ ንመደባት መራሒ ምልካዊ ስርዓት ዝጻረር ኣብርእሲ ምዃኑ ፡ መንግስቲ ሱዳን ንዘውጽኦ ኣዋጅ ናይ ናጽነት ስሒቡ፡ ክሳብ ናይ 199uE ህዝበ-ውከሳ ኣቐሚጥዎ ጸኒሑ። ዕንጽ-ዕንጾ ንማዕጾ ከምዝባሃል ግን ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ንናይ ናጽነት ኣዋጅ ዝድግፍ ፍሉይ ርእይትኦምን ሓሳቦምን ዝውህለል ካብ ዝነበረ መሰወሪኦም ምኽንያት እዩ።

4.ብዘይካ’ዚ፡ ወልደማርያምን ተኽለብርሃንን ዝኣባላቱ መሪሕነት ሰውራዊ ባይቶ፡ ነቲ ቀንዲ ሰረት ሓድነትን ልምዓትን ህንጸትን ዝኾነ ራእይ ውድብ፡ ብዕለት z{DH]DJKKJEኣብ ዘውጽእዎ ኣዋጅ ”ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት፡ ዕማም ናይ’ዚ መድረኽ’ዚ ንምዕዋት መታን ክካኣል ፍልልያቱ ንጎኒ ብምግዳፍ፤ ሓቢሩ ክዓዪ ይጥለብ ኣሎ። ንሕና ምእንቲ ዝላዓለ ሃገራዊ ጠቕሚ ኤርትራ፤ ኤርትራዊ ፍልልያት ነዚ መድረኽ’ዚ ክንውንዝፍ እናጠለብና ኣብ ትሕቲ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ኩሎም ዜጋታት ኣብ ምህናጽ ሃገር ንዝደጋገፉ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ ንምብጻሕ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይሊ ናጻነቱን ኣረኣእያኡን ፖለቲካዊ መርገጻቱን ናይ ምዕቃብ መሰሉ’ውን ሕሉው ምዃኑን ነረጋግጽ። ኣብ ሜዳ ኤርትራ ብኣረኣኣያኤን ዝፈላለያ ሃገራውያን ውድባት ምህላወን ምኽሓድን ርእስኻ ኣብ ሑጻ ክትቀብር ምፍታንን ፈጺሙ ዘይግባእን እዩ። እዘን ውድባት ኣበርክቶአን ክሳብ ክንደይ ዓብዪ ወይ ንእሽቶይ ነይሩ እቲ ተሳትፎ ብዘየገድስ፡ ብዝገበርኦ ኣበርክቶ ንዝተረጋገጸ ዓወታት ኣብ ምክልኻል ንኸይሳተፋ ክኽልክለን መሰል ዘለዎ’ውን ዋላ ሓደ የለን” ዝብል ነይሩ።

ኢሳያስ ንግሩህ ስምዒታት ህዝብና ከም ጽብቕ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ድማ’ዩ፤ ብ2äEሰነ 1991 ትኽ ብትኽ ንዝወጸ ኣዋጅ ሰውራዊ ባይቶ ዝጻረር ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነዚ ሎሚ ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንእሰያትና ድማ ብፍላይ ዝጠፍእሉ ዘለዉ ናይ ህልቂት ጎደና ” ህግሓኤ ብዘይካ’ቶም ኣዝዮም ውሑዳት ከቢድ ገበን ዝፈጸሙን ሃብቲ ህዝቢ ዚሰረቑን ዘጠፋፍኡን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዝቐርቡ፡ ኩሎም’ቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ብስም ውድባት ተጋግዮምን ተደናጊሮምን ዝጸንሑ ዜጋታት ብዘይ ገለ ስክፍታ ናብ ዳግመ ህንጻ ሃገሮም ክሳተፉ ክጽውዕ ሓላፍነቱ እዩ። ዳግም ናይ ውድባት ሓሸውየ ከምዘየለን ንህዝቢ ብቕሉዕ ይኹን ብጉልቡብ ናይ ምክፍፋል ስልትታት ምጥቃስ ከቢድ ገበን ከምዝቁጸር ግን ክዝንጋዕ ኣይግባእን እዩ” ዝብል መግለጺ ዝሃበ። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን፡ ኣብቲ ôHEሕቶታል ካብ ህዝቢ ተመምዩ ዝቐረበ ርክብ ምስ ህዝቢ ዝተባህለ ናይ 1996 ሕቶን መልስን እሞ ኸኣ ”ንቐላዓለም እንተዘይኮይኑ ህዝባዊ ግንባር ንበይኑ ተቓሊሱ እዩ ነዛ ሃገር ነጻ ኣውጺእዋ” ክብል እዩ፡ ንመላእ ህዝቢ ዝደርጐሓሉ።

ህዝቢ ኤርትራ ግን፡ ወታሃደራት መግዛእቲ ኢትዮጵያ ካብ ኤርትራ ብምውጽኦም ጥራሕ ምሉእ ራህዋ ዝረኸበ መሲልዎ፡ ኣብ ናይ ናጽነት ጓይላን ታሕጓስን ተሸሚሙ ካልእ ዝሓሸን ጠቓምን ሓሳባት ምህላዉ ብዘይምስትብሃል፡ ነቲ ጎደና ውሕስነት ሃገርን ዜጋታታን ዝኾነ መወዳድርቲ ዘይነበሮ ንነዊሕ መዋእል ዝጠመተ ጥዑይ ሓሳብ ይዝርጋሕ እዃ እንተነበረ፡ ዝሰምዖን ዝቕበሎን ኣካል ክረክብ ኣይካኣለን። ኣብ’ቲ እዋንቲ ኤርትራውያን ከም ህዝቢ ካብ ሽዑ ጀሚርና ካብ ኩሉ ጎድናዊ ስምዒታት ነጻ ኮና፤ ነዚ ሓሳብዚ ውራየይ ኢልና ንምዕዋቱ እንተንሓስብን እንተንቃለስን ድማ፡ ሎሚ ሃገርና ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ብርሰት ኣይምሃለወትን ነይራ። ህዝብናውን ካብ ንርእዮ ዘለና ህልቂትን ስደትን ምዳሓነ። ድሕሪ’ቲ ባሓቲ መግለጺም ውልቀ መላኺ ምውጽኡ ኸ፡ ንህዝቢ ኤርትራን ፖለቲኸኛታቱን ኮንደኾን ይማሓየሽ ይኸውን ዘብል፤ ናይ ምጥርጣር ምናልባሽ ክህልዎም እውን ኣይምተገባኤን፡ ሽዑ ዘምለጠና ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ፖለቲካዊ መድረኽ ናይ ቃልሲ እዩ ድማ ክሳብ ሎሚ ክንመልሶስ ይትረፍ፤ እንዳጸንሐ ክበታትነናን ክፈላልየናን ዝርከብ። ንይምስል እተዘይኮይኑ ድማ፡ ኣቐዲሙ ዝተጠልመ ህዝባዊ ግንባርን መብጻዓታቱን እዩ።

መጸዋዕታ ግብረ-እከይ ኢሳያስ ግን፡ ንምድህላል ዜጋታትን ንሓባራዊ ተሳትፎን ህንጸትን ዝዕድም መግለጺ ሰውራዊ ባይቶ ከምዘይምልከቶ ንምርግጋጽን እንተዘይ ኮይኑ፡ መን እዩ መሓሪ መን’ከ እዩ ተመሓሪ· በየናይ ሕጊ እዩ ገበን ዝፈጸመን ዘይፈጸመን ተባሂሉ ኢሳያስ ዝመምዮ¹ አረ መን እዩ ዝመምን ዝምመን ከº ዝብሉ ሕቶታት ገዲፈ፡ እቶም ሃገርና ነጻ ወጺኣ እያ፡ ዕላማ ቃልስና ተረጋጊጹ እዩ ኢሎም፡ ብፍቓዶም ዓዲ ካብ ዝኣተዉ ገለ ገዳይም ተቃለስቲ ንምጥቃስ፤ ዑስማን ዳየርን፡ ዓሊ ዲናይን፡ እምባየ ሕድሩን ዝኣመሰሉኸ ዳኣ በየናይ ዓቃቢ-ሕጊ ተኸሲሶምን ኣየናይ ቤት ፍርዲ ብዝወሰኖ ብይንን እዮም ኣብዚ ነጠቡ ከይተባህሉ ጠፊኦም ዘለዉƒ ኣብ ስልጣን ኢሳያስ ዝኣመነ ብሴፍ ዝኻሓደ ብሴፍ፡ መተካእታ ሕግን ርትዕን፡ ቂምን ቅርሕንትን ምዃነን ምዝንጋዕ ዘድሊ ኣይነበረን። ኢሳያስ ግደፍዶ ኻልኦት ”ኤርትራዊ ሃገራዊ ሓይልታት ነጻነቱን ኣረኣእዩን ፖለቲካዊ መርገጻቱን ናይ ምዕቃብ መሰሉ’ውን ሕሉው ምዃኑን ነረጋግጽ” ዝብል ሓሳባት ዝነበረን ሓይልታት ክቕበልስ ይትረፍ፡ ህልውንኤን እውን ክሳብ ለይተ-ሎሚ ዘይኣምን፡ ብተግባር እንተኾነ’ውን ነቶም ናይ ነዊሕ እዋን መሳርሕቱ ዝነበሩን ጋዜጠኛታትን ቅድሚ ምቕጻዩ፡ ክጅምር ከሎ ካብ ዘውጽኦ መግለጺትት ህዝቢ ክማሃረሉ ዝግባኦ ዝነበረ እዩ።

5.እዚ ጥራሕ መኣስ ነይሩ፡ ሰውራዊ ባይቶ ድሕሪ’ዚ ናይ ብሓትነት መግለጺ ውልቀ ምልኪ’ዚ፡ ብዕለት 27.06.1991 ንኣባላቱ ኣብ ዘውጽኦ መልእኽቲ ” ሕጂ’ውን ከም ቀደም ጽንዓትን ተወፋይነትን ዝሓትት መድረኽ እነሆ። ካብ’ዚ ዝፍጠር ዘሎ ሓናቒ ኩነታት ንምውጻእ ኩሉ’ቲ ዝካኣል ጻዕርታት ከካይድ እዩ። መላእ ኣባላት ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ ንምንብርካኽ ወጊድ፤ ንኢድ ምሃብ ወጊድ፤ ንነጻ ውሳኔና ኣሕሊፍካ ምሃብ ወጊድ ብምባል ብጽንዓት ቃልስታቱ ክቕጽል ምዃኑ ንተኣማመን” ዝብል፡ ሃገርን ህዝብን ኣብ ዳግማይ ደልሃመት ይኣትዉ ምህላዎም ተገንዚቦም፡ ንመሓውራት ቃልሲ ዘትረረን ዘደልድልን ጸዋዒት ካብ ዘቅረቡ ኣባላት መሪሕነት እዞም ሃለዋቶም ተሸሪቡኒ ዘሎ ብጻይ ወልደማርያም ባህልብን ተኽለብርሃን ገብረጻድቕን እዮም ነይሮም። ኣንጊሆም እምቢ ንምልኪ! ስለዝበሉ ድማ እዮም እዞም ክልተ ብጾት ግዳይ መጭወይትን ሃለዋት ምጥፋእ ኮይኖም ዘለዉ። ሎሚ 26 ሚያዝያ 1992 ክዝክር ከለኹ፡ ተጋዳላይ ወልደስላሰ ቻንቹ ካድር ማሕበር ሓረስቶት ተሓኤ ዝነበረ፡ ጸኒሑ ሓደ ካብ ቀንዲ ፈለምቲ ምንቅስቓስ ሓርነት ኩናማ ኤርትራ፤ ድሕሪ ናጽነት ካብ መደበር ወዲ ሸሪፎይ ተጨውዩ ኤርትራ ምስ ኣተወ ዳሃይ ዘይብሉ ዝጠፍኤ፡ ተጋዳላይ ገብሪሂወት ቀለታ ኣባል ተሓኤ ዝነበረ፤ ካብ ሱዳን ተጨውዩ ምስኣተወ ኣብ 2000 ዓም ተፈቲሑ ምስ ሓንቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ክዓዪ ጀሚሩ፡ ኣብ 2001 ዳግማይ ዝተሰወረ፡ ተጋዳላይ ገብረብራሃን ዘርኤ ኣቦ-መንበር ደማሓኤ ዝነበር፡ ካብ ሑመራ ኢትዮጵያ ዝተጨውየን ዝተሰወረን ገላ ውሑዳት ክጠቕስ ከለኹ፡ ግደፍዶ ንነዊሕ ዓመታት ዝፈልጦምን መጋድልቶም ዝነበረስ፡ ኣብ ልዕሊ ስድራኦም ወሪዱ ንዘሎ ማሕበራውን ስነ-ኣኣምራውን ሕሰም ንዝግንዘብ ምረቱ ክሳብ ክንደይ ከምዝኮነ ሕልና ዘለዎስ ይርድኦ እዩ። ጸኒሑ ዝተጋህደ ቅትለትን ማእሰርትን ግፍዕን፤ መቐጸልታ እምበር፡ ሓድሽ ዝተፈጥረ ባህሪ ጉጅለ ህግደፍ ኣይኮነን። ሓደን፡ ክልተን፡ ሰለስተን ክጭወዩን ክስወሩን እንከለዉ እንተስ ብፍላጥ እንተስ ብዘይፍላጥ ድምጽኻ ምሕባእ እዩ ድማ፤ ንኢሳያስ ኣሻዲኑ መላእ ሃገር ናብ ቤት ማእሰርቲ ናይ ህዝባ ቀይርዋ ዘሎ።

 

በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ፡ እዞም ክልተ ብጾት ን25 ዓመታት ኣደዳ ኩሉ ዓይነት ኣደራዕን ግፍዕን ምዃኖምን ምስዋሮምን ከኣ፤ እቲ ንሳቶምን ብጾቶምን ዘልዓልዎ ቅኑዕን ሰፊሕን፡ ነዊሕ ጠመተ ዝነበሮ ራእይን መግለጺታት ኣብ እዋኑ ሰማዒ እዃ እንተዘይረኸበ፡ ሎሚ ግን፡ ናይ ኣፈጻጽምኡ ብልሓት እዩ ጠፊእዎ ዘሎ እምበር፡ ንመላኺ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ ምሉእ ብምሉእ ኣለልዩ፡ ብመንገዲ ሕድገታት፡ ምጽውዋር፡ ሓቢርካ ምቅላስ፡ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ዝሰረቱ፡ ዲሞክራስያዊትን መሰል ዜጋትት እተኽብርን ፍትሓዊት ኤርትራ፤ ኣብ ዑናታት ምልኪ ክትከል ምቅላስ ዝብል ኣምር ኣብ ሰፊሕ ኤርትራዊ ዜጋ ምስፋኑን ኤርትራውያን ጉዳዮም ኣብ ኢዶ ክጭብጡ ምቅላሶምን ክትርእን ክትሰምዕን እንከለኻ፡ ማእሰርትኹም ከንቱ ኣይተረፈን፡ ሰፊሑን ዓንቢቡን እምበር ኣይተቆጽየን፡ ኣብ መደምደምታ ዘብጽሖ መንእሰይ ወለዶን ብጾትን በዚሖም ኣለዉ፡ መላኺ ስርዓት ሰባት ክኣስርን ክስውርን ይኽእል እምበር፤ ንኣታሓሳስብኦምን ርእይትኦምን ግን ከቶ ክኣስር ስለዘይክእል ድማ፡ ምረት ሕሰሞም ጽንዓትን ተወፋይነትን ናይ ቃልሲ እዩ ዝፈጥር። ነቲ ”ንምንብርካኽ ወጊድ፤ ንኢድ ምሃብ ወጊድ፤ ንነጻ ውሳኔና ኣሕሊፍካ ምሃብ ወጊድ ብምባል ብጽንዓት ቃልስታቱ ክቕጽል ምዃኑ ንተኣማመን” ዝብል ካብ መግለጺታት ውድቦም ድማ ክዉን ገይርዎ ይርከብ።

መንእሰያት ኣሓትን ኣሕዋትን፡ ሎሚ ስምካ ቀይርካ ኣብ መስትያት ናይ ኮምፒተር ተኸዊልካ ንኣበርክቶን ቃልስን ተጋደልቲ ካብ ምስትንዓቕን፡ ”ሓንቲ ኣይገበሩን እዞም ኣረገውቲ” ኣብክንዲ ምባልን፡ ሰባት ኣብ ቃልዕ ወጺኦም ደረቶም ገቲሮም ንስለ’ቲ ቅኑዕ ዕላማታት ህዝብን ሃገርን ኣንጊሆም ኩሉቲ ክኸፍልዎ ዝኻኣሉ፡ መጭወይትን፡ መቅተልትን ካብ ሃገሮም ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ ተባሪሮምን ዋጋ ይኸፍሉ ምህላዎምን ክሳብ ሕጂ ኣብ ምርብራብ ከምዘለዉን ምግንዛብ ከምዘድሊ ከውካኣልኩም ኣፍቅዱለይ። እርጋን ናይ ዕድመ ጸጋ እዩ። እቲ ዝኸፍኤ ግን ናይ ዕድመ ዘይኮነስ ናይ ኣእምሮ እርጋን እዩ። ቅድሚ እርጋን ንሃገር እንታይ ተበርክት ዝብል ዘታዓዛዝብ እዩ እሞ ሃይ ዳኣ።

በዚ ኣጋጣሚ፡ ህዝቢ ኤርትራ ደቁን ደቂ ደቑን ብሰላም ሓቂፉ ዝነብረላ፡ ክብራን ልኡላውነታን ዝዓቀበት፡ ሓንትን ብልጽግትን፡ ፍትሕን ርትዕን ዝሰፈና ዲሞክራስያዊት ሃገር ንምርግጋጽ፡ መንእሰይ ኤርትራ ካብ ኩሉ ናይ ድሕረትን ምክፍፋልን ምትእኽኻባትን ስምዒታትን ሓራ ኮይኑ፡ ኣብ እንግድዕኡ ንዝተጻዕነ ታሪኻዊ ናይ ቃልሲ ሓላፍነት ክፍጽም ከዘኻክርንን ፡ እቶም ነባራት ተጋደልቲ እውን፡ ካብ ነይሩኒስ እነሀኒ ስለዝኾነ፡ ነፍሲ-ወከፍ እንታይ ተራን ኣበርክቶን ነይርዎ ንታሪኽ ገዲፉ፡ ሕጂ’ውን ህዝቢ ካብ ኣትይዎ ዘሎ ሕሰምን ስቓይን ንምድሓን ኣብ ቀዳማይ ቦታ ሰሪዑ፡ እንታይ ክፍጽም ኣሎኒ ክብልን ደጊሙ ክሓስብን፡ መሓውራት ናይ ቃልሲ ኣዋሃሂዱ ብሓባር ካብ ምብጋስን እወንታዊ ግደ ካብ ምብርካትን ከምልጥ ከምዘይክእል ከይጠቐስኩ ክሓልፍ ኣይመርጽን። ወዲ ሰብ ሓላፋይ እዩ፡ ነባሪ ታሪኽ ሓዲግካ ምሕላፍ ግን፡ ዘይሃስስ መዘከርታ እዩ’ሞ ሓቢርና ንታዓጠቐሉ።

ምልኪ ፈራሲ፡ ሕሰም ሓላፊ እዩ

ዓወት ንውጹዕ ተቓላሳይ ህዝብና

ስዕረት ንምልካዊ ስርዓት ጉጅለ ህግደፍ

ንጉሰ ጸጋይ 26/04/2017

ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI

Image result for ERITREAN NATIONAL SALVATION FRONT – HIDRI logo images

 

መዳርግቲ ዘይብሉ መጠነ-ሰፊሕ በደል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዝወርድ ዘሎ መዓትን ኣደራዕን መጠነ-ሰፊሕ ስለ ዝዀነ መዳርግቲ የብሉን። መንግስቲ ዝመስል ግን ከኣ ናይ ሸፋቱ ዝስርሑ ህግደፍ ናይ ህዝብና ሰብኣዊ-መሰላት መንዚዑ፣ ቊጠባዊ ዓቕሙ ኣዳኺሙ፣ ፖለቲካዊ መሰላቱ ሓሪሙ፣ ፈትሊ ማህበራዊ ዝምድናታቱ በታቲኑ ወዘተ ንዕስራን ሽዱሽተን ዓመታት ክኸይድ ጸኒሑ ገና ድማ ይቕጽል ኣሎ። ብሕጽር ዝበለ ህግደፍ ንህዝብና ኣብ ዓቢ ጸገም ኣእትይዎ ይርከብ። ብምዃኑ ዝኸኣለ ብፍላይ ከኣ መንእሰያትና ኣብ’ታ ሃገር ናይ መጻኢ ተስፋ ስለ ዝሰኣኑ ካብ ናይ ቀደም ብዝኸፍአ መልክዑ ናብ ስደት ገጾም ኣምሪሖም ምስዳድ ካብ ዝጅምሩ ክልተ ዓሰርተታት ዓመታት ኣቚጺሩ ኣሎ። እዚ ብጅምላ ዝስደድ ዘሎ ህዝቢ ስለምንታይ እዩ ኢሉ እቲ ሓቂ ዥዀነ ምኽንያት ረኺቡ ፍታሕ ንምርካብ ፖሊሲታቱ ክቕይር ብቕዓት የብሉን ህግደፍ። እንታይ ደኣ ህግደፍ ናይ ጸጥታ መሓዉራቱ ዘርጊሑ ኣብ ዶብ ክሰግር ከሎ ዝተራእየ ሰብ ብጥይት ህረም ዝብል ትእዛዝ ኣትሒዙ እዩ ልኢኹ። በዚ ኣገባብ’ዚ ከኣ ሰብ ይቐትል። ኣምሊጡ ንዝተሳገረ ግን ህግደፍ ዘቐመጦ ካልእ መቕጻዕቲ ኣሎ። ንሱ ከኣ ነዝማድ’ቲ ዶብ ዝሰገረ ሰብ ብዓቐን ዘይብሉ ገንዘብ ዕዳ ክኸፍሉ የገድድ። እንተዘይከፈሉ ድማ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይብስብሱ። ዶብ ክሰግሩ ዝተታሕዙ ብዘስካሕክሕ መቕጻዕቲታት ተሰንዮም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ህግደፍ ይበልዩ። እዚ ብናይ ኣህጉራዊ ገበናዊ መጽናዕቲ ዝተረጋገጸ ጉዳይ እዩ። ህግደፍ ሕጂ ኣምጺእዎ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ። ኣብ ዶብ ክሰግሩ ዝሕዞም ከም ናይ ቀደም ናይ ውግእ ምሩኻት ኣተሓሕዛ ይሕዝ ኣሎ። እዚ ማለት ነቶም ኣብ ስግረ-ዶብ ዝተታሕዙ ከም ምሩኻት ቈጺሩ ባራዩ ኣገልገልቲ ናቱ ገይሩ ልክዕ ናይ ባርነት ስራሕ ከም ዝሰርሑ ይገብር ኣሎ። ንኣብነት ሓንቲ ዝተሸገረት ኣደ ቈልዑ ሰበይቲ ደቃ ሒዛ ዶብ ክትሰግር እንተታሒዛ፣ እታ ሰበይቲ ንሓለፍቲ ሰራዊት ከም መጋቢት ከም ትሰርሕ ይኸውን። እቶም ቈልዑ ደቃ ከኣ ካብ ኣዲኦም ፈልዮም ናብ ኣፍዓበት ወይ ናቕፋ ሓንጎሎም ንምሕጻብ ይወስድዎም። ብተወሳኺ ህዝብና ወላ እንተተሰደደ ህግደፍ ገደፎ ማለት ዘበት እይ፣ ኣይገድፎን እዩ። ደድሕሪኡ እዮም ዝኸዱ። ኣብ ዝኸድዎ ከኣ ክብድልዎን ሓንጎሉ ከም ዝደልይዎ ሓጺቦም ገንዘቡ ክወስዱ ዘይገብርዎ ነገር የለን። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ኤውሮጳ ዝተረኸበ ብጀጋኑ ደቂ ፍትሒ ዝፈሸለ ኣዛራቢ ዝነበረ ጉዳይ ንንኣሽቱ ቈልዑ ሓንጎሎም ክሓጽቡን ከደናግሩን ብማንኪ ዝተፈተነ ሓደ ካብ’ቲ መደባት ህግደፍ እዩ። ብካልእ ወገን ድማ ኣብ ዕለት 24-04-2017 ኣብ ስዑዲ-ዓረብ ብወኪል ህግደፍ ኣኼባ ከም ዝገበረ ተፈሊጡ ኣሎ። እቲ ወኪል ዘሕለፎ መልእኽቲ ግን ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ሓደ ካብ’ቶም መልእኽትታት ናይ’ቲ ወኪል ወረቓቕትኹም ከተሕድሱ እንተደሊኹም ንኤርትራ ከድኩም ኢኹም ኣሐዲስኩም ትምለሱ ዝብል እዩ ነይሩ። እቲ ኣኼበኛ እዚ ምስ ሰምዐ ንጣዕሚ ገሪምዎ ስቚ ኢሉ ባዕሉ ተበታቲኑ ከም ዝኸደ ተፈሊጡ ኣሎ። ህዝብን ሃገርን ምድሓን ልዕሊ ኩሉ! ዜናን ባህልን ቤት ጽሕፈት ግሃድኤ-ሕድሪ 26-04-2017

With “Jungle” dismantled, migrants in Calais face police violence – report (ስደተኛታት ኣብ ካላሲስ ፋራንስ ብፖሊስ አታ ሃገር ይቅጥቀጡ ኣለዉ)

አብ ፋራንስ ትነብሩ ኤርራውያን በጀካትኩም ነቶም ኣብ ካላሲስ ተደርቢዮም ዘለዉ ስደተኛታት ትሕቲ ዕድመ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘለዉ ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል በጃኩም ምረትኩምን ኢ ሰብኣዊ ስጉምቲ እወስዱ ምህላዎም ግለጹሎም።

LONDON, April 24 (Thomson Reuters Foundation) – Refugees and migrants sleeping rough in the French port of Calais, some of them unaccompanied children, have been teargassed, beaten and abused by police since the “Jungle” camp was dismantled last year, a report published on Monday found.

Beatings with batons and attacks with stun-guns left young migrants with knee injuries, dislocated shoulders and eye injuries, a survey of more than 200 migrants conducted earlier this month by the Refugee Rights Data Project (RRDP) showed.

“Hundreds of children remain in the area – many alone, scared and facing life-threatening dangers on a daily basis,” Marta Welander, director of RRDP, said in a statement.

Local authorities in Calais could not be reached for comment. The local authority in the Nord-Pas-de-Calais region told the Independent newspaper the allegations of police brutality were “unfounded”.

Over a third of migrants interviewed had family in Britain and many may be eligible for resettlement in the country, RRDP said.

European Union rules say Britain must take in unaccompanied children who have family ties in the country under so-called Dublin rules.

Under the so-called Dubs amendment passed by parliament last year, Britain agreed to accept vulnerable refugee children who arrived in the European Union before March 20, 2016.

But in February, the government announced plans to drop the scheme it said encouraged human trafficking.

Over half those surveyed in Calais also experienced physical or verbal abuse by local residents.

“They always shout racist abuse while they drive past,” a 21-year-old man from Eritrea was quoted as saying in the report.

“(One) time they threw rubbish on my face which is really horrible and left me wondering if I am in Europe or somewhere else,” he said.

France moved more than 6,000 migrants, many fleeing poverty and war in the Middle East and Africa, from the site of a makeshift camp in Calais last October to reception centres around the country to calm growing local anger.

But hundreds, especially unaccompanied children, have gravitated back to the northern port, hoping to cross the short stretch of sea to Britain by leaping onto trucks and trains, or even walking through the tunnel under the Channel.

Most migrants interviewed hoped to cross to Britain because of family ties, or a perception that they would have a better chance of receiving asylum.

Earlier this month, a fire destroyed most of a migrant camp near the northern French town of Dunkirk after fighting between rival groups injured five people, with charities concerned this would leave the 1,700 residents without adequate shelter.

Ethiopia-Eritrea borderline tensions puts regional stability at risk – EU By Abdur Rahman Alfa Shaban, Africanews April 14, 201

On the occasion of the 15th anniversary since Eritrea and Ethiopia agreed to draw a borderline, the European Union (EU) says it remains concerned over tensions between the two countries, stating that it was bad for security in the Horn of Africa region.

‘‘The EU remains deeply concerned that the present stalemate continues to put regional stability at risk, with potentially negative implications on international peace and security as well as international trade, and hampers regional cooperation and development,’‘ a statement issued by EU chief Federica Mogherini read.

The EU maintained that it was in the interest of both nations to resolve their differences and ‘‘to move to a phase of building constructive and peaceful relations.’‘

On April 13, 2002, the Eritrea-Ethiopia Boundary Commission (EEBC) communicated its decision to officially demarcate the border between the State of Eritrea and the Federal Democratic Republic of Ethiopia.

The EEBC had been established as part of the Algiers peace agreement overseen by President Abdul Aziz Bouteflika and signed by the leaders of Eritrea, President Isaias Afwerki, and Ethiopia, late Prime Minister Meles Zenawi, in Algiers, Algeria on 12 December 2000.

The EU signed as a witness alongside the host country, the United States of America, the United Nations and the African Union (then known as the Organisation of African Unity.)

‘‘As part of its strong engagement on the Horn of Africa, the EU stands ready to support the process and any measures that will create conditions for a mutually beneficial relationship between Eritrea and Ethiopia in the future,’‘ the statement concluded.

Tensions between the two countries have been simmering with the most recent being claims by Ethiopia that Eritrea-backed rebels were behind an attempt to attack the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) project.

Ethiopia has also accused Eritrea of accommodating persons behind the Amhara and Oromia protests that have swept through the country since November 2015. Ethiopia is currently under a state of emergency which was imposed to quell the unrest.

Eritrea achieved independence from Ethiopia in 1993 after decades of armed struggle. In 1998, the two neighbouring countries fought a two-year long war over their disputed border which has claimed the lives of at least 70,000.

The two countries have had tense relations as a peace deal signed in 2000 to end the war has never been fully implemented.

 

Ethiopia to Have New Policy Direction on Eritrea?

New-policy-on-Eritrea

April 23, 2017 – Ethiopian Prime Minister Hailemariam Dessalegn hinted on Wednesday that Ethiopia may have a new policy direction replacing the existing policy towards Eritrea, according to the Reporter.

At a press conference he held on Wednesday with local journalists, Hailemariam said that his government has already finalized drafting the new policy direction regarding Eritrea and that it is expected to be tabled before the Council of Ministers very soon.

According to observers, the policy of containing and isolating Eritrea, which has been adopted by Ethiopia after the end of the war, has been effective in targeting and crippling the Eritrean regime. However, it seems that the Eritrean leader have survived all the measures taken by Ethiopia and the international community, including the tough UN economic sanctions, according to the commentators. PM Hailemariam denounced this saying that his government is always determined to bring peace with Eritrea and beyond in the East Africa.

“We have been working tirelessly to bring peace between the two states but nothing has been achieved so far owing to the nature of the Eritrean regime,” Hailemariam told the press on Wednesday.

Thus, his administration is now crafting a brand new policy that centers on creating a sustainable peace, the PM said.

“I can’t speak details of the new policy at this press conference, but I can assure you that the center of the new policy will emphasize on creating sustainable peace,” he said.

Following the end the Ethio-Eritrea War and the decision of the Boundary Commission on the conflict, Ethiopia created a five-point policy for the continuation of engagement with Eritrea: Resolving the dispute between Ethiopia and Eritrea only through peaceful means; Resolving the root causes of the conflict through dialogue with the view to normalizing relations between the two countries; Ethiopia accepts, in principle, the Ethiopia-Eritrea Boundary Commission’s Decision;  Ethiopia agrees to pay its dues to the Ethiopia-Eritrea Boundary Commission and to appoint field liaison officers and also Ethiopia wishes to start dialogue immediately with the view to implementing the Ethiopia-Eritrea Boundary Commission’s decision in a manner consistent with the promotion or sustainable peace and brotherly ties between the two peoples.

In a related news, the PM spoke about Ethiopia’s concern owing to the Gulf Countries growing military presence in to the Red Sea area and towards the Horn of Africa(Reporter)

News Highlights: Eritrea conference aftermath, famine and South Sudan ethnic killings by Maria Gargano April 20, 2017

In this week’s news highlights, the Dutch-Eritrean relations are becoming more tense after the ban of the Eritrean youth conference and during the weekend thousands of people were rescued in the Mediterranean Sea. In the Horn of Africa, Eritrean nurses and care workers are not allowed to show how famine is affecting the country and the government-backed Ethiopian Human Rights Commission reports on the violent episodes of the last six months. Furthermore, in South Sudan the government is perpetrating ethnic killings against its presumed opponents.

Europe

Netherlands: the aftermath of YPFDJ Congress and diplomatic tensions with Eritrea
Due to security concerns surrounding protests, the 13th conference of the youth wing of Eritrea’s only party was banned. Dutch media obtained evidence that the Eritrean embassy was involved in the collection of money from Dutch Eritreans for the conference, under pressure. This resulted in the Eritrean ambassador being summoned to the Dutch government to give more explanation on Friday 21 April.

Europe: Frontex Africa Report
The European Border and Coast Guard Agency Frontex delivered its  2016 report on the Frontex-Africa Intelligence Community activity during the past year.

North Africa

Libya: Thousands saved over the weekend in the deadly Mediterranean waters
Malta Independent reports on one of the many rescues performed this weekend across the Mediterranean and the migrants’ experience in crossing through Libya.

Horn of Africa and Middle East

Eritrea: Nurses and care workers are not allowed to show famine
The drought and the consequent famine that has hit the Horn of Africa and also Eritrea, as shown in pictures smuggled out of the country. The New Statesman reports that unlike the other countries in the region, the Eritrean government is refusing outside help.

Eritrea: Sanctions under discussion
Last week, EEPA reported on new sanctions to Eritrea by the US. However, according to the UN Security Council forecast, UN sanctions to Eritrea could be up for discussion during the update of the Somalia Eritrea Monitoring Group on 30 April 2017.

Eritrea: Seeking refuge in Israel
Gaëlle Faure for News Deeply tells the story of an Eritrean asylum seeker’s experience in Israel through describing the country’s “carrot-and-stick” approach and its consequences.

Somalia: 60.000 people forcibly evicted in the last six months
While the famine in Somalia is receiving media coverage, the evictions and unjust imprisonments are not. In this article for OpenDemocracy Laetitia Bader explains the current situation is Somalia.

Yemen: US secretary calls for a political solution of the conflict
Standard Media reports on U.S. Defense Secretary James Mattis declarations during his official visit to Saudi Arabia. While U.S. is evaluating an enhanced role for its participation to this conflict, the Secretary of Defense urged for a political solution of the war.

Egyptian President is also considering to give additional support to the Saudi-led coalition though the deployment of 40.000 ground troops, World Tribune reports.

South Sudan: punishment for civilians presumed to support opposition
Human Right Watch calls for action from the UN Security Council to impose a comprehensive arms embargo on South Sudan due to the ethnic killings perpetrated by the government and the militias.

Democratic Republic of Congo: UN officials released
Thirteen UN officials were taken hostage by a group of South Sudanese refugees loyal to South Sudanese opposition leader Riek Machar. The Guardian reports the news of their unharmed release.

Ethiopia: commission reports 669 deaths in protests since August 2016
The government-mandated Ethiopian Human Rights Commission presented its report on the episodes of violence happened in the last months in Oromiya, Amhara and SNNP regions. Eyewitness News and Aljazeera articles describe the situation and some of the causes of the protests. The government blames most of the violence on opposition and has not allowed independent probes into the violence.

Sosina Bezu explains in The Conversation the reasons behind these protests and discusses steps the government should take to move forward.

Sincerely,

The EEPA-Team